Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 december 2014
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de fusie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij

bron
vlaamse overheid
numac
2015035057
pub.
23/02/2015
prom.
19/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de fusie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, artikel 12, § 6, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013;

Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, artikel 7 en 8, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2013;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 3 en 4;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 42, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 1988 houdende aanvullende nationale maatregelen inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan de land- en tuinbouwbedrijfshoofden die een beroep doen op een bedrijfsbegeleidingsdienst voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006 betreffende de loontriage van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen die bestemd zijn om te worden ingezaaid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra ter bevordering van meer duurzame landbouwproductiemethoden in de sierteelt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector eieren en slachtpluimvee;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de uitbetalingregels voor het landbouwdeel van de steun uit het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2010 betreffende de verzameling van boekhoudkundige gegevens voor de uitvoering van het communautaire visserijbeleid;

Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 oktober 2014;

Gelet op advies 56.742/3 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Vanaf 1 januari 2015 treedt het Departement Landbouw en Visserij in de rechten en plichten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Art. 2.In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001, 18 maart 2005 en 28 april 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° voor artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, wordt een nieuw artikel 1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij."; 2° in het bestaande artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 3.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001, 18 maart 2005 en 28 april 2006, wordt een artikel 1/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/2.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 2 juni 1998

betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen

Art. 5.In het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 19 maart 2010, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Algemene bepalingen".

Art. 6.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 19 maart 2010, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 7.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 19 maart 2010, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

Art. 8.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie wordt de zinsnede "het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie" vervangen door de zinsnede "het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds".

Art. 9.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 28 april 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° voor artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, wordt een nieuw artikel 1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;2° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw;3° ELFPO: het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, vermeld in artikel 3, eerste lid, van Verordening (EU) nr.1306/2013; 4° ELGF: het Europees Landbouwgarantiefonds, vermeld in artikel 3, eerste lid, van Verordening (EU) nr.1306/2013; 5° gedelegeerde verordening (EU) nr.907/2014: gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro; 6° Verordening (EU) nr.1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad; 7° Vlaams betaalorgaan: het Vlaams betaalorgaan voor het ELGF en ELFPO."; 2° in het bestaande artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1.Binnen de bevoegde entiteit is een Vlaams betaalorgaan ingesteld, voor het beheer en de controle van de uitgaven, vermeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1306/2013."; 3° in paragraaf 2, 2°, van het bestaande artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, worden de woorden "voor plattelandsontwikkeling" vervangen door de woorden "in kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid";4° in paragraaf 2, 5°, van het bestaande artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, wordt de zinsnede "de EOGFL, afdeling Garantie" vervangen door de woorden "de ELGF en ELFPO".

Art. 10.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 28 april 2006 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.§ 1. De minister erkent het Vlaams betaalorgaan voor zover het beantwoordt aan de Europese regels en criteria terzake. § 2. Het Vlaams betaalorgaan voert de hoofdfuncties uit, vermeld in bijlage 1, 1A van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014. § 3. De minister duidt het hoofd van de bevoegde entiteit of een afdelingshoofd van de bevoegde entiteit aan als hoofd van het Vlaams betaalorgaan. Het hoofd van het Vlaams betaalorgaan verzekert het dagelijks beheer, de organisatie en de werking ervan overeenkomstig de Europese, federale en Vlaamse regelgeving terzake. § 4. De minister bepaalt de bevoegdheden van het hoofd van het Vlaams betaalorgaan. Het hoofd van het Vlaams betaalorgaan kan de gedelegeerde bevoegdheden verder delegeren aan personeelsleden van het Vlaams betaalorgaan, tot op het meest functionele niveau.

Het hoofd van het Vlaams betaalorgaan kan met uitzondering van de uitvoering van de betalingen, de uitvoering van de hoofdfuncties delegeren aan andere instanties, intern of extern aan het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Het hoofd van het Vlaams betaalorgaan is gemachtigd de overeenkomstig de Europese, federale of Vlaamse regelgeving noodzakelijke beheersovereenkomsten of protocollen met die instanties te sluiten die de verantwoordelijkheden van deze laatste bepalen. § 5. De bevoegdheden en de delegaties, verleend aan het hoofd van het Vlaams betaalorgaan, worden eveneens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van het ambt van de titularis is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering, met uitzondering van de bevoegdheid tot subdelegatie. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het personeelslid in kwestie, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening, de formule "Voor de (graad van de titularis), afwezig".".

Art. 11.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.Artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.Het Vlaams betaalorgaan is structureel als volgt samengesteld: 1° het hoofd van het Vlaams betaalorgaan;2° de Interne Audit bij het betaalorgaan;3° de afdelingen van de bevoegde entiteit die de hoofdfuncties, vermeld in artikel 2, uitvoeren. 4° de afdelingen van de bevoegde entiteit die de ondersteuning bieden die noodzakelijk is voor de uitvoering van de hoofdfuncties vermeld in artikel 2.".

Art. 13.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 28 april 2006, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 4/1.In het kader van de erkenning als betaalorgaan voor het ELGF en het ELFPO, vermeld in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1306/2013, vervult de Interne Audit bij het Vlaams betaalorgaan de interne-auditfunctie, vermeld in bijlage 1, 4B, van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 907/2014.".

Art. 14.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 5.Het Vlaams betaalorgaan is verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte rapporteringen aan de financiële en begrotingsdiensten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het ELGF en het ELFPO, en aan elke andere overheidsinstantie.".

Art. 15.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 28 april 2006, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 5/1.Voor de door de Europese Unie gefinancierde uitgaven van het Vlaams betaalorgaan uit hoofde van het ELGF en het ELFPO, worden de hierop betrekking hebbende rekeningen gecertificeerd door een onafhankelijke instantie die daarvoor over de technische bekwaamheden beschikt en te werk gaat volgens internationaal aanvaarde normen voor accountantsonderzoek.". Afdeling 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Art. 16.In artikel 1, § 1, eerste lid, 17°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 17.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2005, 28 april 2006 en 21 mei 2010, wordt een artikel 1bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1bis.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Art. 18.In artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 19.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 7 maart 2008, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

Art. 20.In artikel 2, § 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 21.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 29 juni 2006, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan de land- en tuinbouwbedrijfshoofden die een beroep doen op een bedrijfsbegeleidingsdienst voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven

Art. 22.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan de land- en tuinbouwbedrijfshoofden die een beroep doen op een bedrijfsbegeleidingsdienst voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 23.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1bis.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 24.In artikel 2bis, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005, worden de woorden "de dienst Begeleidende Maatregelen van de administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 maart 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen

Art. 25.In het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 26.In artikel 3, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "de bevoegde ambtenaren van" vervangen door de woorden "personeelsleden van".

Art. 27.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "de ambtenaar van" opgeheven;2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "het diensthoofd" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";3° in paragraaf 4, eerste lid, wordt het woord "ambtenaar" vervangen door het woord "entiteit". Afdeling 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

Art. 28.In het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2004, 28 april 2006, 14 maart 2008, 5 juli 2013 en 13 december 2013, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Algemene bepalingen".

Art. 29.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 13 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;"; 2° punt 4° wordt opgeheven.

Art. 30.Artikel 1/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 31.In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "het hoofd van het agentschap" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° de woorden "het departement" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 32.In het opschrift van hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, worden de woorden "het departement en het agentschap" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 33.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, 5 juli 2013, 13 december 2013 en 7 november 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Het departement en het agentschap kunnen" vervangen door de woorden "De bevoegde entiteit kan";2° in het tweede lid worden de woorden "het hoofd van het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";3° in het derde lid worden de woorden "Het agentschap" vervangen door de woorden "De bevoegde entiteit".

Art. 34.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, 5 juli 2013 en 13 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "het afdelingshoofd van de afdeling Structuur en Investeringen van het agentschap" vervangen door de woorden "het afdelingshoofd van de bevoegde entiteit tot wiens opdrachten de naschoolse landbouwvorming behoort";2° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 35.In artikel 30 en 44 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, worden de woorden "het agentschap" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 36.In artikel 34, vierde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2014, worden de woorden "het departement" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 37.In artikel 35 en 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 en 7 november 2014, worden de woorden "het hoofd van het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 38.In artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, worden de woorden "het departement en het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 39.In artikel 46/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, worden de woorden "Het departement en het agentschap kunnen alle gegevens uitwisselen die ze nodig hebben" vervangen door de woorden "Binnen de bevoegde entiteit kunnen alle gegevens uitgewisseld worden die nodig zijn". Afdeling 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw

Art. 40.Artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 41.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de hiertoe bevoegde ambtenaren" vervangen door de woorden "personeelsleden van de bevoegde entiteit";2° in het tweede lid worden de woorden "De bevoegde ambtenaren" vervangen door de woorden "Personeelsleden van de bevoegde entiteit". Afdeling 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad

Art. 42.In artikel 3, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 43.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, 27 april 2007 en 17 januari 2014, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 3/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 12. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

Art. 44.In artikel 1, § 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 45.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2005, 28 april 2006, 5 september 2008, 21 mei 2010 en 27 september 2013, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

Art. 46.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007, 19 september 2008, 24 april 2009 en 24 januari 2014, wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 47.Artikel 1bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2012 en opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2014, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "

Art. 1bis.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 14. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen

Art. 48.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 49.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 50.In artikel 3, derde lid, 6° tot en met 8°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 15. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 november 2005 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999

Art. 51.In het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidst als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 16. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden

Art. 52.In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Algemene bepalingen".

Art. 53.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 8° worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit"; 2° punt 13° wordt vervangen door wat volgt: "13° de bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 54.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 55.In artikel 2 van hetzelfde besluit, tweede, derde en vijfde lid, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 56.In artikel 3, § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 57.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 58.In artikel 7, § 1 en § 5, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Dienst" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 59.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, worden de woorden "de Dienst" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 60.In artikel 8/3, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, worden de woorden "de Dienst" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 61.In artikel 8/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, worden de woorden "de dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 62.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, wordt het opschrift van afdeling I vervangen door wat volgt: "Afdeling I. Wijziging waarbij geen beroep wordt gedaan op de capaciteitsreserve die bij de bevoegde entiteit beschikbaar is".

Art. 63.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "Als op verzoek van de eigenaar een verlaging van het motorvermogen tot maximaal 20 % wordt geattesteerd door de dienst Scheepvaartcontrole, Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, wordt de geattesteerde verlaging, uitgedrukt in kW, voor maximaal 80 % vermeld als bijkomend motorvermogen.Het overblijvende motorvermogen van minstens 10 kW komt ter beschikking van de bevoegde entiteit." 3° in het vierde lid worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 64.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat volgt: "Afdeling II. Wijziging waarbij een beroep wordt gedaan op de capaciteitsreserve die bij de bevoegde entiteit beschikbaar is".

Art. 65.In artikel 10 en 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Dienst" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 66.In artikel 12, § 2, derde lid, en § 3, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 67.In artikel 16 van hetzelfde besluit, worden de woorden "de Dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 17. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

Art. 68.In artikel 1/1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vernummerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2012, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 69.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en de ministeriële besluiten van 25 oktober 2006, 26 april 2012 en 27 september 2013, wordt een artikel 1/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/2.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 18. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie

Art. 70.In artikel 1, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 71.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2007, 21 mei 2010 en 17 januari 2014, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 72.In artikel 3, § 1, 3°, en artikel 3, § 2, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen" vervangen door de woorden "de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen". Afdeling 19. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen

Art. 73.In artikel 1, eerste lid, 11°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 74.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 20. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 mei 2006 betreffende de loontriage van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen die bestemd zijn om te worden ingezaaid

Art. 75.In artikel 1, 11°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006 betreffende de loontriage van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen die bestemd zijn om te worden ingezaaid worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 76.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 21. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juli 2006 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra ter bevordering van meer duurzame landbouwproductiemethoden in de sierteelt

Art. 77.In het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra ter bevordering van meer duurzame landbouwproductiemethoden in de sierteelt wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Algemene bepalingen".

Art. 78.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 22. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 november 2006 betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector eieren en slachtpluimvee

Art. 79.In het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 betreffende buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector eieren en slachtpluimvee wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Algemene bepalingen".

Art. 80.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.".

Art. 81.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 23. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling, het beheer en de werking van de Raad van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij

Art. 82.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt opgeheven; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° vijf personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij;"; 3° punt 5° wordt opgeheven.

Art. 83.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "de administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek". Afdeling 24. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers

Art. 84.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers worden de woorden "de entiteit van het beleidsdomein, Landbouw en Visserij, aangewezen door de minister" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 85.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 september 2007, 23 april 2010 en 11 oktober 2013, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de beheersdienst kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de beheersdienst vallen, subdelegeren aan personeelsleden van het departement die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 86.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de beheersdienst";2° in punt 5° worden de woorden "de Vlaamse beheersdienst" vervangen door de woorden "de beheersdienst". Afdeling 25. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal

Art. 87.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij";2° in punt 10° wordt de zinsnede "het Fonds voor Landbouw en Visserij, opgericht bij het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij" vervangen door de zinsnede "het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij, opgericht bij het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij".

Art. 88.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 en 21 januari 2011 wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau." Afdeling 26. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

Art. 89.In artikel 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 90.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 27. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

Art. 91.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° Departement Landbouw en Visserij: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 92.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ALV" wordt vervangen door de woorden "Departement Landbouw en Visserij". 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het hoofd van de bevoegde instantie kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde instantie vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde instantie die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 92/1.In artikel 2, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "het ALV" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde instantie".

Art. 93.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.Met toepassing van artikel 5 van het decreet beslist de bevoegde instantie tot ambtshalve samenvoeging. De beslissing wordt aangetekend meegedeeld aan de betrokkenen. De beslissing is gemotiveerd en bevat de datum vanaf wanneer de ambtshalve samenvoeging in werking treedt."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "de leidinggevende ambtenaar van het hoofdbestuur van het ALV" vervangen door de woorden "de bevoegde instantie";3° in paragraaf 2 worden de woorden "de buitendienst van het ALV" vervangen door de woorden "de bevoegde instantie";4° in paragraaf 3 worden de woorden "het hoofdbestuur van het ALV" vervangen door de woorden "de bevoegde instantie". Afdeling 28. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk

Art. 94.In het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 en 7 december 2012, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Algemene bepalingen".

Art. 95.In artikel 1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 96.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 en 7 december 2012, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 97.In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012, worden de woorden "het departement en aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 98.In artikel 5, § 3, vierde en vijfde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012, worden de woorden "het departement" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 99.In artikel 6, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 en 7 december 2012, worden de woorden "het departement" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 29. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 september 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Art. 100.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 101.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 30. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

Art. 102.In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk I. Algemene bepalingen".

Art. 103.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 104.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 31. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen

Art. 105.In artikel 1, 11°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 106.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 32. - Wijzigingen van besluit van de Vlaamse Regering van 10

oktober 2008 betreffende het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten

Art. 107.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 108.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 109.In artikel 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 en 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "de bevoegde afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 33. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun

Art. 110.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 111.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

De aangelegenheden, vermeld in het eerste lid, omvatten: 1° de coördinatie van de interpretatie en implementatie van de gemeenschappelijke marktordening;2° het in ontvangst nemen en het onderzoek van de aanvragen tot erkenning en van de nodige bewijsstukken;3° het in ontvangst nemen en het onderzoek van de ontwerpen van operationele programma's;4° het onderzoek en het toestaan van het gebruik van eigen middelen van de producentenorganisatie en van gedifferentieerde bijdragen van de telers voor de samenstelling van het actiefonds;5° het onderzoek en het toestaan van de aanvragen tot uitbesteding van de kerntaken zoals het commerciële en budgettaire beheer, de gecentraliseerde boekhouding en de facturatie aan derden;6° het toestaan van uitbesteding van de uitvoering van acties uit het operationele programma aan leden van de producentenorganisatie;7° het in ontvangst nemen van de steunaanvragen;8° de coördinatie van de controles;9° het in ontvangst nemen van wijzigingen van de programma's;10° de advisering over en het verrichten van de inhoudelijke controles van de acties in het operationele programma, of wijzigingen van het programma;11° het verrichten van de boekhoudkundige controles met betrekking tot het actiefonds en het operationele programma;12° het verrichten van de controles op de erkenningscriteria en de ledenlijsten;13° de controle op de daadwerkelijke besteding van voorschotten;14° de controles op het uit de markt nemen van producten en de bestemmingen daarvan;15° de mededelingen aan en de contacten met de Commissie van de Europese Gemeenschappen;16° het toekennen en het uitbetalen van de communautaire steun;17° het nemen van de nodige maatregelen tot voorkoming, bestrijding en vaststelling van overtredingen van en fraude op de verordening en de toepassingsverordening, vermeld in dit besluit;18° het terugvorderen en het opleggen van sancties op het vlak van toegekende of aangevraagde steun;19° de notering van producenten- en invoerprijzen;20° de verzameling en de verwerking van de productiegegevens; 21° de voorbereiding, coördinatie en monitoring van de nationale strategie.".

Art. 112.In artikel 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 45, 47, 52, 53, 57 en 58 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2009 worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 113.In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 114.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, wordt hoofdstuk VI, dat bestaat uit artikel 50, opgeheven. Afdeling 34. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Art. 115.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 116.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010, 27 mei 2011, 9 november 2012 en (6 februari 2015), wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 35. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 mei 2009 tot vaststelling van de uitbetalingregels voor het landbouwdeel van de steun uit het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie

Art. 117.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de uitbetalingregels voor het landbouwdeel van de steun uit het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie worden de woorden "het Agentschap Landbouw en Visserij van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 118.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van het betaalorgaan kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van het betaalorgaan vallen, subdelegeren aan personeelsleden van het betaalorgaan die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 119.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "De administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van het Vlaamse Gewest, of zijn plaatsvervanger bij afwezigheid of verhindering," vervangen door de woorden "Het hoofd van het betaalorgaan". Afdeling 36. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

Art. 120.In artikel 2, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaamse ministerie van Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 121.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 37. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 maart 2010 betreffende de verzameling van boekhoudkundige gegevens voor de uitvoering van het communautaire visserijbeleid

Art. 122.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2010 betreffende de verzameling van boekhoudkundige gegevens voor de uitvoering van het communautaire visserijbeleid wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 123.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 124.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst Zeevisserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 38. - Wijzigingen van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

Art. 125.In het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013, wordt het opschrift van titel I vervangen door wat volgt: "Titel I. Algemene bepalingen".

Art. 126.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt opgeheven; 2° punt 11° wordt vervangen door wat volgt: "11° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaamse Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 127.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 128.In artikel 4, § 1, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 129.In artikel 5, 6, 8, 9, 10, 30, 36, 37, 43, 49, 52 en 59 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 130.In artikel 7 en 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013, worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 131.In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "het departement" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° de woorden "de afdeling" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 132.In artikel 47 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de afdeling" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "het departement" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 39. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 oktober 2010 houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen

Art. 133.In artikel 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 134.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde instantie kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde instantie vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde instantie die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 135.In artikel 17, § 5, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede en derde lid worden de woorden "afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling" vervangen door de woorden "bevoegde instantie". Afdeling 40. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten

Art. 136.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Productkwaliteitsbeheer" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 137.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 41. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 september 2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen

Art. 138.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 en 25 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;"; 2° punt 4° wordt opgeheven.

Art. 139.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 en 25 april 2004, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 140.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 141.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "personeelsleden van de bevoegde entiteit";2° in het derde lid worden de woorden "Het agentschap en het departement kunnen" vervangen door de woorden "De bevoegde entiteit kan";3° In het vierde lid worden de woorden "Het departement en het agentschap kunnen alle gegevens uitwisselen die ze nodig hebben" vervangen door de woorden "Binnen de bevoegde entiteit kunnen alle gegevens uitgewisseld worden die nodig zijn";4° in het vijfde lid worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 42. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 december 2011 houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen

Art. 142.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° Belgisch visserijcontrolecentrum: visserijcontrolecentrum, opgesteld binnen de bevoegde entiteit;"; 2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.".

Art. 143.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 144.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de Dienst Zeevisserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in het tweede lid worden de woorden "de Dienst Zeevisserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 145.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de Dienst Zeevisserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in het tweede lid worden de woorden "de Dienst Zeevisserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 43. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten

Art. 146.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 147.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

De aangelegenheden, vermeld in het eerste lid, omvatten: 1° de coördinatie van de interpretatie en implementatie van verordening (EU) nr.1308/2013, uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2012 en gedelegeerde verordening (EU) nr. 880/2012; 2° het in ontvangst nemen en het onderzoek van de aanvragen tot erkenning en van de nodige bewijsstukken;3° de coördinatie van de controles;4° het in ontvangst nemen van wijzigingen van de samenstelling van producentenorganisaties en brancheorganisaties;5° het verrichten van de controles op erkenningscriteria en de ledenlijst van producentenorganisaties en brancheorganisaties;6° het in ontvangst nemen van de communicatie van producentenorganisaties en unies van producentenorganisaties over de productievolumes waarover ze onderhandelen;7° de mededelingen aan en de contacten met de Commissie van de Europese Gemeenschappen;8° het controleren van de voorwaarden, vermeld in artikel 150 van verordening (EU) nr.1308/2013, waaronder de aanbodregulering voor producten met beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding door producentenorganisaties of brancheorganisaties aanvaard kan worden; 9° het controleren van de voorwaarden voor de erkenning van kopers en de mogelijke intrekking van erkenningen; 10° het ontvangen en verzamelen van de maandelijkse en jaarlijkse leveringsgegevens.".

Art. 148.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde diensten" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 149.In artikel 6 en 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 150.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "bevoegde diensten" worden vervangen door de woorden "bevoegde entiteit";2° het woord "kunnen" wordt vervangen door het woord "kan".

Art. 151.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 152.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 153.In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "bevoegde diensten" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 154.In artikel 19/1, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de bevoegde dienst van de administratie" worden vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° tussen het woord "of" en de woorden "het Waalse Gewest" worden de woorden "door de bevoegde dienst van" ingevoegd.

Art. 155.In artikel 19/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, worden de woorden "de bevoegde dienst van de administratie" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 156.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 6, dat bestaat uit artikel 20, opgeheven Afdeling 44. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens

Art. 157.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij wordt aangewezen als bevoegde autoriteit in de zin van dit besluit. Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 45. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

8 november 2013 houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Art. 158.In het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen".

Art. 159.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt: "14° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 160.In artikel 23, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Departement Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 161.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 46. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten

Art. 162.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij";2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 163.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 164.In artikel 13, 15 en 22 van hetzelfde besluit wordt de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 165.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "het agentschap" worden telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in het eerste lid worden de woorden "en brengt het" vervangen door de woorden "en brengt de bevoegde entiteit".

Art. 166.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Het agentschap kan" vervangen door de woorden "Personeelsleden van de bevoegde entiteit kunnen";2° in het tweede lid worden de woorden "Het agentschap of het departement kunnen" vervangen door de woorden "De bevoegde entiteit kan".

Art. 167.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden "Het departement en het agentschap kunnen alle gegevens met betrekking tot deze steunmaatregel uitwisselen die ze nodig hebben" vervangen door de woorden "Binnen de bevoegde entiteit kunnen alle gegevens met betrekking tot deze steunmaatregel uitgewisseld worden die nodig zijn".

Art. 168.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de woorden "het departement" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 169.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 47. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties

Art. 170.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 171.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

De aangelegenheden, vermeld in het eerste lid, omvatten: 1° het in ontvangst nemen en het onderzoek van de aanvragen tot erkenning, tot uitbreiding van de regels en van de aanvragen van de verplichte betalingen door niet-leden, en van de nodige bewijsstukken;2° de coördinatie van de controles;3° het in ontvangst nemen van wijzigingen in de samenstelling van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties;4° het verrichten van controles op de erkenningscriteria en de ledenlijst van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties; 5° de mededelingen aan en de contacten met de Commissie van de Europese Gemeenschappen.".

Art. 172.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door "bevoegde entiteit".

Art. 173.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde diensten" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 174.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 175.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde diensten" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 176.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 177.In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "Op verzoek van de bevoegde diensten" wordt vervangen door de zinsnede "Op verzoek van de bevoegde entiteit";2° de zinsnede "De bevoegde diensten kunnen" wordt vervangen door de zinsnede "De bevoegde entiteit kan".

Art. 178.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 5, dat bestaat uit artikel 26, opgeheven. Afdeling 48. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020

Art. 179.In het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen".

Art. 180.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 181.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 49. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

30 juli 2014 betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020

Art. 182.In het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020 wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen".

Art. 183.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 184.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 50. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020

Art. 185.In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen".

Art. 186.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 187.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 51. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Art. 188.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt opgeheven; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;"; 3° punt 7° wordt vervangen door wat volgt: "7° managementcomité: het managementorgaan van het beleidsdomein Landbouw en Visserij;"; 3° punt 10° wordt opgeheven.

Art. 189.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Art. 190.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 191.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "het agentschap en departement" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 192.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de leidend ambtenaren zijn, ieder wat de materies betreft die ze beheren" vervangen door de woorden "het hoofd van de bevoegde entiteit is".

Art. 193.In artikel 16 en 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "het hoofd van de bevoegde entiteit".

Art. 194.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2° paragraaf 3, tweede lid, wordt vervangen door wat volgt: " § 3.Als de bestreden beslissing door het hoofd van de bevoegde entiteit of het personeelslid aan wie hij de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie heeft gedelegeerd, is genomen, wordt de taak van de voorzitter, vermeld in het eerste lid, vervuld door de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek"; 4° in paragraaf 5 worden de woorden "het departement en het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit": Art.195. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "het hoofd van de bevoegde entiteit".

Art. 196.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 197.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden "het departement" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 198.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de leidend ambtenaar van het departement" vervangen door de woorden "het hoofd van de bevoegde entiteit";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 199.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de leidend ambtenaar van de entiteit, bevoegd voor de betrokken aangelegenheid" vervangen door de woorden "het hoofd van de bevoegde entiteit". Afdeling 52. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Art. 200.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° bevoegde entiteit: het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 201.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbepalingen ervan onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.".

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Art. 202.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het koninklijk besluit van 28 januari 1988 houdende aanvullende nationale maatregelen inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden;2° het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;3° het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1993.

Art. 203.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 204.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^