Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 december 2013
gepubliceerd op 27 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Platt

bron
vlaamse overheid
numac
2013036180
pub.
27/12/2013
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 september 2013;

Gelet op advies 54.474/3 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2008, 4 februari 2011, 20 april 2012 en 25 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het vijfde lid wordt opgeheven; 2° het bestaande zevende lid, dat het zesde lid wordt, wordt vervangen door wat volgt : "Tijdens de looptijd van een verbintenis tot toepassing van de agromilieumaatregel, vermeld in artikel 2, 5°, breidt de landbouwer zijn lopende verbintenis uit als hij het aantal dieren waarop de verbintenis betrekking heeft, verhoogt met maximaal 20%."; 3° in het bestaande veertiende lid, dat het dertiende lid wordt, wordt het cijfer "4" vervangen door het cijfer "3"; 4° aan het bestaande veertiende lid, dat het dertiende lid wordt, wordt de volgende zin toegevoegd : "Voor de verbintenissen tot toepassing van de agromilieumaatregelen, vermeld in artikel 2, 4°, komt alleen de volledig ingezaaide oppervlakte in aanmerking voor de subsidie." 5° er worden een veertiende en een vijftiende lid toegevoegd, die luiden als volgt : "Voor de agromilieumaatregelen vermeld in artikel 2, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°, kunnen vanaf 1 januari 2014 geen nieuwe verbintenissen worden gesloten. De looptijd van de volgende verbintenissen die eindigen op 31 december 2013 kan worden verlengd met één jaar : 1° verbintenissen tot toepassing van de agromilieumaatregelen, vermeld in artikel 2, 1°, 4° en 6° ; 2° verbintenissen tot toepassing van de agromilieumaatregelen, vermeld in artikel 2, 5°, voor het houden van dieren van de met uitsterven bedreigde lokale veerassen, vermeld in bijlage II.".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2008, 4 februari 2011, 20 april 2012 en 25 januari 2013, wordt paragraaf 5 opgeheven.

Art. 3.In artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 en 20 april 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, wordt de zin "Deze bewijzen worden gedurende minstens 5 jaar bewaard en bij controle voorgelegd;" opgeheven; 2° punt 6° wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2013.

De Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Kris PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^