Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 juni 2001
gepubliceerd op 21 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035804
pub.
21/07/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999035652 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening sluiten houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikel 191, § 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 februari 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 9 maart 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State;

Gelet op het advies van de Raad van State (31.396/1), gegeven op 19 april 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media;

Na beraadslaging;

Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening;2° de administratie : de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;3° gemeentelijke plannen : gemeentelijke plannen van aanleg of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan, rooilijnplannen, onteigeningsplannen;

Art. 2.Binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, worden subsidies toegekend aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en van het eerste plannenregister onder de in dit besluit gestelde voorwaarden. Indien de kredieten voor het betrokken begrotingsjaar zijn uitgeput, krijgt de gemeente het daaropvolgende begrotingsjaar de subsidie.

Voor de vergunningen- en plannenregisters, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, zal de subsidie worden uitbetaald in de volgorde waarin het verslag van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de conformverklaring door de Vlaamse regering worden opgemaakt. HOOFDSTUK II. - Subsidiëring van het eerste vergunningenregister

Art. 3.De subsidie voor de opmaak van het eerste vergunningenregister bedraagt 3.718,40 euro forfaitair, verhoogd met 0,62 euro per bouwvergunning, verkavelingsvergunning, attest of proces-verbaal, waarvan de gegevens zijn ingevoerd.

Art. 4.De subsidie voor de opmaak van het eerste vergunningenregister wordt zonder verdere formaliteiten uitbetaald nadat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar zijn verslag over het ontwerp van vergunningenregister heeft afgesloten met een gunstige evaluatie. HOOFDSTUK III. - Subsidiëring van het eerste plannenregister

Art. 5.De subsidie voor de opmaak van het eerste plannenregister bedraagt : 1° indien de planneninventaris en het contourenoverzicht in analoge vorm zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 619,73 euro.Het bedrag wordt verhoogd met 12,39 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister; 2° indien de planneninventaris in digitale vorm en het contourenoverzicht in analoge vorm zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 1.239,47 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 12,39 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister; 3° indien de planneninventaris en het contourenoverzicht in digitale vorm zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 3.718,40 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 24,79 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister; 4° indien de planneninventaris en het contourenoverzicht in digitale vorm en de geldende plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan in digitaal rasterformaat en gegeorefereerd, en de rooilijnplannen en onteigeningsplannen in rasterformaat zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 3.718,40 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 37,18 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister. In dit geval moet de gemeente rekening houden met de technische aanbeveling aangaande het omzetten naar rasterformaat en het georefereren van plannen.

In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, en 3°, staat de Vlaamse regering in voor het omzetten naar digitaal rasterformaat en het georefereren van de geldende plannen van aanleg, en het omzetten naar een digitaal rasterformaat van de rooilijnplannen en onteigeningsplannen, opgenomen in het plannenregister van elke gemeente.

Art. 6.De subsidie voor de opmaak van het eerste plannenregister wordt zonder verdere formaliteiten uitbetaald na de conformverklaring van het eerste plannenregister door de Vlaamse regering. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.De subsidiebedragen krachtens artikel 4 en artikel 7 worden onmiddellijk uitbetaald aan de gemeenten, die reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een vastgesteld vergunningenregister of een conform verklaard plannenregister.

Art. 8.De in de eerste kolom van onderstaande tabel vermelde artikelen of onderdelen ervan, hebben betrekking op dit besluit. Met betrekking tot de bedragen die in euro worden vermeld in de tweede kolom van deze tabel, gelden vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 de bedragen die in Belgische frank worden vermeld in de derde kolom.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^