Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 februari 2014
gepubliceerd op 04 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

bron
vlaamse overheid
numac
2014035343
pub.
04/04/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met artikel 14;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 35;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 20 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011, 14 oktober 2011, 18 oktober 2013, 13 december 2013 en 20 december 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de erkenning van de levensbeschouwelijke verenigingen voor het verzorgen van televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 12 februari 2014;

Overwegende dat het verzorgen van deze televisie-uitzendingen bijdraagt tot de pluriformiteit en de kwaliteit van de media en van de informatieverstrekking;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De subsidies voor de uitzendingen door de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's te verzorgen op de VRT, bedragen voor het begrotingsjaar 2014 in totaal 1.408.800 euro (één miljoen vierhonderdenachtduizend achthonderd euro).

Die subsidies worden aangerekend op het begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-C/WT, basisallocatie HB0 HH033 3300 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014.

Art. 2.De subsidies, vermeld in artikel 1, worden als volgt verdeeld:

1. VZW Katholieke Televisie- en Radio-omroep (KTRO)

591.696 euro

2. VZW Het Vrije Woord

591.696 euro

3. VZW Moslim Televisie- en Radio Omroep (MTRO)

112.704 euro

4. VZW Pro-Erts

56.352 euro

5. VZW Israëlitisch - Godsdienstige Uitzendingen

28.176 euro

6. Orthodoxe Kerk in België

28.176 euro


1° aan de VZW Katholieke Televisie- en Radio-omroep, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, wordt een totale subsidie van 591.696 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE28 4388 1765 2120. 2° aan de VZW Het Vrije Woord, Eugène Plaskylaan 144, bus 3, 1030 Brussel, wordt een totale subsidie van 591.696 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE21 0010 9651 7403. 3° aan de VZW Moslim Televisie- en Radio Omroep (MTRO), Lakensestraat 166, 1000 Brussel, wordt een totale subsidie van 112.704 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE27 0688 9233 6773. 4° aan de VZW Pro-Erts, Brogniezstraat 44, 1070 Anderlecht, wordt een totale subsidie van 56.352 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE57 0001 8359 5435. 5° aan de VZW Israëlitisch - Godsdienstige Uitzendingen, Consciencestraat 7, 2018 Antwerpen, wordt een totale subsidie van 28.176 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE07 0001 1943 3066. 6° aan de VZW Orthodoxe Kerk in België, Charbolaan 71, 1030 Brussel, wordt een totale subsidie van 28.176 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE41 3804 0140 9010.

Art. 3.De bedragen, vermeld in artikel 2, worden in twee schijven uitbetaald: 1° een eerste gedeelte van 80 % wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit;2° een tweede gedeelte van 20 % wordt uitbetaald na de indiening en goedkeuring van een financieel verslag, een inhoudelijk verslag en een verslag van een erkende bedrijfsrevisor of extern accountant met betrekking tot de werking in 2014.

Art. 4.De verenigingen sturen een financiële verantwoording van de toegekende subsidies op. Daaruit blijkt dat de subsidies effectief worden aangewend om de televisieprogramma's te verzorgen. Die bewijsstukken worden uiterlijk op 30 april 2015 aan de afdeling Cultuur en Media van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media bezorgd.

De subsidie moet worden besteed aan het doel waarvoor ze werd toegekend.

Art. 5.Alle stukken ter verantwoording van het activiteitenverslag en de eindafrekening worden door de begunstigde ter beschikking gehouden gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Door het aanvaarden van de subsidie verleent de begunstigde meteen aan de Vlaamse Gemeenschap het recht om controle ter plaatse uit te oefenen op de aanwending van de toegekende subsidie.

Blijft de begunstigde in gebreke verantwoording te verstrekken dan is hij tot terugbetaling gehouden ten belope van het deel dat niet werd verantwoord.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^