Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 december 1997
gepubliceerd op 14 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035140
pub.
14/02/1998
prom.
19/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet van 20 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, inzonderheid op de artikelen 13 en 79;

Gelet op het decreet van 8 juli 1997 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 tot regeling van de begrotingscontrole, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse rninister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 december 1997;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ten laste van de kredieten ingeschreven op basisallocatie 33.10, programma 33.3 coördinatie hoger onderwijsbeleid, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 worden aan de hierna vermelde studiecentra open universiteit volgende subsidies toegekend : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deze subsidies omvatten een forfaitair gedeelte van 1,0 miljoen frank en een variabel gedeelte naar rato van het aantal eenheidsmodules van de Nederlandse Open Universiteit verstrekt door elk studiecentrum tijdens de periode oktober 1996 - september 1997.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde subsidies zijn een bijdrage in de kosten van begeleiding en examens van studenten die in Vlaanderen een inschrijving hebben genomen voor een cursus van de Open Universiteit Nederland.

Art. 3.De studiecentra leggen jaarlijks een activiteitenverslag en een financieel verslag voor over het gebruik van de toegekende subsidie.

Art. 4.De verleende subsidie of een gedeelte ervan zal teruggevorderd worden indien vastgesteld wordt dat de toekenningsvoorwaarden niet werden nageleefd of dat zij voor andere doeleinden werd aangewend.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^