Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 januari 2001
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035163
pub.
23/02/2001
prom.
19/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op de artikelen 39 en 40, § 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 3 juni 1992, 28 april 1993, 23 juli 1993, 30 maart 1994, 20 juli 1994, 5 april 1995, 15 november 1995, 16 september 1997 en 23 juli 1998;

Gelet op de adviezen van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 26 oktober 1999 en op 30 mei 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onmiddellijk maatregelen genomen moeten worden om de dringende problemen op te lossen die rijzen bij de toepassing van de inschrijvingsprocedure bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en om deze procedure beter in overeenstemming te brengen met de behoeften van de aanvragers en om de werking van de provinciale evaluatiecommissie te verbeteren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, wordt een § 2bis ingevoegd die luidt als volgt : « § 2bis. De aanvragen tot bijstand in Wallonië, ingediend krachtens het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap, worden ingediend bij de provinciale afdeling Brabant van het Fonds. »

Art. 2.Aan artikel 12, derde lid van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : « Diezelfde evaluatiecommissie onderzoekt de aanvragen, bedoeld in artikel 1, § 2bis ».

Art. 3.§ 1. In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De evaluatiecommissie bestaat uit negen leden en negen plaatsvervangende leden.

De volgende diplomavereisten moeten door minimaal 5 leden worden gewaarborgd : 1° doctor in de genees-, heel- en verloskunde;2° licentiaat in de psychologische of pedagogische wetenschappen;3° licentiaat in de sociale of economische wetenschappen, of licentiaat of doctor in de rechten;4° houder van een diploma van het sociaal hoger onderwijs van het korte type;5° houder van een diploma van het paramedisch hoger onderwijs van het korte type, of licentiaten in de motorische revalidatie of in de kinesitherapie. In elke evaluatiecommissie zit daarenboven minstens één ervaringsdeskundige, en de domeinen opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, tewerkstelling van personen met een handicap en individuele materiële bijstand zijn vertegenwoordigd. » 2° In § 2 worden tussen de woorden « de leden » en de woorden « van de provinciale evaluatiecommissie » de woorden « en de plaatsvervangende leden » ingevoegd.3° In § 3 van hetzelfde artikel worden tussen de woorden « de leden » en de woorden « van de provinciale evaluatiecommissie » de woorden « en de plaatsvervangende leden » ingevoegd.

Art. 4.In artikel 14, § 1, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « de leden » en de woorden « niet-ambtenaren » de woorden « en de plaatsvervangende leden » ingevoegd.

Art. 5.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden « de beroepscommissie van het Fonds » vervangen door de woorden « de adviescommissie, bedoeld in hoofdstuk IV ».

Art. 6.In artikel 17, van hetzelfde besluit wordt § 2 opgeheven.

Art. 7.In artikel 22, § 1, 1° van hetzelfde besluit worden de woorden « de psycho-medisch-sociale centra » vervangen door de woorden « de centra voor leerlingenbegeleiding ».

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000 met uitzondering van artikel 3 en 4 die in werking treden op 1 april 2001.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 januari 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^