Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 december 2012
gepubliceerd op 18 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

bron
vlaamse overheid
numac
2013035040
pub.
18/01/2013
prom.
21/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 december 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor de uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/ non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015 vanaf 1 januari 2012 de nodige middelen beschikbaar moeten zijn voor de thuiszorgvoorzieningen voor de intersectorale maatregelen eindejaarspremie en managementondersteuning, en voor de sectorale maatregelen verhoging onregelmatige prestaties, loonanomalie omkadering, werkdruk en vervoer;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Artikel 1.Aan artikel 1 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, 14 september 2012 en 5 oktober 2012, worden een punt 23° tot en met 25° toegevoegd, die luiden als volgt : « 23° DOP : een dienst Ondersteuningsplan die erkend is met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap; 24° ondersteuningsplan : een plan als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap;25° DOP-uren : de uren gezinszorg die gedurende maximaal 3 maanden geboden worden aan een gebruiker die een ondersteuningsplan van een DOP heeft en waarvoor een extra subsidie wordt verkregen.».

Art. 2.In artikel 8 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het tweede lid wordt de zinsnede « , waarvan maximaal 16.250 uren DOP-uren zijn » toegevoegd; 2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De minister bepaalt de procedure voor de aanvraag en de toewijzing van de DOP-uren, vermeld in het tweede lid, aan de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.».

Art. 3.Aan artikel 10 van bijlage I bij hetzelfde besluit worden een tweede tot en met een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Het bedrag, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt verhoogd met 2 euro per gepresteerd DOP-uur binnen het aantal toegewezen DOP-uren.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt vervangen door 35.194.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 2°, vervangen door 35.602. ».

Art. 4.In artikel 11 van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden « Onregelmatige prestaties zijn uren die » en de woorden « gepresteerd worden » de woorden « binnen het toegekende urencontingent » ingevoegd;2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het percentage « 60 % » vervangen door het percentage « 67 % »;3° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.De verhogingen, vermeld in paragraaf 2, worden begrensd tot 3,1 % van het toegekende urencontingent.

Vanaf 2014 wordt het percentage, vermeld in het eerste lid, vervangen door 3,3 %.

Vanaf 2015 wordt het percentage, vermeld in het eerste lid, vervangen door 3,5 %. ».

Art. 5.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 14 september 2012, wordt een artikel 15/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 15/1.§ 1. Per gereden kilometer dat het verzorgend personeel of het logistiek personeel voor de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of de logistieke dienst, vermeld in bijlage II, heeft afgelegd met de privéwagen, ontvangt de dienst 0,0288 euro.

Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 0,1236 euro.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 0,1428 euro.

Vanaf 2015 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 0,1524 euro. § 2. Alleen de kilometers van verplaatsingen met de privéwagen, die door de dienst vergoed worden, komen in aanmerking, met uitzondering van de verplaatsingen in het kader van het verrichten van boodschappen voor de gebruiker. § 3. De dienst bezorgt jaarlijks aan het agentschap tegen uiterlijk 1 april het aantal kilometers van het afgelopen jaar die in aanmerking komen conform paragraaf 2.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt aan de diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 14, § 3, derde lid. ».

Art. 6.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 14 september 2012, wordt een artikel 15/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 15/2.§ 1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van 1.431.368,69 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. § 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van de gegevens in verband met de eindejaarspremie die ze bezorgen aan de VVDG. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking heeft. § 3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat de VVDG aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn voor de verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens moeten uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd worden.

Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 22. ».

Art. 7.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 14 september 2012, wordt een artikel 15/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 15/3.§ 1. Voor de maatregel managementsondersteuning wordt een budget van 183.065,44 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Vanaf 1 januari 2013 stijgt dat budget jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt. § 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van het toegewezen urencontingent gezinszorg van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft. § 3. Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 14, § 3, derde lid. ».

Art. 8.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012, 14 september 2012, 5 oktober 2012 en 12 oktober 2012, wordt een artikel 15/4 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 15/4.Voor de maatregel managementsondersteuning wordt een budget van 285.691,93 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Dat budget stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt.

Het budget, vermeld in het eerste lid, wordt verdeeld en toegekend op de wijze, vermeld in artikel 15/3.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de index die van toepassing is op 1 januari 2013. De koppeling aan het prijsindexcijfer gebeurt op 1 januari van het jaar dat op de indexsprong volgt. ».

Art. 9.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012, 14 september 2012, 5 oktober 2012 en 12 oktober 2012, wordt een artikel 16/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 16/1.§ 1. Voor de maatregel werkdrukvermindering voor het begeleidend personeel wordt er een budget van 1.829.708,77 euro verdeeld tussen de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Vanaf 1 januari 2013 stijgt dat budget jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt.

Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 1, vervangen door 2.850.183,71 euro. § 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg op basis van het aantal gesubsidieerd begeleidend personeel gezinszorg.

Voor de verdeling wordt het aantal gesubsidieerd begeleidend personeel van gezinszorg in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking heeft. § 3. Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 14, § 3, derde lid. ».

Art. 10.Aan artikel 25, § 2, van bijlage I bij hetzelfde besluit worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 51.350,26;

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 51.758,75. ».

Art. 11.Aan artikel 26 van bijlage I bij hetzelfde besluit worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 14.445,84.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 14.854,33. ».

Art. 12.Artikel 27 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 27.§ 1. Per toegewezen VTE doelgroepwerknemer ontvangen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg boven op de enveloppe de volgende toeslagen voor : 1° de doelgroepwerknemer : 8527,01 euro;2° het administratief personeel : 1920,54 euro;3° het begeleidend personeel : 3115,65 euro;4° het leidinggevend personeel : 650,87 euro. Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 1, 3°, vervangen door 3138,99.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 1, 3°, vervangen door 3162,34. § 2. Naast het bedrag, vermeld in paragraaf 1, ontvangt de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg een toeslag voor omkaderingspersoneel : 1° voor 10 VTE doelgroepwerknemers : 9170,46 euro;2° per VTE doelgroepwerknemer die aan de dienst werd toegewezen boven op de 10 VTE : 917,04 euro. Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 1°, vervangen door 9346,12.

Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 2°, vervangen door 934,61.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 1°, vervangen door 9521,77.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 2°, vervangen door 952,17. ».

Art. 13.In bijlage I bij hetzelfde besluit,gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 14 september 2012, wordt een artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 28/1.De private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ontvangen voor managementsondersteuning een bedrag van 19,89 euro per VTE logistiek personeel, inclusief gesco's, en per VTE doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt geïndexeerd conform artikel 14, § 3, derde lid. ».

Art. 14.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012, 14 september 2012, 5 oktober 2012 en 12 oktober 2012, wordt een artikel 28/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 28/2.De private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ontvangen voor managementsondersteuning een bedrag van 31,03 euro per VTE logistiek personeel, inclusief gesco's, en per VTE doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2013.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong. ».

Art. 15.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012, 14 september 2012, 5 oktober 2012 en 12 oktober 2012, wordt een artikel 28/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 28/3.De private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ontvangen voor managementsondersteuning een bedrag van 51,72 euro per VTE logistiek personeel, inclusief gesco's, en per VTE doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2014.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong. ».

Art. 16.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 14 september 2012, wordt een artikel 29/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 29/1.§ 1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van 414.644,36 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. § 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van de gegevens in verband met de eindejaarspremie die ze bezorgen aan de VVDG. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking heeft. § 3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat de VVDG aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn voor de verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens moeten uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd worden.

Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 22. ».

Art. 17.Artikel 32 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011 en 5 oktober 2011, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 32.Per gereden kilometer dat het logistiek personeel voor de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg heeft afgelegd met de privéwagen, ontvangt de dienst een vergoeding op de wijze, vermeld in artikel 15/1. ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 18.Aan artikel 6, § 2, van bijlage II bij hetzelfde besluit worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 51.350,26.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 51.758,75. ».

Art. 19.Aan artikel 7 van bijlage II bij hetzelfde besluit worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 14.445,84.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, 3°, vervangen door 14.854,33. ».

Art. 20.Artikel 8 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.§ 1. Per toegewezen VTE doelgroepwerknemer ontvangen de diensten voor logistieke hulp boven op de enveloppe de volgende toeslagen voor : 1° de doelgroepwerknemer : 8527,01 euro;2° het administratief personeel : 1920,54 euro;3° het begeleidend personeel : 3115,65 euro;4° het leidinggevend personeel : 650,87 euro. Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 1, 3°, vervangen door 3138,99.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 1, 3°, vervangen door 3162,34. § 2. Naast het bedrag, vermeld in paragraaf 1, ontvangt de dienst voor logistieke hulp een toeslag voor omkaderingspersoneel : 1° voor 10 VTE doelgroepwerknemers : 9170,46 euro;2° per VTE doelgroepwerknemer die aan de dienst werd toegewezen boven op de 10 VTE : 917,04 euro. Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 1°, vervangen door 9346,12.

Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 2°, vervangen door 934,61.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 1°, vervangen door 9521,77.

Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 2, 2°, vervangen door 952,17. ».

Art. 21.In bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011, 16 december 2011 en 22 juni 2012, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 9/1.De private diensten voor logistieke hulp ontvangen voor managementsondersteuning een bedrag van 19,89 euro per VTE logistiek personeel, inclusief gesco's, en per VTE doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2010.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong. ».

Art. 22.In bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 5 oktober 2012, wordt een artikel 9/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 9/2.De private diensten voor logistieke hulp ontvangen voor managementsondersteuning een bedrag van 31,03 euro per VTE logistiek personeel, inclusief gesco's, en per VTE doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2013.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong. ».

Art. 23.In bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011, 16 december 2011, 22 juni 2012 en 5 oktober 2012, wordt een artikel 9/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 9/3.De private diensten voor logistieke hulp ontvangen voor managementsondersteuning een bedrag van 51,72 euro per VTE logistiek personeel, inclusief gesco's, en per VTE doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2014.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong. ».

Art. 24.In bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011, 16 december 2011 en 22 juni 2012, wordt een artikel 10/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 10/1.§ 1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van 3185,68 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor logistieke hulp. § 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van de gegevens in verband met de eindejaarspremie die ze bezorgen aan de VVDG. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking heeft. § 3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat de VVDG aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn voor de verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens moeten uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd worden.

Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 11. ».

Art. 25.In artikel 11/2 van bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2011, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Per gereden kilometer dat het logistiek personeel voor de dienst voor logistieke hulp heeft afgelegd met de privéwagen, ontvangt de dienst een vergoeding op de wijze, vermeld in artikel 15/1 van bijlage I. ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 26.In artikel 7 van bijlage III bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, en paragraaf 2 wordt het bedrag « 11.887,39 » vervangen door « 14.680,93 »; 2° in paragraaf 1, 2°, wordt het bedrag « 1,082 » vervangen door « 1,337 »;3° er worden een paragraaf 3 en een paragraaf 4 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 3.De basissubsidie, vermeld in paragraaf 1, 1°, en paragraaf 2, wordt voor een private dienst voor oppashulp verhoogd met 156,45 euro voor de uitvoering van de maatregel eindejaarspremie uit het VIA 4.

Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 580,54.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is uitgedrukt tegen 100 % op basis van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2010. Binnen de beschikbare begrotingskredieten volgt het subsidiebedrag de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. § 4. De basissubsidie, vermeld in paragraaf 1, 1°, en paragraaf 2, wordt voor een private dienst voor oppashulp verhoogd met 8,94 euro voor de uitvoering van de maatregel managementsondersteuning uit het VIA 4. ». HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van bijlage V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 27.In bijlage V bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 4/1.De subsidie-enveloppe van een private dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, vermeld in artikel 4, § 1, wordt verhoogd met 16,85 euro voor de uitvoering van de maatregel managementsondersteuning uit het VIA 4.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, moet voor 100 % aangewend worden voor loonkosten.

Binnen de beschikbare begrotingskredieten volgt het bedrag, vermeld in het eerste lid, de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld.

Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. De basisindex is de index die van toepassing is op 1 januari 2009. De koppeling aan het prijsindexcijfer gebeurt op 1 januari van het jaar dat op de indexsprong volgt. ». HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van bijlage VI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 28.In bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 7/1.De subsidie-enveloppe van een privaat lokaal dienstencentrum dat in het Nederlandse taalgebied ligt, en van een privaat lokaal dienstencentrum dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, vermeld in artikel 7, § 1, worden verhoogd met 8,94 euro voor de uitvoering van de maatregel managementsondersteuning uit het VIA 4.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, moet voor 100 % aangewend worden voor loonkosten. ».

Art. 29.In bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt een artikel 7/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 7/2.De subsidie-enveloppe van een privaat lokaal dienstencentrum dat in het Nederlandse taalgebied ligt en van een privaat lokaal dienstencentrum dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, vermeld in artikel 7, § 1, worden verhoogd met 120,58 euro voor de uitvoering van de maatregel eindejaarspremie uit het VIA 4.

Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 447,22.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, moet voor 100 % aangewend worden voor loonkosten.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is uitgedrukt tegen 100 % op basis van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2010. Binnen de beschikbare begrotingskredieten volgt het subsidiebedrag de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. ». HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van bijlage VII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 30.In bijlage VII bij hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 7/1.De subsidie-enveloppe van een privaat regionaal dienstencentrum, vermeld in artikel 7, § 1, wordt verhoogd met 13,41 euro voor de uitvoering van de maatregel managementsondersteuning uit het VIA 4.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, moet voor 100 % aangewend worden voor loonkosten. ». HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van bijlage VIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 31.In bijlage VIII bij hetzelfde besluit wordt een artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6/1.Het bedrag, vermeld in artikel 6, § 1, tweede lid, 1°, en § 2, wordt voor een private dienst voor gastopvang verhoogd met 156,45 euro voor de uitvoering van de maatregel eindejaarspremie uit het VIA 4.

Vanaf 2013 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 580,54.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, is uitgedrukt tegen 100 % op basis van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2010. Binnen de beschikbare begrotingskredieten volgt het subsidiebedrag de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld. Onder gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994. ».

Art. 32.In bijlage VIII bij hetzelfde besluit wordt een artikel 6/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6/2.Het bedrag, vermeld in artikel 6, § 1, tweede lid, 1°, en § 2, wordt voor een private dienst voor gastopvang verhoogd met 8,94 euro voor de uitvoering van de maatregel managementsondersteuning uit het VIA 4. ». HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van bijlage XIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 33.In bijlage XIII bij hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 4/1.De subsidie-enveloppe van een private vereniging voor gebruikers en mantelzorgers, vermeld in artikel 4, wordt verhoogd met 26,82 euro voor de uitvoering van de maatregel managementsondersteuning uit het VIA 4.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, moet voor 100 % aangewend worden voor loonkosten. ». HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen

Art. 34.Artikel 15 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju sluiten, wordt opgeheven.

Art. 35.Artikel 1 tot en met 4, artikel 8, 14, 17, 22, 25 en 34 treden in werking op 1 januari 2013.

Artikel 15 en 23 treden in werking op 1 januari 2014.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 36.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^