Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 december 2015
gepubliceerd op 05 februari 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de represen

bron
vlaamse overheid
numac
2016035062
pub.
05/02/2016
prom.
18/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035062

VLAAMSE OVERHEID


18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de ambulante revalidatiecentra en van de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2015


De Vlaamse Regering, Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 57 tot en met 59;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het bedrag bedoeld in dit besluit zo snel mogelijk aan de Fondsen voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten gestort moet worden voor zover het vanaf 1 januari 2015 uitvoering geeft aan de vergoeding voor de onregelmatige prestaties voorzien in het akkoord van 2011 dat door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers en in het akkoord van 2013 dat door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers; het is pas op het ogenblik dat dit bedrag is gestort, dat de Fondsen kunnen zorgen voor de verdeling ervan onder hun leden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De vergoeding voor de creatie van tewerkstelling die is opgenomen in de akkoorden die op 25 februari 2011 en op 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, en voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de ambulante revalidatiecentra en de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen wordt voor het kalenderjaar 2015 vastgesteld op 681.134,23 euro.

Art. 2.Het bedrag vermeld in artikel 1 wordt door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gestort aan het Fonds Sociale Maribel voor gezondheidsinrichtingen- en diensten 330 en aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector. Aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt de opdracht gegeven om de volgende stortingen te doen: 1° voor de private sector zal voor 2015 het bedrag van 583.100,46 euro gestort worden aan het Fonds Sociale Maribel voor gezondheidsinrichtingen- en diensten 330; 2° voor de publieke sector zal voor 2015 het bedrag van 98.033,77 euro gestort worden aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Deze stortingen worden gedaan binnen de maand na publicatie van dit besluit.

Art. 3.De betalingen door de Fondsen aan de betrokken werkgevers zijn afhankelijk van de toepassing door deze werkgevers van de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 vermeld in artikel 1.

Art. 4.De noodzakelijke financiële middelen voor de uitvoering van deze stortingen zullen afgehouden worden van de dotatie zoals voorzien in het protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend, zoals dit werd afgesloten op 17 december 2014.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^