Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 december 2014
gepubliceerd op 22 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie

bron
vlaamse overheid
numac
2015035028
pub.
22/01/2015
prom.
19/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie


De Vlaamse Regering, Gelet op verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 2°, b) en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 1 oktober 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 oktober 2014;

Gelet op advies 56.787/1 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 en 14 december 2012, wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° de verordening: de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Deze premie is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting als vermeld in artikel 108, lid 3, van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, krachtens de bepalingen van artikel 3 van de verordening.".

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering 14 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De tewerkstellingspremie bedraagt voor de indiensttredingen vanaf 1 januari 2015: 1° voor de niet-werkende werkzoekende vanaf 50 tot en met 54 jaar oud die op het ogenblik van de indiensttreding meer dan een jaar maar minder dan twee jaar als zodanig bij de VDAB is ingeschreven: 50 % van de loonkosten gedurende vier opeenvolgende kwartalen;2° voor de niet-werkende werkzoekende vanaf 55 jaar oud die op het ogenblik van de indiensttreding minder dan twee jaar als zodanig bij de VDAB is ingeschreven: 50 % van de loonkosten gedurende vier opeenvolgende kwartalen; 3° voor de niet-werkende werkzoekende ouder dan 50 jaar die op het ogenblik van de indiensttreding meer dan twee jaar als zodanig bij de VDAB is ingeschreven: 50 % van de loonkosten gedurende acht opeenvolgende kwartalen."; 2° in paragraaf 5, eerste lid, wordt de zinsnede "overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 " vervangen door de zinsnede "overeenkomstig de bepalingen van artikel 8";3° in paragraaf 5 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De tewerkstellingspremie is niet cumuleerbaar met: 1° dienstencheques, wat betreft de erkende onderneming, vermeld in artikel 2, § 1, 6°, van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen;2° de premie, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring;3° de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 25 van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;4° de loonpremie voor de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 12 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;5° de premie, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr.474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen; 6° de premie, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;7° de tussenkomst, vermeld in hoofdstuk III van het koninklijk besluit nr.25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector. 8° het loon van de personen die zijn tewerkgesteld met toepassing van artikel 60, § 7, en artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 9° de loonpremie voor de invoegwerknemers, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^