Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 september 2008
gepubliceerd op 29 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het bouwverbod, vermeld in artikel 52 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, met betrekking tot het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D ene

bron
vlaamse overheid
numac
2008036260
pub.
29/10/2008
prom.
19/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het bouwverbod, vermeld in artikel 52 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, met betrekking tot het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D enerzijds, en delen van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F anderzijds


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 52 ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1993 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 21 oktober 1997 en 18 juni 2002, op artikel 53, ingevoegd bij decreet van 14 juli 1993, en op artikel 54, ingevoegd bij decreet van 14 juli 1993 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994 en 29 november 1995;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, bekrachtigd bij het decreet van 21 december 1994;

Gelet op het decreet van 21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 19 juli 2007;

Gelet op het advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, gegeven op 27 september 2007, en aangevuld op 21 april 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 augustus 2008;

Overwegende dat een deel van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D enerzijds, en een deel van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F anderzijds, definitief is aangewezen als beschermd duingebied bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 1994, en dat de bescherming werd bekrachtigd bij het decreet van 21 december 1994;

Overwegende dat de betreffende kadastrale percelen voor twee derde volle eigendom en een derde vruchtgebruik toebehoren aan de heer graaf Leopold Lippens, die woont in de Zoutelaan 248, 8300 Knokke-Heist, en voor een derde blote eigendom aan de heer Valery Lippens, die op hetzelfde adres woont;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 52, § 1, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud de aanwijzing als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied vanaf de publicatie een volledig bouwverbod inhoudt, ongeacht de bestemming van het goed volgens de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening, of volgens de verleende verkavelingsvergunningen;

Overwegende dat het recht op schadevergoeding met toepassing van artikel 54, § 2, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud is ontstaan ingevolge de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest in de loop van de maand september 2007;

Overwegende dat de heer graaf Leopold Lippens een aanvraag tot schadevergoeding in het kader van de Duinendecreten heeft ingediend op 7 januari 2007 en dat die aanvraag werd vervolledigd op 3 oktober 2007;

Overwegende dat de heer Leopold Lippens in zijn op 30 oktober 2007 door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ontvangen brief, verzoekt om, aansluitend bij zijn eerdere aanvraag, tevens de toegangsweg tot zijn woning uit de bescherming te willen lichten;

Overwegende dat bij de cartografische aanduiding van de beschermde duingebieden de op het ogenblik van die aanduiding nog in gebruik zijnde gebouwen grafisch uit de bescherming werden uitgesloten, maar dat de toegangswegen en opritten naar die uitgesloten gebouwen wel mee werden opgenomen in de beschermde duingebieden teneinde, ten behoeve van een zo goed mogelijke bescherming van de open ruimte in de Maritieme Duinstreek, uit te sluiten dat bouwvergunningsplichtige activiteiten met betrekking tot die toegangswegen en opritten zouden mogelijk zijn;

Overwegende dat de uitsluiting van bouwvergunningsplichtige activiteiten het gewone onderhoud van die toegangswegen en opritten niet verhindert;

Overwegende dat om die redenen de toegangsweg gelegen op het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F niet uit het beschermd duingebied gelicht kan worden;

Overwegende dat de weergave van de villa die eigendom is van de heer graaf Lippens en kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D, op de NGI-topografische kaart, kaartblad 5/6 'Westkapelle', editie 1985 (zijnde het kaartblad dat bij de opmaak van de plannenbijlagen bij het voormelde beschermingsbesluit van 16 november 1994 werd gebruikt voor de aanwijzing als beschermd duingebied), niet overeenstemt met de toestand van de bij de totstandkoming van de Duinendecreten aanwezige rechtmatig vergunde gebouwen;

Overwegende dat ten gevolge van de voormelde incoherentie tussen de weergave van de villa van de heer graaf Lippens op de topografische kaart in 1985 en de toestand ervan zoals rechtmatig vergund anno 1993, een rechtmatig vergund deel van de villa binnen het beschermde duingebied is komen te liggen;

Overwegende dat de prefab zwemkom, die de heer graaf Lippens, conform een vóór de totstandkoming van de Duinendecreten verkregen vergunning, plaatste op het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F, niet is weergegeven op de NGI-topografische kaart, kaartblad 5/6 'Westkapelle', editie 1985;

Overwegende dat voormelde NGI-topografische kaart bijgevolg niet in overeenstemming is met de toestand van de bij de totstandkoming van de Duinendecreten aanwezige rechtmatig vergunde prefab zwemkom;

Overwegende dat ten gevolge van de voormelde incoherentie tussen het ontbreken van de zwemkom op de topografische kaart in 1985 en de rechtmatig vergunde plaatsing ervan vóór 1993, de betreffende zwemkom binnen het beschermde duingebied is komen te liggen;

Overwegende dat uit de voorbereidende werkzaamheden van de Duinendecreten van 14 juli 1993, 21 december 1994 en 29 november 1995 blijkt dat de op het ogenblik van de totstandkoming van de Duinendecreten in gebruik zijnde rechtmatig vergunde gebouwen en infrastructuurwerken, met uitsluiting van de hiervoor aangehaalde opritten en toegangswegen, niet zouden worden opgenomen in de afbakening van het beschermde duingebied;

Overwegende dat artikel 54, § 7, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud bepaalt dat aan de verplichting tot schadevergoeding kan worden voldaan door een met redenen omkleed besluit van de Vlaamse Regering, en na advies van het Instituut voor Natuurbehoud, houdende opheffing van het bouwverbod, vermeld in artikel 52 van voormelde wet, voor het perceel in kwestie;

Overwegende dat aan de in de vorige paragraaf aangehaalde adviesvereiste werd voldaan door een advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dat werd verkregen op 27 september 2007, en dat dit advies werd aangevuld op 21 april 2008;

Overwegende dat het voormelde advies, inclusief de bijbehorende aanvulling, voorstelt om de afbakening van het beschermde duingebied ter hoogte van de betreffende percelen in de Zouteduinen in Knokke-Heist aan te passen conform de kaart die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, zodat het in gebruik zijnde rechtmatig vergunde gebouw, kadastraal bekend als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D, inclusief een beperkte perimeter rond het gebouw die zich bevindt op het omliggende perceel, kadastraal bekend als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F, alsook de op het laatst genoemde perceel conform een rechtmatig verkregen vergunning geplaatste prefab zwemkom, uit het beschermde duingebied worden gelicht;

Overwegende dat conform dat advies, inclusief de bijbehorende aanvulling, het bouwverbod, vermeld in artikel 52, § 1 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, moet worden opgeheven voor het gebouw enerzijds, zijnde gelegen op het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D, en anderzijds voor delen van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Het bouwverbod, vermeld in artikel 52, § 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, wordt opgeheven voor het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D enerzijds, en voor delen van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F anderzijds.

Het voormelde perceel en het deel van het perceel waarvoor het bouwverbod wordt opgeheven, zijn met grijswaarden weergegeven op de kaart die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het bouwverbod, vermeld in artikel 52 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, met betrekking tot het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D enerzijds, en delen van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F anderzijds De kaart zoals bepaald in artikel 1, tweede lid, van het in de titel van deze bijlage vernoemde besluit, betreft Knokke-Heist, 2e Afdeling, Sectie F, en wordt hierbij weergegeven.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende opheffing van het bouwverbod, vermeld in artikel 52 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud met betrekking tot het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D enerzijds en deel van het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 496 F anderzijds.

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^