Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 januari 2012
gepubliceerd op 17 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts

bron
vlaamse overheid
numac
2012035127
pub.
17/02/2012
prom.
20/01/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 68, §§ 2 tot 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts;

Gelet op het advies van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts, uitgebracht op 22 maart 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 september 2011;

Gelet op advies 50.641/1 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, worden de woorden « de afdeling Personeel en Instellingen Hoger Onderwijs van het Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming. »

Art. 2.In artikel 12, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, wordt de zin « Mocht de secretaris verhinderd zijn, dan kan de voorzitter een ambtenaar van niveau A van het Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs aanduiden als vervangend secretaris. » opgeheven.

Art. 3.Artikel 30 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 30.De voorzitter en de leden van de examencommissie ontvangen een honorarium. Dat honorarium is als volgt vastgesteld : 1° de voorzitter ontvangt 5.000 euro per jaar; 2° de overige commissieleden van de examencommissie ontvangen 800 euro per georganiseerde sessie. Vanaf het jaar 2008 worden de bedragen aangepast aan de jaarlijkse stijging van de index van de consumptieprijzen met als referentiedatum 1 januari 2007. ».

Art. 4.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^