Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 december 2015
gepubliceerd op 31 december 2015

Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036628
pub.
31/12/2015
prom.
18/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036628

VLAAMSE OVERHEID


18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 11, derde lid, 1°, artikel 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij decreten van 7 mei 2004; 15 juli 2005; 23 juni 2006; 22 december 2006; 27 april 2007; 12 december 2008; 19 december 2008; 16 maart 2012; 5 juli 2013 en 22 november 2013;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid;

Gelet op het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;

Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering van de prijzen, artikel 6, § 1, en artikel 11bis, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1971;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, en artikel 13, § 3;

Gelet op de Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 15, gewijzigd bij wet van 11 mei 2003, en artikel 16, § 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, artikel 11, § 1, en artikel 12, § 3, eerste lid;

Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, gewijzigd de decreten van 27 maart 2009; 18 december 2009; 18 maart 2011; 23 december 2011; 25 april 2014 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 en 19 december 2014;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010; 21 december 2012 en 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012; 9 november 2012; 5 juli 2013; 5 juli 2013; 6 december 2013; 31 januari 2014; 25 april 2014 en 3 juli 2015;

Gelet op de decreten betreffende het hoger onderwijs, gecoördineerd op 11 oktober 2013, gewijzigd bij de decreten van 20 december 2013; 21 maart 2014; 25 april 2014; 25 april 2014; 19 december 2014; 19 december 2014 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 december 2013; 20 december 2013; 5 september 2014; 19 december 2014; 16 januari 2015 en 22 januari 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1983 ter uitvoering van artikel 11bis, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 1997 betreffende het toekennen van een financiële tegemoetkoming ten behoeve van kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende externe bedrijfsadviseurs en betreffende de erkenning van die bedrijfsadviseurs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 30 januari 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1999 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die worden belast met het toezicht op de toepassing van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en tot regeling van de minnelijke schikking, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005; 23 juni 2006; 30 januari 2009; 4 december 2009; 10 juni 2011; 10 juni 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2002; 8 juli 2005; 23 juni 2006; 30 januari 2009; 3 juli 2009; 4 december 2009; 10 juni 2011; 10 juni 2011; 14 oktober 2011; 16 maart 2012; 12 juli 2013 en 16 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2004; 12 mei 2006; 20 juli 2006; 20 juli 2006; 17 november 2006; 30 januari 2009 en 3 april 2009 en bij de ministeriële besluiten van 1 april 2004; 13 juni 2007; 20 december 2007 en 30 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2004; 12 mei 2006; 20 juli 2006; 20 juli 2006 en 30 januari 2009 en bij de ministerieel besluit van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/04/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004035701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 01/04/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035702 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006; 7 maart 2008; 21 maart 2008; 30 januari 2009 en 5 maart 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006; 20 juli 2006; 16 mei 2007 en 30 januari 2009 en bij ministerieel besluit van 29 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2004 pub. 10/12/2004 numac 2004036785 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 29/10/2004 pub. 10/12/2004 numac 2004036786 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006; 6 oktober 2006 en 30 januari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005; 30 januari 2009; 24 april 2009; 13 november 2009; 16 maart 2012; 14 juni 2013; 20 juni 2014; 25 juni 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Ondernemen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2006 betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid, en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Ondernemen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende voorwaarden van schuldherschikking in het kader van achtergestelde leningen van het Fonds Vlaanderen-Azië, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 voor de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffend de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 45 en 49, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, artikel 25 en 29, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009; 30 januari 2009 en 17 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009; 3 april 2009 en 17 december 2010 en bij de ministeriële besluiten van 1 juli 2011 en 24 april 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009; 19 september 2011 en 26 april 2013 en bij ministerieel besluit van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203337 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203338 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003219 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 8, 10° van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële inst type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009009407 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de werkgroep belast met de hervorming van de wetgeving van de erediensten en van de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2012 en bij het ministerieel besluit van 24 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/02/2013 numac 2013201020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 26/03/2013 numac 2013035239 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 en bij het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg sluiten; 24 april 2013 en 28 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 april 2013; 28 mei 2014 en 11 maart 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2014 tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende subsidiëring van incubatoren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014; 27 februari 2015 en 13 maart 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron;

Gelet op het akkoord van de heer Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 augustus 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 september 2015;

Gelet op het advies 58.476/1 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie de Vlaamse Regering opdraagt het nodige te doen om het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie te ontbinden, de plaats en datum of de data van de overdrachten te bepalen en de vlotte overgang te organiseren van de werking van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie naar het toekomstige Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het decreet bepaalt bovendien dat de Vlaamse Regering de nodige maatregelen neemt voor de wijziging van de naam van het Agentschap Ondernemen in "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Dit machtigt de Vlaamse Regering om de naam ook in decreten te wijzigen.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Agentschap Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Ondernemen;2° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het Agentschap Ondernemen nadat ter uitvoering van de artikelen 10 tot en met 79 van dit besluit de naam ervan zal zijn gewijzigd in "Agentschap Innoveren en Ondernemen" en met ingang van het tijdstip waarop, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 9 van dit besluit, het vermogen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie onder algemene titel eraan zal zijn overgedragen;3° Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2009;4° decreet van 30 april 2009: het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid;5° Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 15, § 2 van het decreet van 30 april 2009 en opgericht bij notariële akte van 21 juni 2005 in de vorm van de privaatrechtelijke stichting van openbaar nut Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen;6° het Hermesfonds: het Fonds voor het Flankerend Economisch en Innovatie Beleid, vermeld in artikel 41, § 1, van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002;7° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid. HOOFDSTUK 2. - Diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen Afdeling 1. - Procedure

Art. 2.§ 1. In het kader van de voorbereiding van de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, en van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen, gaat het hoofd van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie over tot de redactie van: 1° een tussentijds overzicht bestaande uit de jaarrekening 2014, aangevuld met de meest recente overzichtsinformatie zoals gerapporteerd aan de raad van bestuur en het directiecomité in het jaar 2015, met inbegrip van een gedetailleerde inventaris van alle rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en met vermelding van de waarde van die rechten en verplichtingen op de voormelde datum, alsook, voor zover relevant, van de voor die waardebepaling gehanteerde waarderingsregels;2° een bijzonder verslag van het hoofd van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie waarin nadere toelichting wordt gegeven bij dit tussentijdse overzicht. Het tussentijdse overzicht, vermeld in het eerste lid, 1°, geeft in een aparte rubriek een opsomming van de vermogensbestanddelen en activiteiten van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie waarvan voorgesteld wordt om ze over te dragen aan het Hermesfonds, respectievelijk het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, ter uitvoering van artikel 4 van het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. § 2. Het tussentijdse overzicht bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, steunt op de voorschriften die gelden voor het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

Art. 3.De inventaris, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, vermeldt, naast een algemeen overzicht van de samenstelling van het vermogen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, in elk geval een specificatie van de volgende gegevens: 1° in voorkomend geval, een gedetailleerde inventaris van de samenstelling van het onroerend patrimonium van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie;2° in voorkomend geval, een gedetailleerde inventaris van de intellectuele rechten waarvan het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie titularis is;3° in voorkomend geval, een gedetailleerd overzicht van de lopende voortdurende overeenkomsten en, in voorkomend geval, de lopende voortdurende verbintenissen uit een andere bron van recht die het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie verbinden;4° een gedetailleerd overzicht van het personeelsbestand van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, met vermelding van de rechtspositie van elk van de personeelsleden;5° in voorkomend geval, een gedetailleerd overzicht van de juridische geschillen waarin het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie betrokken is, met een gedetailleerde beschrijving van de identiteit van de tegenpartijen en van de aard van het geschil en, in voorkomend geval, het rechtscollege waarbij het geschil al aanhangig is gemaakt, alsook, in voorkomend geval, een overzicht van de uitspraken die al gedaan zijn, met opgave van de strekking daarvan.

Art. 4.Een kopie van het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1° en van het bijzonder verslag, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, wordt, samen met de rekeningen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie over de laatste twee boekjaren voor 2015, bezorgd aan de minister, alsook aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen.

Art. 5.§ 1. Als de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, opmerkingen bij het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, heeft, bezorgt hij die onverwijld aan de minister.

De minister verleent zijn goedkeuring aan het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°. Als hij dat nodig acht, kan de minister wijzigingen in het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, aanbrengen, al dan niet in het licht van de eventuele opmerkingen van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen. § 2. Met behoud van paragraaf 3 heeft de beslissing tot goedkeuring, vermeld in paragraaf 1, tweede lid van rechtswege tot gevolg dat het Agentschap Ondernemen de rechtsopvolger onder algemene titel van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie wordt. § 3. De beslissing tot goedkeuring, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft van rechtswege de volgende overdrachten tot gevolg: 1° de overdracht van de activiteiten en de daarvoor bestemde vermogensbestanddelen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap die ter uitvoering van artikel 4 van het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie worden overgedragen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen;2° in voorkomend geval, de overdracht van vermogensbestanddelen en activiteiten die, rekening houdend met de bepalingen, vermeld in artikel 2, § 1, tweede lid, ter uitvoering van artikel 4 van het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie worden overgedragen aan het Hermesfonds, respectievelijk het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Art. 6.Bij de definitieve goedkeuring van de jaarrekening over het jaar 2015 door de Raad van Bestuur van het IWT, met desgevallend ook de kwijting van de bestuurders, gecontroleerd door een erkende bedrijfsrevisor, voegt het IWT een bijzonder verslag dat duiding geeft bij de belangrijkste aandachtspunten en verschilpunten tussen de afgesloten jaarrekening en het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, 1°.

Art. 7.De ontbinding van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, vermeld in artikel 3 van het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, treedt in werking op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 8.De overdrachten, vermeld in artikel 5, § 3, worden onmiddellijk aan derden tegenwerpbaar. Afdeling 2. - Diverse bijzondere maatregelen

Art. 9.Als uit het tussentijdse overzicht en de inventaris, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, blijkt dat er in het vermogen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie vermogensbestanddelen aanwezig zijn waarvan de tegenwerpbaarmaking aan derden bijzondere nadere maatregelen, waaronder, in voorkomend geval, het vervullen van formaliteiten, vergt, wordt de minister ertoe gemachtigd en wordt aan hem de opdracht gegeven om die bijzondere maatregelen, het vervullen van de voormelde formaliteiten inbegrepen, te treffen.

De minister kan de vervulling van de bijzondere maatregelen, vermeld in het eerste lid, in voorkomend geval delegeren aan het hoofd van het Agentschap Ondernemen. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende

vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)

Art. 10.In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM), gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het Agentschap Innoveren en Ondernemen, vermeld in artikel 2, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen;".

Art. 11.In artikel 9, § 2, eerste lid, artikel 10, § 1, § 2, eerste lid, tweede lid en derde lid, § 3 en § 4, 3°, en artikel 11, § 1, vierde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 2. - Wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende

de Brownfieldconvenanten

Art. 12.In artikel 12, tweede lid, van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt de zinsnede "het Agentschap Ondernemen, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Ondernemen" vervangen door de zinsnede "het Agentschap Innoveren en Ondernemen, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 3. - Wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende

regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

Art. 13.In artikel 4, § 1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 9 november 2012, 6 december 2013 en 31 januari 2014, wordt de bepaling "Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - IWT" opgeheven. Afdeling 4. - Wijziging van de decreten betreffende het hoger

onderwijs, gecoördineerd op 11 oktober 2013

Art. 14.In artikel III.22, § 2, derde lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° worden alleen aanstellingen of benoemingen van ten minste 80% aan de universiteit in rekening genomen, inclusief gemengde aanstellingen aan enerzijds de universiteit en anderzijds: a) het daaraan verbonden academisch ziekenhuis.Voor de toepassing van deze bepaling wordt het Universitair Ziekenhuis Gent respectievelijk het Universitair Ziekenhuis Antwerpen beschouwd als verbonden met de Universiteit Gent respectievelijk de Universiteit Antwerpen; b) het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen;c) het Agentschap Innoveren en Ondernemen; d) de strategische onderzoekscentra (iMinds, IMEC, VITO, VIB en Flanders Make)." Afdeling 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 oktober

1983 ter uitvoering van artikel 11bis, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, artikel 1

Art. 15.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1983 ter uitvoering van artikel 11bis, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, worden de woorden "de directeur-generaal van de Economische Algemene Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken" vervangen door de woorden "het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of door diens gedelegeerde". Afdeling 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 december 1997 betreffende het toekennen van een financiële tegemoetkoming ten behoeve van kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende externe bedrijfsadviseurs en betreffende de erkenning van die bedrijfsadviseurs

Art. 16.In artikel 1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 1997 betreffende het toekennen van een financiële tegemoetkoming ten behoeve van kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende externe bedrijfsadviseurs en betreffende de erkenning van die bedrijfsadviseurs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 17.In artikel 3, § 1, en in artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 30 januari 2009, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 5 februari

1999 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die worden belast met het toezicht op de toepassing van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en tot regeling van de minnelijke schikking, artikel 1

Art. 18.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 februari 1999 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die worden belast met het toezicht op de toepassing van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en tot regeling van de minnelijke schikking worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° de ambtenaren van de dienst Inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen" 2° de bepaling onder 2° wordt opgeheven.

Art. 19.Artikel 5, derde lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Afdeling 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28

april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan

Art. 20.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 30 januari 2009 en 10 juni 2011, wordt punt 7° vervangen door wat volgt: "7° het "Agentschap Innoveren en Ondernemen";". Afdeling 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11

mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 21.In artikel 2, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 30 januari 2009 en 12 juli 2013, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 10. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest

Art. 22.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, 17 november 2006 en 30 januari 2009 en het ministerieel besluit van 13 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202477 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/06/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007023058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type ministerieel besluit prom. 13/06/2007 pub. 19/07/2007 numac 2007000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten. - Duitse vertalin sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen";2° in punt 12° worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 23.In artikel 22, 3°, b), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2004, 20 juli 2006, 17 november 2006 en 30 januari 2009, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 11. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden

Art. 24.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 30 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen";2° in punt 12° worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 25.In artikel 22, 3°, b), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2004, 20 juli 2006 en 30 januari 2009, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 12. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen

Art. 26.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2010, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 13. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1

oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

Art. 27.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 16 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° worden de woorden "het "Agentschap Economie" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen";2° in punt 6° worden de woorden "het Agentschap Economie" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen" . Afdeling 14. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 oktober 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden

Art. 28.In artikel 2 en 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 15. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3

juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 29.In artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, 13 november 2009, 20 december 2013 en 25 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen";2° in paragraaf 2 wordt punt 5° opgeheven. Afdeling 16. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Ondernemen

Art. 30.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Ondernemen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, wordt het woord "Ondernemen' vervangen door de woorden "Innoveren en Ondernemen".

Art. 31.In artikel 2, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 32.Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Gedreven door de noden van de ondernemingen en de economische en maatschappelijke uitdagingen draagt het Agentschap Innoveren en Ondernemen bij tot een versterkt klimaat van duurzame economische groei en jobcreatie in Vlaanderen via: 1° het stimuleren van alle vormen van ondernemerschap;2° het verhogen van het groeipotentieel en het innoverend vermogen van de Vlaamse ondernemingen;3° het creëren van stimulerende omgevingsfactoren voor het ondernemen. In het kader van de vervulling van de missie, vermeld in het eerste lid, vervult het agentschap essentieel een regisseursrol en treedt het slechts op als actor in complementariteit met de activiteiten van de private sector en intermediaire organisaties."

Art. 33.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: "1.Om de missie, vermeld in artikel 3, waar te maken, voert het agentschap, op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, de volgende taken uit: 1° het informeren van ondernemers en kandidaat-ondernemers over ondernemerschap en innovatie;2° het creëren van een cultuur van ondernemerschap en innovatie bij ondernemers en kandidaat-ondernemers;3° het stimuleren en ondersteunen van andere bestuurslagen en beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid tot het voeren van een innovatiegericht en ondernemingsvriendelijk beleid;4° het aansturen en organiseren van een front-office als universele toegangspoort voor de ondernemingsvragen aan de overheid en voor specifieke vragen over het overheidsinstrumentarium gericht op ondernemingen;5° het selecteren en financieel steunen van projecten en activiteiten van ondernemingen, maar ook van andere instellingen, organisaties en personen, ter bevordering van het innoverend vermogen en ondernemerschap;6° het regisseren en coördineren van een actief en transparant netwerk van actoren die middelen ontvangen van het agentschap voor de uitvoering van projecten en activiteiten ter bevordering en ondersteuning van het innoverend vermogen en ondernemerschap in Vlaanderen;7° het ontwikkelen en uitvoeren van het ruimtelijk-economisch beleid, met inbegrip van het brownfieldconvenantenbeleid en bemiddelingsopdrachten;8° het coördineren en uitvoeren van de taken met betrekking tot `toegang tot het beroep' in het algemeen en in het bijzonder de taken met betrekking tot ondernemersvaardigheden, ambulante en kermisactiviteiten en beenhouwer-spekslager;9° het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal handelsvestigingenbeleid, waaronder in het bijzonder het behandelen van socio-economische vergunningen;10° het gericht faciliteren en financieel ondersteunen van de deelname aan "ondernemings-georiënteerde" internationale programma's;11° het uitvoeren van opdrachten voor de Europese Commissie, waaronder het beheer van de EFRO-fondsen;12° Het Agentschap voert de promotie en draagt bij tot het belang van design en productontwikkeling;13° het administratieve en inhoudelijke en financiële beheer en de opvolging van initiatieven en opdrachten, opgedragen door de Vlaamse Regering; 14° het uitvoeren van taken van beleidsondersteuning."; 2° Paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Het Agentschap beschikt over een eigen inspectiedienst die toeziet op de correcte aanwending van de financiële stimuli en belast is met de controle en het toezicht op en voorstelling van minnelijke schikking inzake alle bevoegdheden toegewezen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

De minister duidt de ambtenaren aan die: 1° met behoud van de ambtsbevoegdheid van de officieren van de gerechtelijke politie, bevoegd zijn om zelfs individueel de in artikel 5, 8, 9 en 11 van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, gewijzigd bij de wetten van 14 januari 2002, 27 december 2005, 20 juli 2006, 29 december 2010, 3 april 2013, 20 november 2013 en 27 maart 2014, bedoelde inbreuken op te sporen en door middel van proces-verbaal vast te stellen;2° na inzage van de processen-verbaal waarin een overtreding tegen de bepalingen van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, gewijzigd bij de wetten van 14 januari 2002;27 december 2005, 20 juli 2006, 29 december 2010, 3 april 2013, 20 november 2013 en 27 maart 2014, of haar uitvoeringsbesluiten wordt vastgesteld en die opgemaakt zijn door de in artikel 6, § 1, van dezelfde wet bedoelde ambtenaren, aan de overtreders een som kunnen voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen; 3° na inzage van de processen-verbaal waarin een in artikel 13, § 1, 1° tot met 5°, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005, 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari 2013, bepaalde overtreding wordt vastgesteld, en die opgemaakt zijn door de in artikel 11, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, bedoelde ambtenaren, aan de overtreders een som kunnen voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen;4° na inzage van de processen-verbaal waarin een overtreding tegen de bepalingen van hoofdstuk I van titel II van de wet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, gewijzigd bij arrest van het Arbitragehof van 29 april 1999, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2002, 16 januari 2003, 11 mei 2003, 22 december 2003, 4 juli 2004, 28 april 2010 en 15 december 2013, wordt vastgesteld en die opgemaakt zijn door de in artikel 15, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 11 mei 2003, bedoelde ambtenaren, aan de overtreders een som kunnen voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen; 5° na inzage van de processen-verbaal waarin een overtreding tegen de bepalingen van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2008 en 8 april 2010, of haar uitvoeringsbesluiten wordt vastgesteld en die opgemaakt zijn door de in artikel 11, § 1, van dezelfde wet bedoelde ambtenaren, aan de overtreders een som kunnen voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen."; 3° paragraaf 3 tot en met 6 worden opgeheven.

Art. 34.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.De minister stuurt het agentschap aan conform de modaliteiten, vermeld in artikel 8 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003."

Art. 35.Hoofdstuk V/1 Raadgevend comité, bestaande uit het opschrift van het hoofdstuk en artikel 12/1 tot en met 12/3, ingevoegd door het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, wordt opgeheven. Afdeling 17. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers

Art. 36.In artikel 1, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor projecten ter bevordering van de uitvoer door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 18. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006

betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, artikel 1

Art. 37.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein wordt vervangen door wat volgt: "De ambtenaren van de dienst Inspectie van het Agentschap innoveren en Ondernemen die aangesteld worden voor de uitvoering van inspectieopdrachten, zijn bevoegd om de inbreuken op de bepalingen van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein op te sporen en vast te stellen." Afdeling 19. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

7 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

Art. 38.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden punt 2° en 3° opgeheven. Afdeling 20. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juli 2006 tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Ondernemen

Art. 39.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Ondernemen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 40.In artikel 54/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 21. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 september 2006 betreffende voorwaarden van schuldherschikking in het kader van achtergestelde leningen van het Fonds Vlaanderen-Azië

Art. 41.In artikel 1, 2°, en artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende voorwaarden van schuldherschikking in het kader van achtergestelde leningen van het Fonds Vlaanderen-Azië, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 22. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 september 2006 voor de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit

Art. 42.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 voor de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° en punt 2° worden opgeheven 2° punt 3°, punt 4° en punt 5° worden vervangen door wat volgt: "3° wet op de ziekenhuizen: gecoördineerde wet van 10 juli 2008; 4° FWO: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 15, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, en opgericht bij de notariële akte van 21 juni 2005 in de vorm van de privaatrechtelijke stichting van openbaar nut Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen;" "5° raad van bestuur: de raad van bestuur van het FWO, vermeld in artikel 17, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid;"; 3° punt 9° en punt 10° worden vervangen door wat volgt: "9° Vlaamse universiteit: de instellingen vermeld in artikel II.2 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013; 10° Vlaamse hogeschool: de instellingen vermeld in artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;". 4° in punt 14° en 17° wordt het woord "IWT" telkens vervangen door het woord "FWO".

Art. 43.In artikel 5, derde lid, artikel 8, eerste en vierde lid, artikel 10, 13, 14, 19, 22, 23, 24, eerste lid, artikel 25, 26, derde en vierde lid, artikel 27 en 28, eerste, tweede en vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "IWT" telkens vervangen door het woord "FWO". Afdeling 23. - Wijzingen van het koninklijk besluit van 24 september

2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 45 en 49, derde lid,

Art. 44.In artikel 45 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten worden de woorden "De ambtenaren en de beambten aangesteld door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie" vervangen door de woorden "De ambtenaren van de dienst Inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 45.Artikel 49, derde lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Afdeling 24. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 24 september

2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, artikel 25 en 29, derde lid,

Art. 46.In artikel 25 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie worden de woorden "De ambtenaren en beambten aangesteld door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie" vervangen door de woorden "De ambtenaren van de dienst Inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 47.Artikel 29, derde lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Afdeling 25. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Art. 48.In artikel 1, 4°, en artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "het Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 26. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken

Art. 49.In artikel 10, 17, § 2, en artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" telkens vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 50.In artikel 11 en 15, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" telkens vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 51.In artikel 19bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 27. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

7 september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten

Art. 52.In artikel 2, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 53.In het opschrift van hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 54.In artikel 3, § 1, eerste lid en § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden " Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 28. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 februari 2008 tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

Art. 55.In artikel 3, § 1, 6°, en in artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" telkens vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 29. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Art. 56.In artikel 1, 4° en 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 57.In artikel 45, § 1, 3°, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 30. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten

Art. 58.In artikel 1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 59.In artikel 31, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 31. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap

Art. 60.In artikel 1, 3°, artikel 14, 15, § 2, in artikel 18, tweede lid, artikel 19, eerste lid, artikel 20, eerste lid, artikel 23, eerste lid, 2°, en tweede lid, en artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 32. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek

Art. 61.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° FWO: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 15, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, en opgericht bij de notariële akte van 21 juni 2005 in de vorm van de privaatrechtelijke stichting van openbaar nut Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen;"; 2° in punt 2° wordt het woord "IWT" vervangen door het woord "FWO";3° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° onderzoekscentrum: een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding als vermeld in artikel 2, punt 83 van de verordening (EU) nr.651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.'.

Art. 62.In artikel 2, § 1 en § 2, artikel 8, artikel 14, 16, 17, eerste lid, en artikel 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "IWT" telkens vervangen door het woord "FWO".

Art. 63.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.De aanvragers moeten houder zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een Master-diploma dat aansluit op een Bachelordiploma en uitgereikt werd in België. Buitenlandse diploma's dienen als gelijkwaardig te worden erkend met een Vlaams Master-diploma overeenkomstig de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, de Europese richtlijnen of een bilateraal akkoord.".

Art. 64.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.De Raad van Bestuur van het FWO legt in een uitvoerend reglement de nadere regels vast betreffende de vorm en de inhoud, de behandeling en selectie van de beursaanvragen, binnen de selectievoorwaarden vastgelegd in dit besluit."

Art. 65.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.De voorwaarden en bepalingen voor toekenning en behoud van de beurs die de raad van bestuur, binnen de beperkingen naar toelatings- en selectievoorwaarden vastgelegd in dit besluit, heeft bepaald worden opgenomen in een overeenkomst die het FWO sluit met de bursaal. Het betreft een typeovereenkomst, goedgekeurd door de raad van bestuur. De beurs gaat van start op 1 januari van hetzelfde academiejaar. De beurs wordt beëindigd van zodra de bursaal deze voorwaarden niet meer naleeft. Indien de bursaal zijn doctoraatsproefschrift heeft verdedigd voor het einde van de termijn, loopt de beurs toch door tot het einde van de termijn.

Art. 66.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "De doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek worden toegekend als twee aaneensluitende beurstermijnen van twee jaar. In de loop van de eerste beurstermijn dient de bursaal bij het beslissingscomité bij het Hermesfonds voor beurzen gestart voor 1/1/2016 en bij de raad van bestuur van het FWO voor beurzen gestart na 1/1/2016 een beursaanvraag voor een 2e beurstermijn in, samen met een voortgangsverslag en het advies van de promotor over de aangevraagde verlenging van de beurs.

Op basis van deze documenten beslist het beslissingscomité bij het Hermesfonds voor beurzen gestart voor 1/1/2016 en de raad van bestuur van het FWO voor beurzen gestart na 1/1/2016 over de toekenning van de tweede beurstermijn. Bij deze beslissing volgt het beslissingscomité bij het Hermesfonds of de raad van bestuur van het FWO het advies van de promotor maar heeft het beslissingscomité bij het Hermesfonds of de raad van bestuur van het FWO het recht om promotor en/of bursaal op gelijk welk ogenblik op te roepen om toelichtingen te verschaffen over het verloop van de doctoraatswerkzaamheden.

De bursaal heeft het recht, ongeacht het advies van de promotor, om het beslissingscomité bij het Hermesfonds of de raad van bestuur van het FWO te verzoeken voor een commissie van externe deskundigen te kunnen verschijnen voor de verdediging van zijn beursaanvraag.

Het oordeel over al dan niet toekenning van de beursverlenging van de commissie heeft steeds voorrang op het advies van de promotor."

Art. 67.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Jaarlijks vóór 1 oktober stelt het beslissingscomité bij het Hermesfonds voor wat betreft de overeenkomsten afgesloten voor 1 januari 2016 de nieuwe bedragen van de doctoraatsbeurzen eerste en tweede beurstermijn voor het komende academiejaar vast zodat de globale evolutie van hun nettobedrag gelijke tred houdt met de globale evolutie van het netto-salaris van de leden van het assisterend academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Het beslissingscomité bij het Hermesfonds houdt rekening met het indexcijfer van de salarissen van het assisterend academisch personeel op 1 oktober (WB1).

Van het netto-bedrag van de beurs wordt per maand een bedrag van 24,79 euro ingehouden. Het gecumuleerde bedrag van deze inhoudingen wordt uitbetaald aan de bursaal in de vorm van een premie indien de betrokken bursaal zijn doctoraatsproefschrift heeft verdedigd voor de afloop van de tweede beurstermijn of binnen de zes maanden na het einde van de tweede beurstermijn.

Voor de beurzen die starten vanaf 1 januari 2016 via het FWO is het bedrag van de beurs beperkt tot het nettoloon dat de begunstigde zou ontvangen als assistent aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap (salarisschalen van toepassing op het Assisterend Academisch Personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2011). De beurs wordt aangepast aan de toegekende geldelijke anciënniteit van de betrokkene. De beurs houdt rekening met de gezinstoestand en is onderworpen aan de Sociale Zekerheid. Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage stemt overeen met het vakantiegeld en de eindejaarstoelage dat de begunstigde zou ontvangen als een assistent aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap.".

Art. 68.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "de raad van bestuur van het IWT" vervangen door de woorden "het beslissingscomité bij het Hermesfonds";2° in paragraaf 4, tweede lid wordt het woord `IWT" vervangen door de woorden "het beslissingscomité bij het Hermesfonds";3° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt: " § 6.De gemachtigde van de universiteit verklaart er zich tevens toe bereid om tegenover het beslissingscomité bij het Hermesfonds of zijn aangestelde de toepassing van de gebruiksvoorwaarden, vermeld in voorgaande paragraaf, te bewijzen volgens de modaliteiten die het beslissingscomité bij het Hermesfonds per universiteit bepaalt."; 4° paragraaf 7 wordt vervangen door wat volgt: " § 7.Indien het beslissingscomité bij het Hermesfonds vaststelt dat aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 5, 1° niet is voldaan zal de universiteit zich onmiddellijk in regel stellen met dit voorschrift voor alle projecten die op dat ogenblik lopen.

Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 5, 2° en 3°, wordt voldaan, zal de aanrekening op de projectkostenvergoeding van elk op dat ogenblik lopend project beperkt worden tot de betalingen op de originele facturen van de leveranciers, die de terechte aanrekening als specifieke uitgave voor het project kunnen verantwoorden en betaalt de universiteit aan het Hermesfonds voor elk project het verschil terug tussen die aanrekeningen en de ontvangen projectkostenvergoedingen."; 5° paragraaf 8 wordt vervangen door wat volgt: " § 8.In geval de universiteit niet meewerkt aan de bewijsregeling, vermeld in paragraaf 6 of in gebreke blijft ten opzichte van de regeling, vermeld in paragraaf 7, kan het beslissingscomité bij het Hermesfonds de verdere uitbetaling van de projectkostenvergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten voor alle of een gedeelte van de lopende projecten bij die universiteit."; 6° er wordt een paragraaf 11 ingevoegd dat luidt als volgt: " § 11.Voor de beurzen die starten vanaf 1 januari 2016 via het FWO gelden paragraaf 1 tot en met 10 niet. De begunstigde van de beurs toegekend vanaf 1 januari 2016 ontvangt een werkingstoelage. De Raad van Bestuur van het FWO legt de modaliteiten vast in een intern reglement.".

Art. 69.In artikel 6, tweede lid, en artikel 10, tweede lid, derde lid, vierde lid en zesde lid, van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt het woord "IWT" vervangen door het woord "FWO". Afdeling 33. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

Art. 70.In artikel 1, 6° en 21°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 34. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

Art. 71.In artikel 1, 21°, artikel 26, 27, 28, 29, eerste lid, en artikel 43, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 35. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen

Art. 72.In artikel 1, 1°, artikel 6, derde lid, artikel 14, § 1 en § 3, artikel 18, vierde lid, artikel 19, 3°, b), en artikel 21, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 36. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen

Art. 73.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen";2° in punt 2° worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 37. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Art. 74.In artikel 1, 4°, 10° en 11°, artikel 7, tweede lid, artikel 8, § 2, derde lid, artikel 19, tweede lid, artikel 20, tweede lid, artikel 34, tweede lid, artikel 35, tweede lid, en artikel 40, 3°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 38. - Wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

van 20 december 2013

Art. 75.In artikel 3.20.0.0.4., derde lid, van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 39. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 april 2014 tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten

Art. 76.In artikel 15, eerste lid, artikel 17, eerste lid, artikel 18, 19, 20 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2014 tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 40. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 april 2014 houdende subsidiëring van incubatoren

Art. 77.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende subsidiëring van incubatoren worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 41. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 78.In artikel 3, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering wordt punt g) opgeheven. Afdeling 42. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 april 2015 houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron

Art. 79.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron worden de woorden "Agentschap Ondernemen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 80.Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 10 tot en met 73, die in werking treden op 1 januari 2016.

Art. 81.De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, Wetenschap en Technologische Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^