Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2004
gepubliceerd op 17 december 2004

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 betreffende een economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036822
pub.
17/12/2004
prom.
19/11/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs sluiten betreffende een economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 14/07/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998036073 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs sluiten betreffende het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 46 tot 54;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 mei 2004;

Gelet op het advies 37.434/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs sluiten betreffende een economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs wordt een laatste lid toegevoegd dat luidt als volgt : « De begroting van de scholengroepen wordt ten laatste op 31 januari van het betrokken begrotingsjaar bezorgd aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. De herziene begroting wordt ten laatste op 30 september van het betrokken begrotingsjaar bezorgd aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. »

Art. 2.Artikel 6, eerste lid van het zelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « De begrote resultatenrekening en de liquiditeitenbegroting van de jaarbegroting worden op jaarbasis opgesteld. »

Art. 3.Aan artikel 10 van het zelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De begeleidingscommissie, bedoeld in artikel 59 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs sluiten betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs, kan uniforme modellen opleggen voor de opmaak van de begroting van de scholengroepen. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2004.

De Minister-President van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^