Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 juni 2001
gepubliceerd op 17 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot behoud van de gewestwaarborg voor leningen overgedragen door de N.V. Gimvindus aan Staal Vlaanderen N.V.

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035920
pub.
17/08/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot behoud van de gewestwaarborg voor leningen overgedragen door de N.V. Gimvindus aan Staal Vlaanderen N.V.


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de Permanente Werkgroep Limburg, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1994 houdende vaststelling van de schuld van de N.V. Gimvindus ten opzichte van het Vlaamse Gewest en houdende toekenning van de Gewestwaarborg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, gegeven op 18 juni 2001;

Overwegende dat de herstructurering en vereffening van de N.V. Gimvindus zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, om nieuwe structuren en verantwoordelijkheden uit te kunnen tekenen;

Overwegende dat de inbreng van de staalactiva dient te gebeuren vóór eind juni 2001;

Overwegende dat de bankschuld van de N.V. Gimvindus overgedragen moet worden aan de Staal Vlaanderen N.V. wat de expliciete goedkeuring voor het behoud van de bestaande Gewestwaarborg vereist;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De Gewestwaarborg, toegekend bij het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1994 houdende vaststelling van de schuld van de N.V. Gimvindus ten opzichte van het Vlaamse Gewest en houdende toekenning van de Gewestwaarborg, blijft behouden voor de lening die Staal Vlaanderen N.V. overneemt van N.V. Gimvindus en die initieel bepaald is bij overeenkomst van kredietopening van 31 januari 1995 met bepaalde kredietinstellingen voor een totaal krediet van veertien miljard vijfhonderd en twaalf miljoen frank (14 512 000 000 frank) waarvan op datum van dit besluit zes miljard driehonderd zevenenzestig miljoen frank (6 367 000 000 frank) openstaat. § 2. De Gewestwaarborg wordt verleend aan Staal Vlaanderen N.V. tot een gezamenlijk bedrag in hoofdsom van zes miljard driehonderd zevenenzestig miljoen frank (6 367 000 000 frank), te verhogen met de interesten. § 3. De waarborg is solidair en kan worden aangesproken zodra Staal Vlaanderen N.V. enige schuld op grond van voornoemd krediet niet kan voldoen met haar liquiditeiten. § 4. De schuld die Staal Vlaanderen N.V. zal hebben ten aanzien van het Vlaamse Gewest ingevolge realisatie van deze waarborg, zal achtergesteld zijn en terugbetaalbaar volgens de modaliteiten bepaald in de overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Staal Vlaanderen N.V.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op datum van de ondertekening ervan.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, en Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^