Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 december 2013
gepubliceerd op 16 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2013036222
pub.
16/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013, artikel 56;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 december 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel : (in duizend EUR)

begrotingsartikel

basisallocatie

krediet- soort

van

naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0/1CB-G-2-Z/PR

CB0 CB024 0100

VAK

83.472


VEK

83.472


LB0/1LC-H-2-X/IS

LB0 LC146 6131

VAK

83.472


VEK

83.472

totaal

83.472

83.472

83.472

83.472


Herverdelingsregels tussen kredietsoorten : (1) VEK = correlatief krediet (VAK/VEK);(2) VAK = MAC.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^