Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 juli 2019
gepubliceerd op 19 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

bron
vlaamse overheid
numac
2019013901
pub.
19/08/2019
prom.
19/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013901

VLAAMSE OVERHEID


19 JULI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs sluiten betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten sluiten, artikel II.100, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten sluiten;

Gelet op de intentieverklaring van 27 oktober 2017 tussen CVO MIRAS 34901 en de Katholieke Hogeschool Vives Zuid inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 17 juni 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juli 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support sluiten tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De graduaatsopleiding `graduaat in de HR-support' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid, vestiging Kortrijk.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in de studiegebieden Handelswetenschappen en bedrijfskunde en Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, L. HOMANS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^