Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 april 2005
gepubliceerd op 30 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septi

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035611
pub.
30/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet


De Vlaamse Regering, Gelet op de Verordening van de Raad (EG) nr. 1257/1999 van 17 mei 1999 inzake de steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen, inzonderheid op de artikelen 16, 17, 18, 19, 20 en 21, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1783/2003 van de Raad van 29 september 2003;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 817/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verordening (EG) nr. 1257/1999 van 17 mei 1999 inzake de steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL);

Gelet op de Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15-04-2004 houdende goedkeuringen van de wijzigingen in het programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling voor het Vlaamse Gewest (België) met betrekking tot de programmeringsperiode 2000-2006 en houdende wijziging van Beschikking C(2000)2970 tot goedkeuring van dat programmeringsdocument;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op de artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 16 maart 2001, 14 december 2001 en 19 december 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 maart 2005;

Gelet op het advies van de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek, gegeven op 15 april 2005;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Europese toelating om de vergoeding te mogen uitbetalen pas gegeven is op 24 maart 2004, waardoor de in het vergoedingenbesluit voorziene procedure van aanvragen niet kon toegepast worden zoals voorzien; dat bovendien de volgens deze procedure uiterst mogelijke indiendatum voor de vergoeding natuur 2004, reeds sedert 15 maart 2005 verstreken is; dat het noodzakelijk is dat deze regeling hoogdringend aangepast wordt zodat het mogelijk wordt om de aanvragen voor de vergoeding natuur 2004 alsnog in te dienen en zo spoedig mogelijk te behandelen en uit te betalen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 12, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet, worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « In afwijking van de in het eerste lid bepaalde aanvraagwijze kan voor de productiejaren 2003 en 2004 door de gebruiker de vergoeding zoals bedoeld in § 1 aangevraagd worden per perceel aan de hand van een aanvraagformulier ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij. Het aanvraagformulier voor de vergoeding natuur voor het productiejaar 2003 wordt uiterlijk op 31 december 2004 ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij. Het aanvraagformulier voor de vergoeding natuur voor het productiejaar 2004 wordt uiterlijk op 1 juni 2005 ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Voor het productiejaar 2004 kan de Vlaamse Landmaatschappij de vergoeding natuur automatisch, zonder indiening van het aanvraagformulier zoals bedoeld in het tweede lid, toekennen aan de gebruiker die reeds voor desbetreffend perceel een aanvraag deed en voor de vergoeding natuur productiejaar 2003 in aanmerking komt en die op basis van de perceelsregistratiegegevens het desbetreffende perceel ook in productiejaar 2004 in gebruik heeft. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2004.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 april 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^