Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2004
gepubliceerd op 17 december 2004

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonde

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036823
pub.
17/12/2004
prom.
19/11/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 46, §§ 1 en 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 mei 2004;

Gelet op het advies 37.431/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2004 met toepassing van artikel 84, § 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 10 van besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt : « Bij de jaarrekening voegen de scholengroepen een document waarin zij aangeven hoe de begroting werd uitgevoerd. »

Art. 2.In artikel 34, § 7 wordt een gedachtestreepje toegevoegd, dat luidt : « - telematica : 10%". »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^