Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 juni 2018
gepubliceerd op 08 augustus 2018

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader CLBkwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2018040609
pub.
08/08/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040609

VLAAMSE OVERHEID


22 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader CLBkwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2018 betreffende onderwijsinspectie 2.0;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het referentiekader van de inspectie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 mei 2018;

Gelet op advies 63.133/1 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het referentiekader CLB-kwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, wordt vastgesteld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het referentiekader van de inspectie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^