Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 september 2008
gepubliceerd op 21 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang

bron
vlaamse overheid
numac
2008204070
pub.
21/11/2008
prom.
19/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen sluiten houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2002 en 2 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 27/04/2001 numac 2001035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001035370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen sluiten houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, inzonderheid op artikel 8, 7°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 27/04/2001 numac 2001035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001035370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen sluiten houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, inzonderheid op artikel 11, 5°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036492 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen sluiten houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002, 13 juni 2003 en 1 oktober 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004036633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004036633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches sluiten houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang sluiten houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte opvang, inzonderheid op artikel 8, § 1 en § 3, en op artikel 21;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin, gegeven op 30 mei 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juni 2007;

Gelet op het advies 44.771/3 van de Raad van State, gegeven op 15 juli 2008;

Gelet op de formaliteiten die voorgeschreven zijn door richtlijn 98/34/CE van het Europees Parlement en de Raad, die in een informatieprocedure voorziet op het gebied van normen en technische voorschriften;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° voorziening : gebouw of gedeelte van een gebouw waarin groepsopvang plaatsvindt.Daaronder worden niet alleen de leef- en rustruimtes van de kinderen verstaan, maar ook alle andere lokalen, bijvoorbeeld de hal, berging, keuken, personeelslokalen, kelder, zolder, technische ruimten, trappen en evacuatiewegen. Evacuatiewegen die bestemd zijn voor de voorziening kunnen gemeenschappelijk gebruikt worden en behoren daardoor niet noodzakelijk tot de voorziening, maar voldoen wel aan de voorwaarden van dit besluit; 2° kleine voorziening : voorziening met een capaciteit van negen tot en met vijfentwintig kinderen;3° middelgrote voorziening : voorziening met een capaciteit van zesentwintig tot en met vijftig kinderen;4° grote voorziening : voorziening met een capaciteit van minstens eenenvijftig kinderen;5° capaciteit : aantal plaatsen als vermeld op het attest van toezicht of vastgelegd bij de erkenningsbeslissing, of zoals vermeld op de aanvraag;6° groepsopvang : opvang van minstens negen kinderen op hetzelfde moment;7° opvang : de voorschoolse en buitenschoolse opvang van kinderen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen sluiten houdende de regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen;8° nachtopvang : groepsopvang die 's nachts plaatsvindt;9° Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin, opgericht krachtens het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;10° federale basisnormen : de specificaties waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;11° veilige verzamelplaats : een verzamelplaats die voldoende groot is om de geëvacueerde personen te verzamelen en die op voldoende afstand van het geteisterde gebouw ligt;12° ARAB : het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;13° CODEX : de Codex Welzijn op het Werk;14° AREI : het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Voor aanvullende terminologie is bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen toepasselijk. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op alle voorzieningen die bestemd zijn voor groepsopvang onder toezicht van of erkend door Kind en Gezin.

De voorzieningen voldoen aan de federale basisnormen, als ze onder het toepassingsgebied ervan vallen, en aan de voorwaarden van dit besluit.

De voorzieningen die niet onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen, voldoen aan de voorwaarden van dit besluit, en bijkomend aan de minimumvoorwaarden, vastgelegd in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

De voorzieningen voldoen daarnaast aan andere normeringen met betrekking tot de brandveiligheid zoals vervat in het ARAB, de CODEX en het AREI, als ze onder het toepassingsgebied vallen.

Art. 3.De voorzorgsmaatregelen worden getroffen om brand te voorkomen. De bouwplannen van hetzij de nieuwbouw, hetzij de verbouwingswerken, die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid, alsook de beschrijving van de gebruikte materialen, kunnen vooraf voor advies aan de bevoegde brandweerdienst voorgelegd worden.

Art. 4.Er is een brandweerverslag vereist : 1° bij een eerste erkenning of attest van toezicht;2° bij een capaciteitswijziging van de erkenning of van het attest van toezicht die invloed heeft op de voorwaarden van dit besluit;3° bij verbouwingswerken die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid;4° om de tien jaar. Het brandweerverslag bevat een volledig overzicht van de toepasselijke artikels van dit besluit met een duidelijke formulering van de opmerkingen. Het brandweerverslag vermeldt ook de capaciteit.

Een bijkomend brandweerverslag kan gevraagd worden ter staving van maatregelen genomen om te verhelpen aan tekorten vermeld in een voorgaand brandweerverslag. HOOFDSTUK III. - Controle en onderhoud

Art. 5.Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de aangegeven termijnen worden uitgevoerd door de personen of instellingen, vermeld in de onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Alle documenten die verband houden met controle en onderhoud, worden in een veiligheidsregister gebundeld. Dat veiligheidsregister moet permanent in de voorziening ter inzage van de bevoegde instanties liggen.

Vooraleer de opvang start moeten de volgende documenten in het veiligheidsregister aanwezig zijn, voor zover ze van toepassing zijn : 1° een keuringsverslag van alle elektrische laagspanninginstallaties voor drijfkracht, verlichting, veiligheidsverlichting en signalisatie. Het keuringsverslag is niet ouder dan 5 jaar en werd afgeleverd door een geaccrediteerde instelling. De installatie voldoet aan de voorschriften van de wettelijke en reglementaire teksten en aan het AREI, ongeacht het jaar van inbedrijfstelling; 2° een keuringsverslag van de elektrische hoogspanningsinstallaties, afgeleverd door een geaccrediteerde instelling;3° een keuringsverslag van de branddetectie-installatie en het manuele alarmsysteem, afgeleverd door een bevoegde instelling;4° een schriftelijke controlelijst opgesteld door de voorziening van de autonome rookmelders;5° een keuringsverslag van de liftinstallatie, afgeleverd door een geaccrediteerde instelling volgens de vigerende wetgeving;6° een schriftelijk bewijs dat de in gebruik zijnde rookkanalen en schoorstenen van de gebouwen die met vloeibare en fossiele brandstoffen worden verwarmd, gecontroleerd en gereinigd zijn.Dat bewijs is afgeleverd door een bevoegde instelling; 7° een keuringsverslag van de verwarmingsinstallatie, inclusief de warmwatertoestellen, afgeleverd door een bevoegde instelling of door een gehabiliteerd installateur;8° een keuringsverslag voor gas-, gasolie- en propaangasinstallaties volgens de vigerende wetgeving;9° een schriftelijk bewijs van de controle van de brandbestrijdingsmiddelen, afgeleverd door een bevoegde instelling;10° een schriftelijk bewijs dat sommige medewerkers, die vooraf werden aangewezen wegens de permanentie en de aard van hun functies, geoefend zijn in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de voorziening.Alle medewerkers moeten over de gevaren en de preventie van brand in de voorziening ingelicht zijn. HOOFDSTUK IV. - Evacuatieplan en interventiedossier

Art. 7.Vooraleer de opvang start is een evacuatieplan en een interventiedossier aanwezig.

Er wordt een veilige verzamelplaats bepaald in overleg met de brandweer.

Er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden, waarna de doelmatigheid van het evacuatieplan en het interventiedossier zo nodig wordt bijgestuurd.

De evacuatieplannen worden aangebracht op plaatsen in overleg met de brandweerdiensten. Het interventiedossier is steeds beschikbaar voor de brandweerdiensten. HOOFDSTUK V. - Detectie, melding, waarschuwing, alarm, evacuatie en brandbestrijdingsmiddelen

Art. 8.§ 1. Elke voorziening beschikt over een permanent gebruiksklaar telefoontoestel op een vaste plaats.

De richtlijnen voor een melding aan externe hulpdiensten zijn duidelijk aangegeven bij elk punt vanwaar een noodmelding kan worden gedaan.

Die richtlijnen omvatten een standaardboodschap en de telefoonnummers van de belangrijkste hulpdiensten. § 2. Elke voorziening beschikt over een specifiek waarschuwingsplan met vermelding van : 1° de personen die gewaarschuwd moeten worden bij het begin van een brand, met vermelding van ten minste één telefoonnummer;2° de te gebruiken brandbestrijdingsmiddelen en hun locatie.

Art. 9.Elke voorziening beschikt over brandbestrijdingsmiddelen. De keuze, het aantal en de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst, en zijn afhankelijk van de aard en de omvang van het risico.

Art. 10.Elke voorziening moet afhankelijk van de capaciteit, de opvangsoort en de aard van het gebouw minstens beschikken over autonome rookmelders, een manueel alarmsysteem, een branddetectie-installatie en uitgangen zoals hierna aangegeven : 1° voor voorzieningen die onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen, geldt de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° voor voorzieningen die niet onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen, geldt de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° voor voorzieningen met nachtopvang geldt de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment.Voor de bouwlagen of compartimenten die niet op het evacuatieniveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met het evacuatieniveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw die voldoen aan de voorwaarden van dit besluit.

Bij minimaal twee uitgangen moeten er steeds twee uitgangen zijn op elke bouwlaag en per compartiment van de voorziening waar kinderen verblijven. De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment of van de bouwlaag.

Geen enkele voorziening mag zich bevinden op een bouwlaag hoger dan 25 meter.

Art. 11.De autonome rookmelders worden in alle lokalen geplaatst, volgens de volgende leidraad : 1° zo veel mogelijk in het midden van het plafond;2° op meer dan 30 cm van de randen van het plafond en van de hoeken;3° op muren : in de zone tussen 15 en 30 cm van het plafond en op 30 cm van de hoeken. Rookmelders van het ionische type zijn niet toegestaan omdat ze werken op basis van een radioactief bestanddeel.

Art. 12.§ 1. Een manueel alarmsysteem dat aangesloten is op een interne alarmcentrale, bestaat uit een aantal drukknoppen en een alarminrichting.

De drukknoppen staan op goed zichtbare of degelijk gemerkte plaatsen en zijn in alle omstandigheden makkelijk bereikbaar. Ze worden onder andere geplaatst in de nabijheid van de doorgangen die naar buiten leiden, op de overlopen en in de gangen. Ze worden zo geplaatst dat ze de circulatie niet hinderen en niet beschadigd kunnen worden.

De alarminrichtingen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst. Op iedere bouwlaag waar kinderen verblijven, moet er minstens één drukknop aanwezig zijn. Als de alarminrichtingen zich buiten bevinden, zijn ze minstens spatwaterdicht. § 2. Alarminrichtingen (sirene) worden zo opgevat dat : 1° signalen niet met andere signalen kunnen worden verward;2° ze overal in het gebouw kunnen worden gehoord;3° ze in geval van defect van de normale stroombron, hun voeding krijgen via een autonome stroombron;4° ze verbonden zijn met een centrale.

Art. 13.Een branddetectie-installatie met centrale bestaat uit een aantal branddetectoren, verbonden met een interne centrale, in alle lokalen die deel uitmaken van de voorziening. Bij de keuze van het type van detectoren moet rekening gehouden worden met de aard, het risico en de omgevingsvoorwaarden.

De centrale is aangepast aan de detectoren en minstens uitgerust met : 1° een optisch signaal dat de inbedrijfstelling van de installatie aangeeft;2° een akoestisch waarschuwingssignaal;3° een optisch waarschuwingssignaal dat het mogelijk maakt de plaats waar de brand is ontstaan, te lokaliseren.Die lokalisering van de brand moet op zijn minst per bouwlaag mogelijk zijn; 4° een akoestisch en optisch storingssignaal dat verschilt van het waarschuwingssignaal bij brand;5° een alarmsignaal dat niet verward kan worden met andere signalen en overal in het gebouw gehoord kan worden. De centrale wordt gevoed door het openbare elektriciteitsnet en wordt beveiligd met afzonderlijke zekeringen. Als het openbare elektriciteitsnet uitvalt, zorgt een secundaire stroombron automatisch voor de voeding van de installatie.

Er zijn geen autonome rookmelders verplicht als er een branddetectie-installatie met centrale aanwezig is. HOOFDSTUK VI. - Constructievoorschriften voor compartimenten, sommige lokalen, technische ruimten en materialen

Art. 14.Voorzieningen die in een groter geheel gelegen zijn, vormen een compartiment. De wanden van het compartiment hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van het compartiment hebben een Rf 1/2 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. Als compartimentering van de voorziening niet mogelijk is, voldoet het volledige gebouw aan alle voorwaarden van dit besluit.

Art. 15.De oppervlakte van de compartimenten bedraagt maximaal 750 m2.

De wanden van het compartiment hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van het compartiment hebben een Rf 1/2 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.

Art. 16.De wanden van de lokalen van middelgrote en grote voorzieningen die was- of droogmachines bevatten, hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van die lokalen hebben een Rf 1/2 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.

Art. 17.De wanden die de keuken begrenzen van middelgrote en grote voorzieningen hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van de keuken hebben een Rf 1/2 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.

De keukens van kleine voorzieningen en aanrechtkeukens hoeven niet aan die bepalingen te voldoen. Een aanrechtkeuken is een keuken die bestemd is voor het beperkt bereiden van koude en warme maaltijden met behulp van apparaten die zich na verloop van tijd automatisch uitschakelen, bijvoorbeeld een waterkoker, toaster of microgolfoven, en voor het bewaren van etenswaren, bijvoorbeeld een koelkast.

Toestellen met een open vlam en met een vermogen van meer dan 0,8 kW zijn uitgesloten in een aanrechtkeuken, zoals een gasvuur, een elektrische kookplaat, een oven.

Art. 18.Bij alle trappen van elke voorziening wordt, naast de gebruikelijke leuning aan één van de zijden, een extra handgreep geplaatst op 60 cm hoogte, als die trap bij evacuatie door kinderen wordt gebruikt.

Op elk punt waar het risico op vallen bestaat, is een balustrade of een wand aangebracht van minstens 110 cm hoogte.

Als de leuningen of balustrades bestaan uit verticale spijlen, bedraagt de tussenruimte maximaal 8 cm en bedraagt de diameter minstens 1,25 cm. Horizontale tussenregels zijn niet toegestaan.

Art. 19.Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet als plafondbekleding gebruikt worden.

Gemakkelijk brandbaar textiel en brandbare kunststoffen mogen in de voorzieningen noch als decoratie, noch als bouwmateriaal gebruikt worden.

Art. 20.Centrale verwarming is verplicht, behalve bij elektrische verwarming.

Art. 21.Het gebruik van gas in verplaatsbare recipiënten is verboden. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 22.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036492 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen sluiten houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002, 13 juni 2003 en 1 oktober 2004;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang sluiten houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004036633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches sluiten;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004036633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches sluiten houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches.

Art. 23.De voorzieningen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend zijn of onder toezicht staan van Kind en Gezin, beschikken over een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit om aan de nieuwe normen te voldoen.

Art. 24.Als een initiatief niet kan voldoen aan een of meer specificaties van dit besluit, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, afwijkingen toestaan op advies van de technische commissie brandveiligheid voor de kinderopvang.

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau, vereist in de voorschriften waarvoor een afwijking wordt gevraagd.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 26.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE

Bijlage Minimumvoorwaarden voor de gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen als vermeld in artikel 2, derde lid HOOFDSTUK I. - Toegangswegen

Artikel 1.De voorziening moet bereikbaar zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten, zodat de brandbestrijding en de redding er normaal uitgevoerd kunnen worden.

Het aantal toegangswegen en het tracé van de toegangswegen worden bepaald in overleg met de brandweer. HOOFDSTUK II. - Evacuatiewegen en trappen

Art. 2.De nuttige breedte bedraagt minstens 70 cm voor de evacuatiewegen en de deuren, en minstens 60 cm voor de vluchtterrassen. De mogelijke vergrendeling van de deuren op de evacuatiewegen mag de evacuatie niet onnodig belemmeren.

Art. 3.De trappen die gebruikt worden bij evacuatie, hebben de volgende kenmerken : 1° net als de overlopen hebben ze een stabiliteit bij brand van Rf 1/2 h of bestaan ze uit beton of metselwerk.Als de trappen niet voldoen aan een stabiliteit bij brand van Rf 1/2 h of niet bestaan uit beton of metselwerk, moet de onderzijde van de trap bekleed worden met brandwerende beplating. De materialen en de uitvoering moeten analoog zijn aan die van een getest plafond met brandweerstand Rf 1/2 h; 2° de trappen zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen.Voor de trappen met een nuttige breedte kleiner dan 120 cm is één leuning voldoende, als er geen gevaar is om te vallen; 3° de aantrede van de treden bedraagt op elk punt minimaal 17 cm;4° de optrede van de treden mag niet meer dan 20 cm bedragen;5° de trap mag een maximale hellingshoek van 45 ° hebben;6° de trappen zijn van het "rechte" type.Wenteltrappen worden toegestaan als ze verdreven treden hebben en als hun treden, naast de bovenvermelde vereisten, minstens 20 cm aantrede hebben op de looplijn; 7° de nuttige breedte van de trappen bedraagt minstens 70 cm. Buitentrappen die gebruikt worden voor evacuatie, hebben de volgende kenmerken : 1° de trappen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau;2° de voorschriften voor de trappen zijn op die buitentrappen van toepassing.Er wordt geen stabiliteit bij brand vereist, maar ze zijn gemaakt van een niet-brandbaar materiaal; 3° het compartiment en een buitentrap worden met elkaar verbonden door een deur of via een of meer vluchtterrassen;4° voor de verbinding tussen het evacuatieniveau en de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag mag een trap of een gedeelte van een trap gebruikt worden die inschuifbaar of geleed is. HOOFDSTUK III. - Technische lokalen

Art. 4.Voor de stooklokalen gelden de volgende regels : 1° er moet een degelijke verluchting zijn in het stooklokaal, afhankelijk van de installatie;2° is het totale nuttige warmtevermogen van de generatoren, opgesteld in de stookplaats : a) kleiner dan 30 kW : dan gelden geen specifieke voorwaarden;b) gelijk aan of groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW, dan vormen de stooklokalen een compartiment.De wanden van het compartiment hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van dat compartiment hebben een Rf 1/2 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand; c) gelijk aan of groter dan 70 kW, dan vormen die stooklokalen een compartiment.De wanden van het compartiment hebben een Rf 2 h. De deuren van dat compartiment hebben een Rf 1 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand; 3° de installaties voor opslag en ontspanning van vloeibaar petroleumgas liggen buiten het gebouw. Transformatorlokalen beantwoorden aan de federale basisnormen. HOOFDSTUK IV. - Veiligheidsverlichting en signalisatie

Art. 5.De signalisatie voldoet aan de federale basisnormen.

Art. 6.Elke voorziening beschikt over veiligheidsverlichting die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt als de stroom uitvalt.

Minstens moeten er armaturen aangebracht worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden.

Als daarmee de verlichtingssterkte niet volstaat om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen, moet de veiligheidsverlichting verder uitgebreid worden op advies van de brandweerdiensten. De veiligheidsverlichting moet minstens gedurende één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^