Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 december 1997
gepubliceerd op 20 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035174
pub.
20/02/1998
prom.
19/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 35 en 36, gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994;

Gelet op de bekendmaking van het ontwerp van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1997;

Gelet op het openbaar onderzoek dat heeft plaatsgevonden van 20 januari 1997 tot 20 maart 1997;

Gelet op de bezwaren en opmerkingen die schriftelijk ter kennis gebracht werden van de OVAM;

Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 18 maart 1997;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 13 maart 1997;

Gelet op het verslag bij het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 waarin wordt geantwoord op de uitgebrachte bezwaren en adviezen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de OVAM overeenkomstig artikel 35, § 1, van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994, als taak heeft uitvoeringsplannen te ontwerpen;

Overwegende dat de bepalingen van het Afvalstoffenplan 1991-1995, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 20 februari 1991, en bij wijze van overgangsmaatregel verlengd tot 31 december 1996, een einde hebben genomen;

Overwegende dat met dit uitvoeringsplan concrete invulling wordt gegeven aan de strategische voorstellen uit het Milieubeleidsplan, en een vervolg wordt gegeven aan de meer concrete voorstellen en actieve programmering in verband met huishoudelijke afvalstoffen;

Overwegende dat de krappe programmering van de verwijderingscapaciteit de spoedige inwerkingtreding van de bepalingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 gebiedt om de doelstellingen van het plan te kunnen verwezenlijken;

Overwegende dat de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in hun adviezen stellen dat de preventie en recuperatie van de huishoudelijke afvalstoffen een prioriteit is doordat grote hoeveelheden afvalstoffen thans gestort worden, en dat deze afvalstoffen een hoge potentiële recyclagegraad hebben;

Overwegende dat het om de hierboven uiteengezette redenen dringend noodzakelijk is het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 vast te stellen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het bijgevoegde Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 wordt vastgesteld.

Art. 2.Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het ligt permanent ter inzage bij de OVAM, de provincies en de gemeenten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Th. KELCHTERMANS

Bijlage Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 Bij besluit van de Vlaamse regering van 1 juli en 19 december 1997 werd het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001, zoals bedoeld in artikel 35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 36, § 5, van het genoemde decreet van 2 juli 1991 ligt het uitvoeringsplan en het in artikel 36, § 4, bedoelde verslag vanaf de tiende dag na huidige publicatie ter inzage bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), de provincies en de gemeenten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^