Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2004
gepubliceerd op 05 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036198
pub.
05/08/2004
prom.
23/04/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift


De Vlaamse regering, Gelet op Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28 december 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2028/2002;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1392/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormingen der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 6, § 1, II, en op artikel 20;

Gelet op de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, gewijzigd bij de wetten van 3 juni 1957, 28 december 1967 en 14 juli 1976 en bij het koninklijk besluit van 28 november 1969;

Gelet op de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1967 en 14 juli 1976 en bij het koninklijk besluit van 28 november 1969;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 12bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1973 en gewijzigd door het decreet van 31 juli 1990;

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1970 en 23 februari 1977 en bij het decreet van 21 april 1983;

Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de wet van 1 juli 1971, inzonderheid op de artikelen 26 en 34 en op artikel 80, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1978 en gewijzigd bij het decreet van 5 juli 1989;

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 54, § 6, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1993, en gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, en § 8, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 22 februari 2001;

Gelet de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 7, §§ 1, 2, 3 en 5, op artikel 14, § 2, op artikel 28, § 1, 4° zoals toegevoegd bij het decreet van 9 maart 2001 en op artikel 46;

Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op artikel 79, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en op artikel 90bis, ingevoegd bij het decreet van 21 oktober 1997 en vervangen bij het decreet van 17 juli 2000;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op de artikelen 4, 7° en 8°; 5, tweede lid; 52, 1° en 2° en 53;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, inzonderheid op artikel 3, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 6 juli 2001;

Gelet op het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, inzonderheid op artikel 26, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 22 december 1995 en 15 juli 1997;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 20 december 1995 en 9 maart 2001, inzonderheid op artikel 33bis, § 1bis;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 5, 8°;

Gelet het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 3, 6°;

Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, inzonderheid op de artikelen 16 en 24;

Gelet op het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, inzonderheid artikel 6, 6°;

Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;

Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996 en 16 maart 1999;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, gewijzigd bij decreet van 22 december 1995, inzonderheid op de artikelen 3, §§ 1, 3 en 7, 4, § 5, 7, § 1, 8, § 1, 23, § 3, en 29;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest, inzonderheid op de artikelen 5, 7, §§ 1 en 2, 8, § 1, eerste lid, 80, 17° en 21°, en tweede lid, 10, eerste lid, 18, § 2, eerste en tweede lid en 29;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1996, inzonderheid op artikel 4, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 9 maart 2001;

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, inzonderheid op artikel 58;

Gelet op het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, inzonderheid hoofdstuk V, afdeling 2 zoals gewijzigd door de artikelen 26 tot en met 28 van het decreet van 8 juli 1997, houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikelen 33, 51, 72, 73, 79 en 80, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op artikelen 36 en 44;

Gelet op het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen; inzonderheid op artikel 6, § 2 en 7;

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, inzonderheid op artikel 4, § 2, en de artikelen 30, 31, 33, 34 en 42;

Gelet op het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, inzonderheid op artikel 5, 9°, tweede lid, 17° en 18°, de artikelen 6 en 7, artikel 10, eerste lid, de artikelen 13 tot en met 17 en de artikelen 25 tot en met 27;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikel 19, § 7, en 40, gewijzigd bij decreet van 26 april 2000;

Gelet op het decreet van 17 juli 2000 houdende wijziging van artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, inzonderheid op artikel 15 tot en met 24, en 63 tot en met 66;

Gelet op artikel 14 van het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

Gelet op de artikelen X.39 tot X.43 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1991 tot uitvoering van het decreet van 6 maart 1991 houdende regeling tot erkenning van de uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste nemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen of kampeerverblijfparken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 houdende de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 april 1997 tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest met betrekking tot personen met een hogere functie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse gewest, met betrekking tot schouwspelartiesten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1998 houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages (art. 8, § 3, 1°) Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 betreffende de medefinanciering van de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, en het onderhoud van het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinstallaties voor zee- en binnenschepen gelegen zijn met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2003 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2003 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van pluimvee;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen;

Gelet op het advies nr. 36.756/3 van de Raad van State, gegeven op 14 april 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op het gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse regering;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.§ 1. Aan de reglementaire verplichtingen om een eensluidend verklaard afschrift voor te leggen aan de Vlaamse administratie, zoals opgesomd in hoofdstuk II, is voldaan door het voorleggen van een kopie van het originele document. § 2. In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde kopie kan de Vlaamse administratie de uitgever van het originele document rechtstreeks ondervragen. § 3. Indien de bevraging voor de uitgever van het origineel document een onevenredig zware last meebrengt of wanneer een rechtstreeks contact met de uitgever van het origineel document onmogelijk blijkt, kan de Vlaamse administratie de betrokken persoon bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, om het voorleggen van het origineel document verzoeken. In de brief zal de reden voor het voorleggen van het origineel document uiteengezet worden. Zolang het gevraagde originele document niet voorgelegd wordt, is de procedure waarin het voorleggen van het origineel document kadert geschorst. HOOFDSTUK II. - Wijzingingsbepalingen

Art. 2.In artikel 19 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 3.In het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 15, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 2000, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';2° in artikel 49, § 2, tweede lid, 1°, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' telkens vervangen door het woord 'kopie';3° in artikel 51, § 2, tweede lid, 1°, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' telkens vervangen door het woord 'kopie';4° in artikel 54, § 2, tweede lid, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' telkens vervangen door het woord 'kopie';5° in artikel 55, § 2, tweede lid, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 4.In artikel 3, § 1, 2° en 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen worden de woorden 'door de burgemeester eensluidend verklaard afschrift' telkens vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 5.In artikel 3, 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse worden de woorden 'eensluidend verklaarde afschriften' vervangen door het woord 'kopieën'.

Art. 6.In artikel 15, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste nemen worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 7.In artikel 14, § 4, van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 8.In artikel 2, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter worden de woorden 'een afschrift van het aanslagbiljet van het referentie-inkomen, eensluidend verklaard door de verhuurder, erfpachter of verkoper of door de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat' vervangen door de woorden 'een kopie van het aanslagbiljet van het referentie-inkomen'.

Art. 9.In artikel 2, derde lid, e), van het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen of kampeerverblijfparken worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 10.In het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 1.3.2.2., § 2, 5°, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1999 worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'; 2° in artikel 5.51.3.1 § 3, 2e lid worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'; 3° in artikel 5.53.6.3.2, 2e lid worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 11.In artikel 53, 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen worden de woorden 'eensluidend verklaarde afschriften' vervangen door het woord 'kopieën'.

Art. 12.In het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 11, 4°, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';2° in artikel 12, 4°, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';3° in artikel 36, § 2, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001, worden de woorden voor 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';4° in artikel 37, § 2, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';5° in artikel 61, 3°, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord' kopie'.

Art. 13.In artikel 10, 1° en 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 houdende de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 14.In artikel 3, § 2, 7°, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud worden de woorden voor 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 15.In artikel 7, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 15 april 1997 tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG worden de woorden 'voor eensluidend verklaarde' opgeheven.

Art. 16.In het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 20, 1°, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';2° in artikel 22, 1° en 2°, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';3° in art.23, 2° en 4° worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'; 4° in artikel 26, 9°, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1998, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';5° in artikel 28bis, § 1, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';6° in art.29, 1° worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 17.In het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 3, § 3, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschriften' vervangen door het woord 'kopieën';2° in artikel 6, § 2, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschriften' vervangen door het woord 'kopieën'.

Art. 18.In artikel 21, § 5, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 19.In artikel 6, § 2, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1998 houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand worden de woorden 'door de burgemeester of de kredietinstelling eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 20.In het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 22, 4°, worden de woorden 'eensluidend verklaarde' vervangen door de woorden 'kopie van de';2° in artikel 23 worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord' kopie'.

Art. 21.In het besluit van de Vlaamse regering 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 3, tweede lid, worden de woorden 'voor eensluidend verklaarde afschriften' vervangen door het woord 'kopieën';2° in artikel 7, derde lid, worden de woorden afschriften van diploma's' vervangen door 'kopieën van diploma's' en worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord kopie';3° in artikel 12, tweede lid, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';4° in artikel 13, tweede lid, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschriften' vervangen door het woord 'kopieën';5° in artikel 14, derde lid, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 22.In het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 2, § 4, 1° worden de woorden 'eensluidend verlaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'; 2° in bijlage 2, punt 1.A, 22° worden de woorden 'en eensluidend verklaarde' opgeheven.

Art. 23.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord kopie';2° in § 3, eerste lid, worden de woorden 'eensluidend verklaarde' opgeheven.

Art. 24.In artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 25.In artikel 7, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens, worden de woorden 'die door de milieuvergunningverlenende overheid eensluidend is verklaard' opgeheven.

Art. 26.In artikel 7, § 3, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 betreffende de medefinanciering van de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, en het onderhoud van het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinstallaties voor zee- en binnenschepen gelegen zijn met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 27.In artikel 8, § 3, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 28.In het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 7, § 3, tweede lid, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';2° in artikel 9, § 1, eerste lid, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie';3° in artikel 9, § 2, eerste lid, worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 29.In het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 10 worden de woorden 'voor eensluidend gewaarmerkt afschrift' telkens vervangen door het woord 'kopie';2° in artikel 14 worden de woorden 'voor eensluidend gewaarmerkt afschrift' vervangen door het woord 'kopie';3° in artikel 19 worden de woorden 'voor eensluidend gewaarmerkt afschrift' telkens vervangen door het woord 'kopie';4° in artikel 23 worden de woorden 'voor eensluidend gewaarmerkt afschrift' telkens vervangen door het woord 'kopie';5° in artikel 29 worden de woorden 'voor eensluidend gewaarmerkt afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 30.In het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 9, § 1, 2°, worden de woorden 'eensluidend afschrift' vervangen door het woord 'kopie';2° in artikel 11, § 2, 2°, worden de woorden 'voor eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.

Art. 31.In artikel 7, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2003 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van pluimvee worden de woorden 'die door de milieuvergunningverlenende overheid eensluidend is verklaard' geschrapt.

Art. 32.In artikel 7, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2003 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee worden de woorden 'die door de milieuvergunningverlenende overheid eensluidend is verklaard' geschrapt.

Art. 33.In artikel 5, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 34.In artikel 3, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord' kopie'.

Art. 35.In artikel 6, § 2, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen worden de woorden 'door de burgemeester of de kredietinstelling eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord kopie'. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 36.Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2004.

Art. 37.De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, P. CEYSENS De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport, M. KEULEN De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^