Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 januari 2011
gepubliceerd op 15 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2011035124
pub.
15/02/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 3°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 oktober 2010;

Gelet op advies nr. 48.929/1 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en 18 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « en 17, § 2, » opgeheven; 2° in het eerste lid wordt de formule « (basisbedrag x G-index december 20..)/G-index december 2000 » vervangen door de formule « bedrag van het jaar x = (bedrag van het jaar x-1 x G-index december jaar x-1)/G-index december jaar x-2 » 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Als het overeenkomstig het eerste lid berekende bedrag van het jaar x lager is dan het bedrag van het jaar x-1, wordt de aanpassing van de bedragen, vermeld in het eerste lid, niet toegepast, maar verrekend met de volgende indexaanpassing.In dat geval worden de bedragen, vermeld in het eerste lid, van dat volgende jaar aangepast, rekening houdend met het feit dat de noemer van de breuk gevormd wordt door de noemer die gebruikt wordt voor de berekening van de bedragen van het voorgaande jaar. »; 4° in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt het woord « tweede » vervangen door het woord « derde ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 januari 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^