Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 oktober 2012
gepubliceerd op 22 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013

bron
vlaamse overheid
numac
2012206606
pub.
22/11/2012
prom.
19/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 OKTOBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 2012;

Gelet op het advies 51.833/1 van de Raad van State, gegeven op 20 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.§ 1. Het totale pakket subsidieerbare uren voor de organisatie van voortrajecten voor het schooljaar 2012-2013 wordt vastgelegd op 191 676 uur. § 2. Een eerste pakket bestaat uit 172 508,40 uur.

Van dat pakket wordt de subsidie per gepresteerd deelnemersuur en de subsidie per uur van het forfaitaire gedeelte bij de voortrajecten bepaald op 11,45 euro per uur.

Het gewaarborgde forfait, vermeld in artikel 100, zevende lid, van het decreet, wordt gevormd door 60 % van het totale aantal uren van het eerste pakket uren dat de Vlaamse Regering aan het project heeft toegewezen, te vermenigvuldigen met 11,45 euro per uur.

De subsidiëring op basis van het aantal gepresteerde deelnemersuren, vermeld in artikel 100, zevende lid, van het decreet, wordt berekend door het aantal effectief gepresteerde uren van de resterende 40 % van het totale aantal uren van het eerste pakket uren dat de Vlaamse Regering aan het project heeft toegewezen, te vermenigvuldigen met 11,45 euro per uur. § 3. Een tweede pakket bestaat uit 19 167,60 uur. Het kan alleen worden toegekend aan organisatoren die uit het eerste pakket, vermeld in paragraaf 2, uren hebben ontvangen waarin het gewaarborgde forfait is vervat.

De subsidiëring op basis van het aantal gepresteerde deelnemersuren, vermeld in artikel 100, zevende lid, van het decreet, wordt berekend door het aantal effectief gepresteerde uren van het totale aantal uren van het tweede pakket uren dat de Vlaamse Regering aan het project heeft toegewezen, te vermenigvuldigen met 14 euro per uur.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012 en treedt buiten werking op 31 augustus 2013.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^