Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 april 2016
gepubliceerd op 26 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van projectsubsidies in het kader van de regularisatie van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen

bron
vlaamse overheid
numac
2016035802
pub.
26/05/2016
prom.
22/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035802

VLAAMSE OVERHEID


22 APRIL 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van projectsubsidies in het kader van de regularisatie van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, artikel 76, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 februari 2016;

Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 24 februari 2016;

Gelet op advies 59.095/1 van de Raad van State, gegeven op 11 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Binnen de kredieten die daarvoor jaarlijks beschikbaar zijn op de begroting, kunnen onder de voorwaarden, vermeld in dit besluit, subsidies worden toegekend aan projecten in het kader van de regularisatie van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen in de sector Onderwijs.

Art. 2.De organisaties die opgenomen zijn in bijlage 3 bij `sector onderwijs' van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr.474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, met uitzondering van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, komen in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 1.

Art. 3.De organisaties moeten de subsidie, vermeld in artikel 1, aanwenden om de arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen te regulariseren. De organisaties sluiten met de werknemers vanaf 1 juli 2016 een arbeidsovereenkomst die voldoet aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 4.De subsidie, vermeld in artikel 1, heeft betrekking op de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2021.

Art. 5.Elke organisatie moet jaarlijks een werkings- en een financieel verslag voorleggen aan de bevoegde administratie. Die stukken bevatten een bondig verslag over de bereikte resultaten wat betreft de doelstellingen, vermeld in artikel 3, eerste zin.

Art. 6.De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven: 1° een eerste schijf van 90 % na de ondertekening van het ministerieel besluit tot uitvoering van dit besluit van de Vlaamse Regering;2° een tweede schijf van 10 % na de goedkeuring van de verslagen door de bevoegde administratie.

Art. 7.In de loop van de periode 1 juli 2020 tot 30 juni 2021 wordt deze vorm van subsidie geëvalueerd. De resultaten zijn bepalend voor het al dan niet verlengen van de toekenning van de subsidies, vermeld in artikel 1.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 april 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^