Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 februari 2009
gepubliceerd op 08 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering va

bron
vlaamse overheid
numac
2009201489
pub.
08/04/2009
prom.
20/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven


De Vlaamse Regering, Gelet op verordening (EG) nr. 303/2008 van de Commissie van 2 april 2008 tot instelling, ingevolge verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van bedrijven en personeel betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1 en 4;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 20, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993, 21 oktober 1997 en 11 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven;

Overwegende dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, koeltechnische bedrijven gecertificeerd moeten zijn voor 1 januari 2009; dat de certificeringsprocedure om organisatorische redenen vertraging heeft opgelopen; dat de bedrijven bijgevolg in de feitelijke onmogelijkheid verkeren om voor 1 januari 2009 aan die verplichting tot certificering te voldoen; dat om die toestand te remediëren bij dit besluit in een overgangsregeling van tussentijdse certificaten en een uitstel van de deadline wordt voorzien; dat de terugwerkende kracht die daartoe aan dit besluit wordt verleend, erop gericht is een feitelijke toestand te regulariseren en gerechtvaardigd is aangezien de rechtszekerheid en de individuele rechten geëerbiedigd blijven;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 12 december 2008;

Gelet op advies 45.901/3 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt onder "DEFINITIES KOELINSTALLATIES", zevende gedachtestreepje, de datum "1 januari 2009" vervangen door de datum "4 juli 2009".

Art. 2.In het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 7/1.Het gecertificeerde koeltechnische bedrijf met een type II-koelinstallatiebeheersysteem zorgt ervoor dat alle werkzaamheden aan koelinstallaties vanaf 4 juli 2009 worden uitgevoerd door personen die beschikken over een attest of een tussentijds certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. »

Art. 3.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 en 2 worden de woorden "Voor koeltechnische bedrijven" vervangen door de woorden "Voor gecertificeerde koeltechnische bedrijven met een type I-koelinstallatiebeheersysteem", de woorden "al beschikken over een gekeurd koelinstallatiebeheersysteem van het type I" vervangen door de woorden "een aanvraag tot keuring bij een keuringsinstelling hebben ingediend" en worden de woorden "Na vier jaar" vervangen door de woorden "Vanaf 4 juli 2011";2° aan paragraaf 1 en 2 wordt telkens een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Vanaf 4 juli 2009 moeten de bevoegde koeltechnici die nog niet in het bezit zijn van een attest van bekwaamheid in de koeltechniek, over een tussentijds certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek beschikken.»; 3° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.Voor bevoegde koeltechnici van gecertificeerde koeltechnische bedrijven die een aanvraag tot keuring bij een keuringsinstelling hebben ingediend voor 1 oktober 2008, vervalt de geldigheid van het tussentijdse certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek op 4 juli 2011. Voor de andere bevoegde koeltechnici geldt dat het tussentijdse certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek vervalt op 4 juli 2010. »

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 21/1.§ 1. De afdeling kan een tussentijds certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek afleveren aan een bevoegde koeltechnicus die in het bezit is van een diploma of attest dat is uitgereikt na het volgen van een opleiding over koeltechniek, of die relevante beroepservaring bezit die hij heeft verworven voor 4 juli 2008.

De aanvraag tot tussentijdse certificering wordt per brief ingediend bij de afdeling. De aanvraag bevat de volgende gegevens en documenten : 1° voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en curriculum vitae van de betrokkene;2° kopieën van relevante diploma's of een verklaring op erewoord met vermelding van de relevante beroepservaring;3° als de betrokkene in een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf werkt dat voor 1 oktober 2008 een keuringsaanvraag heeft ingediend bij een keuringsinstelling : de officiële benaming, het adres en certificaatnummer van het bedrijf. § 2. De afdeling kan een tussentijds certificaat afleveren aan een koeltechnisch bedrijf dat een aanvraag tot keuring heeft ingediend bij een keuringsinstelling en waarvan de bevoegde koeltechnici over een attest of tussentijds certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek beschikken.

De aanvraag tot tussentijdse certificering wordt per brief ingediend bij de afdeling. De aanvraag bevat de volgende gegevens en documenten : 1° de officiële benaming van het bedrijf, adres, e-mailadres en telefoon- en faxnummer;2° voor- en achternaam van de directeur van het bedrijf;3° een lijst van personen die over een attest of tussentijds certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek beschikken, met vermelding van de voor- en achternaam en hun attest- of certificaatnummer;4° een kopie van de keuringsaanvraag.»

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 21/2.In afwijking van artikel 2, 6°, wordt een bedrijf dat beschikt over een tussentijds certificaat als vermeld in artikel 21/1, § 2, tot 4 juli 2011 ook als een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf beschouwd.

Tot 4 juli 2011 wordt een geldig tussentijds certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek voor de toepassing van artikel 7 als een attest van bekwaamheid in de koeltechniek beschouwd. »

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2008.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 februari 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^