Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 mei 2010
gepubliceerd op 24 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie

bron
vlaamse overheid
numac
2010035393
pub.
24/06/2010
prom.
21/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MEI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999 en bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 februari 2010;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 11 februari 2010, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 7 april 2010;

Gelet op advies nr. 48 071/3 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2010, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State;

Overwegende dat Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad, gewijzigd werd bij Richtlijn 2009/74/EG van de Commissie van 26 juni 2009 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG en 2002/57/EG, wat betreft de botanische namen van planten, en de wetenschappelijke namen van andere organismen, en bepaalde bijlagen bij Richtlijn 66/401/EEG, 66/402/EEG en 2002/57/EG in het licht van de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis en dat die richtlijn een verplichting inhoudt om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2010.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie Bijlage II. Voorwaarden waaraan het zaad moet voldoen 1. Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.2. De aanwezigheid van ziekten en schadelijke organismen die de waarde voor het gebruik als zaad verminderen, moet zo veel mogelijk beperkt zijn.3. Het zaad moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen. A. Normen :

Soorten

Minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)

Maximale percentage zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)

Minimale kiemkracht (% van de zuivere zaden of kluwens)

Allium cepa

97

0,5

70

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium porrum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (Cheltenham beet)

97

0,5

50 (kluwens)

Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)

97

0,5

70 (kluwens)

Brassica oleracea (bloemkool)

97

1

70

Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)

97

1

75

Brassica rapa (Chinese kool)

97

1

75

Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)

97

1

80

Cichorum endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85


B. Aanvullende voorwaarden : a) zaad van vlinderbloemigen mag niet door de volgende levende insecten zijn aangetast : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus Boh; b) het zaad mag niet door levende mijten zijn aangetast. C. Andere normen of voorwaarden waaraan moet worden voldaan, als daarnaar wordt verwezen in de tabel onder punt A) : Voor rassen van Zea mays (suikermaïs - superzoete types) wordt de vereiste minimumkiemkracht verlaagd tot 80 % van zuiver zaad. Op het officiële etiket of op het etiket van de leverancier, naargelang het geval, wordt de vermelding « Minimumkiemkracht 80 % » aangebracht.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie.

Brussel, 21 mei 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie Bijlage III. Gewichten 1. Maximumgewicht van een partij : a) zaad van Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum en Vicia faba : 30 ton;b) zaad dat ten minste de grootte van tarwekorrels heeft, behalve Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum en Vicia faba : 20 ton;c) zaad dat kleiner is dan een tarwekorrel : 10 ton. Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5 % worden overschreden. 2. Minimumgewicht van een monster :

Soort

Gewicht (in g)

Allium cepa

25

Allium fistulosum

15

Allium porrum

20

Allium sativum

20

Allium schoenoprasum

15

Anthriscus cerefolium

20

Apium graveolens

5

Asparagus officinalis

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

25

Brassica rapa

20

Capsicum annuum

40

Cichorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)

15

Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)

50

Cichorum endivia

15

Citrullus lanatus

250

Cucumis melo

100

Cucumis sativus

25

Cucurbita maxima

250

Cucurbita pepo

150

Cynara cardunculus

50

Daucus carota

10

Foeniculum vulgare

25

Lactuca sativa

10

Lycopersicon esculentum

20

Petroselinum crispum

10

Phaseolus coccineus

1000

Phaseolus vulgaris

700

Pisum sativum

500

Raphanus sativus

50

Rheum rhabarbarum

135

Scorzonera hispanica

30

Solanum melongena

20

Spinancia oleracea

75

Valerianella locusta

20

Vicia faba

1.000

Zea mays

1000


Voor de F1-hybriderassen van de bovenvermelde soorten kan het minimumgewicht van het monster verminderd worden tot een vierde van het aangegeven gewicht. Het monster moet echter ten minste een gewicht van 5 g hebben en ten minste 400 zaden bevatten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie.

Brussel, 21 mei 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^