Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 juni 2001
gepubliceerd op 19 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035794
pub.
19/07/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken


De Vlaamse regering, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goedgekeurd door het decreet van 17 juli 2000 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2000);

Overwegende dat het voor de praktische uitvoering van het voormelde samenwerkingsakkoord noodzakelijk is voor het Vlaams Gewest de bevoegde diensten, zijnde de coördinerende dienst, de beoordelingsdienst en de inspectiedienst aan te wijzen;

Overwegende dat het aangewezen is hiervoor de bestaande afdelingen belast met de veiligheidsrapportage en de controle van inrichtingen ter uitvoering van het decreet van 25 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, aan te wijzen;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering van 26 januari 2001 en 1 juni 2001 betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat het besluit tot aanwijzing van de bevoegde evenwel noodzakelijk is om het samenwerkingsakkoord SEVESO II-richtlijn operationeel te maken;

Dit samenwerkingsakkoord geeft uitvoering aan de SEVESO II-richtlijn.

Meer dan twee jaar na de uiterste omzettingsdatum voor de richtlijn (nl. 3 februari 1999) zal het samenwerkingsakkoord uiteindelijk toch binnen korte termijn van kracht worden. Het werd immers door de drie Gewesten goedgekeurd in midden 2000. Na de senaat stemde ook de kamer met het akkoord in op 26 april 2001. Het is nu wachten op de publicatie van de goedkeuringswet in het Belgisch Staatsblad;

Gelet op het feit dat het samenwerkingsakkoord feitelijk niet kan worden toegepast zolang de diensten die beslast zijn met de uitvoeringstaken niet zijn aangewezen, is de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse regering dat deze diensten aanwijst dringend noodzakelijk;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° het samenwerkingsakkoord : het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;2° de administratie : de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.De afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de administratie wordt aangewezen als coördinerende dienst zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van het samenwerkingsakkoord.

Art. 3.De afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de administratie wordt aangewezen als beoordelingsdienst bedoeld in artikel 5, § 2, 1°, van het samenwerkingsakkoord.

Art. 4.De afdeling Milieu-inspectie van de administratie wordt aangewezen als inspectiedienst bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, van het samenwerkingsakkoord.

Art. 5.De minister bevoegd voor Leefmilieu wordt ermee belast de ambtenaren binnen de volgens artikel 2, 3 en 4 van dit besluit aangewezen afdelingen aan te wijzen voor de uitoefening van de taken en de bevoegdheden die door het samenwerkingsakkoord aan de bevoegde diensten worden opgedragen en toegekend.

De aanwijzing kan gedelegeerd worden aan de leidend ambtenaar van de administratie.

Het aanwijzingsbesluit, alsook elke wijziging ervan wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Brussel, 22 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^