Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 januari 2011
gepubliceerd op 11 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterz

bron
vlaamse overheid
numac
2011035108
pub.
11/02/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties sluiten met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, wat betreft de begunstigden van de subsidiëring


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 32duodecies, § 1, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, 24 december 2004 en 23 december 2010, en artikel 32terdecies, § 2, ingevoegd door het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd door het decreet van 21 december 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties sluiten met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunale of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2010;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat momenteel talrijke investeringsprojecten lopen die geïnitieerd werden door de gemeenten die sinds 1 januari 2010 hun rioleringsinfrastructuur overdroegen aan de VMW; dat sinds die overdracht de reeds toegezegde subsidies niet langer kunnen vastgelegd of uitbetaald worden volgens de geldende bepalingen van het besluit van 1 februari 2002 : de gemeente is niet langer eigenaar van de werken en de VMW kan geen subsidies ontvangen; dat dit, gezien de budgettaire situatie van heel wat gemeenten, nog dit boekjaar dient rechtgezet te worden; dat alleen zo belangrijke meerkosten zoals bijkomende leningen, verwijlinteresten en administratiekosten kunnen worden vermeden; dat, nu deze situatie pas later in het jaar aan het licht kwam en er ook een aanpassing van artikel 32duodecies, § 1 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren nodig is, dit enkel gerealiseerd kan worden indien de adviestermijn waarover de afdeling wetgeving van de Raad van State beschikt, beperkt wordt tot vijf werkdagen;

Gelet op advies 49.078/3 van de Raad van State, gegeven op 29 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties sluiten met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden sluiten, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden » vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 2.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005035600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door sluiten, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden » vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 3.In de artikelen 3 en 5, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en 9 mei 2008, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden » vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 4.In artikel art. 3bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden sluiten, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverband » vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005035600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door sluiten, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden » telkens vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 6.In de artikelen 8, 11, § 1, 15, 17, 20 en 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005035600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door sluiten, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverband » telkens vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 7.In de artikelen 14, § 2, 22, § 1 en § 2, 23, § 2 en § 5, en 24, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en 7 maart 2008, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverband » telkens vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 8.In de artikelen 24ter, 24quater en 24quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008201866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden sluiten, worden de woorden « of intergemeentelijke samenwerkingsverband » telkens vervangen door de zinsnede « , intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2010.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 januari 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^