Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 november 2005
gepubliceerd op 28 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2006035076
pub.
28/02/2006
prom.
18/11/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 29 juni 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.7 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.7 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.202/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikelen 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in de bijlagen I tot en met III voor de modulaire structuur van het studiegebied Handel, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd: 1° in bijlage I de modulaire opleiding « Informatica: Computer- en Besturingssystemen en Netwerken TSO3 »;2° in bijlage II de modulaire opleiding « Informatica: Programmeren TSO3 »;

Art. 2.De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden: 1° « Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken TSO3 », goedgekeurd op 31 mei 2004;2° Informatica - programmeren TSO3 », goedgekeurd op 31 mei 2002;

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 november 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^