Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 december 2015
gepubliceerd op 03 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

bron
vlaamse overheid
numac
2016035074
pub.
03/02/2016
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035074

VLAAMSE OVERHEID


18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003615 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken sluiten betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques


De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 2, § 1, 2°, artikel 2, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, artikel 2, § 2, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008, artikel 2bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012, artikel 2bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012, artikel 3, derde lid, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, artikel 3, vijfde lid, artikel 3bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 4 juli 2011, artikel 4, 1°, artikel 7, tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2011 en 22 juni 2012, artikel 9bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, artikel 10, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 8 juni 2008 en 22 december 2008, en artikel 10ter, hersteld bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten2;

Gelet op het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, artikel 2, § 1, eerste lid, 44°, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten2;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003615 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 oktober 2015;

Gelet op advies 58.494/1 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003615 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken sluiten betreffende de dienstencheques

Artikel 1.In artikel 1, van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003615 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken sluiten betreffende de dienstencheques, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "die in België woonachtig zijn" vervangen door de woorden "van wie de hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest gelegen is"; 2° in het eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° het departement : het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;"; 3° in eerste lid, 4°, worden de woorden "de RVA" vervangen door de woorden "het departement";4° in het eerste lid, 5°, worden tussen de woorden "erkend is" en de woorden "en die daarbij" de woorden "voor het Vlaamse Gewest" ingevoegd;5° in het eerste lid, 6°, worden de woorden "de federale staat" vervangen door de woorden "het Vlaamse gewest"; 6° in het eerste lid wordt punt 10° opnieuw opgenomen in de volgende lezing : "10° Minister van Werk : de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid."; 7° tussen het eerste en het tweede lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt : " Onder hoofdverblijfplaats, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt de hoofdverblijfplaats begrepen als vermeld in artikel 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Voor de toepassing van dit besluit worden de personen die in het Vlaamse Gewest verblijven en vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters vanwege hun diplomatieke onschendbaarheid of hun bijzonder statuut, gelijkgesteld met personen die over een dergelijke hoofdverblijfplaats beschikken.".

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten0, wordt de zinsnede "zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, van de wet" opgeheven.

Art. 3.Artikel 2ter van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten0 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuursz type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties, geleverd door de Dienst van de Zeevaartinspectie sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 2ter.§ 1. Er wordt bij het departement een adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten opgericht, hierna "de Commissie" genoemd, die advies moet verstrekken betreffende de toekenning of de intrekking van de erkenning van de ondernemingen, vermeld in artikel 2, § 1, 5°, van de wet. § 2. De Commissie is samengesteld als volgt : 1° een voorzitter als vertegenwoordiger van de Minister van Werk en een plaatsvervanger;2° drie werkende leden en drie plaatsvervangende leden die zijn voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in de SERV;3° drie werkende leden en drie plaatsvervangende leden die zijn voorgedragen door de meest representatieve werkgeversorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in de SERV;4° twee werkende leden en twee plaatsvervangende leden als vertegenwoordigers van het departement. § 3. De Minister van Werk benoemt de Commissieleden en waakt erover dat maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

Het mandaat van de leden geldt voor een hernieuwbare duur van vier jaar die een einde neemt : 1° in geval van ontslag;2° als de mandaterende instantie die een lid heeft voorgedragen, om zijn vervanging verzoekt;3° als een lid niet langer de hoedanigheid heeft die zijn mandaat rechtvaardigde. Het lid dat afstand doet van zijn mandaat vóór de geplande einddatum, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger, die het mandaat voleindigt.

In dat geval wordt een nieuw plaatsvervangend lid aangewezen. § 4. Om op geldige wijze een advies te kunnen uitbrengen, moeten aanwezig zijn : 1° de voorzitter of zijn plaatsvervanger;2° een lid dat de werknemers vertegenwoordigt, of zijn plaatsvervanger;3° een lid dat de werkgevers vertegenwoordigt, of zijn plaatsvervanger;4° een lid dat het departement vertegenwoordigt, of zijn plaatsvervanger. § 5. Het departement staat in voor het secretariaat van de Commissie. § 6. De Commissie bepaalt haar huishoudelijk reglement dat ter goedkeuring aan de Minister van Werk wordt voorgelegd.".

Art. 4.In artikel 2quater, § 4, eerste lid, punt 19° van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) sluiten, worden de woorden "de RVA" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 5.In artikel 2sexies van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, 7°, worden de woorden "de RVA" vervangen door de woorden "het departement";2° in paragraaf 3 wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 6.In artikel 2septies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten0 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2006, 28 september 2008 en 12 juli 2009, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 7.In artikel 2octies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten0 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "van Werk" ingevoegd tussen de woorden "De Minister" en "zal inzonderheid";2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 2nonies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 04/04/2006 numac 2006200587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van vier bijko type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006200459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimuml type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 04/04/2006 numac 2006200607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de erkenning van de anciënn type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006200115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in toepassing van het protocolakkoord van 13 juli 2005, met betrekking tot de type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006200569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, s type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 september 2008 en 14 december 2012, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 9.In artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de RVA", de woorden "de R.V.A.", de woorden "het Beheerscomité van de R.V.A." en de woorden "dit Beheerscomité" worden telkens vervangen door de woorden "het departement". 2° in paragraaf 2 wordt een negende lid toegevoegd dat luidt als volgt : "De aangeschafte dienstencheques kunnen niet aangewend worden voor de betaling van de thuishulp van huishoudelijke aard, vermeld in artikel 1, eerste lid, 2°, die meer dan één jaar voor de datum van de uitgifte van de cheque werden gepresteerd.Indien de dienst niet binnen deze termijn werd vergoed door middel van een dienstencheque zal de gebruiker de volledige waarde van de dienstencheque, inclusief de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 8, dienen te betalen aan de erkende onderneming."

Art. 10.In artikel 4, tweede lid, van het hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 04/04/2006 numac 2006200587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van vier bijko type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006200459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimuml type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 04/04/2006 numac 2006200607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de erkenning van de anciënn type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006200115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in toepassing van het protocolakkoord van 13 juli 2005, met betrekking tot de type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006200569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, s type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen sluiten, worden de woorden "de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 11.In artikel 5, eerste lid, van het hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 17 september 2015, worden de woorden "de RVA" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 12.In artikel 8, § 2, van het hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuursz type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties, geleverd door de Dienst van de Zeevaartinspectie sluiten, worden de woorden "de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 13.Artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 10.§ 1. De erkende onderneming stort het bedrag van de borgsom, vermeld in artikel 2bis, § 1, van de wet, bij de Deposito- en Consignatiekas. § 2. De rentevergoeding wordt jaarlijks uitgekeerd aan de erkende onderneming die de borgsom heeft gestort. § 3. In geval van weigering van de erkenning wordt de borgsom integraal teruggestort.

In het geval de erkenning wordt ingetrokken overeenkomstig artikel 2, § 2, vierde, vijfde en zesde lid, van de wet, of bij de vrijwillige stopzetting van de activiteiten, vermeld in artikel 1, eerste lid, 2°, van dit koninklijk besluit, gaat het departement na of er nog bedragen verschuldigd zijn aan het departement. Als dat het geval is, wordt het bedrag van de borgsom gebruikt voor de aanzuivering van deze schuldvorderingen. Het resterende bedrag wordt teruggestort. § 4. Het terug te storten bedrag van de borgsom of een gedeelte ervan, evenals de jaarlijkse rentevergoedingen, waarvan de bestemmeling niet bereikbaar is, zijn 24 maanden na het moment dat de betaling had moeten plaatsvinden, bestemd voor het departement.".

Art. 14.In artikel 10bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de RVA" en de woorden "de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening" worden telkens vervangen door de woorden "het departement";2° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : " § 1.Het toezicht op de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt uitgeoefend overeenkomstig het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004.

Bij het vaststellen van anomalieën die een invloed kunnen hebben op de erkenning van de onderneming wordt het Secretariaat ingelicht."; 3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "van niveau 4 zoals voorzien in artikel 177/1, § 1, van het Sociaal Strafwetboek of wegens het nalaten of weigeren inlichtingen te verstrekken, zoals voorzien in artikel 233, § 1, 2°, van het Sociaal strafwetboek of wegens oplichting zoals voorzien in artikel 235 van het Sociaal strafwetboek" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel 13/3, § 3, van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, wegens oplichting als vermeld in artikel 13/3, § 4, van hetzelfde decreet, of wegens het verhinderen van het toezicht, vermeld in artikel 24, eerste lid, 3°, van het voormelde decreet";4° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : " § 4.Als de onderneming het bewijs levert van de naleving van alle voorwaarden, vermeld in artikel 2, § 2, eerste en tweede lid, van de wet, en er geen bedragen verschuldigd zijn aan het departement, worden de ingehouden bedragen, vermeld in paragraaf 2 en 3, alsnog overgemaakt aan de onderneming.

Als er wordt vastgesteld dat er nog bedragen verschuldigd zijn aan het departement, worden de ingehouden bedragen, vermeld in paragraaf 2 en 3, gebruikt voor de aanzuivering van deze schuldvorderingen. Het resterende bedrag wordt teruggestort.".

Art. 15.Artikel 10ter van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 10ter.Ingeval er bedragen verschuldigd zijn aan het departement als de erkenning wordt ingetrokken of bij de vrijwillige stopzetting van de activiteiten, zullen de ingehouden bedragen, vermeld in artikel 10bis, § 2 en § 3, bij voorrang gebruikt worden voor de aanzuivering van deze schuldvorderingen".

Art. 16.Artikel 11 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007023120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007023179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 02/08/2007 numac 2007012331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt opgeheven.

Art. 17.Artikel 11bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten0, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 11bis.In afwijking van artikel 3, § 3, tweede en derde lid, kunnen de dienstencheque, aangeschaft bij het uitgiftebedrijf aangesteld door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten3 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet omgeruild of vervangen worden maar enkel worden gebruikt of terugbetaald indien ze niet werden gebruikt en nog geldig zijn.".

Art. 18.Artikel 11ter van hetzelfde koninklijke besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten0 en vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, wordt opgeheven.

Art. 19.In artikel 12 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten1 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2006 en 12 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "De RVA" worden telkens vervangen door de woorden "Het departement";2° in het tweede lid worden de woorden "de kwartaalaangifte bij de voor de inning van de sociale zekerheidsbijdragen bevoegde instelling" vervangen door de woorden "de raadpleging van administratieve databanken";3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 13 van hetzelfde koninklijk besluit, vernummerd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013204472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten1, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

Art. 21.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015, wordt punt 3° opgeheven.

Art. 22.Artikel 6quater van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50bis van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffend type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43terdecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43duodecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende sluiten, wordt opgeheven.

Art. 23.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 2009 en 10 oktober 2013, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 24.In artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 2009 en 10 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede ", artikel 6ter of artikel 6quater" wordt vervangen door de zinsnede "of artikel 6ter";2° de woorden "de RVA" worden telkens vervangen door de woorden "het departement". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016 met uitzondering van artikel 20, 21 en 22, 1°, die op 1 juli 2016 in werking treden.

Art. 26.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^