Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 april 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integ

bron
vlaamse overheid
numac
2007035860
pub.
26/06/2007
prom.
20/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's Integrale Jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming Integrale Jeugdhulp, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 en 31 maart 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 april 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een besluitwijziging onverwijld moet worden genomen, om de continuïteit te kunnen verzekeren van een efficiënte en effectieve participatie van de minderjarigen in het beleidsproces Integrale Jeugdhulp;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° vier vertegenwoordigers van minderjarigen;»; 2° in § 2 worden de woorden « De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers » vervangen door de woorden « De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers, behalve als ze minderjarig zijn »;3° in § 2 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° de vertegenwoordigers van minderjarigen : één afgevaardigde van de Vlaamse Jeugdraad en een minderjarige op voordracht van de Vlaamse Jeugdraad, één afgevaardigde van de Vlaamse Scholierenkoepel en een minderjarige op voordracht van de Vlaamse Scholierenkoepel;».

Art. 2.Aan artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 3° op gefundeerd verzoek van de voordragende representatieve organisatie. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 april 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^