Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 april 2013
gepubliceerd op 31 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

bron
vlaamse overheid
numac
2013035440
pub.
31/05/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2013, artikel 74, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 januari 2013, en 75quater, § 3, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 18 januari 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 december 2012;

Gelet op advies 52.939/3 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De opvraging door de toezichthoudende overheid bij de intergemeentelijke overheid van documenten of inlichtingen en elke kennisgeving of verzending tussen de intergemeentelijke overheid en de toezichthoudende overheid, gebeurt op een van de volgende wijzen : 1° per aangetekend schrijven;2° door afgifte tegen ontvangstbewijs;3° op digitale wijze onder de voorwaarden, vermeld in artikel 2 van dit besluit.

Art. 2.De kennisgeving, verzending of opvraging op digitale wijze gebeurt aan de hand van een elektronisch systeem waarvan de specificaties vastgelegd worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, en waarbij tenminste de waarborg wordt geboden dat : 1° het tijdstip van verzending of opvraging met zekerheid kan worden vastgesteld;2° het tijdstip van aflevering met zekerheid kan worden vastgesteld;3° de geavanceerde elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat conform is met de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en certificatiediensten.

Art. 3.Artikel 1, 1° en 2° treedt buiten werking op 1 januari 2015.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, kan uitzonderingen toestaan op het eerste lid voor bepaalde, door hem aangewezen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 april 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^