Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 mei 2021
gepubliceerd op 30 juni 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 decembe

bron
vlaamse overheid
numac
2021042357
pub.
30/06/2021
prom.
21/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021042357

VLAAMSE OVERHEID


21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten0, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL en de VLAREME van 22 oktober 2016


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en artikel 87; - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.1,5.6.2 en 5.6.3, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, artikel 5.6.5, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017 en artikel 16.3.9, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten en gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2018 en 8 juni 2018; - het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten0 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, artikel 8, § 9, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019, artikel 13, § 10, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019, artikel 14, §§ 2 en 11, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019 artikel 22, § 3, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019, artikel 23, § 7, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019, artikel 25, artikel 26, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008 en 12 juni 2015, artikel 27, §§ 3 en 5, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, artikel 49, § 1, achtste lid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019 en artikel 59, vierde lid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 februari 2021. - De Raad van State heeft advies 69.108/1 gegeven op 22 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 27, § 1, van het Mestdecreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt in de tabel hetgeen vermeldt is onder "2° varkens" vervangen door wat volgt:

Biggen met een gewicht van 7 tot 20 kg

1,09

2,18

Beren

13,19

25,19

Zeugen inclusief biggen met een gewicht kleiner dan 7 kg

13,19

25,19

Andere varkens:


Van 20 tot 110 kg

4,51

12,26

Van 110kg en meer

13,19

25,19


".

Art. 2.Aan deel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021, wordt een hoofdstuk 2.17, dat bestaat uit artikel 2.17.1 en 2.17.2, toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 2.17. Beleidstaken inzake luchtemissies door veeteelt Art. 2.17.1. Er wordt een onafhankelijk Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt opgericht, dat altijd opereert vanuit wetenschappelijke integriteit en dat bestaat uit deskundigen in materies die verband houden met: 1° het meten en karakteriseren (inclusief risico-evaluatie) van luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief risico-evaluatie;2° het beoordelen van relevante technieken voor emissiereductie en remediëring. Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt adviseert over en onderzoekt alle aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de volgende luchtemissies: ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen. Dat gebeurt zowel op verzoek van de minister, als op eigen initiatief.

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt kan worden geïnformeerd en voor advies geraadpleegd over de ontwerpen van Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten, de ontwerpen van ministeriële besluiten en andere beleidsdocumenten over luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking.

De advisering van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt is steeds facultatief en niet-bindend.

Het Comité bestaat uit ten hoogste 15 leden. De minister benoemt de leden van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt op grond van hun bijzondere wetenschappelijke en technische bekwaamheid inzake de betreffende materies, voor een periode van vier jaar. De leden van het Comité zijn actieve personeelsleden van een onderzoeksentiteit van de Vlaamse Overheid, van een universiteit of van een organisatie actief in het praktijkonderzoek en erkend op basis van artikel 17 van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid.

Het mandaat van de benoemde leden is hernieuwbaar voor een periode van telkens vier jaar. De minister bepaalt de onverenigbaarheden met betrekking tot de beroepsuitoefening van de leden en eventuele externe experten.

De leden van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt ontvangen voor elke vergadering van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt presentiegelden en een terugbetaling van de gemaakte reiskosten.

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt kan voor één of meerdere taken als vermeld in het tweede lid, tijdelijk een beroep doen op externe experten die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt. De experten waarop het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt een beroep doet, ontvangen eveneens presentiegelden en een terugbetaling van de gemaakte reiskosten.

De minister bepaalt de hoogte van de presentiegelden per vergadering van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt, evenals het maximum aan presentiegelden dat een lid van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt jaarlijks kan ontvangen. De terugbetaling van de reiskosten gebeurt overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

De leden van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt die desgevallend personeelsleden zijn van de Vlaamse overheid, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- of Voedingsonderzoek, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, of van een organisatie actief in het praktijkonderzoek en erkend op basis van artikel 17 van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, ontvangen geen presentiegelden.

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt stelt een huishoudelijk reglement op. Er zal een secretariaat worden opgericht voor dossierbeheer en adviesvoorbereiding.

De minister kan nadere regels bepalen betreffende de samenstelling en de werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt".

Art. 2.17.2 Er wordt een Administratief Team Luchtemissies Veeteelt opgericht.

Het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt bestaat naast het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt, vermeld in artikel 2.17.1, en adviseert over alle administratieve aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de volgende luchtemissies: ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen. Dat gebeurt zowel op verzoek van de minister, het wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt of de Mestbank, als op eigen initiatief.

Het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt stelt een huishoudelijk reglement op en richt een secretariaat op.

Het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt is samengesteld uit ambtenaren met expertise op het gebied van omgevingsvergunningen, milieueffectrapportage, handhaving van het omgevingsrecht, VLIF-steun, stallenbouw, emissiemodellering en het mestbeleid.

De minister benoemt de leden van het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt op grond van hun expertise inzake de betreffende materies.

De minister benoemt voor elk van de leden, vermeld in het vierde lid, een plaatsvervanger.".

Art. 3.In artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° artikel 5.9.2.1, 5.9.2.1bis, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2, 5.28.2.3, 5.28.3.1.1. tot en met 5.28.3.5.3', 5.28.3.4, 5.28.3.5, 5.28.4.1, 5.28.4.2 en 5.28.4.3 van titel II van het VLAREM;"; 2° in punt 7° wordt tussen de zinsnede "artikel 1.3.2.2, § 1, 1° en 3°, " en de woorden "van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid" de zinsnede "en 3.2.1." ingevoegd.

Art. 4.In artikel 25, tweede lid, 2°, van het VLAREL van 19 november 2010, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016036115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten, wordt de zinsnede "L.11.1, L.11.2 of L.18" vervangen door de zinsnede "L.11.1, L.11.2, L.11.3 of L.18".

Art. 5.In artikel 48, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016036115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten, wordt de zinsnede "L.11.1, L.11.2 of L.18" vervangen door de zinsnede "L.11.1, L.11.2, L.11.3 of L.18".

Art. 6.In artikel 49 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 3 mei 2019, wordt aan de tweede zin de zinsnede "in de compendia, vermeld in artikel 45, § 1" toegevoegd.

Art. 7.In artikel 53/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013035310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat de bekwaamhei sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 en 3 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt aan de tweede zin de zinsnede "in het BAM" toegevoegd;2° in paragraaf 2 wordt aan de tweede zin de zinsnede "in het BAM" toegevoegd;3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt aan de tweede zin de zinsnede "in het BAM" toegevoegd.

Art. 8.In artikel 53/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013035310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat de bekwaamhei sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, 24 februari 2017 en 3 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt aan de derde zin de zinsnede "in het BOC" toegevoegd;2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt aan de tweede zin de zinsnede "in het BOC" toegevoegd.

Art. 9.In artikel 58/4, eerste lid, 5° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten, wordt aan de tweede zin de zinsnede "in het BAM of het BOC" toegevoegd.

Art. 10.In bijlage 3, 2°, bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten, wordt punt L.22 vervangen door wat volgt: "L.22 bepaling van het geurverwijderingsrendement van gaswassers en biofilters bij stallen. Het pakket L.22 is een uitbreiding van het pakket L.17.".

Art. 11.In artikel 1.1.2 van de VLAREME van 28 oktober 2016, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 en 8 januari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 1° /1 wordt een punt d), toegevoegd, dat luidt als volgt: "d) de plaatsing van een bericht op het Mestbankloket;"; 2° er wordt een punt 3° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "3° /1 strafrechtelijke veroordeling: een strafrechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden of die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.".

Art. 12.In artikel 1.1.3, 13°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een derogatie van de bemestingsnormen als vermeld in artikel 13 van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2019 pub. 26/11/2019 numac 2019042410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2014 tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° 1° de woorden ", 42, en 86" worden vervangen door de woorden "en 42";2° de zinsnede "conform artikel 3, § 2 en § 3, en" wordt opgeheven.

Art. 13.Artikel 1.1.9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 2.1.1.1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt het woord "februari" vervangen door het woord "maart".

Art. 15.In artikel 4.2.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt het punt 2° vervangen door wat volgt: "2° percelen landbouwgrond met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 0,5 hectare die in gebiedstype 0 of gebiedstype 1 liggen.".

Art. 16.In artikel 4.3.1, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt de zinsnede "en artikel 14, § 9, zevende lid, 1°, " opgeheven.

Art. 17.In artikel 4.4.1. van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de minister" worden telkens vervangen door de woorden "het afdelingshoofd van de Mestbank";2° in het eerste lid worden de woorden "of van artikel 8, 14, § 9, of artikel 22," vervangen door de woorden "of van artikel 8 of artikel 22".

Art. 18.In artikel 6.1.5, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

diercategorie

staltype

totaal stikstof-verlies kg N/dier/jaar

legkippen en (groot) ouderdieren

kooi, emissiearm, systeem P-3.2

0,158

kooi, emissiearm, systeem P-3.3

0,198

kooi, emissiearm, systeem P-3.1/1°, directe afvoer of max 2 weken in gesloten mestopslag of afgedekte container

0,158

kooi, emissiearm, systeem P-3.1/2°, meer dan 2 weken in gesloten mestopslag of afgedekte container

0,172

kooi, emissiearm, systeem P-3.1/3°, nabehandeling in droogtunnel met geperforeerde banden of platen

0,160

kooi, emissiearm, systeem P-3.1/4°, nabehandeling in droogtunnel met dichte banden

0,171

kooi, emissiearm, systeem P-3.4

0,179

kooi, emissiearm, systeem P-3.5

0,183

kooi, overige staltypes legkippen en (groot)ouderdieren

0,213

kooi, emissiearm, systeem P-3.6

0,199

grondhuisvesting, emissiearm, systeemP-4.1, P-4.2, en P-4.7

0,238

niet kooi, overige staltypes legkippen en (groot)ouderdieren

0,384

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.3/1°, directe afvoer of max 2 weken in gesloten container of afgedekte container

0,238

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.3/2°, meer dan 2 weken in gesloten mestopslag of afgesloten container

0,251

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.3/3°, nabehandeling in droogtunnel met geperforeerde banden of platen

0,240

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.3/4°, nabehandeling in droogtunnel met dichte banden

0,249

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.4/1°, directe afvoer of max 2 weken in gesloten container of afgedekte container

0,190

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.4/2°, meer dan 2 weken in gesloten mestopslag of afgesloten container

0,203

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.4/3°, nabehandeling in droogtunnel met geperforeerde banden of platen

0,192

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.4/4°, nabehandeling in droogtunnel met dichte banden

0,201

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.5/1°, directe afvoer of max 2 weken in gesloten container of afgedekte container

0,212

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.5/2°, meer dan 2 weken in gesloten mestopslag of afgesloten container

0,225

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.5/3°, nabehandeling in droogtunnel met geperforeerde banden of platen

0,214

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.5/4°, nabehandeling in droogtunnel met dichte banden

0,223

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.6/1°, directe afvoer of max 2 weken in gesloten container of afgedekte container

0,199

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.6/2°, meer dan 2 weken in gesloten mestopslag of afgesloten container

0,212

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.6/3°, nabehandeling in droogtunnel met geperforeerde banden of platen

0,201

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-4.6/4°, nabehandeling in droogtunnel met dichte banden

0,210

opfokpoeljen legkippen

batterij, emissiearm, systeem P-1.1 en P-1.2

0,073

batterij, emissiearm, systeem P-1.3

0,098

batterij, emissiearm, systeem P-1.4

0,086

batterij, emissiearm, systeem P-1.5

0,089

batterij, overige staltypes opfokpoeljen legkippen

0,097

grondhuisvesting, emissiearm, systeem P-2.2 en P-2.3

0,131

grondhuisvesting, overige staltypes opfokpoeljenlegkippen

0,212

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-2.1/1°, directe afvoer of max 2 weken in gesloten container of afgedekte container

0,123

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-2.1/2°, meer dan 2 weken in gesloten mestopslag of afgesloten container

0,137

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-2.1/3°, nabehandeling in droogtunnel met geperforeerde banden of platen

0,124

volièrehuisvesting, emissiearm, systeem P-2.1/4°, nabehandeling in droogtunnel met dichte banden

0,135

slachtkuikens

grondhuisvesting, emissiearm, systeem P-6.1, P-6.2, P-6.3 (al dan niet in combinatie met P-6.6 of P-6.7) en P-6.8,

0,135

grondhuisvesting, emissiearm, systeem P-6.4 (al dan niet in combinatie met P-6.6 of P-6.7) en P-6.9

0,108

etagesystemen, emissiearm, systeem P-6.5 al dan niet in combinatie met P-6.6 of P-6.7

0,107

grondhuisvesting, emissiearm, systeem P-6.10

0,099

overige staltypes slachtkuikens

0,173

opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren

emissiearm, systeem P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4 en P-7.5

0,223

overige staltypes opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren

0,315

slachtkuikenouderdieren

emissiearm, systeem P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 en P-5.6

0,400

overige staltypes slachtkuikenouderdieren

0,732

kalkoen slachtdieren

ongeacht het staltype

0,798

kalkoen ouderdieren

ongeacht het staltype

0,766

struisvogel fokdieren

ongeacht het staltype

4,579

struisvogel slachtdieren

ongeacht het staltype

2,686

jonge struisvogels (0-3 maanden)

ongeacht het staltype

0,737


".

Art. 19.In artikel 6.3.1.1. van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht: "1° punt 1° van het eerste lid wordt opgeheven; 2° het tweede lid wordt opgeheven.".

Art. 20.In hoofdstuk 6, afdeling 3, wordt onderafdeling 2, Het nutriëntenbalansstelsel van het type convenant als vermeld in artikel 6.3.1.1., eerste lid, 1°, opgeheven.

Art. 21.In artikel 9.5.3.9. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 22.In artikel 9.5.8.2. van hetzelfde besluit wordt het woord "derde" vervangen door het woord "zevende".

Art. 23.In artikel 10.2.3.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het vierde lid wordt vervangen door het volgende: "Als er voor een opslag geen enkele gemiddelde samenstelling en geen enkel putstaal beschikbaar is conform de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, en er sinds 1 januari van het afgelopen jaar niet minimaal twee individuele vrachtanalyses geanalyseerd zijn die betrekking hebben op de mestsoort die in de betrokken opslag opgeslagen is, wordt de mestsamenstelling van de opgeslagen meststoffen bepaald op basis van een van de volgende methoden: 1° de gemiddelde mestsamenstelling die bepaald is op basis van twee of meer vrachtanalyses, die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 10.2.3.4, met dien verstande dat de stalen genomen zijn tussen 1 januari en uiterlijk 15 februari van het huidige jaar; 2° een putstaal dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 10.2.3.5, met dien verstande dat het staal genomen is tussen 1 januari en uiterlijk 15 februari van het huidige jaar; 3° de forfaitaire waarde die opgenomen is in de tabel, vermeld in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd."; 2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als er voor een opslag meerdere gemiddelde samenstellingen, meerdere putstalen, of zowel een gemiddelde samenstelling als een putstaal, vermeld in het vierde lid, beschikbaar zijn, wordt de mestsamenstelling van de opgeslagen meststoffen bepaald op basis van de meest recente monstername.".

Art. 24.In bijlage 7 van hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 03/12/2020 numac 2020016245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021020285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd V type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maa type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend sluiten, wordt de kaart vervangen door onderstaande kaart:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ".

Art. 25.De artikelen 1, 15, 18 en 24 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 26.De Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2021-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^