Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 januari 2011
gepubliceerd op 10 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefenin

bron
vlaamse overheid
numac
2011035095
pub.
10/02/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1, 6°;

Gelet op het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 november 2010;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 14 oktober 2010 bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 10 november 2010;

Gelet op advies nr. 49.012/3 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op advies van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij, gegeven op 22 november 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal worden punt 4° tot en met 9° vervangen door wat volgt : « 4° rassenlijst : de rassenlijst van landbouwgewassen en groentegewassen, vermeld in artikel 1, 8° en 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen; 5° OHB : onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid als vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;6° CGW : cultuur- en gebruikswaarde van een ras als vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;7° procedurebesluit Rassenlijst : het ministerieel besluit van 20 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen;8° keuringsreglementen zaaizaden : het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen, het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie en het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen;9° keuringsreglement aardappelpootgoed : het ministerieel besluit van 27 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007035551 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen;»; 2° punt 7° wordt vervangen door wat volgt : « 7° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 23/02/2007 numac 2007035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van d type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen; »; 3° punt 9° wordt vervangen door wat volgt : « 9° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk II vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk II. Retributies voor inschrijving van rassen in de rassenlijst ».

Art. 4.In artikel 3, § 1 en in, artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « nationale rassencatalogus » vervangen door het woord « rassenlijst ».

Art. 5.In artikel artikel 4 en in artikel 7, § 1 van hetzelfde besluit wordt het woord « rassencatalogus » vervangen door het woord « Rassenlijst ».

Art. 6.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 11.Alle retributies, vermeld in artikel 9, moeten gestort worden binnen dertig kalenderdagen na het verzenden van de factuur. ».

Art. 7.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008, wordt punt A.1. vervangen door wat volgt : « A.1. Jaarlijkse registratie en/of erkenning voor de uitoefening van het beroep of van de activiteit :

basisbedrag voor registratie als een operator actief is in het verhandelen en dienst verlenen met betrekking tot plantaardig teeltmateriaal (1) :

50 euro

supplement voor de registratie en/of erkenning van :


handelaar-bereider zaaizaden :

300 euro

bereider mengsels van zaaizaden (2) :

100 euro

officieel erkende keurmeester

100 euro

officieel erkende monsternemer van zaaizaden :

100 euro

laboratorium voor de ontleding van zaaizaden onder officieel toezicht :

100 euro

handelaar-bereider pootgoed (3) :

100 euro

leverancier bosbouwkundig teeltmateriaal :

100 euro

leverancier gecertificeerd materiaal fruitgewassen :

100 euro

enthoutpark fruitgewassen :

100 euro

producent vegetatief teeltmateriaal wijnstokken :

100 euro

loontrieerder :

100 euro


(1) met uitzondering van de landbouwer van zaaizaden (2) alleen als de betrokkene geen handelaar-bereider van zaaizaden is (3) alleen als de betrokkene activiteiten uitvoert voor andere pootgoedproducenten ».

Art. 8.In bijlage II, A.2. bij hetzelfde besluit worden de woorden « per individuele partij » vervangen door de woorden « per partij met unieke gegevens ».

Art. 9.In bijlage II, D. worden de woorden « bijdrage per partij of lot waarvan de herkomst en de kwaliteit gecertificeerd worden » vervangen door de woorden « bijdrage per partij of lot geproduceerd op het Vlaams grondgebied waarvan de certificering van de herkomst en de kwaliteit aangevat worden ».

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 11.De Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 januari 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^