Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 juni 2008
gepubliceerd op 02 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van b

bron
vlaamse overheid
numac
2008035688
pub.
02/07/2008
prom.
20/06/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998, 5 februari 1999, 28 maart 2003, 22 december 2003 en 1 maart 2007, inzonderheid op artikel 2, § 1, 6°;

Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal;

Gelet op het advies van de raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij, gegeven op 16 november 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 5 maart 2008;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 11 december 2007, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 19 februari 2008;

Gelet op advies nummer 44.371 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° en 85bis, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal wordt vervangen door bijlage I die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.In bijlage II bij hetzelfde besluit wordt rubriek A3 vervangen door wat volgt : « A.3 De officiële verklaring van vastgestelde feiten tijdens een controle voor derden; officiële monsterneming op vraag van derden; overbodige verplaatsing die te wijten is aan de aanvrager : per verplaatsing : 50 EUR per bemonsterde partij : 5 EUR ».

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juni 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage I. - Retributies voor de inschrijving van rassen in de nationale rassencatalogi (euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.

Brussel, 20 juni 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^