Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 april 2005
gepubliceerd op 30 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies, van het dec

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035612
pub.
30/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 13bis, ingevoegd bij decreet van 11 mei 1999, gewijzigd bij decreet van 3 maart 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2001, 14 december 2001 en 19 december 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 25 maart 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de uitbetaling van de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten water dient te gebeuren voor eind april. Dat wanneer dit niet gebeurt er intresten verschuldigd zullen zijn. Dat voor de uitbetaling van de beheerovereenkomsten water het noodzakelijk is dat de wijze waarop het aanmoedigingssupplement moet bepaald worden, gekend is;

Gelet op het advies van de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek, gegeven op 15 april 2005;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 21, § 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet, worden de woorden « en 2003 en vanaf het jaar 2004 » vervangen door de woorden « 2003, 2004, 2005 en vanaf het jaar 2006 ».

Art. 2.In artikel 22 van hetzelfde besluit, wordt het woord « 2004 » vervangen door het woord « 2006 ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Brussel, 22 april 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^