Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 juni 2001
gepubliceerd op 30 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van de oprichting door Gimvindus N.V. van twee gespecialiseerde dochtervennootschappen, N.V. Staal Vlaanderen en N.V. Textiel Vlaanderen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035729
pub.
30/06/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van de oprichting door Gimvindus N.V. van twee gespecialiseerde dochtervennootschappen, N.V. Staal Vlaanderen en N.V. Textiel Vlaanderen


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg, inzonderheid op artikel 10, 11 en 12, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996, 17 juli 2000 en 22 december 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting gegeven op 23 maart 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996 en gewijzigd bij de wet van 8 september 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 10 mei 2001;

Overwegende dat de Vlaamse regering snel de filialisering waartoe beslist is, mogelijk wil maken, om het verdwijnen van Gimvindus N.V. effectief voor te bereiden en dit op basis van de door de commissarissen-revisoren gecontroleerde jaarrekening over boekjaar 2000. Deze filialisering is dringend om nieuwe verantwoordelijkheden vast te leggen en een goed beheer van de portefeuille mogelijk te maken. Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De oprichting door Gimvindus nv van enerzijds een gespecialiseerde dochtervennootschap voor de staalactiviteiten en anderzijds een gespecialiseerde dochtervennootschap voor de textielactiviteiten, wordt goedgekeurd. De staaldochtervennootschap zal N.V. Staal Vlaanderen genoemd worden en de textieldochtervennootschap zal N.V. Textiel Vlaanderen genoemd worden.

Art. 2.Beide gespecialiseerde dochtervennootschappen worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 10, § 3, en § 4 en artikel 12 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurerng van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en de permanente werkgroep Limburg.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor het economisch beleid en de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begroting, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. Dewael De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^