Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 mei 2018
gepubliceerd op 13 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Izegemse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid,

bron
vlaamse overheid
numac
2018031212
pub.
13/06/2018
prom.
18/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031212

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


18 MEI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Izegemse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, ingevoegd bij het decreet van 14 oktober 2016, vervangen bij het decreet van 28 april 2017, en vierde en vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 mei 2018;

Overwegende dat Izegemse Bouwmaatschappij cvba met een aangetekende brief, gedateerd op 20 december 2017, verstuurd aan het adres van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid, Koning Albert II-laan 19, bus 21, 1210 Brussel, een gemotiveerde aanvraag tot uitstel om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de minimale schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, heeft ingediend;

Overwegende dat de gemotiveerde aanvraag tijdig is ingediend vóór 1 januari 2018; dat dit blijkt uit poststempel van de datum van de verzending;

Overwegende dat de aanvraag een gemotiveerde toelichting bevat over de inspanningen die de vennootschap heeft geleverd om de minimale schaalgrootte te bereiken, en over de verhinderende omstandigheden waarvoor de vennootschap niet verantwoordelijk is, die kennelijk niet onredelijk of onrealistisch zijn;

Overwegende dat de aanvraag duidelijk maakt dat Izegemse Bouwmaatschappij cvba opteert voor een eigenstandige aangroei van haar sociaal huurpatrimonium in combinatie met een geplande fusie met de SHM De Mandelbeek en dat de SHM voorziet in een kennelijk niet onredelijke of onrealistische planning van de toename van het sociaal woonaanbod, die de fusiemaatschappij toelaat de minimale schaalgrootte te bereiken vóór 1 januari 2024;

Overwegende dat de SHM uitstel vraagt voor een periode van vijf jaar; dat het verzoek niet kennelijk onredelijk of onrealistisch is;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan Izegemse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, wordt uitstel verleend van vijf jaar, dat ingaat op 1 januari 2019, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de minimale schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 mei 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^