Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 november 2020
gepubliceerd op 18 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering over de ontbinding zonder vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" en tot wijziging van de naam "Hermesfonds"

bron
vlaamse overheid
numac
2020044387
pub.
18/12/2020
prom.
20/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044387

VLAAMSE OVERHEID


20 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de ontbinding zonder vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" en tot wijziging van de naam "Hermesfonds"


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, § 1; - het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten2 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, artikel 41, zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 19 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten4 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam "Hermesfonds; - het bijzonder decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten6 over de Vlaamse instellingen, artikel 21; - het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten5, artikel III.1 en III.2; - het decreet van 19 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten4 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam "Hermesfonds", artikel 3, derde lid, 4, 6, 9, 81 en 82.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 16 juli 2020. - De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 27 augustus 2020. - De Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen heeft advies gegeven op 27 augustus 2020. - De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 7 september 2020. - De Raad van State heeft advies 68.120/1 gegeven op 3 november 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - In opvolging van het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 keurde het Vlaams Parlement op 17 juni 2020 het decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam "Hermesfonds" goed. Dat decreet regelt in het eerste hoofdstuk de voorwaarden en de wijze waarop het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt ontbonden. Een aantal opdrachten die in dat decreet aan de regering worden toevertrouwd, worden bij dit besluit uitgevoerd. Ook worden de nodige wijzigingen aangebracht aan relevante regelgeving.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten0 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;2° departement: het Departement Werk en Sociale Economie, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten2 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;3° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, de Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties;4° Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten3 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";5° Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten3 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". HOOFDSTUK 2. - Diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het departement, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het Agentschap Innoveren en Ondernemen Afdeling 1. - Procedure

Art. 2.§ 1. In het kader van de voorbereiding van de ontbinding zonder vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming" en van de overdracht van zijn hele vermogen, de activiteiten, en de rechten en de plichten aan het departement, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, stelt de waarnemend gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming de volgende documenten op: 1° een tussentijds overzicht dat bestaat uit de jaarrekening 2019, aangevuld met de meest recente overzichtsinformatie zoals die gerapporteerd is aan de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming in het jaar 2020, met inbegrip van een gedetailleerde inventaris van alle rechten en verplichtingen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming en met vermelding van de waarde van die rechten en verplichtingen op 31 december 2020, en ook met de voor die waardebepaling gehanteerde waarderingsregels als dat relevant is;2° een bijzonder verslag van de waarnemend gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, waarin nadere toelichting wordt gegeven bij het tussentijdse overzicht, vermeld in punt 1°. Het tussentijdse overzicht, vermeld in het eerste lid, 1°, geeft in vier aparte rubrieken een opsomming van de vermogensbestanddelen en activiteiten van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming waarvan voorgesteld wordt om ze over te dragen aan respectievelijk het departement, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen, vermeld in hoofdstuk VII van het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten2 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002. § 2. Het tussentijdse overzicht, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, steunt op de voorschriften die gelden voor het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming.

Art. 3.Het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, vermeldt, naast een algemeen overzicht van de samenstelling van het vermogen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, in voorkomend geval, een specificatie van de volgende gegevens: 1° een gedetailleerde inventaris van de samenstelling van het onroerend patrimonium van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming;2° een gedetailleerde inventaris van de intellectuele rechten waarvan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming titularis is;3° een gedetailleerd overzicht van de lopende voortdurende overeenkomsten en, in voorkomend geval, de lopende voortdurende verbintenissen uit een andere bron van recht die het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming verbinden;4° een gedetailleerd overzicht van het personeelsbestand van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, met vermelding van de rechtspositie van elk van de personeelsleden;5° een gedetailleerd overzicht van de juridische geschillen waarin het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming betrokken is, met een gedetailleerde beschrijving van de identiteit van de tegenpartijen en van de aard van het geschil en, in voorkomend geval, het rechtscollege waarbij het geschil al aanhangig is gemaakt, en ook in voorkomend geval, een overzicht van de uitspraken die al gedaan zijn, met opgave van de strekking daarvan.

Art. 4.Een kopie van het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, en van het bijzonder verslag, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, wordt, samen met de rekeningen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming over de laatste twee boekjaren voor 2020, bezorgd aan de minister, alsook aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid.

Art. 5.§ 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, bezorgt eventuele opmerkingen bij het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, onmiddellijk aan de minister.

De minister verleent goedkeuring aan het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°. Als het nodig is kan de minister wijzigingen in het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, aanbrengen, al dan niet in het licht van de eventuele opmerkingen van de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid. § 2. De beslissing tot goedkeuring, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft, ter uitvoering van artikel 3 van het decreet van 19 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten4 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam "Hermesfonds", van rechtswege de overdrachten tot gevolg van het vermogen, de rechten, plichten en activiteiten van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming aan het departement, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Art. 6.Bij de definitieve goedkeuring van de jaarrekening over het jaar 2020 door de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, met in voorkomend geval ook de kwijting van de bestuurders, gecontroleerd door een erkende bedrijfsrevisor, voegt het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming een bijzonder verslag dat duiding geeft bij de belangrijkste aandachtspunten en verschilpunten tussen de afgesloten jaarrekening en het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°.

Art. 7.De overdrachten, vermeld in artikel 5, § 2, worden aan derden tegenstelbaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. Afdeling 2. - Diverse bijzondere maatregelen

Art. 8.Als uit het tussentijdse overzicht en de inventaris, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, blijkt dat er in het vermogen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming vermogensbestanddelen aanwezig zijn waarvan de tegenstelbaarmaking aan derden bijzondere nadere maatregelen, waaronder, in voorkomend geval, het vervullen van formaliteiten, vergt, krijgt de minister de bevoegdheid en de opdracht om die bijzondere maatregelen, het vervullen van de voormelde formaliteiten inbegrepen, te treffen.

De minister kan de vervulling van de bijzondere maatregelen, vermeld in het eerste lid, in voorkomend geval delegeren aan de leidend ambtenaren van het departement, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, ieder wat hun bevoegdheden betreft. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs

Art. 9.In artikel 1, 14°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten5 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 10.In artikel 4, vierde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014036503 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 11.In artikel 8, 11 en 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 en 18 december 2015, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 12.In artikel 9, 10, 12, eerste lid, artikel 13, 17, 18, 19, eerste lid, artikel 20, 25 en 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 13.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en 10 mei 2019, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 14.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten,wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door het woord "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector

Art. 15.In artikel 1, 14°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten4 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 16.In artikel 8, 9, 10, 11, 12, eerste lid, artikel 13, 17, 18, 19, eerste lid, artikel 20, 25 en 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 17.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en 10 mei 2019, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 18.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 19.In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 20.In artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten2 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten3, wordt aan het beleidsveld economie, een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° de ondernemersvorming, met inbegrip van de bezoldigde stages in dit kader".

Art. 21.In artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "met inbegrip van de middenstands- en ondernemersopleiding, maar" wordt opgeheven;2° aan de zinsnede "met uitzondering van de land- en tuinbouwvorming" wordt de zinsnede "en de ondernemersvorming, inclusief de bezoldigde stages in dit kader" toegevoegd.

Art. 22.In artikel 25, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten8, wordt punt 2° opgeheven. Afdeling 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7

oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Art. 23.Aan artikel 4, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten0 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt: "15° het stimuleren van de ondernemersvorming.". Afdeling 5. -Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 oktober 2005 betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad

Art. 24.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten1 betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 en 14 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 6° bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "6° bis Departement Werk en Sociale Economie: het departement, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten2 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 2° punt 15° wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 5, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 en 14 september 2018, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie". Afdeling 6. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10

november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

Art. 26.In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten6 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2018, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Afdeling 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9

maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen

Art. 27.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten1 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 en 28 september 2018, wordt punt 1° opgeheven. Afdeling 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "flankerend beleid"

Art. 28.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten0 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "flankerend beleid", gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten9, wordt punt 20° vervangen door wat volgt: "20° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten0 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;".

Art. 29.In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten9, wordt punt 7° vervangen door wat volgt: "7° een vertegenwoordiger van het Agentschap Innoveren en Ondernemen;". Afdeling 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - Opleidingen"

Art. 30.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten0 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - opleidingen", gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten9, wordt punt 17° vervangen door wat volgt: "17° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten0 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;".

Art. 31.In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten9, wordt punt 7° vervangen door wat volgt: "7° een vertegenwoordiger van het Agentschap Innoveren en Ondernemen;". Afdeling 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek

Art. 32.In artikel 10, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten9 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 33.In artikel 11, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 34.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en 8 juni 2018, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs

Art. 35.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten7 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, 7 juli 2017 en 14 september 2018, wordt punt 11° vervangen door wat volgt: "11° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten0 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;".

Art. 36.In artikel 8, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 37.In artikel 11, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de preventiefuncties type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4, en tot wijziging van het besluit van de Vl type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014201023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders sluiten, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 12. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering

Art. 38.In artikel 13/4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten8 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties sluiten, worden de woorden "Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

18 december 2015 houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds

Art. 39.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds worden de woorden "Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 40.In het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid ("Hermesfonds")" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 41.In artikel 2 en 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 42.In het opschrift van hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 43.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 44.In het opschrift van hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 45.In artikel 6, § 4, van hetzelfde besluit wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 14. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties

Art. 46.In artikel 1, 3°, artikel 3, vijfde lid, artikel 6, 7, 9, tweede lid, artikel 11, 13, 14, eerste lid, artikel 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, eerste en tweede lid, artikel 35, 37, eerste lid, artikel 38 en 40 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017020393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen sluiten tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 47.In artikel 6/1, eerste en zesde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten2, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 48.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten1, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 49.In artikel 31, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 15. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen

Art. 50.In artikel 1, 3°, artikel 3, vijfde lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, eerste en zesde lid, artikel 8, eerste en vierde lid, artikel 9, eerste en derde lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, tweede lid, artikel 13, 14, 15, 17, 19, 21, eerste en tweede lid, artikel 22, eerste lid, artikel 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, eerste en tweede lid, artikel 41, 43, eerste lid, artikel 44 en 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017020393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen sluiten tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 51.In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten1, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 52.In artikel 37, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 16. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen

Art. 53.In artikel 1, 3°, artikel 3, vierde lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, eerste en zesde lid, artikel 8, eerste en derde lid, artikel 9, eerste lid, artikel 10, tweede lid, artikel 13, 14, 16, 18, 20, eerste en tweede lid, artikel 21, eerste lid, artikel 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, eerste en tweede lid, artikel 40, 42, eerste lid, artikel 43 en 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017020393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen sluiten tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 54.In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt het woord "Hermes-fonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 55.In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten1, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 56.In artikel 36, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 17. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 december 2017 tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties

Art. 57.In artikel 1, 2°, artikel 3, vijfde lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, 8, tweede lid, artikel 10, 11, 12, 14, 16, 18, eerste en tweede lid, artikel 19, eerste lid, artikel 20, 22, 23, 24, 25, § 1, eerste lid, artikel 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, eerste lid, en artikel 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties sluiten tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 58.In artikel 6/1, eerste en zesde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten2, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 59.In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten1, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 60.In artikel 35, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 18. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9

februari 2018 tot regeling van de samenstelling en de werking van het Comité voor Kleinhandel

Art. 61.In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten7 tot regeling van de samenstelling en de werking van het Comité voor Kleinhandel wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 19. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

Art. 62.In artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede ", het" wordt vervangen door de woorden "en het";2° de woorden "en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen" worden opgeheven. Afdeling 20. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 februari 2018 tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Art. 63.In artikel 1, 2°, artikel 2, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, vierde, vijfde en zesde lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, 14, 16, eerste lid, en artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 21. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 mei 2018 tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding

Art. 64.In artikel 1, 1°, artikel 3, tweede lid, artikel 4, § 2, tweede lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste lid, artikel 9, derde en vierde lid, artikel 11, 12, 13, 15, § 1, artikel 16, 18, eerste en tweede lid, artikel 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, § 1 en § 2, tweede lid, artikel 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, eerste lid, en artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten6 tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 65.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten1, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 66.In artikel 34, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". Afdeling 22. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1

juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs

Art. 67.In artikel 3, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten0 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". Afdeling 23. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 juni 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen

Art. 68.In artikel 10, tweede lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen". Afdeling 24. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Art. 69.In artikel 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten5 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding worden de woorden "Syntra Vlaanderen en" opgeheven. Afdeling 25. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Art. 70.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten4 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 13° wordt opgeheven; 2° punt 15° wordt vervangen door wat volgt: "15° het opleidingsaanbod in de leertijd zoals georganiseerd door de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 2, 15°, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten3 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".".

Art. 71.In artikel 13 van hetzelfde besluit de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en het Vlaams Agentschap voor ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen" opgeheven;2° in het derde lid wordt punt 2° opgeheven. Afdeling 26. Wijzigingen van het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de

Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019

Art. 72.In artikel 1 van het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019 wordt punt 9° vervangen door wat volgt: "9° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten0 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;".

Art. 73.In artikel 5, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 74.In artikel 9, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 75.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "en Syntra Vlaanderen" opgeheven;2° in punt 3° wordt de zinsnede ", Syntra Vlaanderen" opgeheven. Afdeling 27. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 76.in artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers sluiten3 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering wordt punt 6° vervangen door wat volgt: "6° het Fonds voor Innoveren en Ondernemen;". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 77.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 1991 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen van de voorzitters, de gemeenschapscommissarissen, de leden van de raad van bestuur en de praktijkcommissie van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008;2° het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 1991 houdende nadere regelen voor de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapscommissarissen bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008;3° het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de voorzitters en leden van de commissies van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 en 14 maart 2008;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen sluiten3 betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris, gewijzigd bij de besluiten 14 maart 2008 en 19 juni 2009;5° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen sluiten houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

Art. 78.Artikel 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81 en 82 van het decreet van 19 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten sluiten4 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam "Hermesfonds treden in werking op 1 januari 2021.

Art. 79.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 80.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, de Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor competenties, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 november 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^