Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 maart 2020
gepubliceerd op 28 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de observatie- en behandelcentra, de centra voor minderjarigen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen en de centra voor ontwikkelingsstoornissen en andere regelgeving uit de je

bron
vlaamse overheid
numac
2020030624
pub.
28/04/2020
prom.
20/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030624

VLAAMSE OVERHEID


20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de observatie- en behandelcentra, de centra voor minderjarigen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen en de centra voor ontwikkelingsstoornissen en andere regelgeving uit de jeugdhulp


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, § 1, en artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 12 februari 2010; - het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten5 betreffende de kwaliteit van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 5, § 1 tot en met 4, en artikel 6, § 1 en 2; - het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten7 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 1°, 2° en 7°, en artikel 13, laatste lid; - het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten3 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 3, § 1, tweede lid, artikel 22, tweede lid, artikel 61 tot en met 63, artikel 65, vijfde lid, en artikel 78/1, § 2, ingevoegd bij het decreet van 15 maart 2019 en artikel 78/2, eerste lid en artikel 78/4; - het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten4 betreffende het jeugddelinquentierecht, artikel 11, § 4, artikel 12, § 1, derde lid, artikel 13, § 1, vijfde lid, en artikel 25, § 6.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 20 december 2019; - De Raad van State heeft advies 66.871/1 gegeven op 30 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Artikel 1.In artikel 23, 4°, van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2017, worden de woorden "gesubsidieerd door het agentschap" vervangen door de zinsnede "erkend door het agentschap Opgroeien regie, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten6 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de benoeming van tweeëntwintig leden van de algemene vergadering van de vzw deSingel sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen

Art. 2.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de benoeming van tweeëntwintig leden van de algemene vergadering van de vzw deSingel sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" vervangen door de zinsnede "het agentschap Opgroeien regie, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten6 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten vo sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 6°, a), wordt het bedrag "69,42 euro" vervangen door het bedrag "70,80 euro";2° in het eerste lid, 6°, b), wordt het bedrag "34,71 euro" vervangen door het bedrag "35,40 euro";3° in het eerste lid worden punt 8° en punt 10° opgeheven;4° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 4.Aan artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten vo sluiten, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De programmatienorm wordt vanaf 1 januari 2020 bepaald op 5.770 multidisciplinaire onderzoeken als maximale totale erkende capaciteit.".

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2000 en 15 juli 2002, wordt punt 5° opgeheven.

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt: " § 5. Als het agentschap de erkenning weigert, kan het centrum tegen die beslissing bezwaar aantekenen binnen dertig dagen na de dag waarop ze de beslissing heeft ontvangen. De termijn van dertig dagen is voorgeschreven op straffe van verval.

Het bezwaarschrift wordt met een aangetekende brief ingediend bij het agentschap. Het vermeldt duidelijk de motieven waarop het gesteund is en is vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Het bezwaar wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten8 houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.".

Art. 7.In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten vo sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het bedrag "865,00 euro" vervangen door het bedrag "727,87 euro";2° paragraaf 2ter wordt vervangen door wat volgt: " § 2ter.Per jaar dat de gemiddelde anciënniteit van de gesubsidieerde personeelsleden van het centrum hoger ligt dan vijf jaar, wordt het subsidiebedrag, vermeld in paragraaf 2, per capaciteitseenheid verhoogd met 15,82 euro."; 3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.De situatie van 1 januari van het jaar in kwestie wordt als basis genomen om de gemiddelde anciënniteit, vermeld in paragraaf 2ter, te bepalen.

Om de berekening, vermeld in het eerste lid, te doen, dient het centrum uiterlijk op 15 januari van het jaar in kwestie een overzicht in van het tewerkgestelde personeel op een formulier dat het agentschap ter beschikking stelt.".

Art. 8.Artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten vo sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.De bedragen, vermeld in artikel 4, eerste lid, 6°, en artikel 14, § 2 zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen die van toepassing is op 1 januari 2020.".

Art. 9.Artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 20.§ 1. Als een centrum niet langer voldoet aan een of meer erkenningsvoorwaarden, kan de erkenning worden opgeschort of ingetrokken.

De beslissing tot opschorting of intrekking wordt in een aangetekende brief aan het centrum meegedeeld. § 2. Tegen een beslissing tot opschorting of intrekking kan het centrum bezwaar aantekenen binnen dertig dagen na de dag waarop ze de beslissing heeft ontvangen. De termijn van dertig dagen is voorgeschreven op straffe van verval.

Het bezwaarschrift wordt met een aangetekende brief ingediend bij het agentschap. Het vermeldt duidelijk de motieven waarop het gesteund is en is vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Het bezwaar wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten8 houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers. § 3. Het bezwaar werkt schorsend vanaf de datum waarop de aangetekende brief, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, wordt verzonden, tot aan de kennisgeving van de beslissing over het bezwaar aan de inrichtende macht.

Het eerste lid is niet van toepassing als het een dringende beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning betreft wegens manifeste overtreding van de erkenningsvoorwaarden of wegens een ernstige overtreding van de veiligheids- of gezondheidsnormen die een duidelijk gevaar betekenen voor de fysieke of psychische gezondheid van de bewoners.".

Art. 10.Artikel 21 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 21.Het centrum dient jaarlijks voor 1 juni bij het agentschap een kwaliteitsverslag in over het voorbije jaar. Dat verslag bevat al de volgende gegevens: 1° de resultaten van de zelfevaluatie;2° de geformuleerde verbeteracties;3° de wijze waarop de verbeteracties zijn uitgevoerd;4° de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar;5° een inhoudelijk en kwantitatief activiteitenverslag over het voorgaande jaar. Artikel 28 tot 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp sluiten betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp zijn van toepassing.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten2 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten

Art. 11.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten2 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° residentiële voorziening: een voorziening die erkend is voor typemodule verblijf conform de bijlage 1 bij het besluit van 5 april 2019;"; 2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° centrum voor ontwikkelingsstoornissen: een voorziening die erkend is conform artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de benoeming van tweeëntwintig leden van de algemene vergadering van de vzw deSingel sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen;"; 3° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° voorzieningen in de jeugdhulp: de erkende voorzieningen, vermeld in artikel 2 van het besluit van 5 april 2019;"; 4° er worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden als volgt: "5° Fonds: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden; 6° besluit van 5 april 2019: het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp sluiten betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp.".

Art. 12.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 en 5 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand" vervangen door de zinsnede "voorzieningen in de jeugdhulp, de centra voor ontwikkelingsstoornissen";2° in het tweede lid worden de woorden "voorziening van de bijzondere jeugdbijstand" vervangen door de woorden "voorziening in de jeugdhulp of een centrum voor ontwikkelingsstoornissen".

Art. 13.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "of van een voorziening van de bijzondere jeugdbijstand met verblijfsmodules" opgeheven;2° in punt 1° worden de woorden "per erkende capaciteitseenheid of per erkende verblijfsmodule" vervangen door de woorden "per erkende module verblijf".

Art. 14.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "van een semiambulante voorziening of van een organisatie met modules dagbegeleiding in groep" vervangen door de zinsnede "van een voorziening in de jeugdhulp die erkend is voor de typemodule voor dagbegeleiding in groep, of de typemodule begeleiding in functie van onderwijs-welzijnstrajecten, vermeld in bijlage 1 bij het besluit van 5 april 2019,"; 2° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° per erkende module dagbegeleiding in groep of typemodule begeleiding in functie van onderwijs-welzijnstrajecten als vermeld in de voormelde bijlage, heeft de leefruimte een oppervlakte van 15 m2, te vermeerderen met 10 m2 per voltijdsequivalent van de personeelsformatie die de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, vaststelt;".

Art. 15.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 en 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "van een ambulante voorziening, van een voorziening met modules contextbegeleiding of diagnostiek in het kader van een problematische leefsituatie, of van een organisatie met modules contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen of ondersteunende begeleiding," vervangen door de zinsnede "van een voorziening in de jeugdhulp die erkend is voor de typemodule contextbegeleiding, vermeld in bijlage 1 bij het besluit van 5 april 2019,";2° het tweede lid wordt opgeheven;3° in het bestaande derde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "ambulante voorziening" vervangen door de woorden "voorziening in de jeugdhulp";4° in het bestaande vierde lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "het eerste en het derde" vervangen door de woorden "de voorgaande leden".

Art. 16.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 sluiten, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 5/1.§ 1. Een centrum voor ontwikkelingsstoornissen komt in aanmerking voor een investeringssubsidie als de basisinfrastructuur voldoet aan de specifieke bouwtechnische en bouwfysische normen, vermeld in paragraaf 2 tot en met 5. § 2. Voor de algemene infrastructuur gelden de volgende normen: 1° de ligging en het concept van het gebouw zijn aangepast aan de behoeften en de mogelijkheden van de doelgroep;2° de inrichting en uitrusting van het gebouw en de omgeving houden rekening met de leeftijd en de specifieke behoeften van de doelgroep. Het ontwerp en de uitvoering van de sanitaire installaties, de leuningen aan trappen en de inrichting van binnen- en buitenruimten houden daar voldoende rekening mee; 3° het gebouw is zo geconcipieerd dat er voldoende zicht is op het binnenkomen en het verlaten van het gebouw;4° het gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;5° er is voldoende parkeergelegenheid die rekening houdt met de behoeften van de gebruikers.Er is de mogelijkheid om personen dicht bij de ingang af te zetten of op te halen als dat noodzakelijk is; 6° de infrastructuur laat toe dat de privacy van elke gebruiker gewaarborgd is en dat het altijd mogelijk is om de gepaste zorg te bieden en hulp te verlenen;7° de infrastructuur laat toe dat de veiligheid gewaarborgd is;8° de gebouwen en de lokalen worden regelmatig onderhouden en volgens het goedehuisvaderprincipe beheerd;9° de infrastructuur en de omgeving die toegankelijk is voor gebruikers en bezoekers, is integraal toegankelijk.De integrale toegankelijkheid wordt gegarandeerd door bij het ontwerp en de uitvoering ervan rekening te houden met het advies van Toegankelijk Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten9 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting.

Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds een afwijking toestaan van de norm, vermeld in het eerste lid, 4°. § 3. Voor de specifieke ruimtes van de infrastructuur gelden de volgende normen: 1° minstens 75% van de netto-oppervlakte van de functionele ruimten is ingericht voor therapie of diagnosestelling.De circulatieruimten, algemene bergingen en technische ruimten behoren niet tot de functionele ruimten; 2° er zijn voldoende medewerkerslokalen.Elke voorziening beschikt minimaal over een lokaal waar medewerkers met elkaar kunnen overleggen; 3° er zijn voldoende sanitaire installaties voor bezoekers en personeel;4° er is een verzorgingsruimte of -zone in het sanitair;5° er is voldoende bergruimte. § 4. Voor de circulatie van de infrastructuur gelden de volgende normen: 1° elk gebouw met twee of meer bouwlagen die toegankelijk zijn voor de gebruikers, beschikt over een aangepaste lift;2° in alle ruimten die voor de gebruikers toegankelijk zijn, worden niveauverschillen, zoals treden, trappen en andere hindernissen, vermeden;3° het gebouw is zo geconcipieerd dat een vlotte en veilige circulatie mogelijk is;4° de deuropeningen zijn voldoende breed en hoog. Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds bij een verbouwing een afwijking toestaan van de norm, vermeld in het eerste lid, 1°. § 5. Voor het gebruikerscomfort van de infrastructuur gelden de volgende normen: 1° aan de trappen zijn leuningen aangebracht;2° in alle lokalen zijn de verwarming, ventilatie en verlichting aangepast aan de bestemming van het lokaal;3° in alle verblijfsruimten, met uitzondering van het sanitair, zijn opengaande raamdelen aanwezig.Er wordt voor de bediening ervan rekening gehouden met de veiligheid van de bewoners; 4° in verblijfsruimten is de CO2-concentratie maximaal 1200 ppm;5° ruimten voor gebruikers worden zo veel mogelijk met daglicht verlicht.In de verblijfsruimten waar in een raam moet worden voorzien, bedraagt het raamoppervlak ten minste een zesde van de nettovloeroppervlakte; 6° de verlichting houdt rekening met de veiligheid en de behoeften van de gebruikers.In de verblijfsruimten is er een basisverlichting, aangevuld met aangepaste accentverlichting. In alle verblijfsruimten zijn daarvoor voldoende aansluitingen geïnstalleerd; 7° in alle verblijfsruimten waar in een raam voorzien moet worden, begint het glasoppervlak van het raam op maximaal 85 cm hoogte, gemeten vanaf het vloeroppervlak.Er is zittend altijd een ongehinderd zicht naar buiten mogelijk; 8° de inkijk van buitenaf kan worden beperkt als de gebruiker dat wil;9° er is een centraal verwarmingssysteem.Verwarmingssystemen met open vuur zijn verboden; 10° in alle verblijfsruimten kan de temperatuur overdag minstens 20 ° C bedragen;11° alle nuttige maatregelen worden genomen om er in alle verblijfsruimten en in normale meteorologische omstandigheden voor te zorgen dat de temperatuur nooit hoger is dan 27 ° C;12° de binnentemperatuur is regelbaar per verblijfsruimte, al dan niet via een centraal gebouwbeheersysteem;13° aangepaste zonnewering, waarbij het zicht naar buiten zo weinig mogelijk gehinderd wordt, wordt aangebracht waar dat nodig is. Zonnewering wordt als aangepast beschouwd als het zicht op de buitenwereld niet wordt verstoord, oververhitting van de bewoners wordt vermeden en verblinding van bewoners door direct zonlicht wordt vermeden; 14° het akoestische comfort wordt gegarandeerd in alle verblijfsruimten;15° de minimale verdiepingshoogte is 2,50 meter, gemeten van de vloer tot aan het afgewerkte plafond; 16° de signalisatie is aangepast aan de doelgroep.".

Art. 17.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "tot en met 5," vervangen door de zinsnede "tot en met 5/1".

Art. 18.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014, 5 september 2014 en 6 juli 2018, worden het tweede en het derde lid vervangen door wat volgt: "De subsidiabele oppervlakte bedraagt maximaal: 1° voor een voorziening in de jeugdhulp die erkend is voor een typemodule verblijf als vermeld in bijlage 1 bij het besluit van 5 april 2019: 65 m2 per erkende module verblijf;2° voor een voorziening in de jeugdhulp die erkend is voor de typemodule dagbegeleiding in groep, vermeld in de voormelde bijlage: 45 m2 per erkende module dagbegeleiding in groep;3° voor een voorziening in de jeugdhulp die erkend is voor een typemodule diagnostiek of een typemodule begeleiding of een typemodule behandeling als vermeld in de voormelde bijlage: 20 m2 per voltijds equivalent van de maximale personeelsbezetting die in aanmerking komt voor de subsidiëring van de personeelskosten, vermeld in het voormelde besluit;4° voor een dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling als vermeld in artikel 7 van het voormelde besluit, en voor een vergunde dienst voor pleegzorg: 20 m2 per voltijds equivalent van de personeelsformatie die de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, vaststelt;5° voor een centrum voor ontwikkelingsstoornissen: 65 m2 per voltijds equivalent van de personeelsformatie die de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, vaststelt. Van de maximale subsidiabele oppervlakte, vermeld in het tweede lid, kan alleen op gemotiveerd verzoek afgeweken worden als de erkennings- en exploitatievoorwaarden dat vereisen of omdat vanwege kleinschaligheid of de bijzonderheid van de doelgroep een meeroppervlakte vereist is om een efficiënte werking te garanderen. De afwijking kan maximaal 30% bedragen.".

Art. 19.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 en 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand" worden vervangen door de zinsnede "voorzieningen in de jeugdhulp, de centra voor ontwikkelingsstoornissen";2° de woorden "beveiligd verblijf" wordt vervangen door de zinsnede "beveiligend verblijf of de typemodule verblijf in een voorziening van categorie 8 als vermeld in bijlage 1 bij het besluit van 5 april 2019" ingevoegd.

Art. 20.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2014, 6 juli 2018 en 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand" vervangen door de zinsnede "voorzieningen in de jeugdhulp, de centra voor ontwikkelingsstoornissen";2° in paragraaf 1 worden de woorden "beveiligd verblijf" vervangen door de zinsnede "beveiligend verblijf of de typemodule verblijf in een voorziening van categorie 8 als vermeld in bijlage 1 bij het besluit van 5 april 2019";3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand" vervangen door de zinsnede "voorzieningen in de jeugdhulp, de centra voor ontwikkelingsstoornissen". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten1 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen

Art. 21.In artikel 9, tweede lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten1 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015, wordt de zinsnede "overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning" telkens opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten0 betreffende de integrale jeugdhulp

Art. 22.Aan artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten0 betreffende de integrale jeugdhulp, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt het woord "maart" vervangen door het woord "juli"; 2° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° de centra voor ontwikkelingsstoornissen, vermeld in hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de benoeming van tweeëntwintig leden van de algemene vergadering van de vzw deSingel sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen.".

Art. 23.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° de multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap;"; 2° punt 4° tot en met 7° worden opgeheven.

Art. 24.In artikel 35, § 1, 3°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de centra voor observatie, oriëntering en medische, psychologische en pedagogische behandeling voor gehandicapten evenals van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud, de opvoeding en de behandeling van de gehandicapten die er geplaatst zijn ten laste van de openbare besturen" vervangen door de zinsnede "artikel 8/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp sluiten inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen voor jeugdhulp".

Art. 25.In artikel 100, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012797 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI va sluiten, wordt de zinsnede "met toepassing van artikel 96, eerste lid, van dit besluit" opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten0 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen

Art. 26.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten0 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen wordt punt 6° opgeheven.

Art. 27.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "Managementcomité Integrale Jeugdhulp" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten6 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie".

Art. 28.In hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt afdeling 6, die bestaat uit artikel 19 en 20, opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap

Art. 29.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en subsid sluiten, worden punt 5° /1 en punt 6° /1 opgeheven.

Art. 30.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en subsid sluiten, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 31.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en subsid sluiten, worden de woorden "en MFC GES+" opgeheven.

Art. 32.Artikel 5/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en subsid sluiten, wordt opgeheven.

Art. 33.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "of diagnostiek voor voorzieningen met een specifieke diagnostische opdracht" opgeheven.

Art. 34.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 en 5 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "of MFC GES+" telkens opgeheven;2° in paragraaf 3 wordt het derde lid opgeheven.

Art. 35.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 5° opgeheven;2° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Art. 36.In artikel 11, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "dagopvang, begeleiding of diagnostiek" vervangen door de woorden "dagopvang of begeleiding".

Art. 37.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en subsid sluiten, worden het derde tot en met het vijfde lid opgeheven.

Art. 38.Artikel 36/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en subsid sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van sluiten tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Art. 39.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van sluiten tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden punt 1° en punt 6° opgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden punt 1° en punt 3° opgeheven.

Art. 40.In hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit worden in het opschrift van afdeling 2 de woorden "de centra voor ontwikkelingsstoornissen en" opgeheven.

Art. 41.In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "de centra voor ontwikkelingsstoornissen en" opgeheven.

Art. 42.In hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt in het opschrift van afdeling 3 de zinsnede "de oriëntatie- en behandelingscentra," opgeheven.

Art. 43.In artikel 4, 15 en 17, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", de oriëntatie- en behandelingscentra" opgeheven.

Art. 44.In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde besluit worden punt 5° en punt 8° opgeheven.

Art. 45.In artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden punt 5° en punt 6° opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 46.In artikel 24, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden punt 5° en punt 6° opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 47.In artikel 38, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "In afwijking hiervan kunnen de voorzieningen die beschikken over een erkenning als MFC GES+ als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap en die na 31 december 2017 een subsidiebelofte hebben verkregen, een aanvullende subsidiebelofte verkrijgen voor de GES+ plaatsen op basis van de basisbedragen van de investeringssubsidie, vermeld in artikel 23, § 1, tweede lid, of artikel 24, § 1, tweede lid, van dit besluit." opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp sluiten betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp

Art. 48.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp sluiten betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er worden een punt 3° /1 en een punt 3° /2 ingevoegd, die luiden als volgt: "3° /1 afzondering: het verblijf van een minderjarige in een individuele afzonderingskamer die daarvoor speciaal voorzien is, of in een andere individuele ruimte, die de minderjarige niet zelfstandig kan verlaten; 3° /2 afzonderingskamer: een specifiek veilig ingerichte, hoog beveiligde ruimte die de minderjarige niet zelfstandig kan verlaten;"; 2° in punt 12° wordt het woord "XX" vervangen door de datum "15 februari 2019"; 3° er wordt een punt 19° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "19° /1 GES+: ernstig externaliserend of internaliserend storend gedrag, in combinatie met een handicap, waarvan de impact dermate groot is dat er nood is aan continue, hoofdzakelijke residentiële ondersteuning met een semi-gesloten karakter;".

Art. 49.Aan artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden een punt 7° en een punt 8° toegevoegd, die luiden als volgt: "7° categorie 7: de observatie- en behandelcentra; 8° categorie 8: de centra voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.".

Art. 50.In artikel 3, derde lid, van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden "in functie" en de woorden "autonoom wonen middenintensiteit" het woord "van" ingevoegd.

Art. 51.In hetzelfde besluit worden een artikel 8/1 en 8/2 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 8/1.Een observatie- en behandelcentrum organiseert behandeling met geïntegreerde diagnostiek van minderjarigen die hem al dan niet op beslissing van een jeugdrechter of een jeugdrechtbank toevertrouwd zijn en kan een deel van zijn capaciteit inzetten voor diagnostiek als vermeld in artikel 2, § 1, 12°, van het decreet van 12 juli.

Een observatie- en behandelcentrum wordt erkend op basis van de typemodules handelingsgerichte diagnostiek, behandeling met geïntegreerde diagnostiek, verblijf 7 dagen per week, verblijf 5 dagen per week, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8/2.Een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen organiseert verblijf en begeleiding voor minderjarigen met een normale begaafdheid tot licht verstandelijke handicap en GES+ of met een matige of ernstige verstandelijke handicap en GES+, die hem al dan niet op beslissing van een jeugdrechter of een jeugdrechtbank toevertrouwd zijn.

Een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen wordt erkend op basis van de typemodules verblijf in een voorziening van categorie 8, contextbegeleiding kortdurend intensief en ondersteunende begeleiding, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit gevoegd is.".

Art. 52.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 5° wordt de volgende zin toegevoegd: "Voorzieningen van categorieën 3 en 7 maken een handelingsplan op binnen negentig dagen na de opname van de minderjarige in de voorziening of vanaf de begeleiding.". 2° in het tweede lid, 9° wordt tussen het woord "krachtgericht" en het woord "wordt" de woorden "of een module delictgerichte contextbegeleiding" ingevoegd.

Art. 53.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt een punt 7/1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "7/1° de voorziening die het noodzakelijk vindt om minderjarigen soms tijdelijk af te zonderen of andere vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, om hun eigen veiligheid, de veiligheid van andere minderjarigen of die van het personeel te verzekeren, beschikt daarvoor over een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement wordt bij de opname bekendgemaakt aan de betrokken partijen. In het huishoudelijk reglement worden minstens de volgende elementen beschreven: a) de inrichting van de afzonderingskamer;b) de wijze van registratie van elke afzondering;c) de duur van de afzondering; d) het toezicht op en de mogelijkheden tot contact van de minderjarige in kwestie;".

Art. 54.Aan artikel 16 van hetzelfde besluit wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° de voorziening stelt een verslag op over de uitvoering van de delictgerichte contextbegeleiding overeenkomstig het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen sluiten4 en zijn uitvoeringsbesluiten, en stuurt dat verslag naar de minderjarige verdachte of delictpleger, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke, de jeugdrechter of de jeugdrechtbank, en de sociale dienst. Het verslag wordt besproken met de ouders of, in voorkomend geval, de opvoedingsverantwoordelijken van de minderjarige verdachte of de minderjarige delictpleger. Die personen worden ertoe uitgenodigd om hun bedenkingen te formuleren, die bij het verslag worden gevoegd.".

Art. 55.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt: "5° de voorziening die het noodzakelijk vindt om minderjarigen soms tijdelijk af te zonderen of andere vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, om hun eigen veiligheid, de veiligheid van andere minderjarigen of die van het personeel te verzekeren, beschikt daarvoor over een huishoudelijk reglement.Het huishoudelijk reglement wordt bij de opname bekendgemaakt aan de betrokken partijen. In het huishoudelijk reglement worden minstens de volgende elementen beschreven: a) de inrichting van de afzonderingskamer;b) de wijze van registratie van elke afzondering;c) de duur van de afzondering; d) het toezicht op en de mogelijkheden tot contact van de minderjarige in kwestie;"; 2° in punt 6° worden tussen de woorden "elke minderjarige" en het woord "wordt" de woorden "die in residentieel verband wordt opgevangen" ingevoegd.

Art. 56.In artikel 22, 2°, d), e) en f) en 3°, c), d) en e), van hetzelfde besluit wordt tussen het woord "aan" en de woorden "de jeugdrechter" de zinsnede "de minderjarige verdachte of delictpleger, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke," ingevoegd.

Art. 57.In artikel 24, eerste lid, 2°, en tweede lid, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord "de" en het woord "jeugdrechtbank" de zinsnede "minderjarige verdachte of delictpleger, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke, de" ingevoegd.

Art. 58.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, wordt tussen het woord "jeugdrechtbank" en het woord "en" de zinsnede ", de minderjarige verdachte of delictpleger, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke," ingevoegd;2° in het tweede lid wordt tussen het woord "de" en het woord "jeugdrechtbank" de zinsnede "minderjarige verdachte of delictpleger, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke, de" ingevoegd.

Art. 59.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5° wordt tussen het woord "aan" en het woord "de" de zinsnede "de minderjarige verdachte of delictpleger, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke," ingevoegd;2° in punt 6° wordt tussen het woord "jeugdrechtbank" en het woord "en" de zinsnede ", de minderjarige verdachte of delictpleger, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke" ingevoegd.

Art. 60.In afdeling 2 van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit worden een onderafdeling 7, bestaande uit artikel 27/1 en een onderafdeling 8, bestaande uit artikel 27/2 ingevoegd, die luiden als volgt: "Onderafdeling 7. Observatie- en behandelcentra

Art. 27/1.Een voorziening van de categorie 7 voldoet aan al de volgende bijzondere voorwaarden: 1° de voorziening voldoet aan al de voorwaarden, vermeld in artikel 12 en 13;2° de voorziening voert diagnostiek en behandeling met geïntegreerde diagnostiek in residentieel of mobiel verband uit, overeenkomstig de beslissing van de verwijzende instantie;3° de voorziening hanteert actuele en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om haar opdracht uit te voeren;4° de teams die belast zijn met de diagnostiek en behandeling van de minderjarigen, zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan minimaal uit een master in de psychologische of pedagogische wetenschappen, een bachelor in het sociaal werk en een kinder- en jeugdpsychiater;5° de voorziening die het noodzakelijk vindt om minderjarigen soms tijdelijk af te zonderen of andere vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, om hun eigen veiligheid, de veiligheid van andere minderjarigen of die van het personeel te verzekeren, beschikt daarvoor over een huishoudelijk reglement.Het huishoudelijk reglement wordt bij de opname bekendgemaakt aan de betrokken partijen. In het huishoudelijk reglement worden minstens de volgende elementen beschreven: a) de inrichting van de afzonderingskamer;b) de wijze van registratie van elke afzondering;c) de duur van de afzondering;d) het toezicht op en de mogelijkheden tot contact van de minderjarige in kwestie;6° elke minderjarige die in residentieel verband wordt opgevangen, wordt na zijn opname in de voorziening medisch onderzocht. Onderafdeling 8. Centra voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

Art. 27/2.Een voorziening van de categorie 8 voldoet aan de volgende bijzondere voorwaarden: 1° de voorziening voldoet aan al de voorwaarden, vermeld in artikel 12 en 13;2° de voorziening kan voor minimaal zes minderjarigen residentiële ondersteuning aanbieden;3° de voorziening beschikt over een aangepaste infrastructuur zodat er bescherming en beveiliging kan worden geboden als de problematiek van de minderjarige dat vereist;4° de voorziening voorziet in een veilige leefomgeving met individuele kamers en de mogelijkheid tot afzondering;5° de voorziening die het noodzakelijk vindt om minderjarigen soms tijdelijk af te zonderen of andere vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, om hun eigen veiligheid, de veiligheid van andere minderjarigen of die van het personeel te verzekeren, beschikt daarvoor over een huishoudelijk reglement.Het huishoudelijk reglement wordt bij de opname bekendgemaakt aan de betrokken partijen. In het huishoudelijk reglement worden minstens de volgende elementen beschreven: a) de inrichting van de afzonderingskamer;b) de wijze van registratie van elke afzondering;c) de duur van de afzondering;d) het toezicht op en de mogelijkheden tot contact van de minderjarige in kwestie;6° de voorziening kan voorzien in een voltijdse residentiële ondersteuning als de problematiek van de minderjarige dat vereist;7° de voorziening neemt deel aan het instroomoverleg dat de toegangspoort organiseert met het oog op een gepaste toewijzing;8° de voorziening werkt met andere voorzieningen van de categorie 8 in de regio samen om ervoor te zorgen dat de helft van de totale capaciteit in de regio prioritair ingezet wordt voor uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen; 9° de voorziening draagt specifieke knowhow over aan andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van minderjarigen met GES+.".

Art. 61.In artikel 33 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "en 6" vervangen door de zinsnede "en de voorzieningen van categorie 6 tot en met 8".

Art. 62.In artikel 35, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5° wordt tussen het woord "Konings" en het woord "een" de zinsnede ", de jeugdrechter of de jeugdrechtbank" ingevoegd;2° in punt 5° wordt het woord "heeft" vervangen door het woord "hebben".

Art. 63.In artikel 42, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "1 en 3" vervangen door de zinsnede "1, 3, 7 en 8".

Art. 64.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede "1 tot en met 3" en het woord "kan" de zinsnede "en van de categorieën 7 en 8" ingevoegd;2° in het tweede lid wordt tussen de zinsnede "1 en 3" en het woord "kunnen" de zinsnede "en van de categorieën 7 en 8" ingevoegd;3° in het derde lid wordt tussen de zinsnede "1 tot en met 3" en het woord "subsidies" de zinsnede "en van de categorieën 7 en 8" ingevoegd.

Art. 65.Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepalingen

Art. 66.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 67.De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^