Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 december 2013
gepubliceerd op 27 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs wat de kandidaatstelling en de verkiezing van de kandidaten betref

bron
vlaamse overheid
numac
2014035067
pub.
27/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs wat de kandidaatstelling en de verkiezing van de kandidaten betreft


De Vlaamse Regering, Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 31, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het voorstel van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, gedaan op 20 september 2013;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2013;

Gelet op advies nr. 54.655/1 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende de vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 wordt een artikel 8/1 ingevoegd dat luidt als volgt : "

Art. 8/1.De kandidaat geeft aan voor welke geleding hij wil opkomen.

Hij kan slechts voor één geleding opkomen.".

Art. 2.In artikel 12 van hetzelfde besluit gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : " § 3. Elk aanwezig lid van de schoolraad brengt voor de betreffende geleding zijn stem uit door het stemvak van maximaal vijf kandidaten aan te kruisen.".

Art. 3.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006, worden de woorden "één kandidaat" vervangen door de woorden "vijf kandidaten".

Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 15.De volgende stembrieven zijn ongeldig 1° de stembrieven waarop geen stem is uitgebracht;2° de stembrieven waarop meer dan vijf kandidaten zijn aangeduid;3° de stembrieven die de kiezer herkenbaar kunnen maken door aantekeningen, tekens of doorhalingen. Een stembrief waarop het stemteken op onvolkomen wijze is aangebracht, wordt als geldig aangezien, als de wil van de kiezer op voldoende wijze tot uiting is gebracht.".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 12 maart 2014.

Art. 6.De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^