Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 december 1998
gepubliceerd op 02 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035077
pub.
02/02/1999
prom.
19/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 6, § 1, V, zoals gewijzigd door de weg van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 20 december 1996 betreffende het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 juli 1997, 4 november 1997 en 10 maart 1998;

Gelet op het voorstel van vzw Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing van 23 januari 1998 en 25 september 1998;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 17 december 1998;

Gelet op de wet op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de inningmodaliteiten van verplichte bijdragen in de promotiefondsen dringend moeten aangepast worden om deze conform te maken aan de communautaire regelgeving;

Overwegende dat de bijdragen van de boomkwekers dringend moeten aangepast worden om te kunnen beschikken over ruimere middelen voor promotie in deze sterk concurrentiële sector;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij, wordt een artikel 5bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Bedrijven die met de nodige stavingstukken aantonen dat hun activiteiten uitsluitend gebaseerd zijn op producten die ingevoerd zijn uit andere lidstaten van de Europese Unie worden vrijgesteld van de betaling van de desbetreffende verplichte bijdragen. »

Art. 2.Punt 2 B.1° van bijlage III bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "Alle in Vlaanderen gevestigde producenten, met uitzondering van de boomkwekers, en groothandelaars in de sector « Niet-eetbare tuinbouwprodukten » betalen een vaste bijdrage van 5 000 fr."

Art. 3.Aan punt 2 van bijlage III bij hetzelfde besluit wordt een littera D toegevoegd die luidt als volgt : « 1° Alle in Vlaanderen gevestigde boomkwekers betalen een vaste bijdrage van 7 500 fr. 2° Deze bijdrage wordt verhoogd met een variabele bijdrage van 4 000 fr.voor een bijdrageplichtige met 1 tot 4 werknemers; 9 000 fr. voor een bijdrageplichtige met 5 tot 9 werknemers; 15 000 fr. voor een bijdrageplichtige met 10 tot 20 werknemers; 25 000 fr. voor een bijdrageplichtige met meer dan 20 werknemers. »

Art. 4.Punt 2, 1° tot en met 4°, van bijlage IV bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « 1°. Wie runderen, kalveren, paarden, schapen of geiten slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis betaalt de volgende bijdrage per geslacht dier, geschikt voor menselijke consumptie, met uitzondering van levend ingevoerde dieren en dieren die hiermee gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3620/90 van de Commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren : - per rund : 100 frank; - per kalf : 30 frank; - per paard : 30 frank; - per schaap : 8 frank; - per geit : 4 frank.

Aan de leverancier van de dieren wordt daarvan doorgerekend : - per rund : 65 frank; - per kalf : 15 frank; - per paard : 30 frank; - per schaap : 8 frank; - per geit : 4 frank.

Aan de koper van de geslachte dieren wordt daarvan doorberekend : - per geslacht rund : 35 frank of aan de koper van delen van versneden runderen, een daarmee gelijkgesteld bedrag van 9 centiem per kilogram rundvlees; - per geslacht kalf : 15 frank of aan de koper van delen van versneden kalveren, een daarmee gelijkgesteld bedrag van 15 centiem per kilogram kalfsvlees met been en 30 centiem per kilogram kalfsvlees zonder been. 2° Wie levend ingevoerde dieren en dieren die hiermee gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr.3620/90 van de Commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren, slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis, betaalt de volgende bijdrage per geslacht dier, geschikt voor menselijke consumptie : - per geslacht rund : 35 frank; - per geslacht kalf : 15 frank.

Deze bijdrage wordt doorgerekend aan de koper van de geslachte dieren.

Aan de koper van delen van versneden runderen wordt een hiermee gelijkgesteld bedrag van 9 centiem per kilogram rundvlees doorberekend; aan de koper van delen van versneden kalveren een hiermee gelijkgesteld bedrag van 15 centiem per kilogram kalfsvlees met been en 30 centiem per kilogram kalfsvlees zonder been. 3° Wie levende runderen, kalveren, paarden, schapen of geiten uitvoert, betaalt de volgende bijdrage per levend uitgevoerd dier : - per rund : 65 frank; - per kalf : 15 frank; - per paard : 30 frank; - per schaap : 8 frank; - per geit : 4 frank.

Deze bijdrage wordt doorgerekend naar de leverancier van de dieren. 4° De bijdragen sub 1°, 2° en 3° worden afzonderlijk vermeld op de factuur. De bijdragen sub 1° en 2° worden door de openbare en particuliere slachthuizen, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM. De bijdragen sub 3° worden door de uitvoerder van de levende dieren, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM. »

Art. 5.Punt 2 van bijlage V bij hetzelfde besluit, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997, wordt vervangen door wat volgt : « De verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds 'varkens' worden als volgt vastgesteld : 1° Wie varkens slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis betaalt een bijdrage van 10 frank per geslacht varken, geschikt voor menselijke consumptie, met uitzondering van levend ingevoerde varkens en varkens die hiermee gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr.3620/90 van de Commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren.

Aan de leverancier van de varkens wordt daarvan 5 frank per geslacht varken doorgerekend.

Aan de koper van de geslachte varkens wordt daarvan een bijdrage van 5 frank per geslacht varken doorgerekend : aan de koper van versneden varkens een daarmee gelijkgesteld bedrag van 6 centiem per kilogram varkensvlees. 2° Wie levend ingevoerde varkens en varkens die hiermee gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr.3620/90 van de Commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren, slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis, betaalt een bijdrage van 5 frank per geslacht varken, geschikt voor menselijke consumptie.

Deze bijdrage wordt doorgerekend aan de koper van de geslachte varkens. Aan de koper van delen van versneden varkens wordt een hiermee gelijkgesteld bedrag van 6 centiem per kilogram varkensvlees doorgerekend. 3° Wie levende varkens uitvoert, betaalt een bijdrage van 5 frank per levend uitgevoerd dier. Deze bijdrage wordt doorgerekend naar de leverancier van de varkens. 4° De bijdragen sub 1°, 2° en 3° worden afzonderlijk vermeld op de factuur.5° De bijdragen sub 1° en 2° worden door de openbare en particuliere slachthuizen, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM.De bijdragen sub 3° worden door de uitvoerder van de levende varkens, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM. »

Art. 6.Punt 2, 7° van bijlage VI bij hetzelfde besluit, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 1998, wordt vervangen door wat volgt : « De houders van een erkenning voor de invoer en/of het fabriceren van mengvoeders, afgeleverd door het ministerie van Middenstand en Landbouw betalen een jaarlijkse bijdrage van 2 000 frank. »

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1januari 1999.

Art. 8.De Vlaamse minister bevoegd voor het promotiebeleid inzake landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, L. VAN DEN BRANDE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^