Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 december 2013
gepubliceerd op 18 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector

bron
vlaamse overheid
numac
2014035139
pub.
18/02/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector, artikel 7, § 1, derde en vierde lid, en § 2, artikel 8, tweede lid, artikel 10, tweede lid, artikel 12, tweede lid, artikel 21, 22, 23 en 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 6 december 2013;

Gelet op advies 54.458/3 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 houdende beëindiging van de subsidiëring van loonkosten aan bepaalde initiatieven in de sportsector, die werknemers tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet van 8 november 2013 : het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector;2° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;3° Vlaamse Trainersschool, afgekort VTS : het samenwerkingsverband, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat - Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO. HOOFDSTUK 2. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van een organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners

Art. 2.Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners bij de uitvoering van de opdracht betreffende het kenniscentrum, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 1°, van het decreet van 8 november 2013, een signaalfunctie vervullen voor de Vlaamse overheid, behoeften met betrekking tot de professionalisering en tewerkstelling in de sport detecteren, beleidsrelevante en beleidsvoorbereidende informatie verzamelen en ontwikkelen en die samen met toepasbare methodieken ter beschikking stellen aan de sportsector.

Art. 3.Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners bij de uitvoering van de opdracht betreffende het ter beschikking stellen van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 4°, van het decreet van 8 november 2013, voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de vaste en occasionele sportbegeleiders beschikken over de minimale kwalificaties en competenties die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.Personen die beschikken over diploma's, certificaten en titels die niet binnen de Vlaamse Gemeenschap zijn verworven, dienen bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap de gelijkwaardigheid daarvan te laten vaststellen.

De gelijkwaardigheid kan worden vastgesteld uit een vergelijking van de bekwaamheden die blijken uit de diploma's, certificaten en andere titels en de relevante ervaring; 2° minstens 80.000 euro van de jaarlijkse subsidie wordt besteed aan de uitvoering van deze opdracht in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Art. 4.Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners bij de uitvoering van de opdracht betreffende de bijscholing en begeleiding van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 5°, van het decreet van 8 november 2013, in het bijzonder richten op de volgende doelgroepen : personen met een handicap, etnisch-culturele minderheden, kansarmen en de leeftijdsgroepen senioren en jongeren. De organisatie voorziet ook in bijscholing en begeleiding van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners rond maatschappelijke behoeften die onder meer betrekking hebben op de volgende thema's : ethisch sporten, gezonde en veilige sportbeoefening, lichamelijke en seksuele integriteit en de ontwikkeling van sociale vaardigheden om de kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners te verhogen.

Art. 5.Voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, 3°, van het decreet van 8 november 2013 wordt het minimale bedrag per vte, vermeld in artikel 8, tweede lid, van het voormelde decreet, vastgesteld op 50.000 euro.

Art. 6.Het ondersteuningsbeleid voor het ter beschikking stellen van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners voor de begeleiding en ondersteuning van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen van de organisatie, vermeld in artikel 10 van het decreet van 8 november 2013, richt zich in het bijzonder op de doelgroep personen met een handicap. Dat ondersteuningsbeleid beoogt de sportparticipatie van die doelgroep te faciliteren, te activeren en te optimaliseren.

Art. 7.Het beleidsplan, vermeld in artikel 7, § 2, van het decreet van 8 november 2013, omvat de volgende elementen : 1° generieke elementen : a) een inventarisatie en beschrijving van de huidige structuren van de organisatie;b) een inventarisatie van de externe actoren die in het kader van de opdrachten, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van het voormelde decreet, een rol spelen in het beleid van de organisatie;c) een overzicht van de personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°, van het voormelde decreet, en van de personeelsleden die belast zijn met de organisatie van de opdracht, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 4°, van het voormelde decreet, met een beschrijving van hun functie, kwalificatie en ervaring;d) een inventarisatie van de relevante behoeften met betrekking tot de opdrachten, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van het voormelde decreet;2° elementen die voor elke opdracht afzonderlijk aan bod moeten komen : a) de doelstellingen, met vermelding van de motivatie ervan, en de indicatoren;b) de aanpak om de doelstellingen te realiseren, met vermelding van de maatregelen, de timing en de financiële prognose. De organisatie licht het uitbreidingstraject betreffende de opdracht, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 4°, van het voormelde decreet, over het ter beschikking stellen van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad inhoudelijk en financieel toe in haar beleidsplan 2014-2018. De organisatie bepaalt dat traject in nauw overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Art. 8.Het jaarlijkse actieplan, vermeld in artikel 7, § 2, van het decreet van 8 november 2013, vermeldt de acties, de timing, de indicatoren en de daaraan gekoppelde begroting die de organisatie voor elke opdracht afzonderlijk zal uitvoeren.

In het jaarlijkse actieplan van de organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners duidt de organisatie de specifieke acties die ze in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zal realiseren ter uitvoering van haar opdracht, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 4°, van het decreet van 8 november 2013.

Art. 9.Het jaarlijkse verslag over de uitvoering van het beleidsplan, vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 november 2013, bestaat uit twee delen en voldoet aan de volgende voorwaarden : 1° een werkingsverslag dat een overzicht bevat van de werking en de behaalde resultaten van de organisatie op basis van de gestelde doelstellingen in het voorgaande jaar, alsook de evaluatie van het beleidsplan op basis van effectmeting en, in voorkomend geval, de bijsturing van het beleidsplan.In het werkingsverslag wordt elke opdracht van de organisatie afzonderlijk behandeld; 2° een financieel verslag dat de volgende elementen omvat : a) de goedgekeurde jaarrekening;b) een gedetailleerde afrekeningsstaat van de werkings- en personeelsuitgaven per opdracht van de organisatie in het kader waarvan de uitgaven gedaan zijn. In het werkingsverslag en het financieel verslag duidt de organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners de uitvoering van haar opdracht, vermeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 4°, van het voormelde decreet, die ze heeft gerealiseerd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. HOOFDSTUK 3. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de subsidiëring als initiatief in de sportsector

Art. 10.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 1° werknemer met verworven rechten : de werknemer, vermeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 8 november 2013;2° vervanger : de werknemer die met een vervangingscontract wordt tewerkgesteld ter vervanging van de werknemer met verworven rechten, zolang die in dienst is;3° administratie : de administratie, bevoegd voor de subsidiëring van initiatieven in de sportsector van de loonkosten van werknemers in een gewezen DAC-statuut.

Art. 11.Overeenkomstig artikel 19, eerste lid, van het decreet van 8 november 2013, ontvangen de initiatieven in de sportsector binnen de beschikbare begrotingskredieten een jaarlijkse loonsubsidie voor de werknemers met verworven rechten of voor hun vervangers, als ze voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 12.De administratie raamt elk jaar het subsidiebedrag voor het initiatief in de sportsector. Dat bedrag wordt vastgesteld op basis van het barema en de anciënniteit van de werknemers die in dienst zijn op het ogenblik van de raming en die in aanmerking komen voor subsidiëring.

Het barema, vermeld in het eerste lid, is de weddeschaal van de werknemer op 31 december 2002, zoals die is vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot vaststelling van de weddeschalen van de werknemers tewerkgesteld in het derde arbeidscircuit.

Als in het paritair comité 329 bij cao barema's worden bepaald die van toepassing zijn op de werknemer, wordt de weddeschaal omgezet in het overeenkomstige barema dat is bepaald in de cao.

Art. 13.De administratie kent in elk kwartaal voorschotten toe die telkens 20% van het geraamde subsidiebedrag bedragen.

Art. 14.Ter verantwoording van de subsidie bezorgt het initiatief in de sportsector voor de werknemers die in aanmerking komen voor subsidie, voor 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie is toegekend, de volgende stukken aan de administratie : 1° een gedetailleerd overzicht van alle loonkosten van elke werknemer op het formulier dat door de administratie ter beschikking wordt gesteld;2° de individuele rekening van elke werknemer.

Art. 15.De minister beslist over de subsidie na de ontvangst en de goedkeuring door de administratie van de verantwoordingsstukken.

Art. 16.Het verschil tussen de uitbetaalde voorschotten en de subsidieerbare loonkosten wordt als saldo betaald voor 1 augustus van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie is toegekend.

Art. 17.Elke wijziging van de arbeidssituatie van een werknemer die een invloed kan hebben op het toegekende subsidiebedrag, wordt door het initiatief in de sportsector meegedeeld aan de administratie binnen een maand na het van kracht worden van de wijziging.

Art. 18.Om voor een vervanger een subsidie te kunnen ontvangen, moet die vervanger worden tewerkgesteld op basis van een vervangingsovereenkomst en moet een kopie van de vervangingsovereenkomst aan de administratie worden bezorgd binnen een maand na de indiensttreding van de vervanger.

De loonsubsidie voor de vervanger wordt stopgezet als de arbeidsovereenkomst met de werknemer met verworven rechten wordt beëindigd of als de werknemer met verworven rechten de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.

Art. 19.Om in het geval, vermeld in artikel 20 van het decreet van 8 november 2013, het recht op subsidies te kunnen uitoefenen, moet de organisatie die de werknemer in een gewezen DAC-statuut overneemt, aan de administratie een overeenkomst bezorgen waarin het initiatief in de sportsector de werknemer aan de organisatie overdraagt.

Art. 20.Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, oefent de administratie controle en toezicht uit op de aanwending van de toegekende subsidie.

Art. 21.Als de administratie vaststelt dat het initiatief in de sportsector niet meer voldoet aan de subsidievoorwaarden, stelt ze een gemotiveerd advies op over de mogelijke sancties.

De minister beslist, na kennisname van dat advies, om de subsidiëring geheel of gedeeltelijk in te trekken en het voorschot in voorkomend geval terug te vorderen. De beslissing wordt aan de organisatie meegedeeld per aangetekende brief. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingsbepalingen

Art. 22.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid wordt punt 8° opgeheven.

Art. 23.In het opschrift van hoofdstuk 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "en van een organisatie voor de coördinatie en begeleiding van een pool van begeleiders in de sport" opgeheven.

Art. 24.In hoofdstuk 6 van hetzelfde besluit worden in het opschrift van afdeling 2 de woorden "en van een erkende organisatie voor de coördinatie en begeleiding van een pool van begeleiders in de sport" opgeheven.

Art. 25.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "respectievelijk het beleidsplan, vermeld in artikel 30, derde lid, van het voormelde decreet," opgeheven.

Art. 26.In artikel 24 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "respectievelijk het jaarlijkse actieplan, vermeld in artikel 30, derde lid, van het voormelde decreet," opgeheven.

Art. 27.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel 28, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "en 32" opgeheven;2° in het eerste lid, 2°, b), wordt de zinsnede "respectievelijk aan artikel 31, tweede lid," opgeheven;3° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 29.Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 30.In artikel 36, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "en 25, eerste lid," opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 31.In afwijking van artikel 11 zijn de bepalingen van hoofdstuk 3 ook van toepassing op de subsidiëring van de initiatieven in de sportsector voor de werknemers die na 31 december 2002 in dienst zijn gekomen of nog in dienst zullen komen bij een initiatief in de sportsector, maar voor wie de loonsubsidie wordt beëindigd op 30 september 2014 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 houdende beëindiging van de subsidiëring van loonkosten aan bepaalde initiatieven in de sportsector, die werknemers tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.

In afwijking van artikel 13 kent de administratie tot en met 30 september 2014 aan de initiatieven in de sportsector, vermeld in het eerste lid, voor de werknemers die na 31 december 2002 in dienst zijn gekomen of nog in dienst zullen komen bij een initiatief in de sportsector, maar voor wie de loonsubsidie wordt beëindigd op 30 september 2014, in de eerste twee kwartalen voorschotten toe die 20% van het geraamde subsidiebedrag bedragen en in het derde kwartaal een voorschot toe dat 40% van het geraamde subsidiebedrag bedraagt.

Art. 32.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van : 1° artikel 3, 2°, dat in werking treedt op 1 januari 2016;2° artikel 8, tweede lid, dat in werking treedt op 1 januari 2015;3° artikel 9, tweede lid, dat in werking treedt op 1 januari 2017.

Art. 33.De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

Bijlage : Minimale kwalificaties en competenties waaraan de sportbegeleiders van de gesubsidieerde organisatie voor de coördinatie van de tewerkstelling in de sport moeten voldoen

Minimum kwalificatie

Taakomschrijving

Minimale Competenties

Sportlesgever/trainer in een bepaalde sporttak

• VTS-initiator* in die bepaalde sporttak of • Bachelor LO en bewegingswetenschap-pen of • Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs (LO)

Begeleidt sporters bij het aanleren van sportspecifieke sporttechnische vaardigheden op een didactisch methodisch verantwoorde manier

• Kunnen implementeren van sportspecifieke kennis van de basistechniek, basistactiek en progressies • Kunnen analyseren en corrigeren van foute basistechniek/basistactiek • Kunnen differentiëren in de leerlijn • Kunnen feedback geven mbt de uitvoering van de sporttechnische vaardigheden • Kunnen voorzien in veilige, verantwoorde en gezonde sportbeoefening

Sportbegeleider/lesgever in de breedtesport

• VTS-initiator* in die bepaalde sporttak of • Bachelor LO en bewegingswetenschap-pen of • Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs(LO)

Verzorgt de sportspecifieke begeleiding van recreatieve en beginnende competitieve sporters

• Kunnen toepassen van aangepaste differentiatie en progressief opbouwen van de oefenstof • Kunnen plannen van laagdrempelige sportactiviteiten/wedstrijden • Kunnen communicatief zijn naar alle betrokkenen • Kunnen voorzien in een veilige, verantwoorde en gezonde sportbeoefening

• Bewegingsanimator (VTS)

Begeleidt laagdrempelige recreatieve sport- en spelvormen tijdens o.a. promotionele of occasionele sportactiviteiten of sport-evenementen op een didactisch pedagogisch verantwoorde manier

• Kunnen begeleiden en organiseren van sport- en spelactiviteiten in veilige, verantwoorde en gezonde sportcontext • Kennis van bewegingsvaardigheden en organisatievormen kunnen implementeren • Duidelijk kunnen overbrengen van opdrachten (communicatie) • Kunnen werken binnen een afgelijnd kader • Kennis van het gebruik van veilig materiaal • Zich kunnen aanpassen aan variërende omgevingsfactoren

• Wegkapitein (VTS)

Begeleidt wielertoeristen op een veilige manier tijdens hun fietstochten


• Jogbegeleider (VTS)

Begeleidt joggers tijdens het lopen op basis van aangepaste loopschema's


Sportbegeleider/lesgever voor kleuters

• Bachelor in het kleuteronderwijs of • Bachelor LO en bewegingswetenschap-pen of • Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs(LO) of • VTS-initiator*

Begeleidt kleuters om hun motorische ontwikkeling en behendigheid te bevorderen door het verbeteren van hun algemene bewegingsvaardigheid

• Het kunnen aanbieden van creatieve oefen- en spelvormen om de ontwikkeling van de basismotoriek van het kind op een verantwoorde en onderbouwde manier te stimuleren • De verworven basiskennis mbt het jonge kind kunnen aanwenden in verschillende contexten • Kunnen voorzien in veilige, aangepaste en gezonde spelbeoefening • Kunnen leiding geven op een geëngageerde expressieve manier • Ontwikkelingskansen en doelen van het kind correct kunnen inschatten • Kunnen aangepast communiceren zowel naar de ouders als naar het kind

G- Sportlesgever/trainer in een bepaalde sporttak

• VTS-initiator* in die bepaalde sporttak of • Bachelor LO en bewegingswetenschap-pen of • Bachelor in de revalidatiewetenschap-pen en kinesitherapie of • Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs(LO)

Begeleidt G-sporters bij het aanleren van sportspecifieke sporttechnische vaardigheden op een didactisch methodisch verantwoorde manier

• Idem als voor sportlesgever/trainer in een bepaalde sporttak maar voor G-sport

G-sportbegeleider/lesgever in de breedtesport

• VTS-initiator* in die bepaalde sporttak of • Bachelor LO en bewegingswetenschappen of • Bachelor in de revalidatiewetenschap-pen en kinesitherapie of • Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs(LO)

Verzorgt de sportspecifieke begeleiding van recreatieve en beginnende competitieve G-sporters

• Idem als voor sportbegeleider/lesgever in de breedtesport maar voor G-sport

• Bewegingsanimator (VTS)

Begeleidt laagdrempelige recreatieve G-sport- en spelvormen o.a. tijdens promotionele of occasionele sportactiviteiten of sport-evenementen op een didactisch pedagogisch verantwoorde manier

• Idem als voor bewegingsanimator, wegkapitein, jogbegeleider maar voor G-sport

• Wegkapitein (VTS)

Begeleidt G-wielertoeristen op een veilige manier tijdens hun fietstochten


• Jogbegeleider (VTS)

Begeleidt G-joggers tijdens het lopen op basis van aangepaste loopschema's


G-sportbegeleider/lesgever voor kleuters

• Bachelor in het kleuteronderwijs of • Bachelor LO en bewegingswetenschap-pen of • Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs(LO) of • VTS-initiator*

Begeleidt kleuters met een handicap om hun motorische ontwikkeling en behendigheid te bevorderen door het verbeteren van hun algemene bewegingsvaardigheid

• Idem als voor sportbegeleider/lesgever voor kleuters maar voor G-sport

Scheidsrechter/jurylid

• Wordt bepaald door de geldende reglementen van elke sportfederatie

Leidt of beoordeelt een sportcompetitie op basis van een spel-, wedstrijd-, of kampreglement

• Kennis van het desbetreffende reglement en de daaruit volgende bevoegdheidsafbakening • Correct kunnen toepassen van de te volgen regelgeving • Fair-play attitude toepassen • Beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel • Stressbestendig zijn


* of geassimileerd conform de geactualiseerde VTS - assimilatietabel : http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/BasisinformatieCursisten/Pages/Home.aspx Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^