Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 juli 2013
gepubliceerd op 08 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen va

bron
vlaamse overheid
numac
2013204492
pub.
08/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 18 en 21;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013, basisallocatie GE0 GD329 3432;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het van belang is de middelen voor de subsidiëring van de personenalarmtoestellen 2013 zo snel mogelijk vast te leggen zodat de aankopen ervan nog tijdig gerealiseerd kunnen worden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 7, § 2, van bijlage VI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Als een lokaal dienstencentrum de werkzaamheden, vermeld in artikel 5, A, 10°, verricht, kan de subsidie-enveloppe, vermeld in paragraaf 1, worden verhoogd met een bedrag van 495,78 euro per personenalarmtoestel dat uitgerust is met extra functionaliteiten of met een bedrag van 250 euro per standaard personenalarmtoestel dat niet is uitgerust met extra functionaliteiten. De subsidie geldt voor toestellen die door het lokaal dienstencentrum worden aangekocht en ter beschikking worden gesteld van zelfstandig wonende gebruikers.

Jaarlijks stelt de minister het totale bedrag vast dat besteed kan worden aan de subsidiëring van de personenalarmtoestellen.".

Art. 2.In artikel 7, § 2, van bijlage VII bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Voor de werkzaamheden die een regionaal dienstencentrum verricht ter uitvoering van artikel 5, A, 10°, kan de subsidie-enveloppe, vermeld in paragraaf 1, worden verhoogd met een bedrag van 495,78 euro per personenalarmtoestel dat uitgerust is met extra functionaliteiten of met een bedrag van 250 euro per standaard personenalarmtoestel dat niet is uitgerust met extra functionaliteiten. De subsidie geldt voor toestellen die door het regionaal dienstencentrum worden aangekocht en ter beschikking worden gesteld van zelfstandig wonende gebruikers.

Jaarlijks stelt de minister het totale bedrag vast dat besteed kan worden aan de subsidiëring van de personenalarmtoestellen.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^