Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 november 2016
gepubliceerd op 10 januari 2017

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

bron
vlaamse overheid
numac
2016036671
pub.
10/01/2017
prom.
18/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036671

VLAAMSE OVERHEID


18 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 1°, en tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 september 2016;

Gelet op protocol nr. 357.1157 van 21 oktober 2016 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De statutaire personeelsleden van het Competentieteam van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, met behoud van: 1° hun hoedanigheid;2° hun graad of een gelijkwaardige graad met overeenstemmende functionele loopbaan;3° hun functionele en geldelijke loopbaan;4° hun administratieve en geldelijke anciënniteit;5° hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering;6° hun salaris en de salarisschaal waarop ze recht hebben volgens de bestaande regelgeving op 28 februari 2017;7° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop ze op 28 februari 2017 op reglementaire basis recht hebben als de toekenningsvoorwaarden blijven bestaan en als de personeelsleden nog aan die voorwaarden blijven voldoen. De toewijzing op grond van dit besluit wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming en doet evenmin afbreuk aan de statutaire rechten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie en het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 november 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage 1 Lijst van de statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 1

Naam

Graad

Salarisschaal

De Keersmaecker Veerle

Attaché

A124

Lefebvre Wim

Attaché

A123

Olbrechts Ann

Attaché

A123

Vande Velde Saskia

Attaché

A123

Verachtert Leen

Attaché

A123

Willems David

Attaché

A123


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2016 houdende de overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Brussel, 18 november 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^