Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 juni 2001
gepubliceerd op 16 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van het aantal landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035672
pub.
16/06/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van het aantal landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld


De Vlaamse regering Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 38decies; § 1, ingevoegd bij het decreet van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 01/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000036240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake de regionale omroepen in de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten;

Overwegende dat een aanvraag tot coördinatie, zoals bedoeld bij het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in de frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz - 108 MHz, op 28 april en 17 november 2000 bij het BIPT werd ingediend;

Overwegende dat de internationale coördinatieprocedure is afgerond;

Overwegende dat de beginselen van behoorlijk bestuur vereisen dat de binnenlandse coördinatieprocedure binnen een redelijke termijn wordt afgerond, dat de ter beschikking gestelde frequenties slechts kunnen worden gebruikt met naleving van de karakteristieken van de coördinatie en dat de frequentiepakketten onverwijld moeten worden vastgelegd om uitvoering te geven aan bovengenoemd artikel 38decies, § 1 van de decreten betreffende de radio en televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995;

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereidingen van het decreet van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 01/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000036240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake de regionale omroepen in de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten blijkt dat het erkennen van particuliere landelijke radio-omroepen een dringende aangelegenheid is, dat om aan de bij het decreet van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 01/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000036240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake de regionale omroepen in de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten vastgestelde dringende behoeften tegemoet te kunnen komen en rekening gehouden met gekende aangegane verbintenissen de frequentiepakketten onverwijld dienen te worden vastgelegd derwijze dat er tijdig uitvoering wordt gegeven aan bovengenoemd artikel 38decies, § 1 van de decreten betreffende de radio en televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995;

Op voorstel van de Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, Besluit :

Artikel 1.Voor de Vlaamse Gemeenschap kunnen twee landelijke radio-omroepen door het Vlaams Commissariaat voor de Media worden erkend.

Art. 2.Onverminderd het bepaalde in artikel 3, wordt aan elk van de radio-omroepen, bedoeld in artikel 1, één van de in bijlage bij dit besluit vermelde frequentiepakketten ter beschikking gesteld.

Art. 3.De volgende frequenties in het frequentiepakket bedoeld in frequentiepakket 1 van de bijlage bij dit besluit kunnen slechts worden toegekend na afronding van de coördinatieprocedure : 1° Egem 94,90 2° Voeren 97,40 3° Beringen 98,40 4° Brussel 98,80 5° Mechelen 99,0 6° Oostvleteren 101,00 De volgende frequenties in het frequentiepakket bedoeld in frequentiepakket 2 van de bijlage bij dit besluit kunnen slechts worden toegekend na afronding van de coördinatieprocedure : 1° Mechelen 96,70 2° Brussel 98,10 Art.4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juni 2001 De minister-president van de Vlaamse regering P. DEWAEL De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035727 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering sluiten houdende bepaling van het aantal landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld Frequentiepakket 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035727 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering sluiten houdende bepaling van het aantal landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld Brussel, 8 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering P. DEWAEL De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^