Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 juli 2012
gepubliceerd op 09 augustus 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

bron
vlaamse overheid
numac
2012035946
pub.
09/08/2012
prom.
20/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JULI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, artikel 12, § 3, vervangen bij het decreet van 24 december 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juli 2012;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door een noodzakelijke snelle invoering van de maatregelen die gericht zijn op een herstel van het evenwicht tussen de aangevraagde investeringssteun door de particuliere land- en tuinbouwers en de beschikbare budgettaire middelen voor de financiering van die steun en de noodzaak om de beoogde effecten van de maatregelen maximaal te realiseren zonder verkregen situaties aan te tasten;

Gelet op advies 51.651/3 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010, wordt de volgende zinsnede toegevoegd: « of van staatssteun die in overeenstemming is met de bepalingen, vermeld in artikel 4 van verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 ».

Art. 2.Aan artikel 6, § 3, tweede lid, van het hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006, worden de woorden « en de duur van de rentetoelage » toegevoegd.

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 en 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 5° vervangen door wat volgt: « 5° bevordering van activiteiten inzake hoevetoerisme, dagrecreatie, rechtstreekse verkoop van hoeveproducten, productie van hernieuwbare energie, landschapsbeheer en zorgboerderij op het landbouwbedrijf als het bruto bedrijfsresultaat van die activiteiten minder dan 50% bedraagt van het totale bruto bedrijfsresultaat van het bedrijf.»; 2° in paragraaf 2 worden punt 6°, 7° en 8° vervangen door wat volgt: « 6° investeringen in mestbewerking en -verwerking uitgezonderd mestscheiders voor mest van de veestapel van het bedrijf, op voorwaarde dat de installatie de ammoniakemissie significant reduceert, of in combinatie met een compoststal;7° investeringen in bijkomende mestopslagcapaciteit, tenzij voor de realisatie van een bovenwettelijke mestopslag op het veebedrijf van mest van de veestapel van het bedrijf, tot een opslagcapaciteit voor maximaal één jaar;8° vervangingsinvesteringen als vermeld in artikel 2, 17), van verordening (EG) Nr.1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 70/2001; »; 3° aan paragraaf 2 wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt: « 12° investeringen die economisch onverantwoord zijn in het licht van de structuur en de financieel-economische toestand van het bedrijf.».

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: « De totale omvang van de subsidiabele investeringen bedraagt voor de lopende budgettaire periode van zeven jaar maximaal 1.000.000 euro per natuurlijke persoon, landbouwer, of per beherende vennoot, zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon, landbouwer die voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 1, 3°, a) en b), en 1.000.000 euro per rechtspersoon, landbouwer die voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 1, 3°, c) en d), waarbij per bedrijf maximaal 4.000.000 euro subsidiabele investeringen aanvaard kunnen worden. Voor de overheidswaarborg kunnen, ongeacht het aantal bedrijfsleiders, steeds 2.000.000 euro subsidiabele investeringen aanvaard worden. ».

Art. 5.Aan artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, wordt de volgende zinsnede toegevoegd: « of staatssteun die in overeenstemming is met de bepalingen, vermeld in artikel 7 van verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 70/2001 ».

Art. 6.Aan artikel 21, derde lid, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord « investeringen » en de woorden « en het percentage » de zinsnede « , de duur van de rentetoelage » ingevoegd.

Art. 7.Artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010, wordt vervangen door wat volgt: «

Art. 28.Met betrekking tot de steunverlening, vermeld in artikel 6, 12, 17, 19 en 21, stelt de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, de voorwaarden en de modaliteiten van de rentetoelage en de investeringspremie vast, de gevallen van overmacht die geen aanleiding geven tot het terugvorderen van de steun, de uiterste termijnen om te voldoen aan de voorwaarden, de duur van de waarborg en eventueel de in aanmerking te nemen minimum- en maximuminvesteringen en vestigingskosten en de gevallen en de mate waarin het equivalent van de steun geheel of gedeeltelijk in de vorm van uitgestelde aflossingen toegekend mag worden. ».

Art. 8.Artikel 31 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010, wordt vervangen door wat volgt: «

Art. 31.De steun, vermeld in dit besluit, kan alleen verkregen worden voor investeringen en verrichtingen die van start gegaan zijn nadat de steunaanvraag is ingediend. Een investering of verrichting is van start gegaan op het tijdstip dat de landbouwer zich contractueel verbonden heeft tot de realisatie ervan. Die verbintenis blijkt uit een ondertekende overeenkomst, het instemmen met een offerte, een verkoopovereenkomst, een overnamecontract of gelijksoortige documenten. De datum van de eerste factuur die betrekking heeft op de investeringen waarvoor steun gevraagd wordt, is de uiterste startdatum. ».

Art. 9.De bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 20 juli 2012.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en de installatie in de landbouw.

Brussel, 20 juli 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^