Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 maart 2016
gepubliceerd op 25 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

bron
vlaamse overheid
numac
2016035708
pub.
25/04/2016
prom.
18/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035708

VLAAMSE OVERHEID


18 MAART 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting, artikel 17, § 1;

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996, 27 november 1996 en 20 juli 2000;

Gelet op de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, hoofdstuk V, gewijzigd bij de wet van 20 januari 1999 en de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 19 december 2010;

Gelet op de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie, artikel 15;

Gelet op de wet van 20 januari 2011 houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren ;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen;

Gelet op het begrotingsakkoord van 3 april 2015;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie "administratie-nijverheid", gegeven op 4 juni 2015;

Gelet op advies 57.371/VR/3 van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het overleg tussen de federale overheid en tussen de gewesten van 28 oktober 2015 en 24 februari 2016 conform de bepalingen van artikel 6, § 3bis, 6° bijzondere wet hervorming der instellingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Artikel 1.In artikel 8, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, gewijzigd door de koninklijk besluiten van 21 januari 1998 en 4 april 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "door het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart" worden vervangen door de woorden "door de dienst, bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen";2° de woorden "de ingenieur-directeur van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart" worden vervangen door de woorden "het personeelslid van dienst bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen".

Art. 2.In artikel 67 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 juli 1957 en 21 januari 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1 wordt de zin "De vaartuigen worden gemeten door ambtenaren van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart, die tot scheepsmeter zijn aangesteld door de Minister die de Maritieme Zaken en de Scheepvaart in zijn bevoegdheid heeft." vervangen door de zin "De vaartuigen worden gemeten door personeelsleden van de dienst, bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen, die tot scheepsmeter zijn aangesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer."; 2° in punt 3 worden de woorden "Minister die de Maritieme Zaken en de Scheepvaart in zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer".

Art. 3.In artikel 74, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 januari 1998, worden de woorden "Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart" vervangen door de woorden "de dienst, bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen".

Art. 4.In artikel 76, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 1998, worden de woorden "Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart" vervangen door de woorden "dienst, bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen".

Art. 5.In artikel 77bis, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1953 en vervangen bij het koninklijk besluit van 21 januari 1998, worden de woorden "Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart" vervangen door de woorden "dienst, bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen".

Art. 6.In artikel 101 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 15 september 1978, 3 mei 1999 en 24 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "op de Binnenwateren," en "en van de bijzondere reglementen" de woorden "wat betreft de aangelegenheden die ressorteren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest," ingevoegd;2° in punt 1° worden de woorden "ingenieurs en conducteurs van bruggen en wegen met den dienst der scheepvaart belast" vervangen door de woorden "personeelsleden van de bevoegde gewestelijke waterwegbeheerders";3° in punt 3° worden de woorden "ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "personeelsleden, belast met de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust

Art. 7.In artikel 22bis van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005 en vervangen bij het koninklijk besluit van 10 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren" vervangen door de woorden "voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelsleden";2° in paragraaf 2 worden de woorden "de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar die" telkens vervangen door de woorden "het voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid dat";3° in paragraaf 3 worden de woorden "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren" telkens vervangen door de woorden "voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelsleden".

Art. 8.In artikel 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 februari 1996 en 3 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "ambtenaren van het Bestuur der Waterwegen" vervangen door de woorden "bevoegde personeelsleden van de waterwegbeheerders";2° in paragraaf 1, 2°, a), worden tussen het woord "de" en het woord "ambtenaren" de woorden "bevoegde personeelsleden van de Vlaamse overheid en de" ingevoegd;3° in paragraaf 2 worden tussen het woord "ambtenaren" en het woord "toezien" de woorden "en personeelsleden" ingevoegd;4° paragraaf 2, 1° wordt vervangen door wat volgt : "1° de bevoegde personeelsleden van de waterwegbeheerders : artikel 28, § 1 en § 2, 3° en 4°, artikel 29, § 4 tot en met § 10, artikel 30 en artikel 34, § 2";5° in paragraaf 2, 2° worden tussen het woord "Binnenvaart" en het woord "bedoeld" de zinsnede "en de personeelsleden van de Vlaamse overheid" ingevoegd;6° in paragraaf 2, 2° wordt de zinsnede "artikel 25, artikel 27, § 1, en artikel 28, § 1 en § 3" vervangen door de zinsnede "artikel 32, artikel 34, § 1, en artikel 35, § 1 en § 3";7° in paragraaf 2, 3° worden tussen het woord "Binnenvaart" en het woord "bedoeld" de zinsnede "en de personeelsleden van de Vlaamse overheid" ingevoegd;8° in paragraaf 2, 3° wordt de zinsnede "artikel 27, § 3, laatste volzin, artikel 28, § 2, laatste volzin, en artikel 35" vervangen door de zinsnede "artikel 34, § 3, laatste volzin, artikel 35, § 2, laatste volzin, en artikel 42";9° in paragraaf 2, 4° worden tussen het woord "Binnenvaart" en het woord "bedoeld" de zinsnede "en de personeelsleden van de Vlaamse overheid" ingevoegd;10° in paragraaf 2, 4° wordt de zinsnede "artikel 30 en artikel 31, het voorlaatste artikel voor zover het vertrek plaats heeft vanuit de havens van de Belgische kust" vervangen door de zinsnede "artikel 37 voor zover het vertrek plaatsvindt vanuit de havens van de Belgische kust, en artikel 38";11° in paragraaf 3 wordt tussen het woord "Binnenvaart" en het woord "onderscheidenlijk" de zinsnede "en de personeelsleden van de Vlaamse overheid" ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Art. 9.In artikel 9, § 7, c), van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid".

Art. 10.In artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid".

Art. 11.In artikel 42 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 mei 1999 en 21 januari 2000, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt : " § 4. Het daarvoor aangewezen personeelslid dat belast is met de scheepvaartcontrole, kan ontheffing van paragraaf 1 verlenen. Het personeelslid dat voor de binnenvaart belast is met de scheepvaartcontrole, kan ontheffing van paragraaf 2 en 3 verlenen.".

Art. 12.In artikel 43ter, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 februari 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, wordt tussen de woorden "belast met de scheepvaartcontrole" en de woorden "nog geen verklaring" de zinsnede "of het personeelslid dat voor de binnenvaart belast is met de scheepvaartcontrole" ingevoegd.

Art. 13.In artikel 47, a), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid".

Art. 14.In artikel 49 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid".

Art. 15.In artikel 54, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde

Art. 16.In artikel 9, § 7, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de plaatselijke daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het plaatselijke daarvoor aangewezen personeelslid dat belast is met de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart".

Art. 17.In artikel 46, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de plaatselijke daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het plaatselijke daarvoor aangewezen personeelslid dat belast is met de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart".

Art. 18.In artikel 49, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "personeelsleden die belast zijn met de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde

Art. 19.In artikel 3septies, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2012, worden de woorden "de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar die" vervangen door de woorden "het voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid dat".

Art. 20.In artikel 17, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999, worden de woorden "de plaatselijke daartoe aangeduide ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole" vervangen door de woorden "het plaatselijke daarvoor aangewezen personeelslid dat belast is met de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart".

Art. 21.In artikel 28bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt tussen de woorden "belaste ambtenaren" en de woorden "die daartoe" de zinsnede "of de personeelsleden die voor de binnenvaart belast zijn met de scheepvaartcontrole, ieder wat hem of haar betreft en" ingevoegd;2° in paragraaf 2 wordt telkens tussen de woorden "belaste ambtenaar" en de woorden "die daartoe" de zinsnede "of het personeelslid dat voor de binnenvaart belast is met de scheepvaartcontrole" ingevoegd;3° in paragraaf 3 wordt telkens tussen de woorden "belaste ambtenaren" en de woorden "die daartoe" de zinsnede "of de personeelsleden die voor de binnenvaart belast zijn met de scheepvaartcontrole, ieder wat hem of haar betreft en" ingevoegd. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt

Art. 22.In het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2012, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 1/1.Het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, bezorgt aan personeelsleden die voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belast zijn, een legitimatiekaart die blijk geeft van hun hoedanigheid voor de uitoefening van hun bevoegdheden.". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren

Art. 23.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 juli 2007, 4 juli 2011 en 17 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 11° wordt vervangen door wat volgt : "11° "minister" : de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer;"; 2° punt 12° wordt vervangen door wat volgt : "12° "Departement" : het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 3° er wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt : "13° "gemachtigde" : het hoofd van het Departement.".

Art. 24.In artikel 5 en 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde overheid" telkens vervangen door het woord "minister".

Art. 25.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2009, worden de woorden "bevoegde overheid" telkens vervangen door het woord "minister".

Art. 26.In artikel 14, 15 en 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde overheid" telkens vervangen door het woord "minister".

Art. 27.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2009, worden paragraaf 1 tot en met 4 vervangen door wat volgt : " § 1. De minister stelt een examencommissie aan voor klasse 1, voor klasse 7 en voor de andere klassen. § 2. De examencommissie voor de andere klassen dan klasse 1 en 7 bestaat uit : 1° een voorzitter, aangewezen door de minister;2° twee ondervoorzitters, aangewezen door het hoofd van het Departement;3° vier personeelsleden van het Departement, aangewezen door het hoofd van het Departement;4° een secretaris, aangewezen door het hoofd van het Departement. Er is evenwel een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van die examencommissie en een bestuursfunctie in de instelling, vermeld in artikel 21. § 3. De examencommissie voor klasse 7 bestaat uit : 1° een voorzitter, aangewezen door de minister;2° een ondervoorzitter, aangewezen door de voorzitter;3° drie deskundigen, aangewezen door de voorzitter, van wie een het secretariaat waarneemt. § 4. De examencommissie voor klasse 1 bestaat uit : 1° een voorzitter, aangewezen door de minister;2° een ondervoorzitter, aangewezen door de voorzitter; 3° drie deskundigen, aangewezen door de voorzitter, van wie een het secretariaat waarneemt.".

Art. 28.In artikel 21 en 24 tot en met 27 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde overheid" telkens vervangen door het woord "minister".

Art. 29.in artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2009, worden woorden "bevoegde overheid" telkens vervangen door het woord "minister".

Art. 30.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "de directie "vervoer van gevaarlijke stoffen"" telkens vervangen door de woorden "het Departement";2° in paragraaf 7 worden de woorden "bevoegde overheid" vervangen door het woord "minister".

Art. 31.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde overheid voor deze klasse" vervangen door het woord "minister".

Art. 32.In artikel 36 en 37 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde overheid" vervangen door het woord "minister".

Art. 33.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 34.In punt 2 en 3 van bijlage V bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de directie "vervoer van gevaarlijke stoffen"" telkens vervangen door de woorden "het Departement". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Art. 35.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juli 2011 en 30 augustus 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden "en Vervoer" en de zinsnede "kan indien" worden de woorden "of de bevoegde Vlaamse dienst" ingevoegd;2° tussen het woord "kan" en het woord "indien" wordt de zinsnede ", ieder wat haar of hem betreft," ingevoegd. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur

Art. 36.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 23° en 27° wordt tussen het woord "het" en de woorden "Directoraat-generaal Maritiem Vervoer" de zinsnede "Departement, de bevoegde gewestelijke dienst voor zover het drukapparatuur aan boord van binnenschepen betreft, het" ingevoegd; 2° er wordt een punt 23° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "23° /1 : Departement : het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 3° aan punt 33° wordt de zinsnede "of de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer" toegevoegd;4° aan punt 34° wordt de zinsnede "of het hoofd van de bevoegde gewestelijke dienst voor zover het drukapparatuur aan boord van binnenschepen betreft of het hoofd van het Departement" toegevoegd;5° in punt 35° wordt tussen het woord "de" en het woord "daartoe" de zinsnede "door de gemachtigde van de minister aangewezen personeelsleden voor de binnenvaart die belast zijn met de scheepvaartcontrole, de door de gemachtigde van de minister aangewezen personeelsleden van het Departement, de" ingevoegd. HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt

Art. 37.In het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2014, wordt een artikel 40/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 40/2.Voor het Vlaamse Gewest worden in de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoren, de daarvoor aangewezen personeelsleden van de gewestelijke waterwegbeheerders belast met de controle op wettelijke en reglementaire bepalingen.". HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 januari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken op het Verdrag, inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van sommige bepalingen van dit verdrag

Art. 38.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken op het Verdrag, inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van sommige bepalingen van dit verdrag worden de woorden "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren" vervangen door de woorden "voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelsleden".

Art. 39.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "bevoegde dienst". HOOFDSTUK 1 2. - Slotbepalingen

Art. 40.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 maart 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^