Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 oktober 2012
gepubliceerd op 07 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport

bron
vlaamse overheid
numac
2012036157
pub.
07/11/2012
prom.
19/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 OKTOBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, artikel 5, vierde lid, 8, 9, 10, tweede, derde lid en vierde lid, 11, derde lid, 12, 13, derde lid, 14, derde en vierde lid, 15, § 3, 16, 18, 19, § 4, vierde lid, § 5, § 6, 20, § 1, 21, § 1, tweede lid, 22, § 3, 23, 27, vijfde en zesde lid, 28, § 1, vijfde en zevende lid, 29, § 1, vijfde en zevende lid, 31, 42, §§ 1 tot 4, 44, §§ 1 en 2, 48, §§ 1 en 2, 49, 73 en 74;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening;

Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 19 juni 2012;

Gelet op het advies nr. 20/2012 van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 4 juli 2012;

Gelet op het advies nr. 02/2012 van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gegeven op 10 juli 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juni 2012;

Gelet op advies 51.790/3 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° adaptief model : een wiskundig model dat is ontworpen om ongewone longitudinale resultaten van elitesporters op te sporen.Het model berekent de waarschijnlijkheid dat waarden van markers in een profiel van een sporter afwijken van een normale fysiologische conditie; 2° afwijkend analyseresultaat : resultaat van een uitgevoerde analyse van een monster door een controlelaboratorium dat de aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan, of van het gebruik van een verboden methode vaststelt;3° afwijkend paspoortresultaat : een rapport van een APME dat is samengesteld op basis van de evaluatie van het longitudinale profiel van markers, andere paspoortinformatie en een deskundige analyse die geen normale fysiologische toestand of bekende pathologie aangeeft en overeenstemt met het gebruik van een verboden stof of een verboden methode;4° analyseopdracht : de opdracht aan het controlelaboratorium om de bij een dopingcontrole afgenomen monsters te analyseren;5° atleet biologisch paspoort documentatiepakket, afgekort ABPDP : het materiaal dat het controlelaboratorium en de APME opleveren om een afwijkend paspoortresultaat te motiveren, zoals, maar niet uitsluitend, analysegegevens, opmerkingen van de commissie van experten, bewijs van onduidelijke factoren, alsook andere ondersteunende informatie die relevant kan zijn;6° atypisch analyseresultaat : het resultaat van een uitgevoerde analyse van een monster door een controlelaboratorium dat de aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan vaststelt waarvan de productie uitsluitend endogeen zou kunnen zijn, en die verder onderzoek noodzaakt;7° chaperon : een chaperon, erkend overeenkomstig artikel 18 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012;8° commissie van experten : de door de NADO aangewezen experten die het biologisch paspoort moeten evalueren;9° controlearts : een controlearts, erkend overeenkomstig artikel 18 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012;10° controlelaboratorium : een controlelaboratorium, erkend overeenkomstig artikel 18 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012;11° controleopdracht : de aan de controlearts gegeven opdracht om een dopingcontrole uit te voeren;12° dopingcontrolestation : een afzonderlijke ruimte die ingericht is voor de monsterneming en geschikt bevonden is door de controlearts;13° dopingcontroleteam : de controleartsen en chaperons die een dopingtest uitvoeren;14° dopingtest : het onderdeel van de dopingcontrole waarbij de monsters worden afgenomen, monsters worden gehanteerd en monsters naar een laboratorium worden getransporteerd;15° expert : een expert als vermeld in artikel 23;16° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor medisch verantwoorde sportbeoefening;17° monster : elk biologisch materiaal dat wordt afgenomen voor een dopingcontrole;18° monsterneming : de afname van het monster;19° monsternemingsprocedure : alle opeenvolgende activiteiten waarbij de sporter rechtstreeks betrokken is vanaf het moment waarop hij op de hoogte is gebracht van zijn verplichting om een monster af te staan tot het moment waarop hij het dopingcontrolestation verlaat nadat hij zijn monster heeft afgestaan;20° onaangekondigde dopingcontrole : een dopingcontrole die plaatsvindt zonder voorafgaande waarschuwing aan de sporter en waarbij de sporter continu onder visueel toezicht blijft van iemand van het dopingcontroleteam vanaf het moment van de kennisgeving tot en met het moment waarop hij het monster afstaat;21° opdrachtgever : de NADO die, de sportvereniging die of het WADA dat een controle- en analyseopdracht geeft;22° sportfederatie : iedere groepering van sportverenigingen;23° tijdslot : de dagelijkse aaneengesloten periode van zestig minuten, vermeld in artikel 21, § 1, eerste lid, 8°, van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012;24° verblijfsgegevensinbreuk : een geregistreerd aangifteverzuim of een geregistreerde gemiste dopingtest;25° verblijfsgegevensverplichtingen : de verplichtingen inzake verblijfsgegevens waaraan een elitesporter moet voldoen op grond van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en dit besluit. HOOFDSTUK 2. - Preventie van dopingpraktijken

Art. 2.De NADO en de sportvereniging moeten : 1° informatie- en vormingsactiviteiten op het gebied van dopingbestrijding uitwerken, ondersteunen en invoeren die gericht zijn op het aanreiken van actuele en accurate informatie over de manier waarop dopinggebruik de ethische waarden van de sport bedreigt en over de gevolgen van doping voor de gezondheid van de sporter;2° voor sporters, begeleiders van sporters en ploegverantwoordelijken informatie- en vormingsactiviteiten uitwerken die gericht zijn op het aanreiken van actuele en accurate informatie over de dopingcontroleprocedures, de rechten en verantwoordelijkheden van sporters ten aanzien van dopingbestrijding, met inbegrip van informatie over de Code en de Internationale Standaarden van het WADA, de gevolgen van het schenden van de antidopingregelgeving, de lijst van verboden stoffen en methoden, de TTN, de risico's van het gebruik van voedingssupplementen en de rechten inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in het kader van de dopingbestrijding en de uitoefeningsmodaliteiten van die rechten;3° in overeenstemming met het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en dit besluit passende gedragscodes, goede praktijken en ethische normen voor de bestrijding van doping in de sport uitwerken en invoeren;4° onderling samenwerken met de ADO's om informatie, expertise en ervaringen uit te wisselen met betrekking tot de realisatie van doeltreffende programma's ter bestrijding van doping.De sportvereniging stelt met het oog op die samenwerking een verantwoordelijke aan als contactpunt voor de NADO. De minister kan bijkomstige en voor een of meer sportverenigingen specifieke bepalingen uitvaardigen over de preventie van dopingpraktijken.

Art. 3.De sportvereniging brengt de NADO op de hoogte van alle statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen, vermeld in artikel 11, eerste lid, van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, alsook van de initiatieven die de sportverenigingen hebben genomen ter uitvoering van artikel 2 van dit besluit. Elke wijziging of aanvulling van de voormelde bepalingen wordt ook onmiddellijk aan de NADO meegedeeld.

Jaarlijks, uiterlijk op 31 maart, stuurt de sportvereniging het verslag, vermeld in artikel 11, derde lid, van het voormelde decreet, naar de NADO. De minister kan bijkomstige bepalingen over de verslaggeving, vermeld in artikel 11, derde lid, van het voormelde decreet, vaststellen.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 12, 1°, van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 brengt de sportvereniging de NADO minstens veertien dagen op voorhand op de hoogte van alle wedstrijden die ze gepland heeft.

De mededeling, vermeld in het eerste lid, bevat : 1° naam en aard van de geplande wedstrijd;2° gemeente, precieze plaats, datum en aanvangsuur en waarschijnlijke duur van de geplande wedstrijd;3° naam, adres en telefoonnummer van de afgevaardigde van de sportvereniging of, in voorkomend geval, van de organisator. De minister kan bijkomstige bepalingen vaststellen met betrekking tot de mededeling, vermeld in het eerste lid.

Art. 5.Met het oog op de uitvoering van de taken die bij het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en bij dit besluit opgelegd zijn aan de NADO en de Vlaamse Regering, zijn de sportverenigingen verplicht om aan de NADO de volgende gegevens mee te delen over de elitesporter die onder hun verantwoordelijkheid valt : 1° de voor- en achternaam;2° de geboortedatum en het geslacht;3° de contactgegevens van de elitesporter, met inbegrip van in voorkomend geval zijn gsm-nummer en e-mailadres, alsook elke wijziging ervan;4° de sportvereniging waarbij de elitesporter is aangesloten;5° de sportdiscipline. De minister kan ter zake bijkomstige bepalingen vaststellen.

Art. 6.De sportvereniging ziet toe op de naleving van elke uitsluiting of voorlopige schorsing van sporters of begeleiders, waarvan ze schriftelijk op de hoogte wordt gebracht of waarvan ze op de hoogte is.

De sportvereniging licht de NADO, het WADA en de internationale sportfederatie in over elke schending van de uitsluiting of voorlopige schorsing, vermeld in het eerste lid, waarvan ze schriftelijk op de hoogte wordt gebracht of waarvan ze op de hoogte is.

Elke maatregel die door de sportvereniging op disciplinair vlak getroffen is wegens dopingpraktijken ten aanzien van de elitesporter, en elke maatregel die op disciplinair of contractueel vlak getroffen is wegens dopingpraktijken ten aanzien van begeleiders, wordt binnen vijf dagen nadat hij opgelegd is, aan de NADO, het WADA en de internationale sportfederatie meegedeeld. HOOFDSTUK 3. - Bewijsregels voor de vaststelling van dopingpraktijken

Art. 7.De ADO moet overeenkomstig artikel 8 aantonen dat een dopingpraktijk heeft plaatsgevonden.

Art. 8.Feiten met betrekking tot een dopingpraktijk kunnen met alle middelen van recht, inclusief bekentenissen, worden vastgesteld.

Met behoud van de toepassing van het vorige lid gelden in disciplinaire procedures de volgende bewijsregels : 1° de door het WADA geaccrediteerde laboratoria worden vermoed de analyses van monsters en de bewaarprocedures correct te hebben uitgevoerd.De sporter kan dat vermoeden weerleggen door aan te tonen dat een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden die redelijkerwijs het afwijkende analyseresultaat kan hebben veroorzaakt. Als de sporter het vermoeden weerlegt door aan te tonen dat een onregelmatigheid redelijkerwijs het afwijkende analyseresultaat kan hebben veroorzaakt, moet de ADO aantonen dat die onregelmatigheid het afwijkende analyseresultaat niet heeft veroorzaakt; 2° onregelmatigheden die niet tot een afwijkend analyseresultaat of een andere dopingpraktijk hebben geleid, maken dergelijke resultaten niet ongeldig.Als de sporter aantoont dat een onregelmatigheid redelijkerwijs geleid heeft tot het vaststellen van een afwijkend analyseresultaat of een andere dopingpraktijk, moet de ADO aantonen dat die onregelmatigheid het afwijkende analyseresultaat niet heeft veroorzaakt of niet de feitelijke basis is voor de vastgestelde dopingpraktijk; 3° feiten die worden aangetoond op grond van een beslissing van een rechtbank of een bevoegd professioneel disciplinair orgaan waartegen geen beroepsprocedure loopt, vormen een onweerlegbaar bewijs van de feiten tegen de sporter waarop de beslissing betrekking heeft, tenzij de sporter of begeleider aantoont dat de beslissing de principes van eerlijke rechtsbedeling schendt. HOOFDSTUK 4. - Verboden lijst en TTN Afdeling 1. - Verboden lijst

Art. 9.De minister stelt de verboden lijst vast. Afdeling 2. - TTN-commissie

Art. 10.§ 1. Een TTN-commissie met minstens zes leden wordt opgericht. Die commissie is bevoegd voor de behandeling van de TTN-aanvragen.

Het secretariaat van de TTN-commissie is gevestigd op het adres van de NADO. § 2. De minister benoemt de leden van de TTN-commissie volgens behoefte en wijst onder hen een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters aan.

De minister benoemt de leden op voordracht van de NADO voor een hernieuwbare termijn van maximaal vijf jaar.

De minister kan op verzoek van een lid een einde maken aan zijn mandaat. De minister kan de leden van hun opdracht ontheffen wegens tekortkomingen in hun taken of wegens inbreuken op de waardigheid van hun functie. § 3. Alle leden van de TTN-commissie moeten voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden : 1° arts of master in de Geneeskunde zijn;2° houder zijn van een van de volgende diploma's : a) licentie in de Lichamelijke Opvoeding;b) master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen;c) bijzondere licentie in de Lichamelijke Opvoeding en de Sportgeneeskunde;d) licentie in de Sportgeneeskunde;e) getuigschrift van aanvullend onderwijs in de Sportgeneeskunde;f) master in de Sportgeneeskunde;3° een verklaring ondertekenen en aan de NADO bezorgen waarin ze zich ertoe verbinden om : a) de NADO een geschreven verklaring te bezorgen, waarin ze hun persoonlijke en professionele banden met sporters, sportverenigingen en wedstrijdorganisatoren meedelen;b) de NADO elk belangenconflict onmiddellijk te melden;4° met uitzondering van het geval waarbij de ontheffing op eigen aanvraag is gebeurd, niet het voorwerp geweest zijn van een ontheffing van hun opdracht binnen vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag tot aanstelling betrekking heeft. § 4. De TTN-commissie kan zo nodig advies vragen aan externe specialisten, onder meer aan bijzondere specialisten in de zorg en behandeling van sporters met een handicap. § 5. Alle leden van de TTN-commissie, alsook het secretariaat en de externe specialisten behandelen de informatie die verkregen is in het kader van een TTN-aanvraag, met eerbiediging van het beroepsgeheim en van het vertrouwelijk karakter van die gegevens. § 6. Als een belangenconflict bij een lid van de commissie, dat voortkomt uit zijn activiteiten of functie, een onpartijdig oordeel onmogelijk maakt, mag het betrokken lid niet deelnemen aan de besluitneming in het dossier. Het lid brengt de voorzitter van de commissie of, als hij zelf de voorzitter is, de plaatsvervangende voorzitter of voorzitters op de hoogte van het belangenconflict en de onthouding van deelname aan de besluitneming. § 7. De meerderheid van de leden die een beslissing nemen in een TTN-aanvraag mag geen controlearts zijn van de NADO. Afdeling 3. - Aanvraag van de TTN

Art. 11.§ 1. Een TTN-aanvraag kan door een sporter slechts bij één instantie worden ingediend. § 2. De elitesporter, vermeld in artikel 2, 10°, a), van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, of de elitesporter die wil deelnemen aan een internationale sportactiviteit waarvoor een TTN, uitgereikt door de internationale sportfederatie, vereist is, verkrijgt een TTN in overeenstemming met de regels van de betrokken internationale sportfederatie. Op die sporter zijn paragraaf 3, 4 en 5 niet van toepassing, tenzij het anders bepaald is door de internationale sportfederatie. § 3. De sporter die niet onder paragraaf 2 valt, dient een TTN-aanvraag in bij de NADO. In afwijking van het eerste lid geldt voor de minderjarige sporter die geen elitesporter is, het attest van de behandelende arts als TTN, zonder dat de procedure, vermeld in dit hoofdstuk, gevolgd moet worden. § 4. Een TTN-aanvraag moet in principe ten minste dertig dagen voor de sporter de TTN nodig heeft, ingediend worden.

Elke TTN-aanvraag moet door de sporter worden ondertekend en via de NADO aan het secretariaat van de TTN-commissie bezorgd worden via fax, met de post of elektronisch met een formulier dat door de minister wordt vastgesteld en door de NADO ter beschikking wordt gesteld.

Een volledig bevonden TTN-aanvraag wordt door het secretariaat van de TTN-commissie op elektronische wijze aan twee leden en aan de voorzitter of plaatsvervangende voorzitter van de TTN-commissie bezorgd.

De TTN-commissie, samengesteld uit de drie in het vorige lid bedoelde leden, beslist elektronisch, bij meerderheid van de stemmen van de leden.

Voor de behandeling van een TTN-aanvraag door een sporter met een handicap heeft minstens één lid van de commissie bijzondere ervaring in de zorgverlening aan sporters met een handicap. § 5. Het secretariaat van de TTN-commissie brengt de sporter, binnen dertig dagen na de ontvangst van de volledig bevonden aanvraag, op de hoogte van de beslissing van de TTN-commissie.

Als de aanvraag onvolledig wordt bevonden, verzoekt de TTN-commissie de sporter om de aanvraag onmiddellijk te vervolledigen. De termijn van dertig dagen, vermeld in het eerste lid, gaat in dat geval pas in vanaf de ontvangst van de vervolledigde aanvraag.

De kosten van bijkomende onderzoeken, studies of tests, vereist door de TTN-commissie, zijn ten laste van de aanvrager.

De TTN, of de weigering ervan, wordt verleend door middel van een formulier en ondertekend door de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter van de TTN-commissie. De minister stelt het model van dat formulier vast. Als de TTN geweigerd wordt, wordt die weigering per aangetekende brief aan de sporter betekend.

De NADO brengt het WADA via ADAMS schriftelijk op de hoogte van elke TTN die ze aan een elitesporter toegekend heeft, en bezorgt het WADA op zijn verzoek het volledige dossier over een toegekende of geweigerde TTN. § 6. De NADO erkent de TTN's die toegekend zijn door andere bevoegde ADO's als de TTN is verleend conform de bepalingen die op hen van toepassing zijn. Afdeling 4. - Beroepsmogelijkheden

Art. 12.Als de betrokken sporter de weigering, vermeld in artikel 11, § 5, vierde lid, betwist, kan hij overeenkomstig artikel 10, vierde lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, binnen veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, op gemotiveerde wijze een heroverweging vragen aan de TTN-commissie, die daarover beslist in een volledig andere samenstelling.

Als de TTN-commissie de beslissing herziet en een TTN toekent, kan deze beslissing door WADA aangevochten worden bij het TAS. Bij gebrek aan een beslissing van de TTN-commissie binnen de termijn van dertig dagen, vermeld in artikel 11, § 5, eerste lid, kan de betrokken sporter, binnen veertien dagen na de laatste dag van de voormelde termijn van dertig dagen, een heroverweging vragen aan de TTN-commissie, die daarover beslist in een volledig andere samenstelling.

De procedure, vermeld in artikel 11, is van overeenkomstige toepassing op het verzoek tot heroverweging.

Art. 13.Na het uitoefenen van zijn recht tot het aanvragen van een heroverweging kan, overeenkomstig artikel 10, vijfde lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, de elitesporter schriftelijk beroep aantekenen bij het WADA tegen : 1° de weigering, vermeld in artikel 11, § 5, vierde lid;2° het gebrek aan een beslissing van de TTN-commissie binnen dertig dagen na de ontvangst van de volledig bevonden aanvraag, vermeld in artikel 11. Het WADA kan, overeenkomstig artikel 10, zesde lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, de toekenning of weigering van de TTN of het gebrek aan beslissing herzien : 1° als het WADA de toekenning of weigering van een TTN herziet, kan de betrokken sporter of de NADO waarvan de beslissing werd herzien, beroep aantekenen bij het TAS overeenkomstig de voor het TAS geldende procedureregels;2° als het WADA de beslissing tot weigering van een TTN niet herziet, kan de betrokken sporter beroep aantekenen bij het TAS overeenkomstig de voor het TAS geldende procedureregels.

Art. 14.De minister kan bijkomstige regels bepalen voor : 1° de procedure voor de behandeling van de TTN-aanvraag;2° de werking van het secretariaat van de TTN-commissie. De minister stelt de vergoedingen vast voor de leden van de TTN-commissie en voor de externe specialisten. Afdeling 5. - Beoordeling van de therapeutische noodzaak

Art. 15.Een TTN voor het gebruik van een verboden stof of methode wordt alleen verleend voor een specifieke duur en als al de volgende criteria vervuld zijn : 1° de gezondheid van de sporter wordt in belangrijke mate geschaad als het gebruik van de verboden stof of verboden methode wordt geweerd tijdens de behandeling van een acute of chronische medische aandoening;2° het therapeutisch gebruik van de verboden stof of verboden methode levert geen bijkomende verbetering van de prestaties op, buiten wat kan worden verwacht bij het herstel van de normale gezondheidstoestand na de behandeling van een erkende medische aandoening.Het gebruik van eender welke verboden stof of verboden methode om de laagnormale waarden van een lichaamseigen hormoon te verhogen, wordt niet beschouwd als een aanvaardbare therapeutische interventie; 3° er is geen redelijk therapeutisch alternatief voor het gebruik van de verboden stof of verboden methode;4° de noodzaak van het gebruik van de verboden stof of verboden methode is geheel noch gedeeltelijk het gevolg van eerder gebruik, zonder TTN, van een stof of methode die op het ogenblik van het gebruik verboden was. In afwijking van het eerste lid kan in uitzonderlijke gevallen een TTN verleend worden aan een niet-elitesporter als de criteria, vermeld in het eerste lid, niet zijn vervuld, maar de TTN-commissie desondanks van oordeel is dat een TTN aangewezen is.

Art. 16.Een TTN kan niet worden verleend met terugwerkende kracht behalve in een van de volgende gevallen : 1° medische urgentie of verzorging van acute medische situaties;2° uitzonderlijke omstandigheden, waardoor er onvoldoende tijd of gelegenheid is om een TTN-aanvraag in te dienen of om het resultaat van de TTN-aanvraag af te wachten voorafgaand aan de dopingcontrole;3° als een niet-elitesporter op het ogenblik van de monsterneming melding maakt van het gebruik van de desbetreffende verboden stof of verboden methode aan de controlearts die het noteert op het dopingcontroleformulier.

Art. 17.De verleende TTN vervalt als : 1° de sporter niet langer voldoet aan de voorwaarden die zijn opgelegd door de TTN-commissie in de TTN en de sporter ervan op de hoogte is gebracht dat de TTN door de TTN-commissie is ingetrokken;2° de specifieke duur waarvoor de TTN is verleend, verstreken is;3° een beslissing tot toekenning van een TTN is herzien door het WADA of TAS. HOOFDSTUK 5. - Controleartsen, chaperons, controlelaboratoria en experten

Art. 18.Iedere persoon die erkend wil worden als controlearts of chaperon, richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de NADO. Bij dit verzoek worden de nodige bewijsstukken gevoegd om aan te tonen dat aan de erkenningsvoorwaarden bepaald in dit hoofdstuk is voldaan.

De minister verleent de erkenning als controlearts of chaperon, afhankelijk van de behoeften.

De erkenning als controlearts of chaperon wordt verleend voor ten hoogste twee jaar en kan worden hernieuwd.

Art. 19.§ 1. Om als controlearts erkend te kunnen worden, moet de betrokkene : 1° aan de twee volgende cumulatieve voorwaarden voldoen : a) arts of master in de Geneeskunde zijn;b) houder zijn van een van de volgende diploma's : 1) licentie in de Lichamelijke Opvoeding;2) master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen;3) bijzondere licentie in de Lichamelijke Opvoeding en de Sportgeneeskunde;4) licentie in de Sportgeneeskunde;5) getuigschrift van aanvullend onderwijs in de Sportgeneeskunde;6) master in de Sportgeneeskunde;2° een door de NADO georganiseerde of erkende theoretische en praktische opleiding volgen waarbij de volledige procedures van alle soorten van controleactiviteiten waarvoor de erkenning zal gelden, aan bod komen, en daarvan een of meer theoretische of praktische proeven op minstens voldoende wijze afleggen;3° minstens eenmaal als waarnemer een controleactiviteit hebben bijgewoond en vervolgens op minstens voldoende wijze een controleactiviteit hebben uitgevoerd onder rechtstreeks toezicht en verantwoordelijkheid van een controlearts die de NADO heeft aangewezen;4° een verklaring ondertekenen en aan de NADO bezorgen waarin hij zich ertoe verbindt om : a) de NADO steeds schriftelijk al zijn persoonlijke en professionele banden met sporters, sportverenigingen en wedstrijdorganisatoren mee te delen;b) de NADO elk belangenconflict onmiddellijk te melden;c) zich bij het uitoefenen van zijn taak als controlearts passend te gedragen;d) alle gegevens die hij in het kader van zijn taak als controlearts ontvangt, strikt vertrouwelijk te behandelen;5° met uitzondering van het geval waarbij de intrekking op eigen aanvraag is gebeurd, niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking van zijn erkenning als controlearts binnen vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag tot erkenning betrekking heeft. § 2. Om de erkenning als controlearts te kunnen behouden of te hernieuwen, moet de betrokkene : 1° jaarlijks deelnemen aan ten minste een vormingsactiviteit die georganiseerd is door of op initiatief van de NADO, en slagen voor een of meer theoretische of praktische proeven;2° elke wijziging in de bindingen, vermeld in paragraaf 1, 4°, a), binnen dertig dagen na de wijziging schriftelijk aan de NADO meedelen;3° de verklaring, vermeld in paragraaf 1, 4°, naleven;4° de erkenningsvoorwaarden, instructies van de NADO en alle bepalingen van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en dit besluit naleven. § 3. Als de controlearts de bepalingen van paragraaf 1 of 2 schendt, de intrekking van zijn erkenning aanvraagt of als de geloofwaardigheid, objectiviteit of het morele gezag van de controlearts is aangetast, informeert de minister, met een aangetekende brief, de controlearts over zijn voornemen om de hoedanigheid van de controlearts in te trekken, en over de redenen die zijn beslissing staven.

De controlearts beschikt over een termijn van dertig dagen, vanaf de dag na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, om zijn aan- en opmerkingen te laten gelden en om te vragen door de NADO gehoord te worden.

De minister neemt zijn beslissing na het verstrijken van die termijn of, als de controlearts zijn aan- en opmerkingen heeft bezorgd of gevraagd heeft door de NADO gehoord te worden, zodra hij het advies van de NADO heeft gekregen.

De minister brengt de betrokkene op de hoogte van zijn beslissing met een aangetekende brief.

Art. 20.§ 1. Om als chaperon erkend te kunnen worden, moet de betrokkene : 1° meerderjarig zijn;2° een door de NADO georganiseerde of erkende theoretische en praktische opleiding volgen waarbij de volledige procedures van alle soorten van controleactiviteiten waarvoor de erkenning zal gelden, aan bod komen, en daarvan een of meer theoretische of praktische proeven op minstens voldoende wijze afleggen;3° een verklaring ondertekenen en aan de NADO bezorgen waarin hij zich ertoe verbindt om : a) de NADO steeds schriftelijk al zijn persoonlijke en professionele banden met sporters, sportverenigingen en wedstrijdorganisatoren mee te delen;b) de NADO elk belangenconflict onmiddellijk te melden;c) zich bij het uitoefenen van zijn taak als chaperon passend te gedragen;d) alle gegevens die hij in kader van zijn taak als chaperon ontvangt strikt vertrouwelijk te behandelen;4° met uitzondering van het geval waarbij de intrekking op eigen aanvraag is gebeurd, niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking van zijn erkenning binnen vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag tot erkenning betrekking heeft. § 2. Om de erkenning als chaperon, vermeld in paragraaf 1, te kunnen behouden of hernieuwen, moet de betrokkene : 1° jaarlijks deelnemen aan ten minste een vormingsactiviteit die georganiseerd is door of op initiatief van de NADO, en slagen voor een of meer theoretische of praktische proeven;2° elke wijziging in de bindingen, vermeld in paragraaf 1, 3°, a), binnen dertig dagen schriftelijk aan de NADO meedelen;3° de verklaring, vermeld in paragraaf 1, 3°, naleven;4° de erkenningsvoorwaarden, instructies van de controlearts en alle andere bepalingen van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en dit besluit naleven. § 3. Als de chaperon de bepalingen van paragraaf 1 of 2 schendt, de intrekking van zijn erkenning aanvraagt of als de geloofwaardigheid, objectiviteit of het morele gezag van de chaperon is aangetast, informeert de minister, met een aangetekende brief, de chaperon over zijn voornemen om de hoedanigheid van chaperon in te trekken, en over de redenen die zijn beslissing staven.

De chaperon beschikt over een termijn van dertig dagen, vanaf de dag na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, om zijn aan- en opmerkingen te laten gelden en om te vragen door de NADO gehoord te worden.

De minister neemt zijn beslissing na het verstrijken van die termijn of, als de chaperon zijn aan- en opmerkingen heeft bezorgd of gevraagd heeft door de NADO gehoord te worden, zodra hij het advies van de NADO heeft gekregen.

De minister brengt de betrokkene op de hoogte van zijn beslissing met een aangetekende brief.

Art. 21.In afwijking van artikel 19 en 20 kunnen de personeelsleden van de NADO die een rechtstreekse verantwoordelijkheid dragen op het vlak van de preventie en bestrijding van doping in de sport, en die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 19 en 20, met uitzondering van de proeven, vermeld in artikel 19 en 20, erkend worden of erkend blijven als controlearts of chaperon.

Art. 22.De controlelaboratoria die geaccrediteerd zijn door het WADA, zijn van rechtswege erkend.

Art. 23.Om als expert aangewezen te kunnen worden, moet de betrokkene : 1° aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen : a) arts of master in de Geneeskunde zijn;b) kennis hebben van klinische hematologie, sportgeneeskunde of inspanningsfysiologie;c) voldoen aan de eventueel bijkomende, door de minister opgelegde voorwaarden;2° een verklaring ondertekenen en aan de NADO bezorgen waarin hij zich ertoe verbindt om : a) de NADO steeds schriftelijk al zijn persoonlijke en professionele banden met sporters, sportverenigingen en wedstrijdorganisatoren mee te delen;b) de NADO elk belangenconflict onmiddellijk te melden;c) zich bij het uitoefenen van zijn taak als expert passend te gedragen;d) alle gegevens die hij ontvangt in het kader van zijn taak als expert, strikt vertrouwelijk te behandelen.

Art. 24.De besluiten over de erkenning van controleartsen en chaperons worden bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 25.De minister stelt de vergoedingen vast voor de prestaties en onkosten van de controleartsen, controlelaboratoria, de chaperons en de experts. HOOFDSTUK 6. - Dopingcontroles Afdeling 1. - Dopingcontroles op initiatief van de NADO

Onderafdeling 1. - Algemeen

Art. 26.De NADO die een dopingcontrole wil uitvoeren, formuleert daarvoor een controleopdracht aan de controlearts. De analyseopdracht, die bestemd is voor het controlelaboratorium, wordt als bijlage bij de controleopdracht gevoegd.

De NADO bepaalt welke gegevens de controleopdracht en de analyseopdracht bevatten.

De controlearts of de chaperon kan niet optreden voor een controleopdracht waarbij de controleopdracht zou kunnen worden beïnvloed door een persoonlijke betrokkenheid of door bindingen met de sporter, de sportvereniging of sportactiviteit in kwestie.

Art. 27.De controleopdracht wordt ondertekend door het personeelslid van de NADO dat daarvoor gemachtigd is.

Art. 28.§ 1. De aangewezen controlearts organiseert en controleert de dopingcontrole en de monsterneming.

De NADO wijst, afhankelijk van de behoeften, de chaperons aan die de controlearts zullen bijstaan bij de dopingcontrole en de monsterneming. § 2. De controlearts of chaperon die de dopingcontrole uitvoert, legitimeert zich zo nodig aan de hand van zijn legitimatiebewijs, dat daarvoor wordt uitgereikt door de NADO. De minister kan bijkomstige bepalingen vaststellen over de nadere inhoud en het model van het legitimatiebewijs, vermeld in het eerste lid, en de voorwaarden voor de uitreiking ervan door de NADO. § 3. De controlearts kan een of meer taken die hem onder deze titel zijn toegewezen, delegeren aan een aangewezen chaperon.

Art. 29.Voor een monsterneming binnen wedstrijdverband moet de controlearts bij de monsterneming rekening houden met het normale verloop van de wedstrijd.

Voor een monsterneming buiten wedstrijdverband kan de controlearts beslissen om, als de sporter weigert om de monsterneming te laten uitvoeren binnen bewoonde lokalen, in een redelijke nabijheid, een andere geschikte plaats voor de controle aan te wijzen waarnaar de betrokken sporter zich, onder permanente begeleiding en rechtstreeks toezicht van de controlearts of chaperon die hem bijstaat, moet begeven.

Art. 30.In de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt, houdt de sportvereniging of, in voorkomend geval, de organisator een afzonderlijke ruimte ter beschikking die door de controlearts geschikt wordt bevonden voor monsterneming en die als dopingcontrolestation wordt ingericht.

Het dopingcontrolestation staat gedurende de monsterneming exclusief ter beschikking van de controlearts en voldoet aan de vereisten van privacy, hygiëne en veiligheid. In het dopingcontrolestation staan een tafel en stoelen zodat de controlearts op een efficiënte manier kan werken met de documenten en materialen. De sportvereniging of, in voorkomend geval, de organisator zorgt voor voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank. In het dopingcontrolestation of in een afzonderlijke ruimte ernaast is er ook een toilet aanwezig, dat bruikbaar is voor dames en heren, en een wachtruimte.

Als de NADO een mobiel dopingcontrolestation ter beschikking stelt, kan de monsterneming op elk moment daar worden uitgevoerd.

Bij afwezigheid van een voldoende ingericht dopingcontrolestation bepaalt de controlearts de plaats van de monsterneming.

Onderafdeling 2. - Aanwijzing en oproep van de sporters voor monsterneming

Art. 31.Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de controlearts om voorafgaand te overleggen met de afgevaardigde van de sportvereniging of met de organisator van de wedstrijd in kwestie, wijst de controlearts volgens zijn controleopdracht de sporters aan die zich voor een monsterneming moeten aanbieden.

Bij een vermoeden van dopingpraktijken kan de controlearts op eigen initiatief een of meer sporters aanvullend aanwijzen voor een monsterneming.

Art. 32.De controlearts of chaperon roept de sporter die aangewezen is voor een monsterneming, op met een oproepingsformulier dat beantwoordt aan de bepalingen, vermeld in artikel 33, § 1, en dat vastgesteld wordt door de minister.

Als het eerste contact wordt gelegd, moet de persoon die de sporter oproept, hem de volgende informatie meedelen : 1° de verplichting om de monsterneming te laten uitvoeren;2° de bevoegdheid waaronder de dopingcontrole plaatsvindt;3° het type monsterneming en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij de monsterneming;4° de rechten van de sporter, met inbegrip van het recht om : a) zich te laten bijstaan door een persoon van zijn keuze en een tolk, als dat nodig en mogelijk is;b) bijkomende informatie te vragen over de procedure van de dopingcontrole;c) wegens de redenen, vermeld in artikel 34, uitstel te vragen voor de aanmelding in het dopingcontrolestation;d) voor een minderjarige sporter of voor een sporter met een handicap, wijzigingen in de monsternemingsprocedure te vragen overeenkomstig artikel 39;e) informatie te vragen over de mogelijke gevolgen van een verzuim van naleving van de procedures van de dopingcontrole;5° de plichten van de sporter, waaronder de plicht om : a) onder permanente begeleiding en rechtstreeks toezicht van de controlearts of chaperon te blijven, vanaf het moment van de kennisgeving dat hij een dopingcontrole moet ondergaan tot de voltooiing van de monsterneming, tenzij, in geval van niet-elitesporters, de controlearts het anders bepaalt;b) een monster met een voor analyse geschikte dichtheid te verstrekken;c) een identificatiebewijs met foto voor te leggen;d) te voldoen aan de monsternemingsprocedures;e) zich onmiddellijk aan te melden in het dopingcontrolestation voor een monsterneming, behalve als hij een geldige reden tot uitstel heeft conform artikel 34;6° de locatie van het dopingcontrolestation;7° dat het voorafgaand consumeren van voedsel en drank op risico van de sporter is en dat buitensporige rehydratatie in elk geval vermeden moet worden;8° dat het verboden is om te urineren voor het monster afgestaan wordt, en dat aan de controlearts en de chaperons de eerst uitgescheiden urine moet worden verschaft sinds de oproep tot de dopingcontrole.

Art. 33.§ 1. Het oproepingsformulier vermeldt minstens de volgende gegevens : 1° de voor- en achternaam van de sporter;2° het tijdstip van afgifte;3° de aard van de monsterneming;4° het tijdstip waarop de sporter zich uiterlijk moet aanmelden bij het dopingcontrolestation;5° de wijze waarop de aldus verzamelde persoonsgegevens van de sporter zullen worden verwerkt. Het formulier wordt, overeenkomstig artikel 15, § 3, tweede lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, opgesteld in het Nederlands en voorzien van een Franse en Engelse vertaling. § 2. De controlearts of chaperon laat de sporter het oproepingsformulier ondertekenen, waarmee de sporter aantoont dat hij de kennisgeving, vermeld in artikel 32, tweede lid, erkent en aanvaardt. De sporter en de kennisgevende controlearts of chaperon ondertekenen het oproepingsformulier. Het wordt tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de sporter.

Als de sporter weigert de oproeping te tekenen of de kennisgeving, vermeld in artikel 32, tweede lid, omzeilt, moet de persoon die de sporter oproept, indien mogelijk, de sporter informeren over de gevolgen van een weigering. De controlearts zal de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen in een gedetailleerd verslag.

Art. 34.De sporter meldt zich onmiddellijk na de oproeping aan in het dopingcontrolestation.

De controlearts kan, op verzoek van de sporter, toestaan dat de sporter zich niet onmiddellijk in het dopingcontrolestation aanbiedt op voorwaarde dat de sporter onder permanente begeleiding en rechtstreeks toezicht blijft van de controlearts of een chaperon en uitsluitend voor een van de volgende activiteiten : 1° deelname aan een overwinningsceremonie;2° vervullen van mediaverplichtingen;3° deelname aan verdere wedstrijden;4° uitvoeren van een cooling-down;5° krijgen van medische verzorging;6° opsporen van een persoon die de sporter bijstaat, of van een tolk;7° verkrijgen van een identificatiebewijs met foto;8° bij een dopingcontrole buiten wedstrijdverband, afwerken van een trainingssessie;9° andere uitzonderlijke omstandigheden die aanvaard worden door de controlearts. De sporter moet zich in ieder geval binnen een uur na de oproeping aanmelden in het dopingcontrolestation.

Art. 35.De controlearts of een chaperon brengen de NADO met een gedetailleerd verslag op de hoogte van iedere onregelmatigheid die ze in het kader van de oproep van de sporter voor de monsterneming vaststellen.

Een onregelmatigheid kan bestaan uit : 1° een uitstel van onmiddellijke aanmelding of het vroegtijdig verlaten van het dopingcontrolestation;2° een verzuim van de sporter om onder permanente begeleiding en rechtstreeks toezicht van de controlearts of chaperon te blijven;3° andere omstandigheden die de monsterneming kunnen beïnvloeden.

Art. 36.De minister kan, rekening houdend met het specifieke karakter van bepaalde wedstrijden, andere werkwijzen voor de oproeping tot monsterneming vaststellen.

Onderafdeling 3. - De eigenlijke monsterneming

Art. 37.De controlearts waakt over het normale verloop van de monsterneming.

Art. 38.De sporter mag vragen zich te laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. Als de controlearts op een dergelijk verzoek niet ingaat, vermeldt hij de redenen van de weigering op het dopingcontroleformulier.

Art. 39.Zonder de identiteit, veiligheid en integriteit van het monster in het gedrang te brengen, zijn voor sporters met een handicap de volgende wijzigingen in de monsterneming toegelaten : 1° het gebruiken van door de controlearts aanvaard aangepast materiaal en voorzieningen voor de monsterneming;2° na toelating van de sporter en de controlearts, bijstand door een persoon naar keuze van de sporter of door bevoegd personeel, voor de sporter met een intellectuele, fysieke of sensorische handicap;3° alle overige wijzigingen die de situatie naar het oordeel van de controlearts vereist. Zonder de identiteit, veiligheid en integriteit van het monster in het gedrang te brengen, zijn voor minderjarige sporters de volgende wijzigingen in de monsternemingsprocedure toegelaten : 1° het recht op bijstand door een ouder, voogd of degene die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, uitgezonderd tijdens het afscheiden van urine, behalve op verzoek van de minderjarige.Als de minderjarige zich niet op dat recht beroept, wordt dat in het dopingcontroleformulier opgenomen; 2° de locatie voor alle dopingcontroles buiten wedstrijdverband is bij voorkeur de trainingslocatie;3° alle overige wijzigingen die de situatie naar het oordeel van de controlearts vereist.

Art. 40.Alleen de volgende personen hebben toegang tot het dopingcontrolestation : 1° de controlearts en de chaperons;2° de sporter en, desgewenst, de door hem aangewezen persoon;3° onafhankelijke waarnemers van het WADA;4° bijkomende personen, toegelaten door de controlearts.

Art. 41.Het materiaal dat gebruikt wordt voor de monsterneming, beantwoordt aan de volgende criteria : 1° het is voorzien van een nummer volgens een uniek nummeringssysteem voor alle flesjes, houders, buisjes of andere benodigdheden ter verzegeling van het monster;2° het heeft een afsluitsysteem dat niet vatbaar is voor vervalsing;3° het laat niet toe om de identiteit van de sporter af te leiden;4° het is hygiënisch en het is verzegeld voor het door de sporter gebruikt wordt.

Art. 42.De handelingen die vereist zijn voor de monsterneming, worden door de sporter verricht, tenzij de sporter toestemming geeft aan de controlearts om die handelingen uit te voeren. Dat laatste wordt in voorkomend geval op het dopingcontroleformulier genoteerd.

Art. 43.§ 1. De afname van urinemonsters verloopt volgens de volgende procedure : 1° de sporter kiest een verzegelde opvangbeker uit een groep van dergelijke bekers, opent die, vergewist zich ervan dat hij leeg en proper is, en vult hem met minstens negentig milliliter urine onder het visuele toezicht van een lid van het dopingcontroleteam, dat van hetzelfde geslacht is;2° de sporter kiest een analysekit uit een groep verzegelde kits, die bestaat uit twee flesjes met hetzelfde codenummer, gevolgd door de letter "A" voor het eerste flesje, en de letter "B", voor het tweede flesje.Hij opent die en kijkt na of de flesjes leeg en proper zijn.

Hij giet ten minste dertig milliliter urine in flesje B, en ten minste zestig milliliter urine in het flesje A. Hij behoudt enkele urinedruppels in de opvangbeker. Hij sluit beide flesjes hermetisch, en kijkt na of er geen lekken zijn; 3° de controlearts meet de soortelijke dichtheid van de urine die in de opvangbeker overblijft.Als uit het lezen blijkt dat het monster niet de soortelijke dichtheid heeft die voor de analyse in een controlelaboratorium noodzakelijk is, moet de controlearts een nieuwe urinemonsterneming eisen. De procedure, vermeld in punt 1° en 2°, wordt gevolgd voor de nieuwe monsterneming; 4° de controlearts kijkt na of het codenummer dat op de sluitdoppen en op flesje A en B vermeld is, hetzelfde is.Het codenummer wordt op het dopingcontroleformulier geschreven. De sporter kijkt na of het codenummer dat vermeld is op de sluitdoppen en op flesje A en B, hetzelfde is als het codenummer dat op het dopingcontroleformulier vermeld is; 5° de controlearts verwijdert, voor de ogen van de sporter, de overblijvende urine die niet voor het controlelaboratorium bestemd is;6° de sporter bevestigt, door het dopingcontroleformulier te ondertekenen, dat de procedure verlopen is overeenkomstig deze paragraaf.Iedere onregelmatigheid die de sporter of de persoon die hem bijstaat, vaststelt, wordt in het dopingcontroleformulier opgenomen. § 2. Als de sporter minder dan negentig milliliter urine aflevert, brengt de controlearts de sporter op de hoogte van de plicht om een bijkomend monster af te leveren tot het minimumvolume van negentig milliliter is bereikt.

De controlearts laat de sporter materiaal voor de gedeeltelijke monsterneming en een monsternemingskit kiezen. De sporter controleert of al het materiaal goed verzegeld is en niet vatbaar is voor vervalsing. Als dat niet het geval is, kiest hij ander materiaal. Na controle van alle codenummers die vermeld worden op het dopingcontroleformulier, wordt de urine in het flesje A gegoten en tijdelijk verzegeld op de wijze die de controlearts vraagt. Het flesje A wordt door de controlearts bewaard.

Bij een onaangekondigde dopingcontrole blijft de sporter onder permanente begeleiding en rechtstreeks toezicht van een lid van het dopingcontroleteam terwijl hij wacht om een bijkomend monster af te staan.

Als de sporter in staat is om een bijkomend monster af te staan, wordt de procedure voor de monsterneming van urine herhaald en beëindigd als een toereikend volume is afgestaan.

Art. 44.De afname van bloedmonsters verloopt volgens de volgende procedure : 1° voor hij overgaat tot de bloedafname, zorgt de controlearts ervoor dat de sporter zich minstens tien minuten in een comfortabele positie kan bevinden;2° de controlearts laat de sporter de opvangbuisjes en monsternemingskits kiezen die nodig zijn voor de monsterneming.De sporter kan die kiezen uit een aantal goed verpakte opvangbuisjes en monsternemingskits die hem aangeboden worden. De sporter kijkt na of de gekozen opvangbuisjes en kits goed verpakt zijn. Als de sporter niet tevreden is met het gekozen materiaal, kan hij ander materiaal uitkiezen; 3° het materiaal voor de afname van het bloedmonster bestaat uit : a) één of meer opvangbuisjes die bestemd zijn voor de monstername;b) één of meer monsternemingskits waarin elk opvangbuisje apart verzegeld kan worden;4° de codenummers op het materiaal worden gecontroleerd en worden genoteerd op het dopingcontroleformulier.Als de nummers niet overeenstemmen, kan de sporter ander materiaal kiezen; 5° de huid wordt door de controlearts gereinigd met een steriel ontsmettingsdoekje op de plaats waar de bloedafname gedaan zal worden. Voor de bloedafname wordt een plaats op het lichaam gekozen waar ze geen nadelig gevolg kan hebben voor de sporter en zijn prestatie. De controlearts moet het bloedmonster uit een oppervlakkige ader in het opvangbuisje laten lopen. Indien nodig zal een knelband aangelegd worden voor de bloedafname. De knelband wordt in voorkomend geval onmiddellijk verwijderd na de aderpunctie; 6° de controlearts neemt de nodige hoeveelheid bloed van de sporter af;7° als de hoeveelheid bloed die tijdens de eerste poging bij de sporter kan worden afgenomen, niet volstaat, moet de controlearts de procedure herhalen.Er mogen maximaal drie pogingen worden ondernomen.

Als alle pogingen mislukken, moet de controlearts de bloedafnameprocedure beëindigen en de reden daarvan noteren op het dopingcontroleformulier; 8° de controlearts brengt een pleister aan op de plaatsen van de punctie;9° als het monster verdere behandeling ter plaatse vereist, zoals centrifugering, moet de sporter toezicht blijven houden op het monster tot het in een veilige verzegelde kit is gestoken;10° de opvangbuisjes worden in de daarvoor bestemde monsternemingskits verzegeld;11° het verzegelde monster moet worden opgeslagen op een manier die de integriteit, identiteit en veiligheid ervan beschermt voor het vervoerd wordt van de plaats van afname naar het laboratorium.Het zal vervoerd worden bij een temperatuur tussen 2° en 12° Celsius; 12° de sporter bevestigt, door het dopingcontroleformulier te ondertekenen, dat de procedure verlopen is overeenkomstig dit artikel. Elke onregelmatigheid die de sporter of de persoon die hem vergezelt, meent op te merken, wordt genoteerd op het dopingcontroleformulier.

Art. 45.§ 1. Bij elke monsterneming worden de bevindingen vastgelegd in een dopingcontroleformulier, volgens het model dat de minister heeft vastgesteld. Het dopingcontroleformulier vermeldt de wijze waarop de aldus verzamelde persoonsgegevens van de betrokken sporter zullen worden verwerkt. Het dopingcontroleformulier wordt opgesteld in het Nederlands en voorzien van een Franse en Engelse vertaling. Alle relevante rubrieken van het formulier worden ingevuld. § 2. Het dopingcontroleformulier wordt ondertekend door de controlearts en eventueel door de chaperon als die bij het urineren toezicht heeft gehouden of als die de bloedafname heeft uitgevoerd.

De gecontroleerde sporter en, in voorkomend geval, de persoon die de gecontroleerde sporter vergezelt, wordt verzocht het dopingcontroleformulier te ondertekenen. De weigering tot ondertekening door de sporter of de persoon die hem vergezelt, tast de rechtsgeldigheid van het dopingcontroleformulier niet aan. § 3. De NADO ontvangt het origineel van het dopingcontroleformulier.

De gecontroleerde sporter ontvangt onmiddellijk een kopie.

Een kopie kan ook worden overhandigd aan de sportvereniging of internationale sportfederatie en, in voorkomend geval, aan het WADA en, in geanonimiseerde vorm, aan het controlelaboratorium dat het monster analyseert. § 4. Elke onregelmatigheid, met inbegrip van een vermoedelijke dopingpraktijk, die de controlearts vaststelt, wordt door de controlearts beschreven in een aanvullend verslag bij het dopingcontroleformulier, en wordt aan de betrokken sporter en de NADO bezorgd.

Onderafdeling 4. - De analyse

Art. 46.§ 1. De monsters worden samen met het ingevulde beheersketenformulier, waarvan het model door de minister wordt vastgesteld, tegen ontvangstbewijs aan het aangewezen controlelaboratorium afgegeven. In afwachting daarvan neemt de controlearts alle maatregelen om de monsters te bewaren.

De minister kan ter zake bijkomstige bepalingen vaststellen. § 2. Het controlelaboratorium laat zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de monsters het A-monster analyseren en neemt de nodige maatregelen voor de bewaring van het B-monster. § 3. Op verzoek van de betrokken sporter of de opdrachtgever wordt het laboratoriumdocumentatiepakket aan de verzoeker bezorgd. De kosten daarvoor worden gedragen door de verzoeker.

Art. 47.§ 1. Als de analyse van het A-monster leidt tot een afwijkend analyseresultaat, onderzoekt de NADO of : 1° een toepasselijke TTN is verleend of kan worden verleend;2° een onregelmatigheid het afwijkende analyseresultaat heeft veroorzaakt. Als het onderzoek niet uitwijst dat er sprake is van een TTN of een recht daarop, of van een onregelmatigheid die het afwijkende analyseresultaat heeft veroorzaakt, brengt de NADO de betrokken sporter aan de hand van de gegevens die hij heeft opgegeven in het dopingcontroleformulier, met een aangetekende brief op de hoogte van : 1° het afwijkende analyseresultaat;2° de vermoedelijke dopingpraktijk;3° het recht van de sporter om binnen vier dagen na de ontvangst van de kennisgeving de analyse van het B-monster te vragen, en van het feit dat de sporter geacht wordt af te zien van de analyse van het B-monster als dat verzoek uitblijft;4° de vastgestelde datum, het tijdstip en de plaats van de analyse van het B-monster als de sporter of de NADO beslist om die analyse aan te vragen;5° de mogelijkheid van de sporter of de persoon die de sporter bijstaat, om aanwezig te zijn bij de opening van het B-monster en de analyse ervan als die analyse binnen de vastgelegde termijn is aangevraagd;6° het recht van de sporter om, op zijn kosten, kopieën te vragen van het laboratoriumdocumentatiepakket over het A- en B-monster. In het geval, vermeld in het tweede lid, brengt de NADO ook de betrokken sportvereniging, de internationale sportfederatie en het WADA op de hoogte van de naam van de sporter, het land, de sport en de discipline binnen de sport, het competitieniveau van de sporter, of de dopingcontrole binnen of buiten competitie werd uitgevoerd, de datum van de monsterneming en het analyseresultaat. § 2. Als de analyse van het A-monster leidt tot een atypisch analyseresultaat, onderzoekt de NADO of : 1° een toepasselijke TTN is verleend of kan worden verleend;2° een onregelmatigheid het atypische analyseresultaat heeft veroorzaakt. Als het onderzoek niet uitwijst dat er sprake is van een TTN of een recht daarop, of van een onregelmatigheid die het atypische analyseresultaat heeft veroorzaakt, geeft de NADO een controlelaboratorium de opdracht om de oorsprong van de verboden stof te bepalen, zodat nagegaan kan worden of er sprake is van een afwijkend analyseresultaat.

Als het onderzoek aantoont dat de verboden stof niet volledig endogeen is, is er sprake van een afwijkend analyseresultaat en is paragraaf 1 van toepassing. § 3. Als de NADO in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° of 2° en paragraaf 2 beslist om het afwijkende of atypische analyseresultaat niet als een dopingpraktijk te beschouwen, brengt hij de sporter en de betrokken sportvereniging, de internationale sportfederatie en het WADA op de hoogte van die beslissing.

Art. 48.§ 1. Als de sporter wil gebruikmaken van zijn recht tot analyse van het B-monster, verwittigt de sporter de NADO daarvan met een aangetekende brief binnen vier dagen na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in artikel 47, § 1. In die kennisgeving deelt de sporter aan de NADO ook mee of hij zich door een door hem gekozen advocaat, arts of deskundige wil laten bijstaan. Die advocaat, arts of deskundige, alsook de sporter zelf en een afgevaardigde van de NADO, het WADA en de bevoegde nationale en internationale sportfederatie hebben het recht om de analyse van het B-monster bij te wonen.

De analyse van het B-monster vindt ook plaats als de sporter of eventueel zijn advocaat, arts of een persoon die hij gekozen heeft om hem als deskundige bij te staan, niet zijn komen opdagen op het tijdstip dat vastgesteld is voor de analyse. § 2. De NADO brengt, zo snel mogelijk na de ontvangst van de beslissing van de betrokken sporter, het controlelaboratorium op de hoogte van de aanvraag om tot de analyse van het B-monster over te gaan. § 3. De kosten van de analyse van het B-monster op verzoek van de sporter zijn volledig voor hem.

Op verzoek van de betrokken sporter of de opdrachtgever wordt het laboratoriumdocumentatiepakket aan de verzoeker bezorgd. De kosten daarvoor worden gedragen door de verzoeker. § 4. De sporter of eventueel zijn advocaat, zijn arts of iemand die hij gekozen heeft om hem als deskundige bij te staan, zal, als hij aanwezig is bij de analyse van het B-monster, het codenummer verifiëren en een attest ondertekenen dat het codenummer van het monster en de beschrijving van de verpakking bevat. § 5. Als de analyse van het B-staal negatief blijkt, wordt de volledige dopingcontrole geacht negatief te zijn, en wordt de sporter, zijn sportvereniging en de NADO hieromtrent ingelicht. § 6. Als een verboden stof of het gebruik van een verboden methode wordt vastgesteld, wordt de sporter, zijn sportvereniging, de NADO en het WADA ingelicht. § 7. Elke mogelijke dopingpraktijk die niet volgt uit een analyse wordt verder onderzocht door de NADO. Als de NADO van oordeel is dat een dopingovertreding plaatsvond, brengt het de sporter op de hoogte van de feiten en de overtreden regel. Als de NADO van oordeel is dat geen dopingovertreding plaatsvond, brengt de NADO ook de internationale federatie en het WADA op de hoogte. Afdeling 2. - Dopingcontroles op initiatief van de sportverenigingen,

de internationale sportfederaties en het WADA

Art. 49.De gegevens, vermeld in artikel 16, 2°, 3°, 4° en 5° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, worden naar keuze van de sportvereniging schriftelijk, met de post of via elektronische weg meegedeeld. Ongeacht de gebruikte wijze van mededeling is de sportvereniging ervoor verantwoordelijk dat de betrokken gegevens binnen de termijnen, vermeld in het voormelde decreet, bij de NADO aankomen.

Art. 50.Op verzoek van de sportvereniging of de internationale sportfederatie kan de NADO hen voor de uitvoering en afhandeling van dopingcontroles de nodige middelen tegen kostprijs ter beschikking stellen.

Bij een dopingcontrole die op initiatief van een sportvereniging, een internationale sportfederatie of het WADA wordt uitgevoerd, worden de artsen en chaperons die voor de uitoefening van die controles bevoegd zijn, overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de betrokken sportvereniging of het WADA, geacht erkend te zijn.

Art. 51.Bij dopingcontroles op initiatief van een sportvereniging, een internationale sportfederatie of het WADA wordt gebruikgemaakt van de procedures voor de legitimatie, het dopingcontroleformulier en de methodologie van monsterneming en de overige procedurevoorschriften van de betrokken instantie die in overeenstemming moeten zijn met de Code en de Internationale Standaarden. HOOFDSTUK 7. - Biologisch paspoort Afdeling 1. - Algemeen

Art. 52.Het biologisch paspoort kan door de NADO worden opgesteld voor die elitesporters die een sportdiscipline beoefenen waarvoor de bevoegde internationale sportfederatie het biologisch paspoort hanteert.

De groep elitesporters waarvoor de NADO een biologisch paspoort opstelt en eventuele nadere samenwerkingsmodaliteiten, worden per sportdiscipline nader bepaald in een overeenkomst die de NADO sluit met de bevoegde internationale sportfederatie.

Het biologisch paspoort kan voor de onderworpen elitesporters gebruikt worden om 1° doelgerichte dopingcontroles uit te voeren; 2° een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 2° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, vast te stellen.

Art. 53.Er wordt een atleet paspoort managementeenheid, afgekort APME, aangeduid door de NADO. De eenheid is verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de biologische paspoorten en staat de NADO bij met het oog op het effectiever en doelgerichter maken van dopingcontroles. Verder staat ze in contact met de commissie van experten, stelt ze een documentatiepakket bij het biologisch paspoort voor elitesporters samen en keurt ze dat goed, en rapporteert ze afwijkende paspoortresultaten. De verwerking van de persoonsgegevens door de APME gebeurt onder het toezicht van een arts.

Art. 54.De APME geeft aan de hand van het adaptieve model na elke monstername een score aan het profiel van de elitesporter. Het profiel van een sporter is atypisch als het adaptieve model een score van 99,9 of hoger aangeeft.

In geval van een atypisch profiel deelt de APME dat mee aan de NADO die een expert aanwijst om het desbetreffende geanonimiseerde biologisch paspoort te onderzoeken en te beoordelen.

Bij een profiel dat op een pathologische toestand wijst, brengt de NADO de elitesporter daarvan op de hoogte.

Als de betrokken expert van oordeel is dat er mogelijk sprake is van een afwijkend paspoortresultaat, wordt het biologisch paspoort door de NADO bezorgd aan twee bijkomende experten die de NADO aanwijst en die samen met de expert, vermeld in het tweede lid, de commissie van experten vormen.

De commissie van experten werkt in onderling overleg. Ze werkt samen met de APME en kan via de NADO bijkomende gegevens opvragen, zoals aanvullende medische gegevens, gegevens over sportpraktijken of trainingsgegevens van de elitesporter, en ze kan andere deskundigen raadplegen.

De identiteit van de elitesporter is in deze stand van de procedure niet bekend bij de commissie van experten.

Als de commissie van experten unaniem van oordeel is dat er sprake kan zijn van een afwijkend paspoortresultaat, worden de bepalingen, vermeld in artikel 55 tot en met 58, toegepast. In de overige gevallen kan de APME aan de NADO bijkomende informatie verschaffen of aanvullende dopingcontroles aanbevelen.

Art. 55.Als de commissie van experten unaniem van oordeel is dat er sprake kan zijn van een afwijkend paspoortresultaat stelt de APME, in voorkomend geval in overleg met de commissie van experten, het ABPDP samen dat minstens de volgende gegevens bevat : 1° het geslacht en de leeftijd van de elitesporter, de sport en de discipline;2° de biologische data en het verkregen resultaat op basis van het adaptieve model;3° informatie over eventuele hoogteverblijven van de elitesporter binnen de periode, bepaald door het expertenpanel;4° wedstrijdinformatie;5° de documenten die melding maken van de personen die verantwoordelijk zijn voor de relevante monsters vanaf het moment van de monsterneming tot het moment waarop het monster ter analyse wordt ontvangen;6° de temperatuursomstandigheden bij het transport van de betrokken monsters;7° de relevante laboratoriumdocumentatie, met inbegrip van de bloedresultaten, de grafieken van het adaptieve model en de interne en externe kwaliteitscontroles;8° informatie van de dopingcontroleformulieren voor elk monster dat afgenomen is gedurende de periode, bepaald door de APME en de experten, met inbegrip van eventuele bloedtransfusies of significant bloedverlies van de sporter in de voorafgaande drie maanden;9° overige relevante informatie, aangeleverd door de NADO.

Art. 56.§ 1. De commissie van experten ontvangt het ABPDP en stelt in onderling overleg een nieuwe beoordeling op. § 2. Als de commissie van experten op basis van het ABPDP unaniem van oordeel blijft dat er sprake kan zijn van een afwijkend paspoortresultaat, wordt dat op gemotiveerde wijze ter kennis gebracht aan de NADO. De NADO brengt de elitesporter en het WADA vervolgens via een aangetekende brief op de hoogte van : 1° het gemotiveerde oordeel van de betrokken commissie van experten dat er sprake kan zijn van een afwijkend paspoortresultaat;2° het ABPDP;3° de mogelijkheid voor de elitesporter om binnen de door de NADO bepaalde termijn een verklaring af te leggen over de resultaten van het biologisch paspoort en, in voorkomend geval, bijkomende informatie te verschaffen.

Art. 57.De commissie van experten beoordeelt, in overleg met de NADO en de APME, de verklaring en informatie die ze in voorkomend geval heeft ontvangen van de elitesporter, en stelt een definitieve gemotiveerde beoordeling op.

Als de commissie van experten unaniem van oordeel blijft, op basis van dezelfde gegevens in het biologisch paspoort, dat er sprake is van een afwijkend paspoortresultaat, brengt de APME de NADO daarvan op de hoogte. De NADO brengt de elitesporter en de bevoegde disciplinaire organen op de hoogte van de definitieve gemotiveerde beslissing.

Art. 58.Als aan de elitesporter een uitsluiting wordt opgelegd op grond van de beoordeling van het biologisch paspoort, wordt na afloop van de uitsluiting het biologisch paspoort opnieuw ingesteld.

In de overige gevallen blijft het biologisch paspoort doorlopen, behalve als de elitesporter uitgesloten is door het gebruik van verboden stoffen of methoden die zijn biologisch paspoort beïnvloedden. Het biologisch paspoort wordt dan opnieuw ingesteld vanaf het tijdstip waarop de disciplinaire maatregel aanvangt. Afdeling 2. - Bloedmodule van het biologisch paspoort

Art. 59.Zonder afbreuk te doen aan deze afdeling wordt de monsterneming voor de bloedmodule van het biologisch paspoort uitgevoerd overeenkomstig artikel 44 en 45.

De monsterneming voor de bloedmodule van het biologisch paspoort wordt uitgevoerd minstens twee uur na het beëindigen van de training of wedstrijd en nadat de elitesporter minstens tien minuten zittend in rust heeft kunnen doorbrengen na de oproep voor de monsterneming.

Art. 60.De volgende markers moeten minstens in de bloedmodule van het biologisch paspoort worden opgenomen : 1° hematocriet;2° hemoglobine;3° aantal rode bloedcellen;4° aantal en percentage reticulocyten;5° gemiddeld volume rode bloedcellen;6° gemiddelde hemoglobinemassa per rode bloedcel;7° hemoglobine, gedeeld door hematocriet.

Art. 61.Het dopingcontroleformulier bevat bij een monsterneming voor de bloedmodule van het biologisch paspoort ook informatie over : 1° bloedverlies of bloedtransfusies, toegediend aan de sporter in een periode van drie maanden voorafgaand aan de monsterneming;2° het gebruik van hypoxietoestellen door de sporter twee weken voorafgaand aan de monsterneming;3° een verblijf op hoogte van meer dan duizend meter twee weken voorafgaand aan de monsterneming;4° indien relevant, de meest recente training of fysieke activiteit.

Art. 62.Het bloedmonster wordt na de monsterneming koel maar niet diepgevroren getransporteerd naar het controlelaboratorium waarbij een temperatuurlogger de temperaturen tijdens het transport registreert.

Het bloedmonster wordt geanalyseerd in het controlelaboratorium binnen zesendertig uur na de monsterneming.

De resultaten van het bloedmonster worden via ADAMS gerapporteerd aan de NADO, de betrokken internationale federatie, het WADA en de APME. Afdeling 3. - Bijkomstige regels

Art. 63.De minister kan bijkomstige bepalingen over de procedures, het beheer, de werking, monsternemingen voor het biologisch paspoort vaststellen. HOOFDSTUK 8. - Verblijfsgegevensverplichtingen Afdeling 1. - Categorieën van sportdisciplines

Art. 64.De volgende sportdisciplines gelden als sportdisciplines van categorie A als vermeld in artikel 20, § 1, 1° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 : 1° biatlon;2° langeafstandslopen (3 000 meter en meer);3° skiën - langlaufen;4° skiën - noordse combinatie;5° wielersport - baanwielrennen;6° wielersport - BMX;7° wielersport - mountainbike;8° wielersport - wielrennen op de weg;9° duatlon;10° veldrijden;11° triatlon. De volgende sportdisciplines gelden als sportdisciplines van categorie B als vermeld in artikel 20, § 1, 2° van het voormelde decreet : 1° atletiek - alles, behalve langeafstandslopen (3 000 meter en meer);2° badminton;3° beachvolley;4° bobslee;5° boksen;6° gewichtheffen;7° gymnastiek - artistiek;8° judo;9° kano - slalom;10° kano - sprint;11° moderne vijfkamp;12° rodelen;13° roeien;14° schaatsen - kunstschaatsen;15° schaatsen - shorttrack;16° schaatsen - snelschaatsen;17° schermen;18° skeleton;19° skiën - alpines;20° skiën - freestyle;21° skiën - snowboarden;22° taekwondo;23° tafeltennis;24° tennis;25° watersport - zwemmen;26° worstelen;27° zeilen. De volgende sportdisciplines gelden als sportdisciplines van categorie C als vermeld in artikel 20, § 1, 3° van het voormelde decreet : 1° basketbal;2° handbal;3° hockey;4° ijshockey;5° voetbal;6° volleybal;7° waterpolo. De volgende sportdisciplines gelden als sportdisciplines van categorie D als vermeld in artikel 20, § 1, 4° van het voormelde decreet : 1° boogschieten;2° gymnastiek - ritmisch;3° gymnastiek - trampoline;4° paardrijden - dressuur;5° paardrijden - eventing;6° paardrijden - jumping;7° schieten;8° watersport - duiken;9° watersport - synchroonzwemmen;10° curling;11° skiën - schansspringen. Afdeling 2. - Ontstaan en einde van de verblijfsgegevensverplichtingen

Art. 65.De NADO die een sporter aan verblijfsgegevensverplichtingen wil onderwerpen, zal die sporter, met kopie aan de betrokken sportverenigingen, met een aangetekende brief op zijn woonplaats informeren over het volgende : 1° dat hij is opgenomen in de nationale doelgroep;2° dat hij tegen de door de NADO opgegeven datum moet voldoen aan de verblijfsgegevensverplichtingen die op hem van toepassing zijn;3° de omvang van de verblijfsgegevensverplichtingen;4° de mogelijke gevolgen van een verblijfsgegevensinbreuk.

Art. 66.§ 1. De sporter kan zijn onderworpenheid aan verblijfsgegevensverplichtingen betwisten door binnen veertien dagen na de kennisgeving ervan via een aangetekende brief een verzoek tot heroverweging te richten aan de NADO, waarin hij de redenen uiteenzet op grond waarvan hij de onderworpenheid aan verblijfsgegevensverplichtingen betwist. De NADO neemt deze argumenten mee in zijn beslissing over het verzoek tot heroverweging.

Na verloop van die termijn kan de sporter zijn onderworpenheid aan verblijfsgegevensverplichtingen alleen betwisten als er nieuwe elementen zijn met betrekking tot zijn statuut van elitesporter of elitesporter met verblijfsgegevensverplichtingen. § 2. De verblijfsgegevensverplichtingen eindigen vanaf de datum, opgegeven in de aangetekende brief, waarbij de NADO het einde van de verblijfsgegevensverplichtingen meedeelt aan de sporter. Afdeling 3. - Omvang van de verblijfsgegevensverplichtingen

Art. 67.Een sporter die is opgenomen in de nationale doelgroep, moet de verblijfsgegevens, vermeld in artikel 22, § 1 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, verstrekken en moet zich overeenkomstig artikel 22, § 2 van het voormelde decreet beschikbaar houden voor een of meer dopingcontroles, in het bijzonder voor de dopingtest als onderdeel van de dopingcontrole.

De elitesporter van categorie A en B kan ervoor kiezen om het nakomen van zijn verblijfsgegevensverplichtingen te delegeren aan een derde, maar hij blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen, vermeld in het eerste lid.

Art. 68.§ 1. De verblijfsgegevens moeten door de onderworpen sporters voor de eerste dag van elk kwartaal, respectievelijk 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober, ingediend zijn.

Als de betrokken sporter nog niet exact weet waar hij zal verblijven in het eerstvolgende kwartaal, moet hij de best mogelijke informatie indienen over waar hij zich op de betrokken tijdstippen denkt te zullen bevinden, en moet hij die informatie actualiseren zodra hij over meer gegevens beschikt. § 2. Een sporter die is opgenomen in de nationale doelgroep, is verplicht er zorg voor te dragen en is ervoor verantwoordelijk dat zijn verblijfsgegevens altijd nauwkeurig, correct, volledig en actueel zijn, zodat een controlearts onaangekondigd : 1° de locatie waar de sporter zich bevindt, kan vinden;2° zich toegang kan verschaffen tot die locatie;3° de sporter op die locatie kan vinden. § 3. Gedurende het tijdslot moet de elitesporter van categorie A onmiddellijk beschikbaar zijn voor een dopingcontrole. Als de betrokken sporter gedurende het opgegeven tijdslot niet te vinden of beschikbaar is voor een onaangekondigde dopingcontrole, kan dat aanleiding geven tot de vaststelling van een gemiste dopingtest.

Als de betrokken sporter gedurende het opgegeven tijdslot niet onmiddellijk te vinden of niet onmiddellijk beschikbaar is voor een onaangekondigde dopingcontrole, kan dat aanleiding geven tot het onderzoeken of er sprake is van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3° of 5° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. § 4. De elitesporter van categorie A kan in beginsel op elk moment voor het tijdslot aanvangt, het tijdslot aanpassen. Als een tijdslot regelmatig kort voor de aanvang ervan geactualiseerd wordt, kan dat evenwel aanleiding geven tot het onderzoeken of er sprake is van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3° of 5° van het voormelde decreet. § 5. Als de omstandigheden bijzonder flagrant zijn, kan het indienen van incorrecte, onvolledige of misleidende verblijfsgegevens worden beschouwd als een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3° of 5° van het voormelde decreet. Afdeling 4. - Aangifteverzuimen en gemiste dopingtests voor

elitesporters van categorie A Onderafdeling 1. - Algemeen

Art. 69.§ 1. Ten laste van een elitesporter van categorie A die zijn verblijfsgegevensverplichtingen niet nakomt, kan overeenkomstig deze afdeling een aangifteverzuim of gemiste dopingtest als vermeld in artikel 21, § 1 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, worden vastgesteld. § 2. Overeenkomstig artikel 3, 4° van het voormelde decreet en artikel 79 van dit besluit kunnen aangifteverzuimen en gemiste dopingtests aanleiding geven tot de vaststelling van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 4° van het voormelde decreet.

Elke verblijfsgegevensinbreuk die overeenkomstig de voorschriften die op de elitesporter van toepassing zijn, door een bevoegde ADO vastgesteld wordt, wordt daarbij in aanmerking genomen om te bepalen of er drie verblijfsgegevensinbreuken zijn in een aaneengesloten periode van achttien maanden. § 3. De aangifteverzuimen en gemiste dopingtests die door de NADO worden vastgesteld, worden geregistreerd overeenkomstig de bepalingen, vermeld in onderafdeling 4 en 5.

Onderafdeling 2. - Mogelijk aangifteverzuim

Art. 70.Er is sprake van een mogelijk aangifteverzuim als voor een elitesporter van categorie A : 1° geen verblijfsgegevens zijn ingediend;2° de verblijfsgegevens niet tijdig zijn ingediend;3° de ingediende verblijfsgegevens niet correct zijn, volledig of voldoende nauwkeurig om de sporter te kunnen vinden voor een onaangekondigde dopingcontrole. Om een mogelijk aangifteverzuim te kunnen vaststellen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn : 1° er is conform het derde lid een rapport opgesteld van een mogelijk aangifteverzuim;2° de sporter is tijdig voorafgaand aan het mogelijke aangifteverzuim op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 65 van dit besluit;3° in geval van een tweede of een derde mogelijk aangifteverzuim gedurende hetzelfde kwartaal moet de sporter vooraf op de hoogte gebracht zijn van het vorige mogelijke aangifteverzuim en heeft hij het niet gecorrigeerd binnen de opgegeven termijn.Die termijn bedraagt niet minder dan 24 uur na de eerste kennisgeving, vermeld in artikel 72, van het vorige mogelijke aangifteverzuim, en eindigt niet later dan het einde van de maand waarin de sporter de eerste kennisgeving, vermeld in artikel 72, heeft ontvangen; 4° er is op zijn minst sprake van nalatigheid.Nalatigheid wordt vermoed als is voldaan aan de bepalingen, vermeld in het eerste lid, en een mogelijk aangifteverzuim is vastgesteld. Dat vermoeden kan worden weerlegd als de sporter aantoont dat van zijn kant geen sprake is geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen aan het aangifteverzuim of die het aangifteverzuim heeft veroorzaakt.

Van elk mogelijk aangifteverzuim wordt door de controlearts een rapport opgesteld. Een mogelijk aangifteverzuim kan vastgesteld worden op basis van de ingediende verblijfsgegevens of door een poging tot onaangekondigde dopingcontrole buiten het tijdslot.

Onderafdeling 3. - Mogelijk gemiste dopingtest

Art. 71.§ 1. Er is sprake van een mogelijk gemiste dopingtest als de controlearts tijdens het tijdslot bij de elitesporter van categorie A een onaangekondigde dopingcontrole wil uitvoeren, en die sporter tijdens het tijdslot niet te vinden of niet beschikbaar is op de door hem aangegeven locatie. § 2. Om een mogelijk gemiste dopingtest bij een sporter te kunnen vaststellen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn : 1° de sporter is tijdig geïnformeerd overeenkomstig artikel 65;2° een controlearts heeft conform paragraaf 3 een rapport opgemaakt van een mogelijk gemiste dopingtest;3° de controlearts is gedurende het opgegeven tijdslot op de opgegeven locatie gebleven.Gedurende die tijd deed hij wat in de gegeven omstandigheden redelijk is om de sporter te vinden, waarbij in acht moet worden genomen dat de dopingtest zonder enige vorm van vooraankondiging moet plaatsvinden; 4° in geval van een tweede of derde gemiste dopingtest gedurende hetzelfde kwartaal moet de sporter in overeenstemming met artikel 75 de eerste kennisgeving over zijn voorgaande mogelijk gemiste dopingtest ontvangen hebben;5° bij het niet te vinden of beschikbaar zijn van de sporter in het tijdslot is op zijn minst sprake van nalatigheid.Nalatigheid wordt vermoed als is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in punt 1° tot en met 4°. Dat vermoeden kan alleen worden weerlegd als de sporter aantoont dat van zijn kant geen sprake is geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen aan dan wel de oorzaak is geweest van : a) de omstandigheid dat hij niet vindbaar of beschikbaar was voor een dopingtest in het tijdslot;b) het niet tijdig, volledig en correct actualiseren van de verblijfsgegevens inzake het tijdslot. § 3. Van elke mogelijk gemiste dopingtest wordt door de controlearts een rapport opgesteld.

Als een sporter bij aankomst van de controlearts op de opgegeven locatie tijdens het tijdslot niet onmiddellijk te vinden of beschikbaar is, maar wel later tijdens het tijdslot, voert de controlearts de dopingtest uit en stelt hij geen rapport van een mogelijk gemiste dopingtest op. Hij rapporteert de gebeurtenissen wel aan de NADO in het licht van een mogelijk onderzoek of er met betrekking tot de sporter sprake is van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3° of 5° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.

De omstandigheid dat een sporter die niet te vinden of beschikbaar is geweest voor een dopingtest gedurende het tijdslot, eerder of later op dezelfde dag wel een dopingtest heeft ondergaan, heeft geen gevolg voor de rapportage van een mogelijk gemiste dopingtest tijdens het tijdslot. § 4. Als de sporter gedurende het tijdslot een dopingtest ondergaat, moet hij op de betreffende locatie blijven tot de dopingtest helemaal is afgerond, ook als de dopingtest voortduurt na afloop van het tijdslot. § 5. De controlearts moet bij het uitvoeren van een dopingtest tijdens het tijdslot altijd uitgaan van de meeste actuele informatie over het tijdslot. Als de sporter niet te vinden is voor een dopingtest tijdens het tijdslot, maar de sporter tijdig zijn informatie over het tijdslot heeft aangepast, is er geen sprake van een mogelijk gemiste dopingtest.

Onderafdeling 4. - Registratie van een aangifteverzuim

Art. 72.Als een controlearts vaststelt dat er sprake is van een mogelijk aangifteverzuim en de NADO van oordeel is dat de voorwaarden, vermeld in artikel 70, vervuld zijn, brengt de NADO de sporter binnen veertien dagen na de dag waarop de vaststelling heeft plaatsgevonden, met een aangetekende brief op de hoogte van het volgende : 1° er werd een mogelijk aangifteverzuim vastgesteld;2° het mogelijke aangifteverzuim wordt geregistreerd, tenzij de sporter de NADO ervan overtuigt dat er geen sprake is van een mogelijk aangifteverzuim;3° de termijn waarin de sporter het mogelijke aangifteverzuim kan betwisten, is veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende kennisgeving van het mogelijke aangifteverzuim;4° de gevolgen voor de sporter van de registratie van een aangifteverzuim;5° mogelijk eerder geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken van de sporter in de aaneengesloten periode van achttien maanden, als die bekend zijn bij de NADO.

Art. 73.§ 1. De sporter kan het mogelijke aangifteverzuim betwisten door binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in artikel 72, met een aangetekende brief bezwaar aan te tekenen bij de NADO. § 2. Als de sporter het mogelijke aangifteverzuim tijdig betwist, controleert de NADO of aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 70, is voldaan.

Als de NADO vervolgens oordeelt dat er geen mogelijk aangifteverzuim is begaan, deelt de NADO dat binnen veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in paragraaf 1, mee aan de sporter en aan de partijen die overeenkomstig artikel 80 het recht hebben beroep in te stellen tegen die beslissing. § 3. Als de sporter het mogelijke aangifteverzuim niet of niet tijdig betwist, of als de NADO ondanks de betwisting van de sporter oordeelt dat er sprake is van een mogelijk aangifteverzuim, bevestigt de NADO de sporter dat een aangifteverzuim zal worden geregistreerd.

De NADO brengt de sporter met een aangetekende brief op de hoogte van die bevestiging, hetzij binnen veertien dagen nadat de termijn, vermeld in paragraaf 1, is verlopen, hetzij binnen veertien dagen vanaf de dag dat de NADO heeft geoordeeld dat er inderdaad sprake is van een mogelijk aangifteverzuim. In de aangetekende brief licht de NADO de sporter ook in over zijn recht om binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving een administratieve herziening van die bevestiging aan te vragen bij de NADO middels aangetekend schrijven.

Art. 74.§ 1. Als de sporter in het geval, vermeld in artikel 73, § 3, tijdig een verzoek indient om een administratieve herziening, zal die herziening worden uitgevoerd door een of meer door de NADO aangewezen personen, die niet betrokken waren bij de eerdere besluitvorming over het mogelijke aangifteverzuim. § 2. De administratieve herziening : 1° vindt plaats op basis van schriftelijke stukken, zonder dat een hoorzitting wordt gehouden;2° bestaat uit de beoordeling of is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 70;3° leidt uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van het verzoek van de sporter tot een besluit dat het mogelijke aangifteverzuim vervalt of gehandhaafd blijft. § 3. Als de administratieve herziening leidt tot het besluit dat het mogelijke aangifteverzuim vervalt, brengt de NADO de sporter daarvan schriftelijk op de hoogte binnen zeven dagen nadat de beslissing is genomen. De NADO stuurt die kennisgeving ook naar de partijen die overeenkomstig artikel 80 het recht hebben beroep aan te tekenen tegen de beslissing. § 4. Als de sporter de administratieve herziening niet of niet tijdig aanvraagt, dan wel de administratieve herziening bevestigt dat er sprake is van een mogelijk aangifteverzuim, ontvangt de sporter van de NADO de bevestiging dat een aangifteverzuim is geregistreerd.

De NADO zal vervolgens het WADA, alsook andere betrokken ADO's informeren over het geregistreerde aangifteverzuim en de datum waarop het is vastgesteld. Die kennisgeving bevat ook informatie over andere verblijfsgegevensinbreuken die de sporter begaan heeft in de aaneengesloten periode van achttien maanden, vermeld in artikel 69, § 2, tweede lid, als die bekend zijn bij de NADO. Onderafdeling 5. - Registratie van een gemiste dopingtest

Art. 75.§ 1. Als een controlearts vaststelt dat er sprake is van een mogelijk gemiste dopingtest en de NADO van oordeel is dat de voorwaarden, vermeld in artikel 71, vervuld zijn, brengt de NADO de betrokken elitesporter daarvan op de hoogte met een aangetekende brief binnen veertien dagen na de dag waarop de vaststelling heeft plaatsgevonden. De schriftelijke kennisgeving vermeldt het volgende : 1° er werd een mogelijk gemiste dopingtest vastgesteld;2° de mogelijk gemiste dopingtest wordt geregistreerd, tenzij de sporter de NADO ervan overtuigt dat er geen sprake is van een mogelijk gemiste dopingtest;3° de termijn waarin de sporter de mogelijk gemiste dopingtest kan betwisten, namelijk veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende kennisgeving van de mogelijk gemiste dopingtest;4° de gevolgen voor de sporter van de registratie van een gemiste dopingtest;5° mogelijk eerder geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken van de sporter in de aaneengesloten periode van achttien maanden, als die bekend zijn bij de NADO.

Art. 76.§ 1. De sporter kan de mogelijk gemiste dopingtest betwisten door binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in artikel 75, § 1, met een aangetekende brief bezwaar aan te tekenen bij de NADO. § 2. Als de sporter de mogelijk gemiste dopingtest tijdig betwist, controleert de NADO of aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 71, is voldaan.

Als de NADO vervolgens oordeelt dat er geen sprake is van een mogelijk gemiste dopingtest, deelt de NADO dat binnen veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in paragraaf 1, mee aan de sporter en aan de partijen die overeenkomstig artikel 80 het recht hebben beroep aan te tekenen tegen die beslissing. § 3. Als de sporter de mogelijk gemiste dopingtest niet of niet tijdig betwist, of als de NADO ondanks de betwisting van de sporter oordeelt dat er sprake is van een mogelijk gemiste dopingtest, bevestigt de NADO aan de sporter dat een gemiste dopingtest zal worden geregistreerd.

De NADO brengt de sporter via aangetekende brief op de hoogte van die bevestiging, hetzij binnen veertien dagen nadat de termijn, vermeld in paragraaf 1, is verlopen, hetzij binnen veertien dagen vanaf de dag dat de NADO heeft geoordeeld dat er inderdaad sprake is van een mogelijk gemiste dopingtest. In dezelfde brief licht de NADO de sporter ook in over zijn recht om binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving een administratieve herziening van de bevestiging aan te vragen bij de NADO.

Art. 77.§ 1. Als de sporter in het geval, vermeld in artikel 76, § 3, tijdig een verzoek indient om een administratieve herziening, zal die herziening worden uitgevoerd door een of meer door de NADO aangewezen personen, die niet betrokken waren bij de eerdere besluitvorming over de mogelijk gemiste dopingtest. § 2. De administratieve herziening : 1° vindt plaats op basis van schriftelijke stukken waarover de betrokkenen overleg hebben gepleegd, zonder dat een hoorzitting wordt gehouden;2° bestaat uit de beoordeling of is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 71;3° leidt uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van het verzoek van de sporter tot een besluit dat de mogelijk gemiste dopingtest vervalt of gehandhaafd blijft. § 3. Als de administratieve herziening leidt tot het besluit dat de mogelijk gemiste dopingtest vervalt, brengt de NADO de sporter daarvan schriftelijk op de hoogte binnen zeven dagen nadat de beslissing is genomen. De NADO stuurt die kennisgeving ook naar de partijen die overeenkomstig artikel 80 het recht hebben beroep aan te tekenen tegen de beslissing. § 4. Als de sporter de administratieve herziening niet of niet tijdig aanvraagt, dan wel de administratieve herziening bevestigt dat er sprake is van een mogelijk gemiste dopingtest, ontvangt de sporter van de ADO de bevestiging dat een gemiste dopingtest is geregistreerd.

De NADO zal vervolgens het WADA, alsook andere betrokken ADO's informeren over de geregistreerde gemiste dopingtest en de datum waarop die is vastgesteld. Die kennisgeving bevat ook informatie over andere verblijfsgegevensinbreuken die de sporter begaan heeft in de aaneengesloten periode van achttien maanden, vermeld in artikel 69, § 2, tweede lid, als die bekend zijn bij de NADO. Onderafdeling 6. - Gevolgen van geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken

Art. 78.§ 1. Er is sprake van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 4° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, als tegen een elitesporter van categorie A binnen een aaneengesloten periode van achttien maanden drie geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken zijn vastgesteld.

Die drie verblijfsgegevensinbreuken kunnen bestaan uit drie aangifteverzuimen, drie gemiste dopingtests of een combinatie van de twee, zolang in totaal sprake is van drie verblijfsgegevensinbreuken.

De dopingpraktijk wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag waarop de derde geregistreerde verblijfsgegevensinbreuk wordt geacht te hebben plaatsgevonden. § 2. Het vaststellen van verblijfsgegevensinbreuken is niet gebonden aan een bepaalde ADO. Elke verblijfsgegevensinbreuk die vastgesteld wordt door een bevoegde ADO, wordt in aanmerking genomen om te bepalen of er drie verblijfsgegevensinbreuken zijn in een aaneengesloten periode van achttien maanden. § 3. De aaneengesloten periode van achttien maanden vangt aan op de datum waarop met betrekking tot een sporter de eerste verblijfsgegevensinbreuk geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

Als een aangifteverzuim wordt geregistreerd, wordt dat geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag van het kwartaal waarvoor de verblijfsgegevensverplichtingen waren bedoeld. Bij een volgend aangifteverzuim in hetzelfde kwartaal wordt het aangifteverzuim geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de termijn om het vorige aangifteverzuim te corrigeren, vermeld in artikel 70, tweede lid, 3°, verstrijkt.

Als een gemiste dopingtest wordt geregistreerd, wordt die geacht te hebben plaatsgevonden op de dag waarop de onsuccesvolle poging tot dopingtest gedurende het tijdslot heeft plaatsgevonden. § 4. Als een sporter binnen de aaneengesloten periode van achttien maanden slechts één geregistreerde verblijfsgegevensinbreuk heeft begaan, vervalt die na het verstrijken van die periode.

Als een sporter binnen de aaneengesloten periode van achttien maanden twee geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken begaat, vervalt na het verstrijken van de periode van achttien maanden de minst recent geregistreerde verblijfsgegevensinbreuk. De meest recent geregistreerde verblijfsgegevensinbreuk blijft van kracht. De datum waarop die wordt geacht te hebben plaatsgevonden, is de aanvangsdatum van de volgende aaneengesloten periode van achttien maanden. § 5. De periodes waarin een sporter niet als elitesporter van categorie A onderworpen is aan verblijfsgegevensverplichtingen, worden niet meegenomen in de berekening van de aaneengesloten periode van achttien maanden. In dergelijke gevallen worden geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken die zijn vastgesteld voorafgaand aan het niet langer van toepassing zijn van de verblijfsgegevens-verplichting, gecombineerd met geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken die zijn vastgesteld nadat de verblijfsgegevensverplichting weer van toepassing is geworden. § 6. Noch de aaneengesloten periode van achttien maanden, noch een verblijfsgegevensinbreuk die in die periode heeft plaatsgevonden, wordt beïnvloed door een of meer dopingtests die op latere momenten gedurende de aaneengesloten periode van achttien maanden succesvol uitgevoerd zijn bij de betreffende sporters.

Onderafdeling 7. - Disciplinaire behandeling van geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken

Art. 79.Zodra ten aanzien van een sporter sprake is van drie geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken in een aaneengesloten periode van achttien maanden, maakt de ADO die een of meer van de drie geregistreerde verblijfsgegevensinbreuken heeft vastgesteld, bij de sportvereniging melding van een mogelijke dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 4° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, met het verzoek voor de disciplinaire afhandeling ervan te zorgen.

Onderafdeling 8. - Beroep

Art. 80.De volgende partijen hebben het recht bij het TAS beroep in te stellen tegen de besluiten dat er geen sprake is van een mogelijk aangifteverzuim of mogelijk gemiste dopingtest, vermeld in artikel 73, § 2, tweede lid, artikel 74, § 3, artikel 76, § 2, tweede lid, en artikel 77, § 3 : 1° de sportvereniging;2° de bevoegde internationale sportfederatie;3° de ADO van het land waarvan de aangeslotene de nationaliteit heeft, dan wel van het land waarin hij woont;4° het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), indien van toepassing, als de uitspraak een effect kan hebben dat betrekking heeft op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, waaronder uitspraken die van invloed zijn op de bevoegdheid tot deelname aan de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen;5° WADA. De termijn voor het instellen van beroep komt overeen met de termijn die is opgenomen in het tuchtreglement van de sportvereniging.

Hetzelfde geldt voor het moment van de aanvang van de beroepstermijn. Afdeling 5. - Niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen

door een elitesporter van categorie B

Art. 81.Er is sprake van een mogelijke niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter categorie B als een controlearts een van de volgende gevallen vaststelt : 1° er zijn geen verblijfsgegevens ingediend;2° de verblijfsgegevens zijn niet tijdig ingediend;3° de ingediende verblijfsgegevens zijn niet correct, volledig of voldoende nauwkeurig om de sporter te kunnen vinden voor een onaangekondigde dopingcontrole. Om een niet-nakoming als vermeld in artikel 21, § 2, tweede lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, te kunnen vaststellen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn : 1° er is conform het derde lid een rapport opgesteld van een mogelijke niet-nakoming;2° de sporter is tijdig en voorafgaand aan het mogelijke aangifteverzuim geïnformeerd overeenkomstig artikel 65 van dit besluit;3° er is op zijn minst sprake van nalatigheid.Nalatigheid wordt vermoed als is voldaan aan de bepalingen, vermeld in artikel 65 van dit besluit, en een mogelijke niet-nakoming is vastgesteld. Dat vermoeden kan worden weerlegd als de sporter aantoont dat van zijn kant geen sprake is geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen aan de niet-nakoming of die de niet-nakoming heeft veroorzaakt.

Van elke mogelijke niet-nakoming van verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter van categorie B wordt door de controlearts een rapport opgesteld. Een mogelijke niet-nakoming kan vastgesteld worden op basis van de opgegeven verblijfsgegevens of op basis van een poging tot onaangekondigde dopingcontrole.

Art. 82.§ 1. Als een controlearts vaststelt dat er sprake is van een mogelijke niet-nakoming als vermeld in artikel 81, eerste lid, en de NADO van oordeel is dat de voorwaarden, vermeld in artikel 81, tweede lid, vervuld zijn, informeert de NADO de sporter daarover met een aangetekende brief binnen veertien dagen na de dag waarop de vaststelling heeft plaatsgevonden. § 2. De schriftelijke kennisgeving vermeldt het volgende : 1° er werd een mogelijke niet-nakoming van verblijfsgegevensverplichtingen vastgesteld;2° de termijn waarin de sporter dat kan betwisten, namelijk veertien dagen na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving;3° de bepalingen, vermeld in artikel 21, § 2, tweede lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. § 3. De sporter kan de vaststelling, vermeld in paragraaf 1, betwisten door binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in paragraaf 1, aangetekend bezwaar aan te tekenen bij de NADO. § 4. Als de sporter de vaststelling, vermeld in paragraaf 1, tijdig betwist, controleert de NADO of aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 81, voldaan is. Aan de sporter wordt binnen veertien dagen na de ontvangst van het aangetekende bezwaar, vermeld in paragraaf 3, schriftelijk meegedeeld of de NADO van oordeel is dat hij inderdaad zijn verblijfsgegevensverplichtingen niet is nagekomen. § 5. Als de sporter de vaststelling, vermeld in paragraaf 1, niet of niet tijdig betwist, of als de NADO in antwoord op de betwisting door de sporter oordeelt dat de sporter zijn verblijfsgegevensverplichtingen niet is nagekomen, zal de NADO de sporter een aangetekende waarschuwing bezorgen, waarbij hem wordt meegedeeld dat hij bij een tweede niet-nakoming van zijn verblijfsgegevensverplichtingen binnen twaalf maanden verplicht zal worden om dezelfde verblijfsgegevensverplichtingen na te komen als een elitesporter van categorie A. § 6. Als de elitesporter van de categorie B zijn verblijfsgegevensverplichtingen een tweede keer binnen twaalf maanden niet nakomt, deelt de NADO hem met een aangetekende brief mee dat hij gedurende een termijn van zes maanden dezelfde verblijfsgegevensverplichtingen in acht moet nemen als een elitesporter van categorie A. De termijn van zes maanden kan door de NADO worden verlengd met telkens zes maanden, voor iedere gemiste dopingtest of aangifteverzuim dat voor de betrokken sporter wordt geregistreerd tijdens de eerste periode van zes maanden.

De periode van twaalf maanden vangt aan op de datum waarop voor de betrokken sporter de eerste niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen werd vastgesteld. Afdeling 6. - Niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen

door een elitesporter van categorie C

Art. 83.§ 1. Er is sprake van een mogelijke niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter categorie C als een controlearts vaststelt dat : 1° er geen verblijfsgegevens werden ingediend;2° de verblijfsgegevens niet tijdig werden ingediend;3° de ingediende verblijfsgegevens niet correct, volledig of voldoende nauwkeurig zijn om de elitesporter van categorie C aan een dopingcontrole te kunnen onderwerpen tijdens een ploegactiviteit. In het eerste lid, 3° wordt verstaan onder ploegactiviteit : activiteit binnen een ploegsport die gezamenlijk wordt uitgevoerd. Als een sporter in een ploegsport niet in staat is om deel te nemen aan een ploegactiviteit, maar individueel andere activiteiten in opdracht van de ploeg uitvoert, worden die activiteiten ook aangemerkt als een ploegactiviteit. § 2. Om een niet-nakoming als vermeld in artikel 21, § 3, tweede lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, te kunnen vaststellen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn : 1° er is conform paragraaf 3 een rapport opgesteld van een mogelijke niet-nakoming;2° de sporter is tijdig en voorafgaand aan het mogelijke aangifteverzuim geïnformeerd overeenkomstig artikel 65 van dit besluit;3° er is op zijn minst sprake van nalatigheid.Nalatigheid wordt vermoed als is voldaan aan de bepalingen, vermeld in artikel 65 van dit besluit, en een mogelijke niet-nakoming is vastgesteld. Dat vermoeden kan worden weerlegd als de sporter aantoont dat van zijn kant geen sprake is geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen aan de niet-nakoming of die de niet-nakoming heeft veroorzaakt. § 3. Van elke mogelijke niet-nakoming van verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter van categorie C wordt door de controlearts een rapport opgesteld. Een mogelijke niet-nakoming kan vastgesteld worden op basis van de ingediende verblijfsgegevens of op basis van een poging tot onaangekondigde dopingcontrole.

Art. 84.§ 1. Als een controlearts vaststelt dat er sprake is van een mogelijke niet-nakoming als vermeld in artikel 83, § 1, en de NADO van oordeel is dat de voorwaarden, vermeld in artikel 83, § 2, vervuld zijn, brengt de NADO de sporter daarvan via aangetekende brief op de hoogte binnen veertien dagen na de dag waarop de vaststelling heeft plaatsgevonden. § 2. De schriftelijke kennisgeving vermeldt het volgende : 1° er werd een mogelijke niet-nakoming van verblijfsgegevensverplichtingen vastgesteld;2° de termijn waarin de sporter de niet-nakoming kan betwisten, namelijk veertien dagen na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving;3° de bepalingen, vermeld in artikel 21, § 3, tweede lid van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. § 3. De sporter kan de vaststelling, vermeld in paragraaf 1, betwisten door binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in paragraaf 4, via aangetekende brief bezwaar aan te tekenen bij de NADO. § 4. Als de sporter de vaststelling, vermeld in paragraaf 1, tijdig betwist, moet de NADO controleren of aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 83, § 2, voldaan is. Aan de sporter wordt binnen veertien dagen na de ontvangst van het schriftelijke bezwaar, vermeld in paragraaf 3, schriftelijk meegedeeld of de NADO van oordeel is dat de sporter inderdaad zijn verblijfsgegevensverplichtingen niet is nagekomen. § 5. Als de sporter de vaststelling, vermeld in paragraaf 1, niet of niet tijdig betwist, of als de NADO in antwoord op de betwisting door de sporter oordeelt dat de sporter zijn verblijfsgegevensverplichtingen niet is nagekomen, zal de NADO de sporter een aangetekende waarschuwing bezorgen, waarbij hem wordt meegedeeld dat hij bij een tweede niet-nakoming van zijn verblijfsgegevensverplichtingen binnen twaalf maanden verplicht zal worden om dezelfde verblijfsgegevensverplichtingen na te komen als een elitesporter van categorie A. § 6. Als de elitesporter van categorie C zijn verblijfsgegevensverplichtingen een tweede keer binnen twaalf maanden niet nakomt, deelt de NADO hem met een aangetekende brief mee dat hij gedurende een verlengbare periode van zes maanden dezelfde verblijfsgegevensverplichtingen in acht moet nemen als een elitesporter van categorie A. In afwijking hiervan kan de NADO op basis van specifieke omstandigheden aangereikt door de betrokken sporter, beslissen dat de betrokken sporter niet dezelfde verblijfsgegevensverplichtingen in acht moet nemen als een elitesporter van categorie A maar wel die van een elitesporter van categorie B. De periode van twaalf maanden vangt aan op de datum waarop voor de betrokken sporter de eerste niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen werd vastgesteld. HOOFDSTUK 9. - Disciplinaire maatregelen Afdeling 1. - Opstart van de disciplinaire procedure

Art. 85.De NADO opent een dossier zodra ze op de hoogte wordt gebracht van het mogelijke bestaan van een of meer dopingpraktijken door een niet-elitesporter of, naar aanleiding van een door de NADO uitgevoerde dopingcontrole, door een elitesporter. Elk dossier wordt opgevolgd door de NADO. Elk dossier bevat, zo mogelijk en in voorkomend geval : 1° een omschrijving van de reden die aanleiding heeft gegeven tot het openen van het dossier;2° de vermelding van de datum van de opening van het dossier;3° een inventaris van de stukken, met vermelding van de datum van opname in het dossier;4° de identiteit van de vermoedelijke overtreder;5° een afschrift van alle andere stukken die nuttig kunnen zijn voor de behandeling van het dossier. In geval van een vermoedelijke dopingpraktijk, gepleegd door een sporter, bevat elk dossier, zo mogelijk en in voorkomend geval, de volgende gegevens : 1° geboortedatum en adres van de sporter;2° voornaam, achternaam en adres van de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige sporter;3° voornaam en achternaam van degene die de sporter vergezeld heeft tijdens de dopingcontrole;4° naam en adres van de sportvereniging waarbij de sporter is aangesloten of van de organisator van de sportactiviteit waaraan hij deelnam;5° aard, datum en plaats van de controle;6° voornaam, achternaam en adres van de advocaat of arts van de sporter;7° de controleopdracht waarbij de controlearts belast werd met de uitvoering van een dopingcontrole;8° het aanplakbiljet bij de sportactiviteit waarbij de oproep voor dopingcontrole wordt gedaan met een aanplakbiljet;9° het dopingcontroleformulier;10° de analysecertificaten en laboratoriumdocumentatiepakketten van de controlelaboratoria;11° de aangetekende brief waarmee de sporter op de hoogte wordt gebracht van het afwijkende analyseresultaat, alsook van het afgiftebewijs, vermeld in artikel 47, § 2;12° het ondertekende document waarin de sporter een analyse van het B-monster vraagt, vermeld in artikel 48, § 1.

Art. 86.Zodra de NADO het dossier als volledig beschouwt, wordt het verstuurd naar het bevoegde disciplinaire orgaan.

Art. 87.Als een sporter zich uit de sport terugtrekt, behoudt het bevoegde disciplinaire orgaan de bevoegdheid om op basis van een aangifteverzuim, gemiste test of monster, vastgesteld of afgenomen op een tijdstip dat de sporter zich nog niet uit de sport teruggetrokken had, de disciplinaire procedure op te starten, te voeren en af te ronden. Afdeling 2. - Disciplinaire organen voor niet-elitesporters

Art. 88.De volgende personen komen niet in aanmerking om de functie van voorzitter of lid van de disciplinaire commissie of van de disciplinaire raad uit te oefenen : 1° de controleartsen, de chaperons en de experts;2° de personen die werken voor een controlelaboratorium en de personeelsleden van de NADO;3° de parketmagistraten;4° de leden van de gemeenschaps- of gewestparlementen of van de federale wetgevende macht;5° de leden van de algemene raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media of de sectorraad voor Sport, vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;6° de leden van de expertcommissies, vermeld in artikel 22 en 23 van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening;7° de leden van de TTN-commissie.

Art. 89.Leden of plaatsvervangende leden van de disciplinaire commissie en van de disciplinaire raad moeten deskundig, onafhankelijk en onpartijdig zijn.

Jaarlijks bezorgen ze aan de NADO een geschreven verklaring waarin ze hun professionele en persoonlijke bindingen met sporters, sportverenigingen en wedstrijdorganisatoren meedelen.

Bij een mogelijk belangenconflict moeten ze zich laten vervangen.

Het secretariaat van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad wordt waargenomen door de NADO.

Art. 90.Voor de toepassing van artikel 28 en 29 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wordt een master in de Geneeskunde gelijkgesteld met een arts.

Art. 91.Voor de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de disciplinaire commissie en van de disciplinaire raad, die magistraat zijn, kan het advies van het Ministerie van Justitie worden ingewonnen.

Art. 92.De minister legt de vergoedingen voor de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende voorzitter en de plaatsvervangende leden van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad vast. Afdeling 3. - Disciplinaire sancties voor niet-elitesporters

Art. 93.De bepalingen van deze afdeling gelden voor de niet-elitesporters.

Art. 94.Voor de uitsluiting, vermeld in artikel 41, § 1, eerste lid, 1° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, en in de gevallen waarin een berisping als vermeld in artikel 41, § 1, eerste lid, 2° van het voormelde decreet, kan worden uitgesproken, gelden de bepalingen, vermeld in artikel 95 van dit besluit.

Art. 95.§ 1. In geval van de overtredingen, vermeld in artikel 41 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, zal de disciplinaire commissie of de disciplinaire raad in hoger beroep de sancties toepassen overeenkomstig paragraaf 2 tot en met 7. § 2. Met uitzondering van de specifieke stoffen waarnaar verwezen wordt in het tweede lid, en met behoud van de toepassing van paragraaf 4 of 5 wordt twee jaar uitsluiting opgelegd voor een overtreding als vermeld in artikel 3, 1°, 2° en 6° van het voormelde decreet.

De lijst van verboden stoffen kan specifieke stoffen vermelden die gemakkelijk kunnen leiden tot onbedoelde overtreding van antidopingregels doordat ze veel worden gebruikt in medicijnen, of waarvan het minder waarschijnlijk is dat ze met succes worden gebruikt als doping. Als een sporter kan aantonen hoe een specifieke stof in zijn lichaam is binnengekomen of in zijn bezit is gekomen, en dat die specifieke stof niet bedoeld was om zijn sportprestaties te verbeteren of om het gebruik van een prestatieverbeterende stof te maskeren, wordt de uitsluitingsperiode, vermeld in deze paragraaf, vervangen door minimaal een berisping en maximaal twee jaar uitsluiting voor een eerste overtreding. Om een opheffing of een vermindering te rechtvaardigen, moet de sporter zijn verklaring staven met bewijsmateriaal waaruit tot tevredenheid van het disciplinaire orgaan blijkt dat er geen sprake was van een intentie om de sportprestatie te verbeteren of om het gebruik van een prestatieverbeterende stof te maskeren. De ernst van de fout van de sporter geldt als criterium om te beslissen tot een eventuele vermindering van de uitsluitingsperiode. § 3. Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 3° en 5° van het voormelde decreet, geldt, met behoud van de toepassing van paragraaf 4 of 5, twee jaar uitsluiting.

Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 7° en 8° van het voormelde decreet, wordt, met behoud van de toepassing van paragraaf 4, een periode van uitsluiting opgelegd van minimaal vier jaar en maximaal levenslang.

Voor overtredingen als vermeld in artikel 3, 4° van het voormelde decreet, is de periode van uitsluiting minimaal één jaar en maximaal twee jaar. § 4. In de volgende gevallen wordt de periode van uitsluiting vermeld in paragraaf 2 en 3 niet toegepast of verminderd op grond van uitzonderlijke omstandigheden : 1° als de sporter in een individueel geval kan aantonen dat hem geen schuld treft of dat hem geen nalatigheid te verwijten is voor de dopingpraktijk, vervalt de periode van uitsluiting die normaal van toepassing was.In geval van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1° van het voormelde decreet, moet de sporter aanvullend aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen opdat de periode van uitsluiting kan vervallen. Als de periode van uitsluiting vervalt, telt de dopingpraktijk niet mee voor het vaststellen van de periode van uitsluiting die geldt voor overtredingen als vermeld in paragraaf 6 van dit artikel; 2° als de sporter in een individueel geval voor de dopingpraktijk kan aantonen dat hem geen significante schuld of nalatigheid te verwijten is voor de overtreding, kan de periode van uitsluiting worden verminderd tot maximaal de helft.Als de periode van uitsluiting levenslang is, mag de verminderde periode niet korter zijn dan acht jaar. In geval van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1° van het voormelde decreet, moet de sporter bijkomend aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen voor de periode van uitsluiting kan worden verminderd; 3° bij het verstrekken door de betrokken sporter van substantiële hulp bij de ontdekking of het vaststellen van andere dopingpraktijken.De NADO kan, voorafgaand aan een beslissing in laatste instantie of voor het verstrijken van de periode waarin beroep kan worden aangetekend, een deel van de uitsluitingsperiode opschorten in individuele gevallen waarin de sporter een ADO, een gerechtelijke instantie of een professioneel tuchtorgaan substantiële hulp heeft geboden die ertoe leidt dat de NADO een dopingovertreding door een andere persoon ontdekt of vaststelt, of waardoor een gerechtelijk orgaan of tuchtorgaan een strafbaar feit of een overtreding van de beroepsregels ontdekt of vaststelt. Na een beslissing in laatste instantie of het verstrijken van de periode waarin beroep kan worden aangetekend, kan de NADO alleen een deel van de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode opschorten met de goedkeuring van het WADA en de toepasselijke internationale federatie. In hoeverre de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode kan worden opgeschort, hangt af van de ernst van de dopingovertreding die de sporter heeft begaan, en van het belang van de substantiële hulp die de sporter heeft geboden in de strijd tegen doping in de sport. Niet meer dan driekwart van de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode kan worden opgeschort.

Indien de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode levenslang is, mag de volgens dit artikel niet-opgeschorte periode nooit minder dan acht jaar bedragen. Indien de NADO eender welk deel van de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode opschort op basis van dit artikel, dient de NADO een schriftelijke rechtvaardiging voor haar beslissing te bezorgen aan iedere ADO die het recht heeft om tegen de beslissing beroep aan te tekenen. Wanneer de NADO vervolgens eender welk deel van de opgeschorte uitsluitingsperiode opnieuw invoert omdat de sporter er niet in geslaagd is de verwachte substantiële hulp te bieden, kan de sporter tegen de herinvoering in beroep gaan bij de disciplinaire raad. 4° als een sporter vrijwillig een dopingpraktijk bekent vóór hem een monsterneming wordt aangekondigd die een dopingpraktijk zou kunnen aantonen of, als het een andere dopingpraktijk betreft dan een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1° van het voormelde decreet, voor hij de eerste kennisgeving van de toegegeven overtreding ontvangt en die bekentenis het enige betrouwbare bewijs is van de overtreding op het ogenblik van de bekentenis.In dit geval kan de uitsluitingsperiode worden verminderd, zonder ooit minder lang te zijn dan de helft van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is.

Voor een vermindering of schorsing op basis van het eerste lid, 2°, 3° of 4°, wordt toegepast, moet de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is, worden bepaald in overeenstemming met paragraaf 2, 3 en 5. Als de sporter aanspraak maakt op een vermindering of opschorting van de uitsluitingsperiode op basis van twee of meer van de criteria, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° of 4°, kan de uitsluitingsperiode worden verminderd of opgeschort, zonder ooit minder lang te zijn dan een vierde van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is; § 5. Als in een individueel geval, waar er sprake is van een andere dopingpraktijk dan een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 7° en artikel 3, 8° van het voormelde decreet, wordt vastgesteld dat er verzwarende omstandigheden zijn die de oplegging van een langere uitsluitingsperiode dan de standaardsanctie rechtvaardigen, moet de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is, worden verlengd tot maximaal vier jaar, tenzij de sporter tot volle tevredenheid van het disciplinaire orgaan kan bewijzen dat hij de dopingpraktijk niet opzettelijk heeft begaan.

Een sporter kan de toepassing van deze paragraaf voorkomen als hij de beweerde dopingpraktijk onmiddellijk bekent nadat hij door de opdrachtgever met de overtreding geconfronteerd is. § 6. In geval van meervoudige overtredingen worden de volgende regels in acht genomen : 1° voor de eerste dopingpraktijk van een sporter wordt de uitsluitingsperiode vastgelegd overeenkomstig de bepalingen, vermeld in paragraaf 2 tot en met 5.Voor een tweede dopingpraktijk geldt een uitsluitingsperiode die in overeenstemming is met de tabel, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd; 2° als een sporter die een tweede dopingpraktijk begaat, beweert aanspraak te kunnen maken op gedeeltelijke opschorting of verkorting van de uitsluitingsperiode conform paragraaf 4, moet het disciplinaire orgaan eerst de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is, bepalen overeenkomstig de tabel, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, en vervolgens de overeenkomstig paragraaf 4 gepast geachte opschorting of verkorting van de uitsluitingsperiode toepassen.De resterende uitsluitingsperiode moet minstens een vierde van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is, bedragen; 3° een derde dopingpraktijk heeft altijd levenslange uitsluiting tot gevolg, behalve als de derde dopingpraktijk de voorwaarden voor opheffing of vermindering van de uitsluitingsperiode conform paragraaf 4 vervult, of als er sprake is van een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 4° van het voormelde decreet.In die speciale gevallen wordt de uitsluitingsperiode bepaald op een periode tussen acht jaar tot levenslang; 4° voor bepaalde potentieel meervoudige overtredingen gelden de volgende aanvullende regels : a) om te worden bestraft op basis van paragraaf 6, kan een dopingpraktijk alleen als een tweede overtreding worden beschouwd als wordt aangetoond dat de sporter de tweede dopingpraktijk heeft begaan nadat hij op de hoogte was gebracht van de eerste dopingpraktijk, of nadat de opdrachtgever redelijke inspanningen heeft geleverd om hem op de hoogte te brengen van de eerste dopingpraktijk.Als de opdrachtgever dat niet kan bewijzen, worden de overtredingen samen als één enkele eerste overtreding beschouwd en zal de opgelegde sanctie gebaseerd zijn op de overtreding waarop de strengere sanctie staat.

Het voorkomen van meervoudige overtredingen kan echter als een verzwarende omstandigheid worden beschouwd; b) als na de uitspraak in een eerste dopingpraktijk feiten worden ontdekt met betrekking tot een dopingpraktijk van de sporter die zich hebben voorgedaan vóór de kennisgeving met betrekking tot de eerste overtreding, wordt een aanvullende sanctie opgelegd op basis van de sanctie die had kunnen worden opgelegd als tegelijkertijd uitspraak was gedaan over beide overtredingen.Om te vermijden dat er verzwarende omstandigheden worden gevonden op grond van de vroeger gepleegde maar later ontdekte overtreding, moet de sporter vrijwillig en tijdig de eerdere dopingpraktijk bekennen na de kennisgeving van de overtreding waarvan hij eerst wordt beschuldigd. Dezelfde regel geldt ook als feiten worden ontdekt met betrekking tot nog een vroegere overtreding na de uitspraak in een tweede dopingpraktijk; 5° voor de toepassing van paragraaf 6 moeten alle dopingpraktijken plaatsvinden binnen dezelfde periode van acht jaar om als meervoudige overtredingen beschouwd te worden. § 7. De uitsluitingsperiode gaat in op de dag waarop tijdens een hoorzitting een uitsluiting wordt opgelegd. Elke periode van voorlopige schorsing die door de sporter wordt gevolgd, moet worden afgetrokken van de totale periode van uitsluiting die wordt opgelegd.

Van de regeling, vermeld in het eerste lid, kan door het bevoegde disciplinaire orgaan worden afgeweken in de volgende gevallen : 1° als de disciplinaire procedure of andere aspecten van de dopingcontrole aanzienlijke vertraging oplopen die niet aan de sporter te wijten is, kan het disciplinaire orgaan de uitsluitingsperiode op een vroegere datum laten ingaan, maar op zijn vroegst op de datum van de monsterneming, of op de laatste datum waarop een andere dopingpraktijk heeft plaatsgevonden;2° als de sporter onmiddellijk de dopingpraktijk bekent nadat de opdrachtgever hem met de dopingpraktijk heeft geconfronteerd, kan de uitsluitingsperiode op zijn vroegst aanvangen op de datum van de monsterneming of op de laatste datum waarop een andere dopingpraktijk heeft plaatsgevonden.In elk geval moet de sporter, als deze bepaling wordt toegepast, minstens de helft van de uitsluitingsperiode uitzitten, die begint op de datum waarop hij de opgelegde sanctie heeft aanvaard, de datum van de disciplinaire uitspraak van die sanctie of de datum waarop de sanctie wordt gewijzigd; 3° als een voorlopige schorsing wordt opgelegd en door de sporter wordt gerespecteerd, wordt de periode van voorlopige schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter wordt opgelegd;4° als een sporter vrijwillig en schriftelijk een voorlopige schorsing aanvaardt van de opdrachtgever, en vervolgens afziet van wedstrijddeelname, wordt die periode van vrijwillige voorlopige schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter wordt opgelegd.Een kopie van de vrijwillige aanvaarding van een voorlopige schorsing door de sporter moet onmiddellijk worden bezorgd aan alle partijen die recht hebben op de kennisgeving van een vermoedelijke dopingpraktijk; 5° de periode voor de datum van de inwerkingtreding van een voorlopige schorsing wordt nooit in mindering gebracht van een uitsluitingsperiode, ongeacht of de sporter ervoor heeft geopteerd om niet deel te nemen aan wedstrijden of door zijn team werd geschorst. § 8. Als een sporter die uitgesloten is verklaard, het verbod op deelname tijdens de uitsluiting, vermeld in artikel 96, overtreedt, begint de oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode opnieuw te lopen vanaf de datum van de overtreding. De nieuwe uitsluitingsperiode kan verkort worden overeenkomstig paragraaf 4, eerste lid, 1° of 2°, als de sporter aantoont dat hem geen of geen significante schuld of nalatigheid treft voor de overtreding van het verbod op deelname. Het bevoegde disciplinaire orgaan moet bepalen of de sporter het verbod op deelname heeft overtreden, en of een vermindering overeenkomstig paragraaf 4, eerste lid, 1° of 2° wenselijk is. § 9. Met het oog op de bepaling van de disciplinaire sanctie, kan in de gevallen vermeld in paragraaf 2, tweede lid, paragraaf 3, derde lid en paragraaf 4, eerste lid, 1° en 2° rekening worden gehouden met de minderjarigheid en het gebrek aan ervaring van de sporter. Afdeling 4. - Status tijdens de uitsluiting

Art. 96.Overeenkomstig artikel 41, § 1, 1° van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 mag geen enkele niet-elitesporter die uitgesloten is verklaard, tijdens de periode van uitsluiting in eender welke hoedanigheid deelnemen aan een sportactiviteit.

Een niet-elitesporter die een uitsluitingsperiode uitzit, blijft onderworpen aan dopingcontroles. HOOFDSTUK 1 0. - Handhaving

Art. 97.§ 1. De leidend ambtenaar van de NADO wijst de personeelsleden aan die moeten toezien op de naleving van de disciplinaire maatregelen overeenkomstig het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. § 2. De sportverenigingen verlenen hun medewerking aan de uitoefening van het toezicht. Ze bezorgen aan de personeelsleden, op hun eenvoudig verzoek, de nuttige stukken voor de uitvoering van de toezichtsopdracht. § 3. De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, nemen hun bevindingen op in een verslag. Een afschrift van het verslag wordt bezorgd aan de sportvereniging en eventueel aan de betrokken sporter.

Als het betrokken personeelslid vaststelt dat een sporter of begeleider het opgelegde verbod niet naleeft, bezorgt het personeelslid een afschrift van het verslag aan de voorzitter van het bevoegde disciplinaire orgaan.

De minister bepaalt de vorm van en de richtlijnen voor het verslag, vermeld in het eerste lid. HOOFDSTUK 1 1. - Aanwending van persoonsgegevens

Art. 98.§ 1. De informatie, verkregen krachtens het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 of dit besluit, kan alleen aan de volgende bestemmelingen meegedeeld worden : 1° de informatie, verkregen bij dopingcontroles : aan de door de NADO aangestelde controleartsen, de controlelaboratoria, de gecontroleerde sporter, de nationale en internationale sportvereniging waaronder de sporter ressorteert, publieke overheden, bevoegd voor dopingbestrijding, en het WADA;2° de informatie, verkregen bij TTN-aanvragen : aan de leden van de TTN-commissie en de geraadpleegde medische of wetenschappelijke deskundigen, de gecontroleerde sporter en zijn huisarts, publieke overheden, bevoegd voor dopingbestrijding, en het WADA;3° de verblijfsgegevens : aan de gecontroleerde sporter, de sportorganisaties en de publieke overheden, bevoegd voor dopingbestrijding, alsook het WADA. De minister kan ter zake bijkomstige bepalingen vaststellen. § 2. De disciplinaire uitsluitingen en voorlopige schorsingen van de niet-elitesporters en de elitesporters worden voor de duur ervan bekendgemaakt via de door de Vlaamse Regering opgerichte en beveiligde communicatiekanalen, vermeld in artikel 27 en 43 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, met het oog op het doen naleven van die uitsluitingen en schorsingen en het houden van toezicht daarop. De bekendmaking bevat : 1° de voornaam;2° de familienaam;3° geboortedatum van de sporter;4° het begin en het einde van de periode van uitsluiting of schorsing;5° de sportdiscipline waarin de overtreding is vastgesteld. De informatie, vermeld in het eerste lid, kan alleen toegankelijk worden gemaakt voor de personen en instanties, vermeld in paragraaf 1, 1° tot en met 3°. De minister kan, met het oog op de oprichting van de beveiligde communicatiekanalen, vermeld in het eerste lid, bijkomstige bepalingen vaststellen. § 3. De persoonsgegevens die met betrekking tot de begeleiders verzameld worden in het kader van de mededeling, vermeld in artikel 25, vierde lid van het voormelde decreet, worden verwerkt door de NADO. Ze worden alleen bewaard gedurende de behandeling van een geschil of als er een reden tot een geschil is. Zo niet worden de gegevens onmiddellijk vernietigd. § 4. De persoonsgegevens, vermeld in artikel 48, § 2, van het voormelde decreet, worden bewaard met toepassing van de bewaartermijnen uit de tabel, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

De persoonsgegevens in kwestie worden uiterlijk verwijderd op het einde van het trimester, namelijk op 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december, dat volgt op het einde van de aangegeven bewaartermijn.

Tijdens de duur van een disciplinaire procedure worden de bewaartermijnen verlengd voor de persoonsgegevens die betrokken zijn in die procedure. HOOFDSTUK 1 2. - Budgettaire bepalingen

Art. 99.Binnen de begrotingskredieten kan de minister, overeenkomstig artikel 49 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, maatregelen nemen om : 1° in fondsen te voorzien om een testprogramma voor alle sporten te ondersteunen of sportverenigingen en antidopingorganisaties bij te staan om dopingcontroles te financieren, door directe subsidies of beurzen, of door de erkenning van de kosten van dergelijke controles bij het vaststellen van de algemene subsidies of beurzen die toegekend zullen worden aan die organisaties;2° in fondsen te voorzien ter financiering of ondersteuning van het WADA en ter financiering van het "Fonds voor de Uitbanning van het Dopinggebruik in de Sport" als vermeld in artikel 17 van de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt in Parijs op 19 oktober 2005 in het kader van de UNESCO;3° in fondsen te voorzien ter ondersteuning of financiering van het wetenschappelijk onderzoek over dopinggebruik en de effecten ervan;4° stappen te zetten om sportgerelateerde financiële steun aan individuele sporters of begeleiders die geschorst of uitgesloten zijn als gevolg van een overtreding van een antidopingregel, te onthouden tijdens de duur van hun schorsing of uitsluiting;5° iedere sportvereniging of antidopingorganisatie die niet in overeenstemming is met de Code en de Internationale Standaarden of met een of meer bepalingen van dit voormelde decreet of met een of meer van de maatregelen die genomen zijn op grond van dit decreet, te onthouden van bepaalde of alle financiële of andere sportgerelateerde steun. De ondersteuning of financiering, vermeld in het eerste lid, 3° kan worden verleend als daartoe bij de NADO een aanvraag met een onderzoeksvoorstel wordt ingediend.

De minister kan de nodige maatregelen treffen ter uitvoering van deze bepaling.

Art. 100.De bedragen, vermeld in het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, volgen de ontwikkeling van het gezondheidsindexcijfer zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. De bedragen worden jaarlijks aangepast volgens de volgende formule : gezondheidsindex x (op 1 januari)/gezondheidsindex x-1 (op 1 januari). HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingsbepalingen

Art. 101.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, worden punt 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 17°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 27° en 28° opgeheven.

Art. 102.Artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 103.In titel II, hoofdstuk II van hetzelfde besluit worden afdeling II, die bestaat uit artikel 8 tot en met 11, afdeling III, die bestaat uit artikel 12 tot en met 14, afdeling IV, die bestaat uit artikel 15 tot en met 31, en afdeling VI, die bestaat uit artikel 33, opgeheven.

Art. 104.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt titel III, die bestaat uit artikel 34 tot en met 76, opgeheven.

Art. 105.In artikel 77, § 1, en § 2, 5° van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « de preventieve gezondheidscontrole, » opgeheven.

Art. 106.Artikel 79 en 80 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 107.In titel IV van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk V vervangen door wat volgt : « HOOFDSTUK V. - Mededeling van geplande sportactiviteiten ».

Art. 108.Artikel 84 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 84.Overeenkomstig artikel 12 van het decreet brengt de sportvereniging de administratie minstens veertien dagen op voorhand op de hoogte van alle geplande sportactiviteiten en van elke wijziging in die planning.

De mededeling, vermeld in het eerste lid, vermeldt : 1° aard van de geplande sportactiviteit;2° gemeente, precieze plaats, datum en aanvangsuur en waarschijnlijke duur van de geplande sportactiviteit;3° naam, adres en telefoonnummer van de afgevaardigde van de sportvereniging of, in voorkomend geval, van de organisator. De minister kan bijkomstige bepalingen vaststellen. ».

Art. 109.In artikel 93 van hetzelfde besluit wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 110.De bijlage bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 4. - Slotbepalingen

Art. 111.De besluiten, genomen ter uitvoering van het besluit van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, blijven van kracht totdat hun geldigheidsduur verstreken is of totdat ze opgeheven of gewijzigd worden.

De erkenningen van controleartsen, controledeskundigen en controlelaboratoria, genomen ter uitvoering van het besluit van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, blijven van kracht totdat hun huidig lopende geldigheidsduur verstreken is.

Art. 112.In dit besluit wordt verstaan onder dagen : kalenderdagen.

Een aangetekende brief wordt de eerste werkdag na de dag van de verzending ervan geacht ontvangen te zijn.

In het tweede en derde lid worden de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet als werkdag beschouwd.

Als een termijn in beginsel verstrijkt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt die termijn verlengd en verstrijkt hij pas op de eerstvolgende werkdag.

Art. 113.De minister kan de individuele beslissingsbevoegdheden die hem bij dit besluit worden verleend, delegeren aan een of meer personeelsleden van de NADO.

Art. 114.Het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 115.Dit besluit treedt in werking op 14 november 2012.

Art. 116.De Vlaamse minister, bevoegd voor medisch verantwoorde sportbeoefening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage 1 Tabel als vermeld in artikel 95, § 6

eerste overtreding/tweede overtreding

VSS

AGC

GSS

St

VS

HT

VSS

1 - 4

2 - 4

2 - 4

4 - 6

8 - 10

10 - lev

AGC

1 - 4

4 - 8

4 - 8

6 - 8

10 - lev

lev

GSS

1 - 4

4 - 8

4 - 8

6 - 8

10 - lev

lev

St

2 - 4

6 - 8

6 - 8

8 - lev

lev

lev

VS

4 - 5

10 - lev

10 - lev

lev

lev

lev

HT

8 - lev

lev

lev

lev

lev

lev


In de tabel voor de tweede dopingpraktijk wordt verstaan onder : 1° cijfers/« lev » : aantal jaren uitsluiting;2° - : tot;3° lev : levenslange;4° VSS (verminderde sanctie voor een specifieke stof overeenkomstig artikel 95, § 2, tweede lid) : de dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een verminderde sanctie overeenkomstig artikel 95, § 2, tweede lid, omdat er sprake is van een specifieke stof en de andere voorwaarden, vermeld in artikel 95, § 2, tweede lid, zijn vervuld;5° AGC (aangifteverzuim of gemiste controles) : de dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft overeenkomstig artikel 95, § 3, derde lid;6° GSS (verminderde sanctie in geval van geen significante schuld of nalatigheid) : de dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een verminderde sanctie conform artikel 95, § 4, 2°, omdat de sporter heeft aangetoond dat er sprake was van geen significante schuld of nalatigheid conform artikel 95, § 4, 2° ;7° St (standaardsanctie conform artikel 95, § 2 of artikel 95, § 3, eerste lid) : de overtreding van een antidopingregel wordt bestraft of zou moeten worden bestraft met een standaardsanctie van twee jaar conform artikel 95, § 2 of artikel 95, § 3, eerste lid;8° VS (verzwaarde sanctie) : de dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een verzwaarde sanctie conform artikel 95, § 5, omdat aan de voorwaarden van artikel 95, § 5 is voldaan;9° HT (handel of poging tot handel en toediening of poging tot toediening) : de dopingpraktijk wordt of zou moeten worden bestraft met een sanctie conform artikel 95, § 3, tweede lid. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende de uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.

Brussel, 19 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage 2. - Bewaartermijnen als vermeld in artikel 98, § 4

module

gegevens

bewaartermijnen

* 1 - Elitesporter (art. 16 besluit)

De hierna vermelde bewaartermijnen beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat de sporter niet langer deel uitmaakt van de groep die is onderworpen aan de dopingcontroles van de ADO :

voor- en achternaam geboortedatum sport/discipline geslacht

onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt

telefoon- of gsm-nummer elektronisch adres domicilieadres

8 jaar 8 jaar 8 jaar

* 2 - Verblijfsgegevens (behalve voor het programma van het biologisch paspoort van de sporter)

De hierna vermelde bewaartermijnen beginnen te lopen vanaf de datum waarop de gegevens betrekking hebben.

verblijfsgegevens art. 21 Antidopingdecreet van 25 mei 2012 aangifteverzuim gemiste dopingtest

18 maanden 18 maanden 18 maanden

* 3 - TTN


formulier van toekenning/weigering van TTN

8 jaar vanaf de datum van de goedkeuring of weigering van de TTN

medische informatie die als bewijs dient voor de TTN informatie van de TTN die niet werd vermeld : (i) op het formulier van toekenning/weigering; of (ii) in de medische informatie die als bewijs dient voor de TTN

18 maanden vanaf het einde van de geldigheid van de TTN 18 maanden vanaf het einde van de geldigheid van de TTN

* 4 - Dopingcontroles

De hierna vermelde bewaartermijnen beginnen te lopen vanaf de datum waarop het document is gecreëerd. Als er een mogelijkheid tot schending van de antidopingregels is, als er een afwijkend of atypisch analyseresultaat is, of als het monster wordt opgeslagen voor mogelijke bijkomende controle of in het kader van een paspoortprogramma, geldt de tweede vermelde termijn van 8 jaar.

informatie met betrekking tot de controleopdracht

18 maanden/8 jaar

dopingcontroleformulier beheersketenformulier

18 maanden/8 jaar 18 maanden/8 jaar

* 5 - Monsters

De monsters zijn anoniem en kunnen onbeperkt bewaard worden voor wetenschappelijke doeleinden. In geval van een afwijkend analyseresultaat, of indien het monster niet meer anoniem is, is de maximum bewaartermijn acht jaar.

A-monster

onbeperkt/8 jaar

B-monster

onbeperkt/8 jaar

* 6 - Controleresultaten/ Beheer van de analyseresultaten (formulieren/ documentatie)

De hierna vermelde bewaartermijnen beginnen te lopen vanaf het opstellen van de documenten die als bewijs dienen.

negatieve analyseresultaten

8 jaar

afwijkend analyseresultaat

8 jaar

atypisch analyseresultaat

8 jaar

* 7 - Disciplinaire beslissingen


disciplinaire beslissingen

voorlopige schorsingen en disciplinaire sancties

onbeperkt

relevante documenten/dossiers die als bewijs dienen

onbeperkt

* 8 - Biologisch paspoort van de sporter


analyseresultaten

analyseresultaten

8 jaar vanaf de datum van het verkrijgen van de analyseresultaten

verblijfsgegevens

verblijfsgegevens

8 jaar vanaf de datum waarop de verblijfsgegevens betrekking hebben


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende de uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.

Brussel, 19 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^